HỌC LẮNG NGHE – Nhạc Phật Giáo Hay

0
45
HỌC LẮNG NGHE – Nhạc Phật Giáo Hay
  • Lời: HT Thích Viên Lý
  • Nhạc: Hàn Châu
  • Trình bày: Nguyễn Đức
Con dâng hương cúng dường
Đức bồ tát Quán Thế Âm 
Vị Bồ Tát linh hiển
Lòng Từ bi thấm nhuận muôn phương
Nhĩ căn viên thông, Lắng nghe tự tánh
Nghe lời khẩn nguyện Của chúng sanh
Hoá thân vô số
Tuỳ duyên cứu độ
Chuyển niềm đau khổ
Nỗi sầu nhân thế 
Thành Niết Bàn Tịnh Độ Lạc Bang
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Cúi xin Ngài xót thương gia hộ
Giúp cho con Có đủ từ bi
Ban cho con suối nguồn vô úy
Cúi xin Ngài xót thương
Giúp cho con đủ lòng hỷ xả
Đi vào đời hành thiện
Cứu độ người thoát cảnh tai ương
Xin nguyện là hoá thân ngàn tay ngàn mắt
Là dòng cam lồ Tưới tắt lửa não phiền 
Cho con toại nguyện hành trình vị tha.
#học_lắng_nghe
#nhạc_phật_giáo
#chùa_diệu_pháp
#Hòa_Thượng_Thích_Viên_Lý
#dieuphapofficial