Quyết Nghị Hội Nghị Thường Niên 2018 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
722

Hội Nghị Thường Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Khoá Tu Học 2018 đã được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Từ Lâm và Trường Yerba Buena High School, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.  Hội Nghị đã quy tụ hơn 300 chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT. Sau 3 ngày làm việc trong tinh thần Lục HòaKính và trên căn bản của Đại Bi Tâm, Hội Nghị đã đồng thanh Quyết Nghị:

Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Thích Viên Lý

Thứ nhất: Đại lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức vào ngày 02 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ;
Thứ hai: Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của Tăng Đoàn sẽ được tổ chức từ ngày 03 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ;
Thứ ba: Hội Nghị Thường Niên 2019 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức vào ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ;

Thứ tư: Khóa Tu Học năm 2019 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức vào các ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019 tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ;
Thứ năm: Cung thỉnh chư Tôn HòaThượng trong các Hội Đồng làm thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, đồng thời thỉnh mời chư Tôn đức Giáo phẩm, quí vị Cư sĩ, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT bổ sung vào các Hội Đồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành;
Thứ sáu: Đặt sứ mệnh hoằng pháp vào ưu tiên hàng đầu – đạt thành quả cao, tạo tác hưởng lớn;
Thứ bảy: Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu thời đại;
Thứ tám: Trao học bổng VIÊN THÀNH cho chư Tăng Ni trẻ để hỗ trợ và khuyến khích việc tinh tấn tu học và phụng sự đạo pháp;
Thứ chín: Tích cực thi triển công tác từ thiện xã hội một cách năng động và thù ứng;
Thứ mười: Đặc biệt quan tâm đến giới trẻ qua việc củng cố đức tin, bồi dưỡng phẩm chất, có khả năng lãnh đạo cao;
Thứ mười một: Kết hợp hàng ngũ Cư sĩ, Huynh trưởng, Phật tử để hộ trì chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại;
Thứ mười hai: Đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng nhằm bảo lưu truyền thống văn hóa đặc thù của Phật giáo và quảng bá chánh pháp đến mọi tầng lớp xã hội;
Thứ mười ba: Nỗ lực giải quyết những bế tắc, phân hóa, đối kháng v.v… trong nội bộ nhằm mang lại một không khí hòa hợp, tương kính, tương trợ, tương tác trong tinh thần Sự Sự Vô Ngại, không phân biệt tổ chức, tông môn, pháp phái;
Thứ mười bốn: Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền; đặc biệt là quyền tự do tôn giáo;
Thứ mười lăm: Đồng hành với dân tộc trong công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia và góp phần gìn giữ nền hoà bình chung của thế giới nhân loại.

San Jose, ngày 21 tháng 10 năm 2018