HIẾN CHẾ TĂNG ÐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI (TÐGHPGVNTNHN)

0
71

DẪN NHẬP

Kế thừa truyền thống hơn 2600 lịch sử, Tăng Đoàn không chỉ là một thực thể cá biệt mà chính là tổng thể vô phân biệt đầy năng động vì sự giải thoát, an lạc của hết thảy muôn loài.

Với bản thệ xiển dương Chánh Pháp, lợi lạc quần sanh; phát huy năng lực Bi – Trí thanh tịnh tổng hợp của Tăng – Tín đồ Phật giáo nhằm phục vụ Đạo Pháp, Dân

HIẾN CHẾ

4 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Tộc và Nhân Loại trên căn bản của Vô ngã, Bình đẳng và Lục Hòa, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại toàn tâm bảo lưu và tôn trọng sự khác biệt của các Tông môn, Pháp phái, nguyện làm gạch nối giữa các Đoàn thể, Tổ chức Phật Giáo chân chính để cùng cộng tồn, thăng tiến và thành tựu cứu cánh giải thoát, giác ngộ nhằm chu toàn hạnh nguyện cứu khổ độ sanh.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 5

CHƯƠNG MỘT

DANH HIỆU HUY HIỆU KỲ HIỆU

Điều 1: Các Tông, Môn, Hệ Phái Phật Giáo Việt Nam hiện đang hành hoạt trên khắp châu lục cùng nhau thống hợp trong một hệ thống Tăng Đoàn để hoằng dương Chánh Pháp và phụng sự Dân Tộc, Nhân Loại với danh hiệu là:

“Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại”

Viết tắt là: TĐGHPGVNTNHN

HIẾN CHẾ

6 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Tên tiếng Anh là: THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

Trụ sở Trung Ương của Tăng Đoàn

14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683. USA

Tel: (626) 800-9081* (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Điều 2: Huy Hiệu của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại là hình Pháp Luân (12 căm), theo hình vẽ.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 7

Điều 3: Giáo Kỳ của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại là cờ Phật Giáo Thế Giới.

HIẾN CHẾ

8 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

CHƯƠNG HAI

MỤC ĐÍCH

Điều 4: Mục đích của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại là “Xiển Dương Chánh Pháp, Lợi Lạc Quần Sanh”.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 9

CHƯƠNG BA

THÀNH PHẦN

Điều 5: Thành phần của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại gồm Tăng Sĩ và Cư Sĩ thuộc các Tông, Môn, Hệ Phái Phật Giáo Việt Nam; các Tự Viện, Tu Viện, Phật Học Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường, các tổ chức, đoàn thể Phật Giáo đã và đang hành hoạt trên khắp châu lục chấp nhận bản Hiến Chế này.

HIẾN CHẾ

10 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

CHƯƠNG BỐN

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

A. CẤP TRUNG ƯƠNG

Điều 6: Lãnh đạo tinh thần và điều hành hoạt động của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cấp Trung Ương có ba Hội Đồng:

1. Hội Đồng Giáo Phẩm 2. Hội Đồng Cố Vấn
3. Hội Đồng Điều Hành

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 11 I. Hội Đồng Giáo Phẩm

Điều 7: Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm gồm quý Hòa Thượng có 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo trở lên, thuộc các Tông, Môn, Hệ phái Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, có đạo hạnh thanh tịnh và quá trình xiển dương Chánh Pháp do Đại Hội Khoáng Đại Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cung thỉnh.

Điều 8: Hội Đồng Giáo Phẩm gồm từ năm (05) vị Hòa Thượng trở lên:

– 01 Chủ tịch
– Các Phó Chủ Tịch
– 01 Chánh Thư Ký
– Các Phó Chánh Thư Ký
– Các thành viên
– Ủy Ban Giám Luật của Hội Đồng Giáo Phẩm

HIẾN CHẾ

12 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Điều 9: Thành Viên Ủy Ban Giám Luật có từ 05 vị Hòa Thượng và Thượng Tọa trở lên. Vị Chủ Tịch của Ủy Ban Giám Luật do Hội Đồng Giáo Phẩm tuyển thỉnh trong số quý vị Hòa Thượng của Ủy Ban; Các quý vị khác của Ủy Ban Giám Luật thì do Đại Hội Khoáng Đại Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại công cử.

