Kinh Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức

0
12

Kinh Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức
Dịch từ Phạn sang Hán: Tây Tấn, Hà Nội, Sa môn Bạch Pháp Tổ
Dịch từ Hán sang Việt: Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ, Chùa Phật Đà, San Diego, Hoa Kỳ
Hiệu đính: HT Thích Như Điển, Phương trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc

Nghe như vầy.

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ
Thọ Cấp Cô Độc
, nước Xá Vệ.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo:

“Khi hiền giả thuyết pháp
được năm phước đức. Sao gọi là năm?

– Phước đức thứ nhất: Người ấy lúc sống được
trường thọ.

– Phước đức thứ hai: Người ấy lúc sống được
giàu có, nhiều tiền, nhiều của.

– Phước đức thứ ba: Người ấy lúc sống được
đoan chánh không sánh được.

– Phước đức thứ tư: Người ấy lúc sống được
tiếng khen xa nghe.

– Phước đức thứ năm: Người ấy lúc sống được
thông minh, đại trí.

 

 1. “Do đâu hiền giả thuyết pháp được trường
  thọ? Do đời trước lúc thuyết pháp, điều nói trước cũng thiện, điều nói giữa
  cũng thiện, điều nói sau cũng thiện. Điều nói ấy đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch
  lặng, vô vi. Kẻ hiếu sát nghe pháp này liền dừng lại không sát hại nữa. Do vậy
  được trường thọ.
 2. “Do đâu người thuyết pháp được giàu có,
  nhiều tiền, nhiều của? Do đời trước lúc thuyết pháp, điều nói ở trước, giữa,
  sau đều đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng, vô vi. Kẻ trộm cắp nghe được Kinh
  liền dừng lại không trộm mà còn bố thí. Do vậy được giàu có.
 3.  “Do
  đâu người thuyết pháp được đoan chánh không sánh được? Do đời trước lúc thuyết
  pháp
  , điều nói ở trước, giữa, sau đều đầy đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng,
  vi
  ; khiến cho người nghe pháp an lành, hòa diệu, sắc mặt vui vẻ, tự sinh mừng rỡ.
  Do vậy mà được đoan chánh.
 4. “Do đâu người thuyết pháp được tiếng
  khen xa nghe? Do đời trước lúc thuyết pháp, điều nói ở trước, giữa, sau đều đầy
  đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng, vô vi; khiến người nghe pháp kính Phật, kính
  Pháp, kính Tỳ kheo Tăng. Do vậy mà được nghe danh.
 5. “Do đâu người thuyết pháp được thông
  minh
  , đại trí? Do đời trước lúc thuyết pháp, điều nói ở trước, giữa, sau đều đầy
  đủ ý nghĩa, quy về chỗ tịch lặng, vô vi; khiến người nghe pháp thấy rõ trí tuệ
  tuyệt diệu. Do vậy mà được thông minh, đại trí.”

Đó là năm phước mà người thuyết
Kinh
có được phước ấy.

Các vị Tỳ kheo nghe Kinh này rồi
vui mừng, đối trước Đức Phật đảnh lễ.

Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức
Kinh

 

Dịch xong ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

No. 777

佛說賢者五福德經

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是:

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘:「賢者說法時,有五福德。何謂為五?其人所生則得長壽,是為一福德;其人所生即得大富,饒財多寶,是為二福德;其人所生即端正無比,是為三福德;其人所生即名譽遠聞,是為四福德;其人所生即聰明大智,是為五福德。

「何因賢者說法得長壽?用前世說法時,上語亦善,中語亦善,下語亦善,其義備足,歸寂無為,好殺之人聞法,即止不殺,用是故得長壽。

「何因說法之人得大富,饒財多寶?用前世說法時,上、中、下語其義備悉,歸寂無為,盜竊之人聞經,即止不盜,便能施與,用是故得大富。

「何因說法之人得端正無比?用前世說法時,上、中、下語其義備悉,歸寂無為,令聞法者和氣安之,即顏色悅,自生光澤,用是故得端正。

「何因說法之人,得名譽遠聞?用前世說法時,上、中、下語其義備悉,歸寂無為,令聞法者敬佛、敬法、敬比丘僧,用是故得名聞。

「何因說法之人得聰明大智?用前世說法時,上、中、下語其義備悉,歸寂無為,令聞法者曉了妙慧,用是故得聰明大智。是為五法,說經者得福也。」

諸比丘聞經歡喜,前為佛作禮。

佛說賢者五福德經