BÀI VIẾT MỚI

BẢN TIN NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2023

0
BẢN TIN NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2023 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại – Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn...

HOA SEN TRONG BÙN THÍCH CHÁNH LẠC

0
HOA SEN TRONG BÙN THÍCH CHÁNH LẠC Không kể 3 vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, chỉ nói đến 6 năm khổ hạnh rừng già, 45 năm thuyết pháp hóa độ khắp đó đây trong...

ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI

0
ĐỨC PHẬT TƯƠNG LAI THÍCH CHÁNH LẠC Nguyên văn: “Đại đỗ bao dung, liễu khước nhân gian đa thiểu sự Mãn khang hoan hỷ, tiếu khai thiên địa cổ kim sầu.” Dịch nghĩa: “Lòng rộng bao la, quét sạch trần...

LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG

0
LUẬN VỀ PHẬT PHÁP TĂNG Thích Chánh Lạc Phật Pháp Tăng là nhận thức căn bản của người học Phật, cũng là sự thuyết minh tận cùng, trọn vẹn về Phật Pháp, tất cả thanh tịnh...

MỘT PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH

0
MỘT PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH Thích Chánh Lạc Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại THẾ NÀO LÀ MỘT PHẬT TỬ...

NGUYÊN LÝ VỀ VẤN ĐỀ NIỆM PHẬT VÃNG SANH THÁI HƯ ĐẠI SƯ

0
NGUYÊN LÝ VỀ VẤN ĐỀ NIỆM PHẬT VÃNG SANH THÁI HƯ ĐẠI SƯ THÍCH CHÁNH LẠC dịch Trong Phật Pháp khi thuyết minh về các pháp (sắc pháp và tâm pháp) do nhân duyên sanh có...

NHÂN THỪA PHẬT GIÁO THÍCH CHÁNH LẠC

0
NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Thích Chánh Lạc Sau khi đã hoàn toàn thắng phục cả nội lẫn ngoại ma, Sĩ Đạt Ta nghiễm nhiên trở thành Chánh Giác, là vị Đạo Sư Vô Thượng của cõi...

PHÁP BẢO – THÍCH CHÁNH LẠC

0
PHÁP BẢO Thích Chánh Lạc Người học Phật đối với Pháp nói chung và Phật Pháp nói riêng cần phải có một sự nhận thức chính xác, rõ ràng. Ngày xưa, chữ Pháp theo Trung Ấn Độ...

VẤN ĐỀ TỤNG KINH A DI ĐÀ HAY PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÍCH CHÁNH...

0
VẤN ĐỀ TỤNG KINH A DI ĐÀ HAY PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÍCH CHÁNH LẠC Kinh A Di Đà là một trong 5 bộ kinh trọng yếu của Tịnh Độ Tông. Kinh A Di Đà mà...

QUÁN VỀ Ô NHIỄM VÀ NGƯỜI Ô NHIỄM

0
QUÁN VỀ Ô NHIỄM VÀ NGƯỜI Ô NHIỄM Tạo luận: LONG THỌ (Nagarjuna) Thích luận: THANH MỤC (Pingalanettra) Hán dịch: CƯU MA LA THẬP (Kumarajèva) Việt dịch: THÍCH THIỆN HẠNH  (10 bài kệ) HỎI: Trong khế kinh dạy, tham dục,...