QUYẾT NGHỊ HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI 2019

0
702

Hội Nghị Thường Niên 2019 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại được triệu tập từ ngày 07 đến 08 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Thích Viên Lý

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc trong tinh thần thanh tịnh – hòa hợp, 278 Đại biểu tham dự Hội Nghị đã đồng thanh Quyết Nghị:

1- Nỗ lực chu toàn sứ mệnh hoằng Pháp và giáo dục trong thời đại mới;

2- Tôn trọng các truyền thống Phật giáo; bảo lưu và phát huy giá trị đặc thù của Phật giáo Việt Nam và bản sắc đặc hữu Đại thừa Đông Á;

3- Tổ chức khoá huấn luyện Như Lai Sứ Giả; tập hợp và trọng dụng Tăng Ni có đạo hạnh, trình độ và khả năng hoằng pháp, tổ chức các chuyến đi hoằng Pháp đến những nơi xa xôi ít có Tăng Ni hành hoạt;

4- Thành lập nhà xuất bản để in ấn các dịch phẩm, tác phẩm Phật giáo;

5- Hỗ trợ chư Ni và nữ giới vượt qua mọi thách đố để dấn thân phục vụ tha nhân một cách hữu hiệu;

6- Đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội; khai dụng đúng mức kỹ thuật truyền thông trong sứ mệnh xiển dương chánh pháp, cứu độ quần sanh;

7- Tạo điều kiện để các đạo tràng hiểu rõ thủ tục pháp lý, phương pháp tổ chức và vận hành tốt đẹp cơ sở tu học nhằm đáp ứng thoả đáng nhu cầu chung của quảng đại quần chúng;

8- Tiếp tục kiện toàn nhân sự, đào tạo nhân tài, giáo dưỡng các thế hệ trẻ và hiện đại hoá các phương tiện hành hoạt của Tăng Đoàn;

9- Sát cánh với hàng ngũ cư sĩ Phật tử mọi giới trong sứ mệnh hộ pháp, hộ quốc và hộ dân;

10- Đại Lễ Phật Đản chung PL:2564 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California;

11- Khóa An cư ngắn hạn năm 2020 của Tăng Đoàn sẽ tổ chức tại Chùa Điều Ngự;

12- Hội Nghị Thường Niên 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức tại Chùa Điều Ngự;

13- Khóa tu học năm 2020 của Tăng Đoàn sẽ tổ chức tại miền Bắc California, Hoa Kỳ do Thượng Toạ Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành làm Trưởng Ban Tổ Chức.

Làm tại Westminster, ngày 8 tháng 6 năm 2019.