HT. Thích Viên Thành đã từ nhiệm khỏi tân ban GHPGVNTN sắp ra mắt ngày 19/01/2014

0
685

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

Hòa thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Viên Thành

THƯ XIN TỪ NHIỆM 

Kính phụng trình:  Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,

Vài năm gần đây, con vì bệnh duyên nặng, phải nhờ người chăm sóc mọi sinh hoạt thường nhật nên không thể tiếp tục phục vụ Giáo Hội trong hoàn cảnh hiện nay.

Nay con kính trình Đức Tăng Thống, xin từ hết mọi chức vụ mà Ngài đã công cử qua các Quyết định số 17 và 18, ký ngày 01/01/2014.

Ngưỡng mong Đức Tăng Thống Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu.

Khể Thủ,

Thiền Tịnh Đạo Tràng,

ngày 16 tháng  01 năm 2014

(đã ký)                 

                              Tỳ Kheo Thích Viên Thành