HT. Thích Chơn Trí – từ nhiệm tất cả mọi chức vụ trong GHPGVNTNHN-HK và VPIIVHĐ

0
725

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

HT.Thích Chơn Trí (thứ 1 từ phải sang)
HT.Thích Chơn Trí (thứ 1 từ phải sang)

THƯ TỪ CHỨC

Kính bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện nam Tín nữ,

Xét thấy nhân duyên không thể tiếp tục sinh hoạt trong GHPGVNTNHN-HK và VPIIVHĐ.

Hôm nay con trình thư này lên Đức Tăng Thống và Hội Đồng Lưỡng Viện xin từ nhiệm tất cả mọi chức vụ mà Giáo Hội đã giao phó.

Cầu nguyện ân trên Tam Bảo gia hộ Đức Tăng Thống và chư tôn Giáo phẩm vô lượng an lạc.

Kính lễ,

Pomona – Deccember 11, 2013

        (đã ký tên)

 Tỳ kheo Thích Chơn Trí