TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI PHÂN ƯU CỐ TRƯỞNG LÃO HT TỊNH ĐỨC

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam Hải Ngoại và môn đồ Pháp quyến đồng thời nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà Thượng Tịnh Đức nhập vô sanh quả.

0
854

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại:  (626) 800-9081 (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

PHÂN ƯU

Kính gởi:

  • Trưởng lão Hoà Thượng Thích Pháp Nhẫn, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam Hải Ngoại,
  • Hoà Thượng Thích Chơn Trí, Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ và môn đồ Pháp quyến.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố trưởng lão Hoà Thượng Tịnh Đức (Bhikkhu Visudhiguna), sinh ngày 01 tháng 8 năm 1944 tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế, PhóTăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam Hải Ngoại, Viện Chủ khai sơn Chùa Đạo Quang, đã an nhiên thâu thần thị tịch lúc 8 giờ 27 phút tối ngày 07 tháng 01 năm 2022 tại Chùa Đạo Quang, Garland, Texas, Hoa Kỳ. Thế thọ 78, hạ lạp 52 năm.

Sự viên tịch của Trưởng lão Hoà Thượng Tịnh Đức, một bậc cao tăng thạc đức có nhiều công đức đối với sứ mệnh hiển dương chánh pháp lợi lạc quần sanh đã không chỉ là một mất mát to lớn đối với Giáo Hội và môn đồ Pháp quyến mà còn là một tổn thất đối với toàn thể Phật Giáo đồ Việt Nam.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam Hải Ngoại và môn đồ Pháp quyến đồng thời nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà Thượng Tịnh Đức nhập vô sanh quả.

 

Phật lịch 2565 – Westminster, ngày 16 tháng 01 năm 2022

TM Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

 Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

 (đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý