Thông Bạch Tang Lễ Hòa Thượng Thích Viên Thành

0
892

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683

(626) 800 – 9081; (714) 890 9513

Phật lịch 2561, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BẠCH

Tang Lễ Hòa Thượng Thích Viên Thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, chư Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư cùng chư Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện nam, Tín nữ Phật tử,

Thay mặt Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, chúng con/chúng tôi xin thành kính cáo bạch:

Hòa Thượng Thích Viên Thành, húy thượng Như hạ Thức, hiệu Hải Trung, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện chủ Chùa Diệu Pháp và Phương trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ, đã xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch vào ngày 20 tháng 03 năm 2018, nhằm ngày mùng 04 tháng 02 năm Mậu Tuất, thế thọ 76, hạ lạp 56.

Hòa Thượng là bậc giới hạnh trang nghiêm, đạo phong khả kính. Ngài là rường cột cho Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, đã cống hiến trọn đời xuất gia của mình cho sự nghiệp Đạo Pháp và Dân Tộc ở trong và ngoài nước. Cho nên, Hòa Thượng viên tịch là nỗi mất mát lớn lao đối với Môn Đồ Pháp Quyến nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Để tỏ lòng thương kính, tri ân và tưởng niệm công đức của cố Hòa Thượng tân viên tịch, Môn đồ pháp quyến và Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ trang nghiêm tổ chức tang lễ theo chương trình như sau:

Lễ Nhập Kim Quan và Thành Phục: 10 sáng Thứ Ba, ngày 03 tháng 04, 2018, nhằm ngày 18 tháng 02 năm Mậu Tuất tại Chùa Diệu Pháp, 311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776, USA.

Lễ Giác Linh Yết Tổ và Lễ Phật: 6 giờ chiều Thứ Ba, ngày 03 tháng 04, 2018, nhằm ngày 18 tháng 02 năm Mậu Tuất tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683, USA.

Lễ Cung Tống Kim Quan và Trà Tỳ: 10 sáng Thứ Năm, ngày 05 tháng 04, 2018, nhằm ngày 20 tháng 02 năm Mậu Tuất tại Chùa Diệu Pháp.

Thừa uỷ nhiệm Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng con/chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và kính mời quý Phật tử cùng về Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự theo Chương Trình Tang Lễ nêu trên, cùng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch cao đăng Phật quốc, sớm ngộ vô sinh, thừa nguyện tái lai để tiếp tục chèo chống con thuyền Chánh Pháp.

Đồng thời chúng con/chúng tôi kính xin quý Tự Viện, Tinh Xá, Tịnh Thất, NIệm Phật Đường và các đơn vị của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cùng tổ chức lễ tưởng niệm, hồi hướng công đức cúng dường giác linh Hòa Thượng.

Nam-mô Niết-bàn Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

Phật lịch 2561, ngày 28 tháng 03, năm 2018

TUN. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Phó Chủ Tịch

(Đã ký và đóng dấu)

Sakya Minh-Quang khế thủ cáo bạch