Công nhận Thành phần Ban tổ chức Đại hội Thành lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

0
737

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

TỔNG VỤ THANH NIÊN

1280 Lundy Ave., San Jose CA 95131

♦ Telephone:(408) 599-0309

♦ Email: tongvuthanhnien@gmail.com

Phật Lịch: 2558

Số 04/TVTN/QĐ/CHT

TT. Thích Viên Chánh (hàng đứng, thứ 6 từ trái sang)
TT. Thích Viên Chánh (hàng đứng, thứ 6 từ trái sang)

TỔNG VỤ THANH NIÊN

– Tham chiếu Phiếu Trình của Đạo Hữu Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc Công Nhận Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

– Tham chiếu Biên Bản Buổi Họp ngày 22 tháng 03 năm 2015 của Ban Chấp Hành Ba Đoàn CHT: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân về việc bầu chọn thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận Thành phần Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ như sau:

I- Ban Thường Vụ

– Trưởng Ban: Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH).

– Phó Ban      : Nhật Từ Quang Trần Tất Phương, Đoàn CHT Diệu Pháp (DP).

– Thư Ký       : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH).

– Thủ Quỹ     : Tâm Hòa Hoàng Thị Tánh, Đoàn CHT Pháp Vân (PV).

II- Các Ủy Viên tức Trưởng Tiểu Ban

– Uỷ Viên Truyền Thông            :  Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh (VH).

– Uỷ Viên Nghi Lễ                      :  Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh (PV).

– Uỷ Viên Thiết Trí                     :  Phước Nguyên Phan Điệp (VH).

– Uỷ Viên Âm Thanh Ánh Sáng :  Minh Đức Phan Kế Thiện (DP).

– Uỷ Viên Tiếp Tân                     :  Tâm Liên Nguyễn Thị Anh Thư (VH).

– Uỷ Viên An Ninh Trật Tự         :  Nhật Bảo Nguyễn Phúc (VH).

– Uỷ Viên Trai Soạn                    : Thoại Nhuận Lê Thị Chánh (DP).

Điều 2: Tùy theo tình hình và nhu cầu, các  Ủy Viên (Trưởng Tiểu Ban) được quyền chọn thêm những phụ tá, nhưng phải thông qua Ban Thường Vụ.

Điều 3: Tùy theo khả năng và thực tế, Ban Thường Vụ có thể hoán chuyển hoặc thay thế vị trí các Ủy Viên. Mọi sự thay đổi phải trình Tổng Vụ Thanh Niên.

Điều 4: Thành viên có tên ở Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

Điều 5: Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ấn ký và chấm dứt sau khi Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ làm lễ ra mắt trước Chư Tôn Đức Giáo Phẩm HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Đồng Hương Phật Tử ngày Đại Lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn.

Chùa Từ Lâm, ngày 30 tháng 03 năm 2015

Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên

(đã ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Chánh

Bản sao kính gởi:

1/ Văn Phòng Thường Trực HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

“Để kính tường trình”

2/ Các Tổ chức Gia Đình Phật Tử thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

“Để biết và quan tâm hỗ trợ nếu có yêu cầu”