Tổng Vụ Thanh Niên công nhận và ban hành Bản Nội Lệ

0
718

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

Phật lịch 2559

Số 06/TVTN/QĐ/CHT

TT. Thích Viên Chánh (đứng)
TT. Thích Viên Chánh (đứng)

TỔNG VỤ THANH NIÊN

–Tham Chiếu: Quyết Định Số 05/TVTN/QĐ/CHT của Tổng Vụ Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại ban hành ngày 06/06/2015 về việc công nhận thành phần nhân sự Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Hoa Kỳ.

–Tham chiếu: Biên Bản họp Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Hoa Kỳ ngày 27/09/2015.

– Tham chiếu: Phiếu Trình số 02/LĐ-CHT-HK/PT ngày 14/10/2015 của Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Hoa Kỳ về việc trình xin Tổng Vụ Thanh Niên duyệt xét và ban hành bản Nội Lệ Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Hoa Kỳ.

-Tham chiếu: Bản Dự Thảo Nội Lệ Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ đính kèm theo Phiếu Trình tham chiếu dẫn thượng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận và ban hành Bản Nội Lệ Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ.

Điều 2: Những văn bản trái với Nội Lệ nầy đều ngưng thi hành.

Điều 3: Ban Chấp Hành Liên Đoàn, Đoàn và thành viên Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT Hoa Kỳ trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên chiếu nhiệm vụ thực hành Bản Nội Lệ nầy.

Điều 4: Bản Nội Lệ nầy có hiệu lực kể từ ngày ấn ký.

Làm tại Chùa Từ Lâm, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên

(đã ấn ký)                  

Tỳ Kheo Thích Viên Chánh