Thư cung thỉnh Chứng minh và Tham dự Hội nghi Tăng Đoàn Hải Ngoại

0
777

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (714) 890- 9513 * (626) 800-9081 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:009/TCT/HĐĐH/CT

HT. Thích Viên Lý (thứ 5, từ phải sang)
HT. Thích Viên Lý (thứ 5, từ phải sang)

THƯ CUNG THỈNH

CHỨNG MINH VÀ THAM DỰ

HỘI NGHỊ CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Kính bạch: Hoà Thượng Thích Tịnh Từ, Viện Chủ Tu Viện Kim Sơn,

Trên căn bản lý tưởng của Bồ tát đạo, qua nhiều cuộc họp viễn liên, chư Tôn đức Giáo phẩm đã đồng thuận quyết định tổ chức Hội Nghị Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Đây là Hội Nghị đầu tiên của Tăng Đoàn kể từ ngày thành lập vào năm 2014 để kiểm điểm công tác Phật sự trong thời gian qua, kiện toàn Tăng Đoàn, đề ra những Phật sự quan yếu trong những năm tới, vạch định chương trình hành hoạt  nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết trong hình tình mới và tạo sự ổn định, phát triển lâu dài trong tương lai của Phật giáo và dân tộc.

Hội Nghị sẽ được tổ chức vào dịp lễ Thanksgiving, từ ngày 23, 24, 25 và 26 tháng 11 năm 2016 tại Chùa Diệu Pháp, 311 E. Mission Rd, Gabriel, CA 91776 và Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St. Westminster, CA 92683

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng con kiền thành cung thỉnh Hoà Thượng bi mẫn quang lâm chứng minh và tham dự Hội Nghị để cùng nhau chung sức xây dựng ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam được trường tồn vững mạnh, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Mọi chi tiết về Hội Nghị, xin hoan hỷ liên lạc Hòa thượng Thích Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Xã Hội, Trưởng ban Tổ Chức Hội Nghị, điện thoại: (714) 890-9513

Sự hiện diện cao quý của Hoà Thượng sẽ là thuận duyên thù thắng cho sự thành công tốt đẹp của Hội Nghị.

Nguyện cầu đức Phật chứng minh gia hộ Hoà Thượng vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Westminster ngày 30 tháng 9 năm 2016

Chánh Thư Ký HĐGPTU                                         Chủ Tịch HĐĐH

Tỳ kheo Thích Chơn Trí                               Tỳ kheo Thích Viên Lý