Điều 10: Ủy Ban Giám Luật gồm có:

01 Chủ Tịch
Các Phó Chủ Tịch 01 Thư Ký
Các Thành viên

II. Hội Đồng Cố Vấn

Điều 11: Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn có từ 05 vị Tôn đức Giáo phẩm và những bậc đại thiện hữu tri thức trở lên. Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn do Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành tuyển thỉnh; Các quý vị còn lại của Hội Đồng Cố Vấn thì do Đại Hội

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 13 Khoáng Đại Tăng Đoàn GHPGVNTN

Hải Ngoại công cử.

Điều 12: Hội Đồng Cố Vấn gồm có:

01 Chủ Tịch
Các Phó Chủ Tịch 01 Tổng Thư Ký Các Thành viên

III. Hội Đồng Điều Hành

Điều 13: Hội Đồng Điều Hành có ít nhất 27 Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Phật Tử Thiện Hữu Tri Thức, do Đại Hội Khoáng Đại Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại công cử như sau:

01 Chủ Tịch
03 Phó Chủ Tịch (hoặc 5 Phó Chủ Tịch) 01 Tổng Thư Ký
02 Phó Tổng Thư Ký

HIẾN CHẾ

14 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

01 Tổng Thủ Quỹ
01 Phó Tổng Thủ Quỹ
01 Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự
01 Tổng Vụ Trưởng Ni Bộ
01 Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp 01 Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ
01 Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa
01 Tổng Vụ Trưởng Giáo Dục
01 Tổng Vụ Trưởng Cư Sỹ
01 Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên 01 Tổng Vụ Trưởng Xã Hội
01 Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh
01 Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ
01 Tổng Vụ Trưởng Truyền Thông 01 Tổng Vụ Trưởng Kế Hoạch
01 Tổng Vụ Trưởng Pháp Chế
01 Tổng Vụ Trưởng Kiến Thiết
01 Tổng Vụ Trưởng Hộ Pháp

• (Tùy theo nhu cầu, có thể hình thành thêm một số Tổng Vụ khác)

01 Chánh và 01 Phó Văn Phòng Hội Đồng Thường Trực

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 15 IV. Văn Phòng Thường Trực

Hội Đồng Điều Hành

Điều 14: Để điều hành Phật sự thường xuyên của Hội Đồng Điều Hành, một Văn Phòng Thường Trực được thiết lập gồm Chủ Tịch, các Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký, Tổng Thủ Quỹ, Phó Tổng Thủ Quỹ của Hội Đồng Điều Hành và Chánh, Phó Văn Phòng Thường Trực.

Điều 15: Tùy theo nhu cầu Phật sự, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành có thể thiết lập các Ban, mỗi Ban do Trưởng Ban phụ trách. Các Trưởng Ban do Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành bổ nhiệm.

Điều 16: Tùy theo nhu cầu Phật sự, các Tổng Vụ Trưởng có thể thỉnh mời các Phó Tổng Vụ Trưởng, các Phụ Tá Tổng Vụ Trưởng, Thư Ký và thiết lập các Vụ với sự

HIẾN CHẾ

16 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI chấp thuận của Văn Phòng Thường Trực

Hội Đồng Điều Hành.

B. CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Điều 17: Nhằm tạo thuận duyên cho các hành hoạt của Tăng Đoàn trên khắp châu lục, các quốc gia có các Miền, Tiểu Bang hoặc Tỉnh Bang.

Điều 18: Để đôn đốc và điều hành Phật sự được hanh thông, tại các Châu, Quốc Gia, Miền, Tiểu Bang hoặc Tỉnh Bang tùy hoàn cảnh và nhu cầu, thành lập Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sở tại.

