Chuẩn y Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT tại Hoa Kỳ

0
771

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

TỔNG VỤ THANH NIÊN

1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131    

Telephone:(408) 599-0309

Email: tongvuthanhnien@gmail.com

Phật lịch 2559 

Số 05/TVTN/QĐ/CHT

TT. Thích Viên Chánh - Tổng Vụ Thanh Niên tuyên đọc quyết định
TT. Thích Viên Chánh – Tổng Vụ Thanh Niên tuyên đọc quyết định

TỔNG VỤ THANH NIÊN

– Tham Chiếu: Biên Bản Bầu Ban Tổ Chức Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT tại Hoa Kỳ ngày 22.03.2015.

– Tham chiếu: Phiếu Trình số 03/TVTN/PT/CHT ngày 25.03.2015 của Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên về việc xin duyệt xét và công nhận Ban Tổ Chức  Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn.

– Tham chiếu: Quyết Định số 04/TVTN/QĐ/CHT ngày 30.03.2015 của Tổng Vụ Thanh Niên công nhận Ban Tổ Chức Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn.

– Tham chiếu: Bản Tường Trình của Ban Tổ chức Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn ngày 03.06.2015

– Tham chiếu: Phiếu Trình của Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT/HK ngày 04.06.2015 về việc Duyệt xét và Công nhận Ban Chấp Hành Liên Đoàn, nay

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ như sau:

I. Ban Thường Vụ

Liên Đoàn Trưởng          : Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ

Liên Đoàn Phó Nội Vụ   : Nhật Từ Quang Trần Tất Phương.

Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ : Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh.

Tổng Thư Ký                   : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến.

Phó Tổng Thư Ký            : Nhật Thoại Vân Doãn Tracy Trúc.

Tổng Thủ Quỹ                  : Tâm Liên Nguyễn Thị Anh Thư Hòa.

Phó Tổng Thủ Quỹ           : Nhật Chi Nguyễn Thị Hồng Lan.

II. Các Ủy Viên tức Trưởng Tiểu Ban

Uỷ Viên Nghiên Huấn-Tu Thư : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến (kiêm)

Uỷ Viên Tổ Kiểm                     : Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ  (kiêm)

Uỷ Viên Kế Hoạch                    : Minh Đức Phan Kế Thiện

Uỷ Viên Doanh Tế                     : Nguyên Chánh Ngô thị Tuyết Nhung

Uỷ Viên Tương  Tế – Xã Hội     : Quảng Tâm Lê Thị Xuân

Uỷ Viên Truyền Thông-Báo Chí: Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh (kiêm)

Điều 2: Các Thành viên có tên ở Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

Điều 3: Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký

Chùa Từ Lâm, ngày 06 tháng 06 năm 2015

Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Chánh

Bản sao kính gởi:

1/ Văn Phòng Hòa Thượng Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

kính tường trình”.

2/ Các Tổ chức Gia Đình Phật Tử thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

“Để biết và hỗ trợ”.