Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

0
22

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Hán dịch: Tam
Tạng
Sa Môn Thật-Xoa Nan-Đà (Siksananda), người xứ Vu Điền (Khotan), phiên dịch
vào đời nhà Đường của Trung Hoa -Việt dịch: Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Tài liêu tham
khảo
: Bản Hán ngữ – Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Thiển Thích – HT Tuyên
Hóa

Bản Việt ngữ –
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện do HT Thích Trí Tịnh dịch

Mục Lục

Quyển Thượng

Phẩm Thứ
Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi
Phẩm Thứ
Hai: Phân Thân Tập Hội

Phẩm Thứ
Ba: Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên
Phẩm Thứ
Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh

Quyển Trung

Phẩm Thứ
Năm: Danh Hiệu Của Địa Ngục
Phẩm Thứ
Sáu: Như Lai Tán Thán
Phẩm Thứ
Bảy: Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất
Phẩm Thứ
Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi
Phẩm Thứ
Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật

Quyển Hạ

Phẩm Thứ
Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí
Phẩm Thứ
Mười Một: Địa Thần Hộ Pháp
Phẩm Thứ
Mười Hai: Thấy Nghe Được Lợi Ích
Phẩm Thứ
Mười Ba: Dặn Dò Cứu Độ Nhơn Thiên
Hồi Hướng