Điều 19: Thành phần Ban Điều Hành gồm có:

01 Chánh Đại Diện 02 Phó Đại Diện

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 17

01 Tổng Thư Ký
01 Phó Tổng Thư Ký
01 Thủ Quỹ.
Các Đặc Ủy – tùy theo nhu cầu.

Điều 20: Đơn vị cơ sở của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại gồm có: Tự Viện, Tu Viện, Phật Học Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường, các Hội đoàn, Tổ chức Phật Giáo do Ban Quản Trị và Điều Hành của cơ sở địa phương đảm trách.

Thành phần Ban Quản Trị – Điều Hành Cơ Sở do Tăng Đoàn, Hội đoàn hoặc Tổ chức Phật Giáo địa phương quyết định theo Nội Quy hay Quy Chế riêng của từng mỗi đơn vị cơ sở.

HIẾN CHẾ

18 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

CHƯƠNG NĂM

SỨ MỆNH QUYỀN HẠN

A. HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

Điều 21: Tấn phong Tôn Hiệu hàng Giáo phẩm: Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư; và chuẩn y khai mở các Đại Giới Đàn.

Điều 22: Chuẩn y thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành do Đại Hội thỉnh cử.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 19 B. ỦY BAN GIÁM LUẬT

Điều 23: Ủy Ban Giám Luật có nhiệm vụ giám sát việc tu trì, phẩm hạnh của Tăng Ni.

Điều 24: Đề nghị, xác minh giải pháp chế tài đúng theo giới luật và pháp yết ma để xét định mỗi khi có một thành viên bị cho là đi ngược truyền thống giới luật do đức Phật chế định.

C. HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Điều 25: Hội Đồng Cố Vấn có nhiệm vụ cố vấn, tham vấn cho Tăng Đoàn trong những Phật sự quan yếu.

D. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Điều 26: Hội Đồng Điều Hành có nhiệm vụ điều hợp các sinh hoạt của Tăng Đoàn từ trung ương đến địa phương.

HIẾN CHẾ

20 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Điều 27: Triệu tập các buổi họp, Đại Hội Khoáng Đại, Đại Hội Bất Thường và Hội Nghị Thường Niên.

Điều 28: Liên lạc, phối hợp Phật sự với Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại các châu.

Điều 29: Đại diện Tăng Đoàn trong việc liên hệ với các chính phủ, đoàn thể, tổ chức trong sứ mệnh xiển dương Chánh Pháp, phục vụ Dân Tộc và Nhân Loại.

E. ĐĂNG LỤC

Điều 30: Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Tổng Thư Ký và Tổng Thủ Quỹ của Hội Đồng Điều Hành đứng tên xin thành lập Tăng Đoàn theo định chế bất vụ lợi của Hoa Kỳ.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 21

CHƯƠNG SÁU

CHẾ TÀI GIẢI NHIỆM

Điều 31: Tất cả thành viên của các Hội Đồng Giáo Phẩm, Ủy Ban Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành đều có thể bị chế tài, nếu vi phạm Giới Luật hay Hiến Chế.

Tổng Vụ Tăng Sự và Tổng Vụ Pháp Chế thụ lý hồ sơ trình lên Ủy Ban Giám Luật và Hội Đồng Giáo Phẩm quyết định. Quyết định chỉ hợp hiến khi có hai phần ba tổng số thành viên của Hội Đồng Giáo Phẩm và Ủy Ban Giám Luật đồng thuận.

HIẾN CHẾ

22 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Tại các đơn vị cơ sở địa phương thì chiếu theo Quy Chế, Nội Quy của cơ sở đơn vị và luật pháp quốc gia sở tại.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 23

CHƯƠNG BẢY

TÀI SẢN
Điều 32: Tài sản của Tăng Đoàn

GHPGVNTN Hải Ngoại gồm có:

Động sản và bất động sản cúng dường cho Tăng Đoàn

Động sản và bất động sản do Tăng Đoàn tạo mãi

Các trương mục ngân hàng do Tăng Đoàn đứng tên

Điều 33: Các Tự Viện, Tu Viện, Phật Học Viện, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường và Tịnh

HIẾN CHẾ

24 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Thất nằm trong Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại do Tăng, Ni, Cư sỹ, Huynh trưởng Phật Tử, Hội đoàn, Tổ chức Phật Giáo kiến lập là tài sản riêng được quản trị theo nội quy hay truyền thống của các đơn vị cơ sở ấy.

