Kinh Nhập Lăng Gìa

0
9

KINH NHẬP
LĂNG GIÀ

Hán dịch: Thiên
Trúc
Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi – Đời Nguyên Ngụy

Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ – Phan Rang – Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh