Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

0
11

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch
Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản 1988 – PL 2530

kinh_dieu_phap_lien_hoa_biakinh_dieu_phap_lien_hoa_bia