BẢN TIN AN CƯ NGÀY 13/06/2023

0
87

☸️ BẢN TIN AN CƯ NGÀY 13/06/2023 ☸️

 Lục Hoà Cộng Trú

Pháp chế An Cư chính là thời gian để cho hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ. Ngoài ra, đây còn là cơ hội tốt để các hành giả trao đổi, chia sẻ, và học hỏi lẫn nhau để tiến tu đạo nghiệp. Trong đó, những người mới tu sẽ có cơ hội học hỏi từ những bậc Tôn túc. Khóa an cư mười ngày do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự đã bước sang ngày thứ ba trong tinh thần hỷ lạc và hoà hợp cộng trú.

Nơi đây, mỗi ngày hành giả an cư đều được trau dồi và tiến tu Tam Vô Lậu Học là Giới Định Tuệ qua các thời khoá công phu, thiền định, lắng nghe chánh pháp, và thảo luận Phật Pháp. Hôm nay, ngày 13 tháng 06 năm 2023, toàn thể hành giả an cư thật hoan hỷ với một thời pháp quan trọng do Hoà Thượng Tuyên Luật Sư đạo hiệu Thích Viên Lý thuyết giảng với đề tài: “Toát Yếu Tư Tưởng Kinh Hoa Nghiêm.”

Chỉ trong thời gian 45 phút, Hoà thượng đã giúp cho đại chúng thấy được cốt tuỷ của bộ kinh cao siêu này về ý nghĩa của pháp giới trùng trùng duyên khởi, chơn tâm nhất như, và vạn pháp do tâm tạo.

Chính ý nghĩa pháp giới trùng trùng duyên khởi này đưa chúng ta tới Bốn Pháp Giới. Đó là:

(1) Sự pháp giới, (2) lý pháp giới, (3) sự lý pháp giới, và (4) sự sự vô ngại pháp giới.Trong Bốn Pháp Giới này, “sự sự vô ngại pháp giới” được Ngài nhấn mạnh vì các hành giả an cư đã và đang thể hiện một khía cạnh quan trong trong pháp giới thứ tư này.

“Một hạt cải có thể chứa đựng được tam thiên đại thiên thế giới.” Do đó, trong cái chung có cái riêng và ngược lại trong cái riêng có cái chung. Tương tự, một hội chúng an cư có hình bóng của từng hành giả an cư và mỗi hành giả an cư có trong hình ảnh của cả hội chúng. Nói cách khác, về mặt tổng thể là sự hoà hợp của cả hội chúng. Nhưng, từng hành giả an cư vẫn có những đặc thù riêng không bị biến mất. Do đó, Hoà thượng nhấn mạnh rằng mỗi chúng ta cần đến với nhau trong tinh thần hoà hợp thanh tịnh. Đồng thời, Ngài cũng tuyên dương sự hoà hợp thanh tịnh của hội chúng an cư trong ba ngày qua. Ngoài việc trọn vẹn pháp học và pháp hành, tinh thần Lục Hoà Cộng Trú này sẽ là kim chỉ nam cho mọi hành giả xuyên suốt khoá an cư ngắn hạn của Tăng Đoàn.

Ở đâu có hoà hợp
Ở đó có sức mạnh

ban-tin-an-cu-13-6-2023- ban-tin-an-cu-13-6-2023-1 ban-tin-an-cu-13-6-2023-2 ban-tin-an-cu-13-6-2023-4 ban-tin-an-cu-13-6-2023-5 ban-tin-an-cu-13-6-2023-6 ban-tin-an-cu-13-6-2023-7 ban-tin-an-cu-13-6-2023-8 ban-tin-an-cu-13-6-2023-9 ban-tin-an-cu-13-6-2023-9 ban-tin-an-cu-13-6-2023-11 ban-tin-an-cu-13-6-2023-10 ban-tin-an-cu-13-6-2023-12 ban-tin-an-cu-13-6-2023-13 ban-tin-an-cu-13-6-2023-14 ban-tin-an-cu-13-6-2023-15 ban-tin-an-cu-13-6-2023-16 ban-tin-an-cu-13-6-2023- ban-tin-an-cu-13-6-2023-18 ban-tin-an-cu-13-6-2023-20ban-tin-an-cu-13-6-2023-20

(Tin và ảnh: Ban Truyền Thông trường hạ Chùa Điều Ngự)