Điều 34: Các Tự viện, Đoàn thể, Tổ chức Phật giáo chỉ liên hệ với Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại trên mặt tinh thần và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật tại Quốc gia, Tiểu bang, Thành phố mà các Tự viện, Đoàn thể, Tổ chức Phật giáo xin phép hoạt động.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 25

CHƯƠNG TÁM

ĐẠI HỘI

Điều 35: Đại Hội Khoáng Đại do Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành triệu tập năm năm một lần để thỉnh cử thành phần nhân sự, kiểm điểm Phật sự, thông qua các Đề án, Quyết nghị và ấn định ngân sách hành hoạt.

Điều 36: Thành phần tham dự Đại Hội Khoáng Đại gồm có:

Hội Đồng Giáo Phẩm Uỷ Ban Giám Luật Hội Đồng Cố Vấn

HIẾN CHẾ

26 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Hội Đồng Điều Hành
03 Đại biểu cho mỗi Châu
03 Đại biểu cho mỗi Quốc gia
05 Đại Biểu cho mỗi Tổng Vụ
03 Đại Biểu cho mỗi Vụ
03 Đại Biểu cho mỗi Miền
03 Đại Biểu cho mỗi Ban Chuyên Môn 05 Đại Biểu chính thức cho mỗi đơn vị Cơ Sở
02 Đại Biểu dự khuyết cho mỗi đơn vị Cơ Sở
04 Quan Sát Viên cho mỗi đơn vị Cơ Sở

* Đại Hội Bất Thường

Điều 37: Vì nhu cầu khẩn cấp hoặc do 2/3 thành viên của Hội Đồng Điều Hành yêu cầu, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành triệu tập Đại Hội Bất Thường để giải quyết các Phật sự.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 27 * Hội Nghị Thường Niên

Điều 38: Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức mỗi năm một lần, do Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành triệu tập.

HIẾN CHẾ

28 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

CHƯƠNG CHÍN

TU CHÍNH HIẾN CHẾ

Điều 39: Hội Đồng Điều Hành có quyền đề nghị tu chính Hiến Chế, nếu được trên 2/3 thành viên của Hội Đồng Điều Hành yêu cầu.

Bản tu chính Hiến Chế sẽ được Đại Hội Khoáng Đại, Hội Nghị Thường Niên hoặc Đại Hội Bất Thường thảo luận, biểu quyết và chỉ có hiệu lực nếu được 2/3 tổng số Đại Biểu tham dự Đại Hội chấp thuận.

Điều 40: Hiến Chế có hiệu lực tức khắc sau khi được Đại Hội hay Hội Nghị thông qua.

HIẾN CHẾ

• TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 29

Điều 41: Nếu Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại không thể hành hoạt, tài sản của Tăng Đoàn sẽ được hiến cúng cho một hay nhiều Tổ chức Phật Giáo hoặc thụ lý theo luật pháp hiện hành.

Điều 42: Hiến Chế này gồm 09 Chương, 42 Điều được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại lần thứ III ngày 15 tháng 6 năm 2023 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ.

Chủ Tọa Đoàn:

HT Thích Viên Lý HT Thích Viên Huy HT Thích Tâm Thành HT Sakya Minh Quang

HIẾN CHẾ

30 • TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

HT Thích Nhuận Hải

(đã ký tên)

Thuyết Trình Đoàn:

HT Thích Quảng Long HT Thích Nhật Tồn (đã ký tên):

Thư Ký Đoàn:

HT Thích Viên Thông TT Thích Đồng Trí TT Thích Thanh Nguyên

(đã ký tên)