Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

0
12

 

KINH DIỆU
PHÁP LIÊN HOA

Hán dịch: Tam
tạng Pháp sư
Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Tỳ
Kheo
Thích Minh Định