HT. Thích Viên Lý từ nhiệm tất cả mọi chức vụ liên quan đến GHPGVNTN

0
1235

Kính đệ: Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống, 

Đồng kính gởi: – Chư tôn đức Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN,

– Chư tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử lãnh đạo các cấp Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ.

Hòa thượng Thích Viên Lý
Hòa thượng Thích Viên Lý

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống,

Kính bạch chư tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Vì không đủ duyên, do vậy hôm nay chúng con/tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN.

Dù không còn nhân duyên làm việc cho VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK, nhưng chúng con/tôi, trong cương vị của một tu sỹ bình thường vẫn tiếp tục hy hiến đời mình cho sứ mệnh phục vụ đạo pháp và dân tộc trong khả năng có thể.

Xin hết lòng thâm tạ chư Tôn đức Giáo phẩm và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử đã hỗ trợ chúng con/tôi trong suốt nhiều thập niên để hoàn thành mọi Phật sự.

Kính nguyện Đức Tăng Thống Pháp Thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia hộ chư liệt vị phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành.

Trân trọng,

Westminster, ngày 08 tháng 12 năm 2013

(đã ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý