Kinh Bát Chu Tam Muội

0
14


KINH BÁT CHU TAM MUỘI 
Hán dịch: Đời Tùy Tam Tạng, Khất Đa và Cấp Đa 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Lễ

Quyển
1
Phẩm Thứ Nhất: Vấn Đáp
Phẩm Thứ Hai: Tư Duy
Phẩm Thứ Ba: Tam Muội Hành
Phẩm Thứ Tư: Thấy Phật

Quyển 2
Phẩm Thứ Năm: Chánh Tín
Phẩm Thứ Sáu: Quán Sát
Phẩm Thứ Bảy: Giới Hạnh Đầy Đủ
Phẩm Thứ Tám: Thọ Ký
Quyển 3
Phẩm Thứ Chín: Công Đức Thọ Trì
Phẩm Thứ Mười: Mau Chứng Bồ Đề
Phẩm Thứ Mười Một: Đầy Đủ Năm Pháp
Phẩm Thứ Mười Hai: Xa Lìa Phân Biệt
Quyển 4
Phẩm Thứ Mười Ba: Vô Tránh Hạnh
Phẩm Thứ Mười Bốn: Pháp Bất Cộng
Phẩm Thứ Mười Lăm: Công Đức Tùy
Hỷ
Phẩm Thứ Mười Sáu: Phụng Sự Pháp
Phẩm Thứ Mười Bảy: Chúc Lụy


Quyển
Thứ Nhứt

Phẩm
Thứ Nhất: Vấn Đáp

Tôi nghe như vầy vào khoảng thời gian Phật
ngự tại tinh xá trong vườn tre của ông phú hộ Ca Lan Đà (tinh xá Trúc Lâm)
thuộc thành Xá Vệ cùng với trăm năm vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo nầy đều là bực A
La Hán
đã dứt sạch hết các phiền não không còn sanh khởi trở lại, đều được tự
tại
như con rồng to lớn có khả năng hàng phục tất cả, tâm và trí huệ đều được
giải thoát
khỏi vô minh, các công hạnh đã hoàn mãn đầy đủ cả rồi, trút bỏ được
gánh nặng thân hôi hám nầy sẽ không còn thọ thân sau nữa, thực hành pháp bình
đẳng
đã được sự lợi ích cho cá nhân một cách thiết thực, an trụ trong chánh
giáo
qua đến được bờ kia, chỉ trừ có A Nan ra kỳ dư các ngài đều như thế cả.

Bấy giờ lại có năm trăm vị tỳ kheo vào buổi bình minh các ngài rời chỗ ở qua
đến nơi Thế Tôn cung kính chấp tay đảnh lễ đầu chấm sát chân Phật rồi lui ra
một bên.

Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên sau mùa an cư tại thành Xá Vệ mới
cùng với năm trăm vị tỳ kheo đi du hành trong các thôn xóm thành thị qua đến
thành Vương Xá vào tinh xá Trúc Lâm đến yết kiến Thế Tôn, lúc đến nơi cung kính
lễ Phật rồi lui ra ngồi một bên.

Lúc đó đức Thế Tôn dụng sức thần thông phóng ra ánh sáng vĩ đại, trong các thôn
xóm làng ấp thành phố thuộc các nước có bao nhiêu tỳ kheo đều làm cho họ quay
về
thành Vương Xá vào tinh xá Trúc Lâm, khi đến nơi thế Tôn ngự họ cung kính
lạy sát chân Phật rồi lui ra ngồi một bên. Số tỳ kheo tụ họp về tinh xá Trúc
Lâm
đã lên đến trăm ngàn. Tỳ kheo ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề cũng nhờ vào sức oai
thần
của Phật cùng với hai mươi ngàn vị tỳ kheo ni tập hợp lại đồng đến tinh xá
Trúc Lâm ra mắt Phật đến nơi làm lễ Phật rồi lui ra ngồi một bên.

Trong thành Vương Xávị cư sĩ tên Hiền Hộ là bực thượng thủ năm trăm vị cư
sĩ, các vị nầy đều thọ trì năm giới gìn giữ từ cử chỉ nhỏ nhặt, họ là bậc đại
Bồ tát
đã trụ chánh đẳng giáctu hành theo bổn nguyện nên thường theo Thế
Tôn
để nghe chánh pháp luôn luôn tinh tấn, cũng để hoàn mãn các pháp trợ đạo
nên từ sáng sớm do thần lực của Phật cả bọn đã rời chỗ ở đến yết kiến Phật.

Trong thành Tỳ Xá Ly có vị quý tộc Ly Xa tên là Bảo Sanh làm thượng thủ dẫn dắt
hai muôn tám ngàn người thuộc họ Ly Xa. Thành Chiêm Bà có vị phú hộ tên tà Tinh
Đức làm thượng thủ lãnh đạo hai muôn tám ngàn vị phú hộ. Chàng Na La Đạt Đa làm
thượng thủ dẫn dắt hai muôn tám vị thanh niên có đức tin trong sạch. Hai vị phú
hộ
ở nước Xá Vệ tên là Đại Thương Chủ và Cấp Cô Độc làm thượng thủ dắt theo hai
muôn tám người đến dự. Vị phú hộ Thủy Tiên ở thành Vương Xá cũng cầm đầu dẫn
đến hai muôn tám ngàn người. Con trai Hoàng Hậu Vi Đề Hyvua A Xà Thế chúa
nước Ma Dà Đà dẫn đến trăm ngàn thần dân. Bốn vị thiên vươngtrời Đế Thích
cùng tất cả các vị trời ở cõi Dục, mỗi vị đều cùng với vô lượng trăm ngàn ức na
do tha
chúng trời đồng đến. Trời Đại Phạm chúa cõi Ta Bà dẫn đến vô lượng trăm
ngàn ức na do tha chúng trời. Vua trời Đại Tự Tại đến với vô lượng chúng trời ở
cõi Tịnh Cư. Bốn vị vua A Tu La đến cùng vô lượng trăm ngàn chúng A Tu La. Vua
rồng Nan Đà và Bạt Nan Đà đều cùng với trăm ngàn quyến thuộc đồng đến. Vua rồng
Ta Già LaA Na Bà Đạt Đa cùng Ma Na Tư, Y Bạt La v.v… đồng với vô lượng
trăm ngàn chúng rồng cùng đến. Tại cả tam thiên đại thiên thế giới tất cả tỳ
kheo
tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ và hết thảy trời, rồng , dọa xoa, càn thát
, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân cùng các vị đế
vương hạng người tin Như Lai vì thiết tha muốn nghe pháp nên đã đồng nhau đến.

Các vị như trên, khi đến đều trước tiên làm lễ Thế Tôn sau đó lui ra ngồi một
bên.

Khi ấy vườn tre Ca Lan Đà biến thành rộng rãi diện tích bằng cả tam thiên đại
thiên thế giới
, đại chúng đến nghe pháp ngồi chật ních không có chỗ nào trống.
Như thế từ trên đến trời Sắc cứu Cánh, dưới đến cung điện Phạm thiên có bao
nhiêu các vị trời có thần thông oai đức cho đến tất cả rồng, dạ xoa, càn thát
, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân đều tập hợp
đến nghe pháp.

Lúc đó Bồ tát Hiền Hộ đứng dậy trịch áo bày vai mặt gối mặt quỳ xuống đất chấp
tay
hướng về Phật và thưa:

Bạch Thế Tôn! Hôm nay con muốn thưa hỏi đức Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng chánh giác
về các chỗ nghi hoặc trong tâm con, không biết Thế Tôncho phép không?

Phật đáp:

Nầy Hiền Hộ! Ông có nghi điều gì ông hãy cứ hỏi, ta sẽ giải thích cho để đem
lại nguồn vui cho ông.

Được Phật nhận lời, Bồ tát Hiền Hộ liền thưa:

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ tát thành tựu hoàn mãn những tam muội gì mà được nhiều thứ
công đức vĩ đại? Làm thế nào vừa được bể học rộng nghe nhiều thu hoạch kho tàng
trí huệ, bất cứ ai hỏi gì cũng đều biết thông suốt lời hỏi đó không còn nghi
hoặc
. Làm thế nào đắc giới tụ vô ý, không mất sự thành tựu không thối lui trước
trí giác vô thượng? Làm thế nào không thọ sanh vào chỗ ngu si, tà kiến rỗng
không lại luôn luôn được nghe chánh pháp? Làm thế nào được trí túc mạng biết
tất cả việc quá khứ vị lai? Làm thế nào đắc đại từ bi đại hỷ đại xả bình đẳng
đem lại nguồn vui cho chúng sanh? Làm thế nào lúc nghe về pháp chơn không,
tướng
vô nguyện sâu xa tâm tin hiểu được không sanh sợ hãi thối chí? Làm thế nào
được sự không ưa thích biếng trễ, có thừa khả năng nắm vững chánh pháp? Làm thế
nào được trí huệ thông đạt thấu rõ tất cả, không ai sánh ngang hàng được? Làm
thế nào được tùy ý sanh vào tất cả thế giới vì không bị chi ngăn trở? Làm thế
nào không bị tất cả ngoại đạo hàng phục được vì họ không đủ năng lực để chiến
thắng nổi? Làm thế nào được đức tin vững chắc vì không hề có tà thuyết nào lay
động được? Làm thế nào đắc được đại từ lực tín vì không bị chao động? Làm thế
nào thể nhập sâu vào đức tin vì không hề vận hành? Làm thế nào được đức tin
nhuần thấm đối với tất cả các pháp đều hoan hỷ? Làm thế nào đắc đức tin siêu
việt
cúng dường hầu hạ các đức Phật không hề nhàm chán? Làm thế nào có các đức
tin
căn để do vun trồng các căn lành? Làm thế nào đắc đức tin chơn diệu do sự
tăng trưởng các công hạnh không hư dối? Làm thế nào được đức tin thanh tịnh vui
vẻ
vì đã trừ sạch hết cả những bụi ganh ghét? Làm thế nào được đức tin trong
sạch
vì đã đắc ánh sáng nhứt thiết chủng trí? Làm thế nào đắc đức tin ưa thích
các công hạnh vì đã trừ diệt các tội ác che phủ chướng ngại hết rồi? Làm thế
nào có đức tin vui thích trí huệ đã thu nhập kinh nghiệm được tất cả cảnh giới
Phật? Làm thế nào đắc đức tin trang nghiêm hạnh vượt bực hơn tất cả sự tô điểm
của thế gian vì đã thành tựu thế giới Phật thanh tịnh? Làm thế nào đắc giới
hạnh thanh tịnh vì đã diệt hẳn tất cả tâm Thinh văn, Bích Chi Phật? Làm thế nào
đắc đại thệ trang nghiêm vì tất cả động tác đều đến mức chí thiện? Làm thế nào
được làm bực lãnh đạo cho tất cả chúng sanh vì muốn thực hành các công hạnh
lành? Làm thế nào đắc được năng lực không bao giờ mệt mỏi vì muốn dạy dỗ cho
tất cả Bồ tát học về Ba La Mật? Làm thế nào chơn không vô sở hữu vì đã xa lìa
tất cả ý tưởng? Làm thế nào đắc vô tưởng do quán sát tất cả pháp không thấy có
hai tướng? Làm thế nào đắc biên tế pháp giới vì tâm bồ đề không có hạn lượng?
Làm thế nào đắc được sự không đắm trước tất cả thế giới vì bổn tánh vốn không
phân biệt? Làm thế nào đắc hạnh vô ngại có thể đi khắp mười phương tất cả thế
giới
Phật? Làm thế nào đắc các đà la ni nghe một biết muôn vì thông đạt hết tất
cả ý nghĩa của văn tự ngôn thuyết? Làm thế nào đương ở nơi một thế giới Phật
chẳng những chưa đắc lục thông của xuất thế ngay đến ngũ thông trong thế gian
cũng chưa được lại có năng lực nhìn thấy được tất cả các đức Phật nghe các ngài
dạy về chánh Pháp cúng dường chư Tăng, chưa bỏ thân nơi thế giới này sanh qua
các thế giới của chư Phật, an trụ ở đó lại thấy các thế giới của chư Phật khác
đều được nghe lời các ngài giảng về chánh pháp, nghe xong vâng giữ hết và y
theo
lời dạy thực hành, từ đó về sau xa lìa các đức Phật được nghe các ngài
thuyết pháp ngay cả trong giấc mộng?

Lúc đó Thế Tôn bảo Bồ tát Hiền Hộ:

Hay lắm! Nầy Hiền Hộ! Ông đã vì muốn đem lại sự lợi ích vĩ đại cho tất cả chúng
sanh
trong thế gian, mong đưa đến sự an lạc cho chúng sanh, xót thương các loài
trời người và cũng để nhiếp phục các vị Bồ tát ở đời vị lai nên ông đã hỏi ta
về diệu nghĩa như thế.

Lại nầy Hiền Hộ! Ông đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật vun trồng nhiều
căn lành nghe, thọ trì, ưa thích, kính trọng chánh pháp, thực hành đại từ bi
đối với tất cả chúng sanh sanh tâm bình đẵng, tùy ý được thấy tất cả chư Phật,
phát nguyện rộng lớn thực hành diệu hạnh sâu xa, thích nhứt thiết trí, xuôi
theo chủng tánh Như Lai, phát tâm Bồ đề kiên cố như chất kim cang, có năng lực
thông đạt hết những ý nghĩa của tất cả chúng sanh trong thế gian, công hạnh
đại không thể lấy gì so sánh được.

Này Hiền Hộ! Có một môn tam muội của Bồ tát tên là NIỆM CHƯ PHẬT HIỆN TIỀN, nếu
như có vị Bồ tát nào tu tập hoàn mãn môn tam muội như thế sẽ thành tựu được các
công đức như ông vừa hỏi ở trên. Nầy Hiền Hộ! Ngoài ra còn được vô lượng
biên
các công đức đặc biệt khác nữa không thể kể ra hết được.

Bồ tát Hiền Hộ thưa:

Bạch Thế Tôn! Thật là cơ hội tốt cho con! Xin Ngài hãy dạy về môn tam muội Bồ
tát
niệm tất cả chư Phật hiện tiền, lời dạy về môn tam muội nầy chắc chắn sẽ
đem lại nhiều sự lợi ích an lạc cho trời người, Phạm thiên, Ma vương, Sa môn,
Bà la môn, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la
già, nhân phi nhân trong thế gian nầy và cũng đem lại nhiều sự an lạc lợi ích
cho vô lượng chúng sanh trong đời vị lai.

Quyển
Thứ Nhứt

Phẩm
Thứ Hai: Tư Duy

Khi đó đức Thế Tôn lại bảo Bồ tát Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Hãy lắng tai nghe cho kỹ và ghi nhớ cho rành rẽ ta phân tích giải
thích
rõ ràng đối với những lời như ông vừa hỏi:

Hiền Hộ thưa:

Bạch Thế Tôn! Như vậy hay lắm! Con hết sức ưa thích lời dạy bảo của Như Lai.

Phật dạy:

Thế nào lại đặt tên là tam muội Bồ tát niệm tất cả chư Phật hiện tiền? Nầy Hiền
Hộ! Nếu có vị Bồ tát nào cầu trí giác vô thượng siêng năng dõng mãnh mang trọng
trách
cứu độ chúng sanh, hầu hạ cung cấp những nhu yếu cho bậc thiện tri thức,
thường tu tập hạnh hướng nội suy gẫm diệt sạch phiền não, xa lìa bạn ác dứt trừ
các lời lẽ thế tục thu thúc sáu giác quan. Đầu hôm giữa đêm sớm mai đều giảm
bớt
sự ngủ nghỉ, không tham đắm nơi y phục món ăn uống thuốc thang nhà cửa
phòng xá địa vị, luôn ưa thícha lan nhã nơi thanh vắng. Không tiếc rẻ tự
thân, không trọng tánh mạng không trau chuốc hình dáng bên ngoài, không buông
lung
tâm thu thúc lại bằng tình thương cao cả hằng mong đem lại an vui cho
chúng sanh, đối với chúng sanh lúc nào cũng vui vẻ xả bỏ xí xóa, phá vỡ phiền
não
thành tựu thiền định. Không đắm say vị suy tư, quán sát sắc tưởng nhưng tâm
lại rỗng rang không loạn động chánh niệm, không chấp giữ các ấm, không đam mê
nơi các giác quan (căn), không nghĩ tưởng các giới. Không đam mê chỗ sanh, chế
phục
mình không tự cao ngã mạn. Không ganh tỵ tài sản của kẻ khác, hằng đem lại
nhiều sự lợi ích cho thế gian. Đối với các chúng sanh tâm luôn luôn bình đẳng
kính xem họ như cha mẹ hoặc thương xót coi như đứa con độc nhứt. Với tất cả
pháp khôngtư tưởng đối nghịch. Dù có trì giới nhưng không chấp trước. Luôn
an trụ trong thiền định nhưng lại không đam mê. Ưa thích học rộng nghe nhiều
lại không sanh khởi sự phân biệt. Không thiếu xót giới hạnh, thiền định không
bị xao động, trí không còn hư vọng. Không còn mối hoài nghi nào đối với các
pháp. Không đối nghịch với các đức Phật, không hủy báng chánh pháp, không phá
hoại
chư Tăng. Tu tập thấm nhuần năm pháp giải thoát diệt trừ được mười việc
ác, nghĩ nhớ đến mười điều thiện. Dứt sạch được chín món não hại của chúng
sanh
, trong tâm không xả ly môn quán cửu tưởng, nghĩ cách xả bỏ tám thứ giải
đãi
, chuyên tâm tu tập tám điều giác ngộ của bực đại nhân. Không nghĩ mình học
rộng
nên ngã mạn đã trừ. Quán sát dục vọng như đờm mũi, hết sức thích hạnh xuất
gia
thuận theo lời Phật dạy, khuyên nhũ chúng sanh nên thực hành công đức. Ở
trong ba cõi nhưng không ô nhiễm. Thấy tất cả Phật đều hiện ra trước mắt. Thọ
tất cả thân đều xem như ảo mộng, suy gẫm sự vận hành lại không thấy quá khứ, vị
lai
hiện tại. Bình đẵng đối với tất cả pháp không đối nghịch với tất cả thế
gian
, hành động cần thi hành không có mâu thuẫn. Thông đạt pháp mười hai nhơn
duyên
sâu xa, đi hết con đường của tất cả Như Lai trải qua, đắc sức nhẫn tối
thượng
, thể nhập chơn pháp giới, nhìn chúng sanh giới bản tánh không sanh không
diệt thấy Niết Bàn giới bổn lai hiện tiền Huệ nhãn thanh tịnh thấy pháp không
có hai tướng, tâm Bồ đề không có chặng giữa không có bờ mé tất cả các đức Phật
thể tánh vốn không sai biệt. Thể nhập cửa trí huệ thanh tịnh vô ngại thấu rõ
trí giác bồ đề tự nhiên, tập họp các Phật công đức không bao giờ cùng tận.

Nầy Hiền Hộ! Nếu có Bồ tát nào muốn thành tựu tam muội Bồ tát niệm chư Phật
hiện
tiền trước tiên hết cần nên hoàn mãn các công đức như trên. Hiền Hộ! Ông
nên biết lại còn có vô lượng công đức cũng do từ tam muội nầy sanh ra. Nếu như có
ai hỏi do tam muội gì lại sanh công đức như thế? Ông có thể trả lời đó chính là
tam muội Bồ tát niệm chư Phật hiện tiền sanh ra công đức như vậy.

Lại nầy Hiền Hộ! Thế nào gọi là tam muội Bồ tát niệm chư Phật hiện tiền?

Nầy Hiền Hộ! Nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ giữ giới trong sạch
các công hạnh đã hoàn mãn, ở một mình tại chỗ vắng vẻ suy tưởng như thế này: Ở
khắp mọi chỗ bất cứ phương nào chẳng hạn như phương tây có đức A Di Đà Như Lai,
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. Người nầy vừa nghe được danh hiệu lập tức tưởng nghĩ
như vậy: Như ta vừa nghe danh hiệu đức A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẵng
Giác hiện nay ngài ngự ở thế giới chư Phật. Thế giới của ngài tên là Cực Lạc
ngài thường ngự vào các pháp hội của các Bồ tát để nói pháp và giáo hóa. Rồi
người nghe y theo chỗ nghe được chuyên tinh tưởng nhớ quán sát không ngừng nghỉ
cho đến khi hình ảnh trên hiện rõ ràng trong trí sau cùng được thấy Đức A Di Đà
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẵng Giác.

Lại nầy Hiền Hộ! Thí dụ như trong thế gian có kẻ trai hay gái lúc nằm chiêm bao
thấy các vật báu như vàng bạc của cải, kho lúa hoặc thấy bạn bè hạng người quen
biết
hay đang lúccảm thấy tâm không ưa thích. Người nằm mộng nầy đối với
cảnh được thấy hoặc chống đối hay xuôi theo, hoặc buồn lo hay vui thích. Sau
khi người nầy tỉnh dậy nhớ lại cảnh vừa thấy trong giấc mộng bèn hồi tưởng để
kể cho người khác nghe và cảm thấy trong lòng có phần vui thích. Cũng như thế,
nầy Hiền Hộ! Thiện nam thiện nữ ngồi ngay ngắn tinh thành chuyên chú tưởng nhớ
đức Phật A Di Đà tướng tốt vẻ đẹp, oai nghi của ngài như thế, pháp hội như thế,
ngài thuyết pháp như thế…. tùy theo sự kiện nghe được hết lòng tưởng nhớ nhứt
tâm
liên tục có thứ lớp không tạp loạn trải qua một ngày hay một đêm như thế
hoặc đến bảy ngày đêm tưởng nhớ liên tục theo như lời diễn tả về đức Phật ấy.
Người nầy chắc chắn sẽ được thấy đức A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng
Giác
, nếu như không thấy được ngài giữa ban ngày thì cũng được thấy trong đêm
hay trong giấc mộng đức Phật A Di Đà hiện ra rõ ràng trước mắt.

Nầy Hiền Hộ! Như người trai hay gái trong thế gian nầy mắc phải công việc gì đó
phải đi sang xứ khác, trong đêm mơ thấy quê nhà. Đang lúcthật không biết đó
là đêm hay ngày hoặc trong hay ngoài hình ảnh chốn quê nhà hiện ra rõ ràng
trước mắt không ngăn sông cách núi và cũng không bị trở ngại bởi tối tăm hôn
ám
.

Hiền Hộ! Tâm của đại Bồ tát không bị chướng ngại cũng giống như thế. Đương lúc
chánh niệm dù ngay trước mắt bị thế giới Phật án ở khoảng giữa, tất cả núi tu
di
, núi thiết vi, núi đại thiết vi và các dãy hắc sơn ngăn chận nhưng tất cả
đều không thể che lấp được tâm nầy, không ngăn trở sự thấy của nhãn quan. Người
nầy thật ra chưa đắc thiên nhãn nhưng có thể thấy được Phật, chưa có thiên nhĩ
lại nghe được lời Phật nói pháp, không có thần thông để bay qua thế giới Cực
Lạc
lại cũng không ẩn mất tại thế giới nầy rồi sanh qua trước mặt Phật ở thế
giới
kia, nhưng thật ra chỉ ở tại thế giới này do sức tu tập tưởng nhớ đã lâu
nên hình ảnh đức Phật A Di Đàthế giới phương tây hiển hiện rõ ràng trong trí,
vì thế rốt ráo thấy được đức A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng GiácTăng
chúng
cùng các vị Bồ tát ngồi vây quanh ngài, hoặc thấy tự thân ở pháp hội đó
nghe Phật nói pháp, nghe chi nhớ nấy rồi thể theo lời dạy thực tập thọ trì.
Hoặc có lúc được thân cận cung kính lễ bái cúng dường đức Phật A Di Đà, sau đó
xuất ra khỏi tam muội nầy, lần lượt nhớ lại hết những gì vừa nghe đem ra dạy
cho kẻ khác.

Nầy Hiền Hộ! Như trong nước Ma Kiệt Đà có ba gả hào hoa, chàng thứ nhất nghe ở
thành Tỳ Da Ly có nàng dâm nữ tên là Tu Ma Na. Chàng thứ hai nghe được một dâm
nữ
khác tên Yểm La Ba Ly, còn chàng thứ ba lại nghe tên nàng Liên Hoa Sắc cũng
là một dâm nữ. Cả ba chàng nghe được như vậy lòng luôn khát khao tìm đủ mọi
cách để gặp các nàng cho được, tâm lúc nào cũng tưởng nhớ không phút nào thôi.
Nhưng cả ba chưa từng gặp các nàng kia chỉ nghe lóm thôi, tâm nổi dục vọng
tưởng liên tục, sau đó nằm mộng mơ thấy gặp được các nàng cùng hành dục sự tại
thành Vương Xá. Dục sự đã xong tâm mong cầu dứt hy vọng cũng hết liền bừng tỉnh
dậy
. Sau khi tỉnh, nhớ lại các việc đã xảy ra trong giấc mộng liền qua đến chỗ
ông thuật lại các việc đã nghe, kinh nghiệm, ghi nhớ như thế. Ông nên đem
phương pháp khéo léo tùy thuận giáo hóa nói pháp làm cho họ được trụ địa vị bất
thối chuyển
, cuối cùng thành tựu trí giác vô thượng. Cả ba chàng đó trong tương
lai sẽ thành Phật hiệu là Thiện Giác Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh
Hành Túc
, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên
Nhân Sư
, Phật Thế Tôn. Cả ba chàng nầy đã trụ được bực bất thối chuyển nhớ lại
chuyện xưa rõ ràng phân minh.

Nầy Hiền Hộ! Thiện nam thiện nữ nào muốn thành tựu được tam muội Đại Bồ tát
niệm chư Phật hiện tiền, thân người nầy thường ở thế giới đây vừa nghe danh
hiệu
đức Phật A Di Đà lại có khả năng nhiếp tâm tưởng nhớ liên tục rành rẽ
không hề tạp loạn được thấy đức Phật A Di Đà rõ ràng đó là Bồ tát tưởng nhớ
hoàn mãn thành tựu tam muội nầy thấy được Phật A Di Đà nên liền thưa thỉnh với
Phật:

Bạch Thế Tôn! Các hàng Bồ tát thành tựu pháp gì để được sanh về thế giới Cực
Lạc
đây?

Phật A Di Đà đáp lời vị Bồ tát:

Nếu có người nào phát tâm cầu sanh về thế giới Cực Lạc nầy nên luôn luôn nhiếp
tâm
tưởng nhớ Phật A Di Đà giữ gìn chánh niệm liên tục liền sẽ được vãng sanh.
Người đã được sanh về rồi, đức Thế Tôn biết rõ tâm địa của hắn cũng nghĩ nhớ
tới hắn nên hắn mới được thấy đức Phật Thế Tôn. Nầy Hiền Hộ! Ngay lúc đó đức
Phật
A Di Đà lại dạy thêm cho vị Bồ tát rằng: Thiện nam tử! Ông nên giữ chánh
niệm
siêng năng tinh chuyên tu tập, phát tâm rộng lớn nhứt quyết sẽ được sanh
về Cực Lạc.

Nầy Hiền Hộ! Khi ấy vị Bồ tát nầy lại thưa:

Bạch Thế Tôn! Như thế nào là niệm Phật siêng năng tu tập phát tâm rộng lớn để
được sanh về thế giới Cực Lạc?

Phật A Di Đà lại dạy:

Nầy Thiện nam tử! Giờ đây ông muốn làm kẻ chơn chánh niệm Phật nên niệm như thế
nầy: Đứa A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn
đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp thân sắc sáng vàng như chất vàng ròng
tỏa ra ánh sáng vĩ đại ngự trên tòa sư tử trang trí bằng nhiều loại châu báu
nói pháp cho chúng sa môn nghe. Ngài dạy rằng: Tất cả pháp bổn lai không biến
hoại
cũng không bị hủy hoại, như các ấm sắc bất hoạicho đến thức cũng bất
hoại
, năm trần sắc bất hoạicho đến xúc cũng bất hoại, Phạm thiên bất hoại,
tất cả thế chủ cũng bất hoại. Như thế cho đến mức không niệm đức Như Lai cũng
không được Như Lai niệm, kẻ nầy niệm Như Lai như thế lần lần đắc được không tam
muội
. Thiện nam tử! Đó là tam muội chánh niệm chư Phật hiện tiền.

Nầy Hiền Hộ! Sau đó Bồ tát nầy xuất ra khỏi tam muội có đến nơi ông hỏi về
tướng trạng của tam muội, khi ấy ông nên vì vị ấy nói pháp tùy thuận giáo hóa
làm cho vị nầy được bất thối chuyển nơi trí giác vô thượng. Nầy Hiền Hộ! Ta
ngay lúc đó cũng thọ ký cho vị nầy đương lai sẽ thành Phật hiệu là Đức Quang
Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến TriPhật Thế Tôn.

Nầy Hiền Hộ! Ai đã chứng biết tam muội nầy? Đó là ông Ma Ha Ca Diếp, Bồ tát Đế
Thích
Đức, Thiên tử Thiên Đức và vô lượng Bồ tát tu tam muội Không nầy, đó là
chứng. Làm thế nào chứng Không tam muội nầy? Nầy Hiền Hộ! Ta nhớ lại thuở xưa
đức Phật Thế Tôn hiệu là Tu Ba Nhật, vào thời đó có một người đi lạc vào
rừng, đói khát khốn khổ mệt lã, người nầy mới nằm ngủ thiếp bên đường mơ thấy
dự một buổi tiệc đầy những thức ăn ngon ngọt, ăn no nê xong vừa khi đói lại, mơ
đến đây tỉnh dậy vẫn cảm thấy đói khát như cũ, người nầy mới nghĩ rằng các pháp
đều không chẳng thật, giống như cảnh vật thấy trong giấc chiêm bao không phải
thật hữu, quán sát như thế ngộ được vô sanh nhẫn đắc bất thối chuyển nơi
thượng bồ đề
.

Nầy Hiền Hộ! Cũng giống như vậy, nếu có vị Bồ tát hoặc tại gia hay xuất gia
nghe tên các đức Phật theo phương hướng ngài hiện đang ngự liền hướng về đó chí
tâm đảnh lễ
trong lòng khát khao mong mỏi được thấy Phật nên chuyên tinh tưởng
nhớ đến ngài như thế. Lại nữa cũng nên quán sát sắc tướng như thế nghĩ tưởng
hư không, sau đó thành tựu được hư không tưởng rồi an trụ trong chánh tư duy
như vậy, kế đó sẽ được thấy Phật với thân thể ngài sáng ngời như lưu ly trong
trắng
, hình tướng đoan chánh như cây cột thuần vàng.

Lại nữa nầy Hiền Hộ! Thí dụ như có người bỗng nhiên phải rời quê nhà để đến xứ
khác, dù ở xứ người nhưng lòng hằng mong nhớ đến quê hương nơi chôn nhau cắt
rún. Như những gì được thấy, nghe, nghĩ nhớ, biết được như vậy tưởng nhớ quá
lâu ngày nên trong giấc chiêm bao mơ thấy rõ ràng tự thân ở quê xưa, dạo chơi
những chỗ như đã từng thấy từng nghe in hệt như trước không khác.

Nầy Hiền Hộ! Cũng như thế đó Bồ tát tại gia hay xuất gia được nghe kẻ khác nói
về danh hiệu đức Phật, tùy theo nơi ngài ngự hướng về đó chí tâm đảnh lễ mong
muốn được thấy ngài, giữ chánh niệm không để xao động. Tương ứng với niệm sẽ
được thấy Phật, hình tượng, hoặc thân như lưu ly hay thân thuần sắc vàng.

Nầy Hiền Hộ! Thí dụ như có vị tỳ kheo tu pháp quán bất tịnh nhìn thây mới chết
màu da vừa đổi hoặc hóa ra xanh, vàng, đen, đỏ rồi tới lúc sình chương lên,
thối rả máu mủ tuôn chảy dầm dề, cầm thú chim chóc tới rỉa thịt ăn còn trơ lại
xương trắng sắc như màu ngọc. Quán như thế mãi cho đến khi xương tan rã ra mà
xương thịt kia không từ đâu đến cũng không đi về đâu, từ tâm hiển hiện trở lại
thấy tự tâm. Cũng không như thế, Bồ tát muốn thành tựu tam muội chư Phật hiện tiền
nên tùy theo nơi Phật ngự trước tiên hết hướng về nơi đó tưởng nhớ mong mỏi
thấy Phật, theo hướng tưởng nhớ tức được thấy Như Lai. Tại sao vậy? Vì có ba
nhơn duyên được thấy Phật A Di Đà: một là nhờ nơi năng lực tam muội nầy, hai là
nhờ Phật gia hộ, ba là do tự thiện căn thuần thục, Hoàn mãn ba nhơn duyên nầy
nên thấy được Phật rõ ràng phân minh.

Nầy Hiền Hộ! Như người trai tráng vóc dạng cân đối vẻ mặt cương nghị muốn nhìn
vẻ mặt mình đẹp hay xấu mới lấy thau đựng đầy nước hay dầu xanh hoặc lấy thủy
tinh
hay gương, dùng bốn vật nầy để soi bóng mình, vẻ mặt đẹp hay xấu ảnh hiện
lên rõ ràng. Hiền Hộ! Chuyện nầy có ý gì? Hình bóng của kẻ đó ở trong dầu,
nước, thủy tinh, gương là vốn sẳn có trước phải không?

Hiền Hộ đáp:

Thưa không phải.

Vốn là không?
Thưa không phải.
Nó nằm ở trong?
Thưa không phải.
Vậy thì hình bóng ấy ở bên ngoài?

Thưa không, bạch Thế Tôn! Chỉ do dầu, nước thủy tinh, gương các vật nầy trong
sáng
không bợn nên hình bóng của hắn ảnh hiện lên, nhưng hình bóng nầy không
phải từ bốn vật đó sanh ra cũng không phải từ chỗ khác đến, cũng không phải tự
nhiên
có không phải do ai làm ai, nên biết hình bóng nầy không từ đâu đến cũng
không đi về đâu, vô sanh vô diệt không có nơi căn cứ.

Phật đáp:

Đúng như thế! Đúng như thế! Đúng như lời ông vừa trả lời do các vật thanh tịnh
sáng chói nên bóng dáng tự hiện không cần nhiều công. Bồ tát cũng vậy nhứt tâm
tưởng nhớ sẽ thấy các Như Lai thấy rồi an trụ trong tam muội, trong khi an trụ
mới hỏi các ý nghĩa với đức Như Lai được ngài giải thích rành rẽ, lòng vui mừng
mới nghĩ: Phật nầy từ đâu đến và thân ta lại từ đâu ra? Quán sát kỹ Như Lai
không từ đâu đến cũng không về đâu, thân ta cũng vậy vốn không xuất xứ làm gì
trở lại. Kế đó cũng nên nghĩ: Tam giới duy tâm nên hiện hữu tại sao theo Tâm
nghĩ nhớ lại thấy Tâm? Nay ta từ Tâm thấy Phật, Tâm ta làm Phật, Tâm ta là
Phật, Tâm không biết Tâm, Tâm không thấy Tâm, Tâm có tưởng niệm tức thành sanh
tử
, Tâm không tưởng niệm tức là Niết Bàn, các pháp không chơn thật chỉ do
tưởng
duyên khởi, đối tượng bị nghĩ liền diệt chủ thể năng tưởng cũng không.
Hiền Hộ! Ông nên biết các Bồ tát nhơn tam muội nầy chứng được trí giác vĩ đại.

Quyển
Thứ Nhứt

Phẩm
Thứ Ba: Tam Muội Hành

Thế Tôn lại bảo Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Nếu đại Bồ tát nào hoàn mãn được bốn pháp sẽ đắc tam muội Hiện
tiền
nầy. Bốn pháp đó gồm có: một là tín tâm không hư hoại, hai là không phá vở
sự tinh tấn, ba là trí huệ siêu việt, bốn là gần gũi với thiện tri thức.

Nầy Hiền Hộ! Lại có bốn pháp khác Bồ tát nào hoàn mãn cũng sẽ thành tựu tam
muội
Hiện tiền: một là không có tư tưởng chúng sanh dù trong một khoảng khắc,
hai là thức trọn ba tháng không ngủ dù là tạm thời đôi chút, ba là kinh hành
trọn ba tháng trừ khi tiểu tiện, bốn là trong lúc ăn bố thí đúng pháp không
mong danh lợi cũng chẳng đoái hoài đến sự trả ân. Bốn pháp nầy nếu Bồ tát nào
hoàn mãn được sẽ đắc tam muội Hiện tiền.

Nầy Hiền Hộ! Lại có bốn pháp nữa Bồ tát nào thực hành hoàn toàn sẽ đặng thành
tựu
tam muội Hiện tiền. Một là khuyên người nhìn ngắm Phật, hai là dạy kẻ khác
nên nghe pháp, ba là tâm không ganh tỵ, bốn là khuyên người phát tâm Bồ đề.

Nầy Hiền Hộ! Lại có bốn pháp, Bồ tát cần phải tu tập để thành tựu tam muội Hiện
tiền
. Một là tạo hình tượng Phật, khuyên người thực hành hạnh cúng dường, hai
là in chép kinh điển truyền bá ra để người đọc tụng, ba là giáo hoá kẻ khinh
khi chánh pháp làm cho họ phát tâm tin nhận, bốn là gìn giữ chánh pháp để pháp
được tồn tại vững bền.

Khi đó Thế Tôn nói bài kệ để lập lại nghĩa trên:

Các ông nên trụ trong Phật pháp
Thường tin vững chắc chớ thối chuyển
Tinh tấn siêng niệm trừ mê ngủ
Ba tháng không ngồi chỉ kinh hành.
Lúc ăn lại thí cho kẻ khác
Giảng nói pháp vô tỷ của Phật
Không cầu danh tiếng và lợi dưỡng
Nhờ không đắm trước nên chứng thiền.
Các Phật khi xưa và tương lai
Hiện tại siêu việt trong loài người
Các ông nhứt tâm cung kính lễ
Và nên siêng năng cần cúng dường
Các ông cúng dường các Phật đó
Nên dùng hoa, hương đốt, hương bột
Dâng hiến thức ngon khởi tịnh tâm
Chứng tam muội nầy sẽ không khó.
Trước tháp chư Phật trổi âm nhạc
Loa, trống, chiêng, bảng các tiếng hay
Lòng lại vui mừng khôn tả xiết
Chắc chắn thành tựu tam muội nầy.
Khuyên tạo tượng Phật thân vô tỷ
Tô điểm màu đẹp đủ tướng tốt
Sắc vàng sáng chói không bợn vết
Chứng tam muội nầy sẽ không khó.
Liên tục thường niệm, tu pháp thí
Giữ giới trong sạchhọc rộng
Siêng năng tinh chuyên trừ biếng lười
Đắc tam muội nầy chẳng bao lâu.
Không mang tâm độc đối kẻ khác
Cũng bỏ dục vọng theo thế gian
Luôn vận từ bi nhớ tất cả
Tam muội nào xa, tại nhãn tiền.
Đối với pháp sư thường vui vẻ
Tôn kính ngang hàng đức Như Lai
Đừng sanh khinh chê cùng keo kiết
Tâm vui cúng dường bỏ ganh tỵ.
Vô lượng chư Phật cùng ca ngợi
Người thường siêng tu tự sẽ được
Thế Tôn trịnh trọng nói pháp nầy
Cho kẻ đã tu pháp tam muội.

Quyển
Thứ Nhứt

Phẩm
Thứ Tư: Thấy Phật

Đức Thế Tôn lại bảo với Bồ tát Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Nếu Bồ tát muốn thành tựu tam muội, đối với vị thầy dạy cho pháp
nầy nên sanh ý tưởng coi như chư Phật, sanh tâm tôn trọng chớ nên kiêu ngạo
khinh khi cho đến cũng không có lòng tranh cải chống đối không tùy thuận theo,
sau đó mới chuyên tinh tu học một cách siêng năng về môn tam muội nầy chắc chắn
sẽ chứng được.

Nầy Hiền Hộ! Nếu có người đối với vị pháp sư nói pháp hay vị tỳ kheo sanh tâm
bất thiện
hoặc là tâm chống đối, tâm tranh cải, tâm lăng nhục các tâm bất tịnh
như vậy cho đến không tưởng như là Phật, Bồ tát có các tâm niệm như thế là tu
hành
hư dối rốt cuộc không thế nào chứng được tam muội vi diệu nầy nếu có ai
nói chứng được thật là hoàn toàn vô căn cứ.

Nầy Hiền Hộ! Thí như khoảng hư không trong sáng không có một áng mây mù kẻ có
mắt sáng vào đêm tối nhìn lên sẽ thấy vô lượng vì sao, vị trí, phương hướng,
hình thể các ngôi sao đều khác biệt thật rõ ràng hết sức. Cũng giống như thế,
nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát tư duy quán sát pháp tánh hư không do tưởng nên thành
được thấy các đức Như Lai việc nầy cũng vậy. Nhưng Bồ tát lúc quán Phương Đông
thấy nhiều trăm Phật, ngàn Phật, trăm ngàn Phật ức Phật, ức trăm ngàn Phật, ức
trăm ngàn na do tha Phật không cần tác ý tự nhiên hiển hiện trước mắt. Bồ tát
lúc quán phương Đông như thế xong, kế đến quán qua phương Nam, Tây, Bắc, bốn
góc, phương trên phương dưới, các thế giới ở các phương như trên đều thấy nhiều
Phật thấy nhiều trăm Phật, ngàn Phật, trăm ngàn Phật ức Phật, ức trăm ngàn
Phật, ức trăm ngàn na do tha Phật không nhờ vào sức dụng công, tự nhiên hiển
hiện
trước mắt.

Lại nầy Hiền Hộ! Như thế giới của đức Phật A Di Đà mà các Bồ tát được vãng sanh
về, vào ngày ban đầu các vị quán phương Đông thấy nhiều Phật, thấy nhiều trăm Phật…
thấy trăm ngàn ức na do tha Phật rồi. Ngày thứ hai quán sát phương Nam kế lần
lượt
quán hết cả mười phương như thế. Nầy Hiền Hộ! Nếu đại Bồ tát thành tựu tam
muội
Bồ tát niệm chư Phật hiện tiền. Bồ tát như thế ở ngay thế giới mình quán
sát
mười phương được thấy nhiều các đức Phật, thấy trăm ngàn Phật… cho đến
thấy trăm ngàn ức na do tha Phật.

Lại nầy Hiền Hộ! Như các đức Như Lai thành tựu Phật nhãn vừa thấy như vậy đối
với tất cả nơi đều biết như vậy đều nhận như vậy. Nầy Hiền Hộ! Nếu đại Bồ tát cũng
đã thành tựu môn tam muội Bồ tát niệm tất cả chư Phật hiện tiền rồi tự nhiên
hoàn mãn các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba
la mật
cho đến các công đức của Bồ tát.

Khi đó Thế Tôn muốn lập lại lời trên nên nói bài kệ:

Dường như trong đêm sạch mây mờ
Kẻ có mắt sáng nhìn khoảng không
Thấy các ánh sao quá trăm ngàn
Đến ngày còn nhớ không quên mất!
Bồ tát đắc định Hiện tiền rồi
Thấy nhiều vô lượng ức ngàn Phật
Lại xuất khởi từ tam muội nầy
Để vì đại chúng giảng pháp diệu.
Như Phật nhãn ta được thanh tịnh
Thấy cả thế gian không chướng ngại
Các Phật tử mắt Bồ tát nầy
Nhờ định có cái nhìn siêu việt
Do tưởng vô tướng nhớ Như Lai
Mà thấy mười phương các đức Phật.
Phá trừ phiền não cùng các tưởng
Ông nghe công đức Bồ tát nầy
Nếu nghe pháp đây tâm mát mẻ
Thể nhập không tịch lòng không sợ
Như ta hiện giờ giảng nói pháp
Và làm chúng sanh chứng bồ đề.
Như thế các Bồ tát an lạc
Thấy nhiều vô lượng Phật Thế Tôn
Bồ tát như vậy vào tư duy
Cũng thấy trăm ngàn đức điều ngự
Tỳ kheo được vậy chỉ A Nan
Vừa nghe ta dạy liền hiểu được
Bồ tát đắc tam muội như thế
Nghe tất cả pháp ghi nhớ hết
Thành tựu tín, tam muội viên mãn
Xả bỏ hết thảy lời thế gian
Thường dùng từ tâm dạy dỗ người
Cần phải đi đến nơi tịch tịnh.

Quyển
Thứ Hai

Phẩm
Thứ Năm: Chánh Tín

Đức Thế Tôn lại bảo Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Nếu có đại Bồ tát nào cầu báu vật tam muội như thế, nên cần siêng
năng hăng hái tu học tự nhiên sẽ được nhập tam muội nầy.

Hiền Hộ! Thí như có người đi trên chiếc thuyền lớn vào bể cả tha hồ chở đầy
những báu vật hy hữu, vượt qua hết những nỗi khó khăn to tát giờ đây kề cận bên
bờ, bỗng đâu thuyền bị vỡ chìm mang theo hết những châu báu. Ngay khi đó các
người ở Diêm Phù Đề nầy hô hoảng lên lòng cực kỳ khổ sở vì sự kiện mất châu báo
vô giá như thế. Nầy Hiền Hộ! Cũng giống như vậy, như có kẻ thiện nam thiện nữ
nào tai nghe được báu tam muội nầy lại không in chép đọc tụng, thọ trì, lại
cũng không nghĩ sẽ thực hành như pháp. Nầy Hiền Hộ! Ngay lúc đó tất cả trời
thần ở cả thế gian cũng nên kêu to lên như vậy sanh sự sót thương vô hạn và nói
rằng: Các chúng sanh nầy rất đáng thương xót, tại sao ngay ở báu vật tam muội
siêu việt của chư Phật Thế Tôn, được các ngài ca ngợi, các ngài ấn chứng, các
ngài dạy dỗ, công đức tối thượng mà các ngài đã thành tựu viên mãn không còn
thiếu sót, hàng Bồ tát nghe được rồi hết lòng siêng năng tu học, tại sao kẻ
đặng nghe trở lại bỏ rơi không ra công in chép, không thích đọc tụng, không thể
thọ trì, không giải thích được nghĩa lý cũng không có khả năng suy tưởng sống
trong pháp nầy! Hạng chúng sanh biếng nhát như thế tương lai sẽ chịu sự thiệt
hại
lớn lao.

Nầy Hiền Hộ! Thí dụ như có người cầm khúc chiên đàn đỏ tía đưa cho kẻ ngu si
xem, hắn ta vì ngu si nên nghĩ tưởng khúc chiên đàn là vật dơ bẩn. Khi ấy chủ
nhân mua chiên đàn là kẻ trí bảo hắn rằng: Ông đừng nên đối với khúc chiên đàn
nầy lại nghĩ cho là vật dơ bẩn. Tại sao? Vì chiên đàn nầy rất tinh sạch hương
thơm đệ nhứt, giờ đây ông do duyên cớ gì lại nghĩ ngược cho là dơ bẩn? Nếu như
ông không tin hãy thử ngửi coi là thối hay thơm và ông cũng nên mở to mắt ra để
xem sắc vân của chiên đàn là xấu hay đẹp, tròn trịa hay ghồ ghề? Kẻ ngu si
được nghe người trí nói thế bằng đủ mọi cách nhưng vì do ngu si hắn trở lại
sanh lòng ghen ghét lấy tay bịt mũi không thèm ngửi, che mắt lại không thèm
nhìn.

Cũng giống như vậy đó Hiền Hộ! Trong đời tương lai sẽ có hạng tỳ kheo hung ác
oán ghét kinh nầy, hạng nầy không biết tu tập thân, giới, tâm, huệ, ngu si
trí
như con dê trắng ngây ngô khờ khạo. Kẻ hung ác nầy vì do kém phước nên dù
có nghe kinh điển vi diệu Chánh niệm chư Phật hiện tiền tam muội như vậy cũng
không cần in chép, không đọc tụng được, cũng không có khả năng thọ trì, không
thể suy tưởng không có năng lực nói cho kẻ khác hiểu biết lại cũng không sanh
tâm tùy hỷ rộng rãi, làm thế nào để được tu hành như lời Phật dạy. Lại có khi
họ nghĩ rằng: Kinh điển nầy không phải Phật dạy mà kẻ ác tự trứ tác văn chương
rồi nói dối là kinh Phật.

Nầy Hiền Hộ! Ông nên biết hạng như trên đã vĩnh viển bỏ rơi báu vật tối thượng
vi diệu như kẻ ngu si kia thấy gỗ chiên đàn lại tự che mắt bịt mũi không cần
ngửi nhìn. Như có kẻ tỳ kheo tín căn sâu dày huệ nhãn sáng suốt đã từng gần gũi
cúng dường pháp, tu hành như lời các ngài dạy, vun trồng nhiều căn lành, tỳ
kheo
nầy nghe được tam muội Bồ tát niệm như Phật hiện tiền liền vâng lãnh đọc
tụng
, suy gẫm nghĩa lý thực hành tam muội, đắc được tam muội nầy rồi dạo chơi
các thế giới Phật, khắp giảng nói cho kẻ khác nghe giải thích các ý nghĩa sâu
xa
, thường nguyện như thế nầy: Sẽ làm cho kinh điển dạy về môn tam muội Bồ tát
niệm Phật được truyền bá rộng rãi trong đời và hằng tồn tạithế gian.

Phật bảo Hiền Hộ:

Ta lại nói cho ông nghe: Lúc ta đang đối trước tất cả thế gian Phạm thiên, Ma
vương
, Sa môn, Bà la môn và các trời người a tu la v.v… dạy về môn tam muội
vi diệu nầy nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe rồi tùy hỷ đọc tụng thọ trì niệm
Phật tam muội
suy gẫm tin hiểu phát lời như vầy: “Đây chơn thật là lời
Phật nói”, nên biết người nầy đã tom góp phước đức rất nhiều không thễ
nghĩ lường được.

Nầy Hiền Hộ! Nếu có thiện nam thiện nữ nào dùng các thứ châu báo đầy cả tam
thiên đại thiên thế giới
dùng để cúng dường tất cả đức Phật, Như Lai, Ứng Cúng,
Chánh đẳng giác được công đức dù to tát nhưng sánh với công đức người trì kinh
nầy trăm, ngàn, muôn phần không được một, cho đến không được một phần trong
lượng
, vô biên a tăng kỳ.

Khi đó Thế Tôn nói lên bài kệ để lập lại nghĩa trên:

Kẻ ngu mê u tối
Buông lung, căn chưa thuần
Bị bạn ác phá hoại
Không có tâm chánh tín
Phá giới tạo các tội
Chấp say đắm ngã mạn
Họ đều nói kinh nầy
Không phải lời Phật nói.
Kẻ nào đối kinh nầy
Nghe rồi sanh vui vẻ,
Kẻ nầy không nghi nan
Không nói là ngụy tạo.
Như kẻ giới thanh tịnh
Kính pháp sanh tôn trọng
Báu vật đầy tam thiên
Đem cúng dường chư Phật
Để cầu đại bồ đề
Phước đó khó thể nói
Nếu có các tỳ kheo
Nghe Phật ca ngợi định
Vừa nghe sanh tin nhận
Phước đức hơn kẻ trên.

Nầy Hiền Hộ! Có hạng Bồ tát hoặc tại gia hay
xuất gia nghe được môn tam muội nầy không sợ hãi hủy báng, nghe rồi vui theo
sanh tăm kính tin quyết định chơn thật không còn nghi ngờ gì nữa, chịu đọc tụng
thọ trì suy gẫm ý nghĩa. Nầy Hiền Hộ! Các hạng người như trên đức Thế Tôn đã
thấy biết hiễu hết về họ cả hết rồi.

Nầy Hiền Hộ! Nếu ai có khả năng đọc tụng thọ trì tưởng nhớ môn tam muội nầy họ
không bao giờ làm việc ác, không phá vỡ tịnh giới, không hủy hoại chánh tín,
không theo bọn tà kiến. Hiền Hộ! Thiện namthiện nữ nầy phân biệt một cách
hoàn hảo, thành tựu đức suy tư, hoàn toàntín tâm đối với pháp nầy lại có
khả năng thọ trì gìn giữ. Hiền Hộ! Ông nên biết rằng kẻ nầy đã từng trải qua
trăm ngàn vô lượng vô biên các đức Như Lai đời quá khứ tu hành cúng dường vun
trồng
căn lành mới có năng lực vừa nghe môn tam muội niệm Phật hiện tiền, nghe
rồi phát lòng tin nhận tâm mở mang ý hiểu biết cho đây là chơn thật không còn
nghi hoặc, đã được nghe xong lại ưa thích in chép đọc tụng thọ trì cho đến đem
ý nghĩa sâu rộng ra giảng cho người khác biết. Tại sao lại làm như thế? Nầy
Hiền Hộ! Là vì các thiện namthiện nữ nầy đã từng đích thân nghe các Đức Như
Lai
đời quá khứ nói về môn tam muội nầy rồi đọc tụng thọ trì. Vì lý do nầy, sau
khi Đức Như Lai nhập diệt khoảng cuối năm trăm năm sau lúc chánh pháp sắp hoại
diệt
lại còn nghe được môn tam muội nầy, nghe rồi lại sanh tâm tin nhận không
sợ hãi kinh hoàng thối lui, lòng còn vui mừng khấp khởi ra công đọc tụng thọ
trì
suy gẫm ý nghĩa lại đem nói cho kẻ khác nghe cho đến trọn cả ngày đêm thực
hành
môn tam muội nầy.

Hiền Hộ! Nếu có ai nghe về môn tam muội nầy không sợ hãi, không thối lui, không
hủy báng, nghe rồi lại vui theo, chịu suy gẫm kỹ lưỡng, nhập pháp nầy là chơn
thật, tâm mở mang trí hiểu biết rồi chỉ tạm thời ca ngợi cho người khác nghe,
cũng đã thu hoạch phước đức vượt bực không thể tính đếm được, còn nói gì đến
việc có thể đọc tụng thọ trì siêng năng tưởng nhớ để thực hành nói cho kẻ khác
nghe, trọn cả ngày đêm tu môn tam muội Niệm Phật. Hiền Hộ! Ông phải biết thiện
nam thiện nữ
nầy nhơn việc trên đã thu hoạch được vô lượng vô số công đức
đại trụ bực bất thối chuyển, tùy theo tâm nguyện đều được thành tựu. Nầy Hiền
Hộ! Sự kiện đã rõ ràng như vậy giờ đây ta lại nói thêm thí dụ để ý nghĩa càng
rõ hơn.

Thí dụ như có người đem tất cả đất đai trong cả tam thiên đại thiên thế giới
đều nghiền nát ra bụi rồi lại đem tất cả cây cỏ lá nhánh đủ cỡ lớn nhỏ cũng
nghiền nát ra bụi. Lúc đó người nầy mới lấy một hạt bụi trong đống bụi hết sức
vĩ đại kia ra chia chẻ như thế số bằng đống bụi trên, mỗi hạt bụi đều chia chẻ
như thế cả lần lần cho đến hết số đống bụi trên. Nầy Hiền Hộ! Theo ý ông nghĩ
thế nào? Số bụi kia nhiều hay ít?

Hiền Hộ đáp:

Hết sức nhiều, bạch Thế Tôn.
Phật lại tiếp:
Nầy Hiền Hộ! Nếu có thiện nam thiện nữ nào đem số châu báu bằng như số bụi trên
ra bố thí, ý ông lại nghĩ ra sao? Phước đức kẻ thiện nam thiện nữ nầy thu hoạch
được sẽ nhiều không?
Hiền Hộ thưa:
Bạch Thế Tôn! Thật hết sức nhiều! Kẻ thiện nam thiện nữ nầy do hạnh bố thí trên
đã thu hoạch phước đức nhiều vô lượng vô số.

Phật lại bảo:

Nầy Hiền Hộ! Ta lại nói thêm cho ông nghe: Như kẻ thiện nam thiện nữ bố thí bảy
báu
bằng đống bụi trên được phước như thế và kẻ thiện nam thiện nữ nghe môn tam
muội
Niệm Phật hiện tiền tạm thời sanh tin nhận, phân tích rõ ràng nhìn nhận
pháp nầy chơn thật, tâm ý mở mang bằng lòng đọc tụng thọ trì cho đến tạm thời
nói cho kẻ khác nghe tu hoạch được phước đức. Đem so sánh cả hai đàng lại thì
phước đức kẻ dưới thật là vô lượng vô biên không thể tính đếm so sánh suy lường
được, vượt bực kẻ trên rất nhiều.

Nầy Hiền Hộ! Kẻ thiện nam thiện nữ nào nghe được môn tam muội sanh tâm tin
nhận…. vì nói cho kẻ khác nghe như thế thu hoạch phước đức vô lượng vô biên,
huống gì kẻ thiện nam thiện nữ đối với kinh điển dạy về môn tam muội nầy sanh
tâm tin nhận như chỗ được nghe thấy, thọ trì theo đức tin, diễn nói trên sự
kinh nghiệm, thọ trìthực hành theo như lời nói.

Khi ấy đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên nên nói bài kệ:

Nếu ai chất báu đầy tam thiên
Thành tâm hành hạnh bố thí độ
Ta bảo phước nầy dù rất nhiều
Nhưng không bằng nghe kinh công đức
Bồ tát mong cầu chứa phước đức
Tin hiểu thọ trì lại suy tưởng
Diễn giảng tu hành: Niệm tam muội
Phước thu hoạch được hơn trên nhiều.
Nghiền ba ngàn cõi ra bụi cả
Lại chia hạt bụi bằng số trên
Đem báu bằng như số bụi đó
Thành tâm bố thí mức cứu cánh
Các Phật ca ngợi tam muội kinh
Chỉ đem một kệ dạy kẻ khác
Ta nói công đức của người nầy
Vượt lên phước thí trên rất nhiều
Nếu nói đầy đủ cho người nghe
Cho đến chỉ nói một chút ít
Suy gẫm tăng trưởng các căn lành
Lại hưởng lâu dài vô lượng phước.
Tất cả chúng sanh đều làm Phật
Tịnh huệ rốt cuộc chứng chơn như
Giả sử trong số ức nhiều kiếp
Kể phước kệ nầy khó cùng tận.
Các Phật lần lượt nhập diệt hết.
Nhiều ức số kiếp thường nói ra
Cũng không làm sao hết bờ phước
Của người duyên theo kệ kinh nầy.
Tất cả thế giớitrong đời
Bốn phương, trên, dưới và bốn góc
Chất chứa dẫy đầy các báu lạ
Vì cầu phước báo đem dâng Phật
Công đức kẻ nầy khó lường được
Tính ra số bằng các thế giới.
Lại kẻ nghe được tam muội nầy
Khéo léo giảng nói, phước hơn trên.
Kẻ nào không nghi nơi kinh nầy
Với các pháp khác cũng rõ thấu
Chắc chắn dứt hẳn vào đường ác
Lại nhập thắng tịch tam muội thiền.
Kẻ nầy nếu thường cúng dường ta
Chắc hưởng nhiều phước khó suy lường
Tăng trưởng đa văn chứng bồ đề
Do nghĩ nhớ Phật khen định nầy
Nay ta bảo ông lời thành thật
Nên siêng năng nhớ đừng buông lung
Nhứt tâm ca ngợi, lòng hăng hái.
Tự nhiên mau chứng bồ đề nầy
Lại vì cúng dường trăm số Phật
Có thể lănh thọ tam ma đề
Dù ở vào đời cực ác độc
Tự sẽ mau chứng định vi diệu
Hoặc có thấy ta và tỳ kheo
Và ông Bồ tát Hiền Hộ đây,
Bồ tát như vậy thích đa văn
Quyết định sẽ đắc tam muội nầy
Hoặc ai nghe được thánh tam muội
Nói cho kẻ khác hay biên chép
đà la ni, Thế Tôn khen
Sẽ chứng tất cả Phật Bồ đề.
Nếu người hằng tưởng tam muội nầy
Tất cả chư Phật cùng ca ngợi
Sẽ đắc vô sanhđa văn
Các Phật lần lượt dạy dỗ pháp.

Quyển
Thứ Hai

Phẩm
Thứ Sáu: Quán Sát

Đức Thế Tôn lại bảo Bồ tát Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Nếu các đại Bồ tát nào muốn suy gẫm tam muội nầy, nên suy gẫm thế
nầy: Như đức Thế Tôn của ta giờ dây đang ở trong chúng hội trời người giảng nói
pháp trọng yếu. Nầy Hiền Hộ Bồ tát nhứt tâm suy tưởng các đức Phật Như Lai ngồi
trên tòa sư tử đang giảng nói chánh pháp đủ tất cả tướng tốt hết sức đẹp đẽ
đoan nghiêm kẻ ngắm không nhàm. Quán sát các tướng đại nhân, mỗi một tướng nên
phải chí tâm quán kỹ tức sẽ thấy rõ các đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh đẳng giác,
đã được thấy các ngài rồi, trước nên tự hỏi tại sao không thấy được đảnh tướng?
Vừa tự hỏi xong lại lần lượt quán các tướng cho rõ ràng. Quán như thế và nghĩ
rằng tướng của đức Phật Như Lai vi diệu hiếm có. Nguyện cho con đời vị lai sẽ
được thành tựu đầy đủ thân tướng vi diệu.

Nguyện cho con trong đời vị lai cũng được gìn giữ cấm giới một cách trong sạch,
oai nghi không thiếu.

Nguyệt cho con trong đời vị lai được hoàn mãn môn tam muội như vậy.

Nguyện cho con đời vị lai thành tựu trí huệ giải thoát, giải thoát tri kiến như
vậy.

Nguyện cho con trong đời vị lai thành tựu viên mãn các thân tướng như thế liền
đắc thành trí giác vô thượng, sau khi thành Phật cũng sẽ ở trong chúng hội trời
người như thế giảng nói diệu pháp như đây.

Bồ tát quán sát đầy đủ các đức Phật Như Lai cho đến khi thành tựu nhứt thiết
trí
rồi, lại nên suy gẫm trong đó ai là ta? Ai là của ta (ngã sở hữu)? Các Phật
đắc Bồ đề, là thân đắc? Hay là tâm đắc? Nếu thân đắc, thân ngây ngô vô giác
tri
giống như cây cỏ, gạch, vách, bóng trong gương. Còn bồ đề không sắc không
hình, không phải bóng, không phải tướng trạng, không thể thấy biết, không thể
chạm hiểu. Tại sao lại dùng thân ngây ngô vô giác vô tri, không thấy, không
biết, không phân biệt, không tác ý để đắc Bồ đề nầy? Bồ đề như vậy đã không
hình sắc không tướng trạng bóng dáng, không thể thấy biết, không thể chạm hiểu,
ai lại hành chứng trong đó?

Nếu như tâm đắc, tâm là vô sắc, không thể thấy được, Tâm là vô tướng không thể
biết được, Tâm như thế đồng như ảo hóa, nhưng Bồ đề cũng vậy vô sắc không thể
thấy, vô tướng không thể biết, vô lậu vô vi cũng đồng như ảo hóa, tại sao lại
chứng được? Thế nào giác tri? Mà lại nói rằng thân tâm đắc bồ đề ư? Đại Bồ tát
lúc quán sát như thế rõ ràng phân minhthân tướng không đắc bồ đề cũng biết
rằng tâm không đắc Bồ đề. Tại sao thế? Vì các pháp không có chuyện dùng sắc
chứng sắc, dùng tâm chứng tâm. Nhưng sự kiện nầy ở trong ngôn thuyết dù biết
tất cả là vô sắc, vô hình, vô tướng, vô lậu, không thể nhìn thấy không có chứng
biết cũng không phải không chứng biết. Tại sao? Vì do tất cả thân Như Lai không
thuộc hữu lậu, thân các ngài vô lậu, tâm cũng vô lậu. Vì các Như Lai tâm vô lậu
nên sắc cũng vô lậu, lại nữa các đức Như Lai sắc vô lậu nên thọ, hành, thức
cũng vô lậu. Lại nữa giới của các đức Như Lai cũng vô lậu, tam muội, trí huệ
cũng vô lậucho đến giải thoát, giải thoát tri kiến cũng vô lậu như thế cho
đến những lời lẽ của các đức Như Lai nói, đă nói, đương nói, sẽ nói và tất cả
pháp được nói cũng đều vô lậu cả.

Hiền Hộ! Các Phật pháp như thế chỉ có người trí mới thông đạt được còn kẻ ngu
không thể hiểu biết. Bồ tát lúc quán sát như thế biết tất cả pháp đều không thể
được. Tại sao không thể được? Vì nó là năng chứng? Không thể được. Thế nào
chứng? Lại không thể được. Duyên gì chứng. Cũng không thể được. Quán sát như
thế thể nhập vào tịch diệt định phân biệt các pháp cũng không phân biệt các
pháp. Tại sao thế? Là vì các pháp không có.

Nầy Hiền Hộ! Như lửa chưa hiện khởi hoặc có người nói rằng: Ta hôm nay trước
tiên
làm tắt lửa nầy.

Nầy Hiền Hộ! Ý ông nghĩ thế nào? Lời kẻ nầy nói là thành thật chăng?

Hiền Hộ đáp:

Bạch Thế Tôn! Không thành thật.

Phật bảo:

Cũng giống như vậy, các pháp từ xưa đến nay hoàn toàn vô đắc, tại sao hôm nay
lại có người nói lời rằng: Ta có thể chứng biết tất cả pháp, ta có thể thông
suốt
tất cả pháp, ta có thể giác ngộ tất cả pháp, ta có thể độ thoát tất cả
chúng sanh đang ở trong sanh tử. Lời nói như thế không phải là chơn chánh. Tại
sao ta nói như vậy? Là vì trong pháp giới vốn không có các pháp cũng không có
chúng sanh. Tại sao lại nói rằng độ? Và độ cũng chỉ là nhơn duyên trong thế đế.

Phật bảo Hiền Hộ tiếp:

Thế nên các thiện nam thiện nữ nào nếu muốn thành tựu trí giác vô thượng cho
đến
trí giác Duyên giác, Thinh văn cần nên phải quán sát tất cả pháp như vậy.
Lúc quán sát sẽ nhập vào tịch định không có phân biệt không phải không phân
biệt
. Tại sao? Nầy Hiền Hộ! Tất cả pháp vốn không thật hữu, nếu định phân biệt
tức là kẹt vào một bên, vượt lên trên ngoài lãnh vực suy lường, ngoài lãnh vực
phân biệt, chỗ không chứng biết, chỗ không kinh doanh, chỗ không tập hợp, chỗ
không nghĩ nhớ, chỗ không phát khởi. Nầy Hiền Hộ! Đó gọi là trung đạo.

Lại nầy Hiền Hộ! Trong chơn thật đệ nhứt nghĩa nếu còn kẹt một bên hay rơi vào
chặng giữa đều không thể được. Tại sao? Nầy Hiền Hộ! Tất cả pháp dường như
không
bổn lai tịch diệt, không phải hư vô không phải thường hằng, không có tích
tụ
, không có nơi dừng lại, không chỗ nương tựa, không tướng, vô vi, không có
toán số. Nầy Hiền Hộ! Nó vốn không thể đếm tính được, tại sao lại có toán số?
Vì không đếm, nằm trong số đếm, nên không kẹt vào con số cho đến không có danh
tự
lời lẽ trí tính toán.

Nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát lúc quán sát các đức Như Lai như vậy không có chấp
trước
. Tại sao vậy?

Là vì tất cả pháp vốn không chấp trước bởi nó không có nơi chỗ để chấp trước,
cũng không có cội rễ để đoạn trừ.

Hiền Hộ! Đại Bồ tát nầy nên suy nghĩ Tam muội Chư Phật hiện tiền như vậy, nếu
thấy các đức Như Lai rồi không nên chấp giữ, không nên vịn theo. Tại sao? Nầy
Hiền Hộ! Tất cả các pháp vốn không thể nắm giữ dường như hư không, thể tánh
tịch diệt.

Nầy Hiền Hộ! Như đem chùy vàng đặt trong lửa đỏ nấu cho chảy ra lúc chảy nóng
đến cùng cực, lại như viên sắt đỏ vừa từ lò gấp ra cháy đỏ nóng ran, kẻ có trí
đâu thèm bốc tới. Tại sao? Bởi vì vàng chảy ra nước và hòn sắt đều nóng bốc vào
chắc chắn cháy tay.

Cũng ý đó nầy Hiền Hộ! Bồ tát lúc quán Phật không nên vin lấy chấp giữ việc đó
cũng giống như vậy.

Thế nên Bồ tát lúc quán sắc Phật không nên sanh tâm đắm trước, cho đến quán
thọ, tưởng, hành thức cũng không được đắm trước.

Lại nữa lúc Bồ tát quán về giới, định, trí, huệ, giải thoát, giải thoát tri
kiến
cũng không nên đắm trước.

Tại sao như vậy? Vì hể còn chấp trước giữ lấy là không bao giờ có thể thoát ly
sự khổ sanh tử, bởi sự khổ cũng do nguyên nhơn lòng chấp trước.

Thế nên Bồ tát lúc quán sát Như Lai như thế không sanh ý tưởng chấp trước. Dù
không chấp trước nhưng lại phải siêng năng cầu mong công đức thắng diệu như Chư
Phật Thế Tôn. Đó là: Phật trí, Như Lai trí, trí vĩ đại, trí tự nhiên, trí tự
tại
, trí không thể nghĩ lường, trí khó tính kể, trí không gì ngang sánh được,
trí nhứt thiết trí. Nếu muốn cầu thể nhập những trí như thế suy gẫm quán sát
tam muội niệm chư Phật hiện tiền.

Khi đó muốn cho thêm rõ nghĩa nầy, đức Thế Tôn lập lại bằng bài kệ:

Ví như gương sáng và dầu trong
Phụ nữ trang sức soi bóng mình
Kẻ ngu nhìn bóng lại đam mê
Nơi nơi đeo đuổi cho thỏa lòng.
Ái tưởng điên đảo nơi cái Không
Không biết là pháp hư vọng sanh
Nếu có Bồ tát nghĩ như vầy:
“Bồ đề cam lồ trong tương lai
Ta cứu chúng sanh khỏi các khổ”
Gọi người vô trí tâm trước ngã.
Trong đệ nhứt nghĩa không chúng sanh
Thế gian chỉ có sanh lão tử
Các pháp không tướng trăng đáy nước
Há có Bồ đề mà tìm cầu!
Hình tượng khác gì bóng trong gương
Như ảo như hóa như hư không
Phàm phu suy tưởng bị trói buộc
Hạng nầy bị buộc không vô thật.
Nếu có kẻ trí hàng Bồ tát
Biết đời điên đảo nên thấy chơn
Thông đạt không người, ai chịu khổ?
Vị nầy tương lai thành Phật đạo.
Vô ý phân biệt Phật Bồ đề
Tâm kia bổn lai tự sáng trong
Không thấy sanh tử bùn nhơ đục
Vị nầy chứng thật bậc tối thắng.
Tất cả sắc pháp đều vô lậu
Không thể phân biệt, vọng cũng không
Diệt trừ các dục tâm giải thoát
Kẻ biết như thế, chứng tam muội
Trước niệm các Phật thân vô tướng
Sau nghe các pháp vốn thanh tịnh,
Suy gẫm như vậy, niệm không thừa
Chứng tam muội nầy có khó đâu!
Thường nghĩ không tướng để quán sát
Liền diệt được cả những vi tế
Đối tất cả sắc không phân biệt
Mắt dù có thấy, tâm không lụy,
Nếu lấy không thấy, là chứng định
Tất cả kẻ mù cũng chứng sao?
Cũng không dùng thấy, không không thấy
Điều nầy ngoại đạo đều mê mờ.
Thường ly tướng trạng mà suy gẫm
Thấy tâm thanh tịnh của các Phật
Nhận như thế rồi quán tất cả
Kẻ đó mau đắc tam muội nầy.
Nếu muốn quán sát tất cả Phật
Nên tưởng ngài ngồi giảng diệu pháp
Như ta hiện giờ nói pháp nầy.
Kẻ nào thích pháp nhìn thân ta
Đừng nên suy gẫm những gì khác
Chỉ nên nghĩ Phật dạy pháp diệu,
Chuyên nhớ như vậy đừng thấy khác
Vì cầu học rộng và nghe nhiều
Nhứt tâm quán ta dạy định nầy,
Ghi nhớ lại hết lời Phật nói.
Không lời diễn đạt, không sánh được.
Nếu muốn tâm vui và thân an
Cầu Phật công đức khó suy lường
Cho đến chứng đắc diệu Bồ đề
Nên cần tu học tam muội nầy.
Muốn cho trong sạch biển học sâu
chúng sanh nên thường siêng cầu,
Kẻ nầy nên mau bỏ dục trần
Cần tu tam muội thù thắng nầy.

Quyển
Thứ Hai

Phẩm
Thứ Bảy: Giới Hạnh Đầy Đủ

Hiền Hộ Bồ tát lại bạch Phật:

Thưa Thế Tôn! Ngài rất là hy hữu đã có được tam muội siêu việt như thế. Nếu như
có các vị Bồ tát bỏ gia đình đi xuất gia tâm rất ưa thích giảng nói về tam muội
nầy cũng như quán sát nó. Bạch ngài! Các vị nầy nên nương theo pháp nào để có
khả năng giảng nói và quán sát?

Phật dạy:

Nầy Hiền Hộ! Nếu có Bồ tát bỏ gia đình đi xuất gia, hết lòng ưa thích và mong
muốn quán sát tam muội nầy, hàng Bồ tát xuất gia đó trước tiên hết phải ghi nhớ
các giới như vầy: giữ gìn giới hạnh cho trong sạch, giới hạnh không thiếu sót,
không ô nhiễm, không nhơ bẩn, không đắm trước, không xao động, không bị chê
trách
, giới hạnh được bậc trí ca ngợi, giới hạnh được bậc thánh kính mến.

Nầy Hiền Hộ! Hàng Bồ tát xuất gia làm như thế nào để được giới hạnh trong sạch?
Cho đến làm sao được giới hạnh bậc thánh kính mến?

Nầy Hiền Hộ! Hàng Bồ tát xuất gia nên y cứ theo Ba la đề mộc xoa thành tựu các
oai nghi tế hạnh cho đến viên mãn các giới hạnh vi tế nhiều như bụi. Đối với
các giới hạnh nên nghĩ đến sự thành tựu cao xa không chấp trước, lúc được nghe
pháp
không, vô tướng, vô nguyện tâm không sợ hãi không mê mờ. Hiền Hộ! Do nhơn
duyên
đó hàng Bồ tát xuất gia thành tựu được giới hạnh không đắm trước, giới
hạnh
được bậc thánh kính mến.

Khi ấy Bồ tát Hiền Hộ lại bạch Phật:

Thưa Thế Tôn! Hàng Bồ tát xuất gia do duyên cớ gì lại có giới hạnh không trong
sạch
, thiếu sót, nhiễm trước, ô uế, ỷ lại, giới hạnh bị kẻ chê trách, bậc thánh
ghét bỏ?

Phật dạy:

Nầy Hiền Hộ! Nếu Bồ tát xuất gia nào còn giữ lấy đắm trước nơi sắc, thọ, tưởng,
hành, thức mà thọ trì cấm giới tu tập Phạm hạnh. Đã tu rồi còn có quan niệm:
Hiện nay ta giữ giới, tu khổ hạnh, tu học như thế nầy, Phạm hạnh như kia, mong
rằng đời vị lai ta sẽ được sanh lên cõi trời hay ở nhân gian một cách tự tại
hưởng quả đầy đủ.

Hiền Hộ! Vì lý do nầy nên Bồ tát xuất gia thành tựu giới hạnh không trong
sạch
cho đến giới bị bậc thánh ghét bỏ. Vì họ cầu có, muốn hưởng quả báo
mong thác sanh nơi an nhàn.

Nầy Hiền Hộ! Hàng xuất gia Bồ tát muốn tuyên nói và suy gẫm môn tam muội nầy
trước tiên hết phải thành tựu giới hạnh trong sạch…. cho đến giới được bậc
thánh kính mến, luôn luôn ghi nhớ thực hành Bố thí Ba la mật đó là những sự bố
thí
cao cả, bố thí pháp, bố thí siêu việt, bố thí vi diệu, bố thí tịnh diệu, bố
thí
vô thượng, thường siêng năng hăng hái không bỏ rơi trách nhiệm to tát dù là
chỉ tạm nghỉ thôi…. Hằng nhứt tâm gìn giữ chánh niệm. Đức tin trong sạch
không vướng vít danh tiếng lợi dưỡng thế gian, không mang lòng ganh tỵ. Thường
hành
khất thực, đúng như pháp xin ăn để nuôi thân hình, không nhận thỉnh riêng,
lòng nhàm chán thế gian thích cảnh a lan nhã, tôn sùng dòng thánh, vâng giữ
hạnh đầu đà dứt bặt chuyện phiếm chỉ luận việc siêu thoát cõi đời. Yên lặng ở
giữa đám đông ít lời lẽ thường tôn kính kẻ khác không dám khinh chê, bất cứ lúc
nào cũng cảm thấy tự thẹn với mình hổ ngươi đối với kẻ khác. Kẻ gia ân cho mình
lòng hằng nhớ báo đáp, với kẻ thiện tri thức mong muốn được thân cận, với bậc
sư tôn thì tùy thuận hầu hạ. Nếu gặp được kinh điển sâu xa sẽ hết lòng nghe
nhận, tâm hằng không có niệm mỏi mệt, đối với vị pháp sư xem như đấng cha lành
hay bậc thiện tri thức cho đến coi như đức Như Lai, vì do người dạy pháp vi
diệu
nầy làm cho mình được thành tựu trí giác vĩ đại tăng tưởng tâm mến thích
kính trọng.

Nầy Hiền Hộ! Nếu có Bồ tát đi đến nghe bậc Thinh Văn nói về kinh điển sâu xa
như đây, lại đối với bậc pháp sư nầy không sanh tâm kính mến, tôn trọng, không
nghĩ là bậc cha lành thiện tri thức, giáo sư hay chư Phật nên không thể thân
cận cúng dường hầu hạ người đã dạy mình kinh nầy. Hiền Hộ! Ông phải biết hạng
Bồ tát nầy sẽ không đủ năng lực để tin nhận, biên chép phổ biến ra, tuyên giảng
về kinh nầy để nhờ đó chánh pháp được tồn tại.

Lại nầy Hiền Hộ! Nếu có Bồ tát nào được nghe hàng Thinh văn nói về kinh điển vi
diệu
như vậy sanh tâm tôn trọng coi vị pháp sư đó như là Phật gần gũi cung kính
cúng dường hầu hạ. Bồ tát như vậy dù chưa tu học kinh nầy cũng tức là đă tu
tập
, chưa giải nói ra tức đã giải nói, có đủ năng lực làm cho diệu pháp tồn tại
lâu dài trên cõi đời, không bị hủy hoại hay tiêu diệt. Tại sao thế? Là vì do có
thể kính mến tôn trọng chánh pháp nên kinh nầy mới được tồn tại lâu dài trên
thế gian. Nầy Hiền Hộ! Do nhơn duyên nầy giờ đây ta dạy ông: Người nào đối với
vị pháp sư sanh tâm ưa mến, kính trọng, tôn quý, coi như thiện tri thức, bậc
thầy, thậm chí có khi tưởng như chư Phật nên hết lòng hầu hạ cúng dường cung
kính
, người như vậy mới gọi là thực hành theo hạnh của ta, vâng lời ta dạy bảo.

Lại nầy Hiền Hộ! Hàng Bồ tát xuất gia quyết định muốn và suy gẫm tam muội nầy
nên thường ở a lan nhă xa lánh đám đông, làng xóm bè đảng, chỗ tham cầu, không
cất chứa lúa gạo món ăn, không tham đắm nơi y phục vật thức, không nhận lãnh
tài sản vàng bạc. Không ham mê hằng nghĩ đến việc xả thân, xa lìa lòng tham đắm,
thường tu pháp tử quán, luôn hổ thẹn không tạo điều ác gìn giữ chánh pháp.
Không còn nghe hoặc, luôn xa lìa không nắm giữ các tướng. Tu từ tâm không mang
oán hiềm phát khởi tình thương cao cả, không giận hờn tâm bình thản hằng vui vẻ
xí xóa nào có ưa ghét gì đến chúng sanh. Thường đi kinh hành phá trừ mê ngủ.

Nầy Hiền Hộ! Nếu Bồ tát xuất gia thực hành được pháp như thế sẽ có năng lực tu
học
, giải nói, suy gẫm về môn tam muội Niệm Chư Phật hiện tiền nầy.

Khi ấy Bồ tát Hiền Hộ bạch Phật:

Thưa Thế Tôn! Thật là hy hữu! Đức Như lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác dạy ra
kinh điển thật hết sức sâu xa vi diệu siêu việt không thể suy lường được, nhưng
các Bồ tát ở đời vị lai biếng nhát ỷ lạinghe được kinh điển nầy lại sanh sợ
hãi
kinh nghi thối lui không phát tâm ưa thích vui mừng. Lúc đó cũng có các Bồ
tát
siêng năng tinh chuyên ghi nhớ ưa thích pháp nầy giữ vững cùng khuyên người
thọ trì, nếu được nghe pháp sư dạy cho pháp nầy dù phải xả thân nơi chánh pháp
cũng không tiếc, không đắm trước danh tiếng không mong cầu lợi dưỡng, nghe nhận
được pháp môn vi diệu như thế thường đọc tụng, ghi nhớ, suy gẫm nghĩa lý, thực
hành
như lời dạy, trong đời các Phật vị lai sẽ chỉ vì để thành tựu các công đức
vĩ đại nên lòng luôn siêng năng hăng hái.

Lại có thiện nam thiện nữ đã từng cúng dường các đức Phật đời quá khứ vun trồng
nhiều căn lành, hạng nầy rất hăng hái, vì mong muốn nghe pháp môn vi diệu nên
phát ra đại thệ:

Dù phải khô kiệt da thịt, nát nghiến xương tủy, đốt cháy thân tâm, khổ hạnh
liên tục nhưng con cũng không hề tạm thời biếng nhát mỏi mệt, do vì hằng mong
thành tựu được kinh điển vi diệu nên siêng năng hăng hái phi thường chỉ muốn để
thu phục các Bồ tát làm cho họ nghe nhận kinh điển nầy liền sanh đức tin, tâm
vui vẻ.

Khi ấy Thế Tôn khen Bồ tát Hiền Hộ:

Hay lắm! Hay lắm! Nầy Hiền Hộ! Đúng như vậy! Đúng như lời ông nói! Ta hết sức
vui vẻ công nhận, tất cả ba đời chư Phật Thế Tôn số nhiều như cát sông Hằng
cũng đều công nhận thế.

Hiền Hộ lại thưa:

Bạch Thế Tôn! Nếu như có Bồ tát tại gia còn ở thế gian nghe được môn tam muội
nầy muốn được quán tưởng, nói cho kẻ khác nghe hoặc trọn một ngày đêm thực
hành
, người nầy gìn giữ bao nhiêu pháp hành để thành tựu được tam muội và có
năng lực dạy bảo kẻ khác.

Phật dạy:

Nầy Hiền Hộ! Hàng Bồ tát gia còn ở trong thế gian lại mong muốn tu tập môn tam
muội
niệm Phật hiện tiền nầy hoặc trọn một ngày đêm hay đôi giờ, nay ta nói cho
ông nghe: Hàng tại gia nầy còn ở trong thế gian cần nên có đức tin chơn chánh,
không keo kiệt hằng bố thí giúp đở hoặc ít nhiều hay cho tất cả không mong cầu
quả báo, nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không thờ trời cũng không lễ
bái
, không có lòng ganh tỵ lại hằng vui theo, sanh sống theo như Phật pháp giữ
mình cho trong sạch, không mê gái không đắm say thê thiếp, không nhiễm thế tục,
không bo bo ôm ấp tài sãn châu báo, hằng ưa thích hạnh xuất gia cạo bỏ râu tóc,
thường ở chốn già lam tu bồ đề không nghĩ đến thừa nào khác, gặp bậc tỳ bởn giữ
niềm cung kính. Được vị pháp sư nói cho nghe tam muội nầy, đối với vị đó sanh
lòng kính mến tôn trọng xem như là bậc thiện tri thức, giáo sư, thậm chí như
Phật, đem dâng cúng những gì người cần thiết, hằng nghĩ đến ân đã dạy cho mình
diệu pháp nầy nên luôn tìm cách đáp trả.

Nầy Hiền Hộ! Bồ tát tại gia lúc còn ở thế gian ông nên dạy họ thực hành các
pháp như trên sau đó mới chỉ cho họ môn tam muội nầy, cách suy gẫmtu tập
như thế.

Quyển
Thứ Hai

Phẩm
Thứ Tám: Thọ Ký

Khi ấy Bồ tát Hiền Hộ thưa:

Bạch Thế Tôn! Ngài rất là hy hữu đã vì hàng Bồ tát tại gia, xuất gia đức tin
thuần thục hâm mộ diệu pháp dạy cho họ pháp vô thượng, để họ an trụ trong
lượng
pháp hành sau đó họ sẽ được quán sátgiảng giải tam muội nầy.

Bạch Thế Tôn! Sau khi ngài diệt độ môn tam muội nầy còn phổ biến trong cõi Diêm
phù đề
không?

Phật dạy:

Sau khi ta diệt độ khoảng bốn chục năm kinh tam muội nầy còn phổ biến trong cõi
Diêm phù đề. Qua năm trăm năm sau lúc chánh pháp diệt, tỳ kheo tạo điều ác, lúc
chánh pháp bị phỉ báng, lúc chánh pháp bị phá hoại, lúc ít người giữ giới hạnh,
hạng phá giới tăng trưởng, lúc các nước đánh nhau. Vào khoảng trong vòng trăm
năm nầy có chúng sanh nào thiện căn bền vững khi xưa đã từng gần gũi chư Phật
cúng
dường tu hành gieo hạt giống lành, nhờ vậy hàng trượng phu nầy được kinh
điển
như thế đem ra lưu hành và do đó kinh được phổ biến trở lại trong thế giới
Diêm phù đề. Đây là nhờ oai thần của Phật nên khiến cho họ sau khi ta diệt độ
được nghe kinh nầy rồi sanh vui mừng biên chép phổ biến, thọ trì đọc tụng, suy
gẫm
ý nghĩa, dạy bảo kẻ khác, thực hành như lời dạy.

Khi đó Bồ tát Hiền Hộ và chàng Ly Xa Bảo Đức vừa nghe Như Lai nói chánh pháp
diệt thương khóc nước mắt rơi xuống như mưa mới cùng rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa
sang y phục ngay ngắn trịch áo bày vai mặt, gối mặt quỳ chấm đất cung kính thưa
rằng:

Trong vòng trăm năm sau năm trăm năm đức Như Lai nhập Niết Bàn là lúc chánh
pháp
diệt, lúc các sa môn điên đảo, chánh pháp bị phỉ báng, phá hoại, kẻ giữ
giới
ít oi phá giới lại tăng, bậc hộ pháp hiếm hoi, kẻ sống phi pháp lại nhiều,
chúng sanh chịu ly loạn, các nước đánh nhau, khi ấy chúng con sẽ đọc tụng thọ
trì
suy gẫm nghĩa lý kinh điển tam muội vi diệu nầy, lại còn đem giảng nói cho
kẻ khác nghe. Tại sao chúng con hành động như vậy? Là vì tâm chúng con không
nhàm chán, không tri túc đối với kinh điển Như Lai dạy bảo, vì chúng con có khả
năng nghe nhận, biên chép phổ biến, đọc tụng thọ trì, suy gẫm nghĩa lý tu hành
và giảng nói cho kẻ khác.

Khi ấy có các cư sĩ thuộc giới thương gia tên là Dà Ha Cấp Đa và Na La Đạt Đa
Ma Nạp v.v… xót thương chánh pháp diệt nước mặt rơi đầm đìa cũng cùng đứng
dậy
thưa:

Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện bảo vệ kinh điển Như Lai nói và kẻ thọ trì kinh
điển
làm cho được tăng trưởng. Chúng con sẽ gìn giữ kinh điển vi diệu do Như
Lai
dạy được lưu hành phổ biếntồn tại lâu dài trên đời. Do vì kinh điển nầy
đã từng trong vô lượng số kiếp đem lại nhiều quả trí giác vô thượng cho chúng
sanh
.

Bạch Thế Tôn! Chúng con được nghe pháp hy hữu xin nguyện hết lòng thọ trì suy
gẫm
ý nghĩa, đem dạy lại cho người để pháp được phổ biến.

Bạch Thế Tôn! Với pháp sâu xa tất cả thế gian khó có người tin, con sẽ vì chúng
sanh
trước tiên gây thiện căn cho họ sau đó sẽ giảng giải ý nghĩa.

Khi đó trong chúng có năm trăm tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe đức
Như Lai
nói chánh pháp hoại diệt trong thời gian sắp đến lòng cảm thấy đau nhói
nước mắt tuôn rơi, đều đứng dậy sửa sang y phục trịch áo bày vai mặt, gối mặt
quỳ chấm đất cung kính chấp tay thưa:

Bạch Thế Tôn! Chúng con xin nguyện thọ trì chánh pháp của Như Lai. Còn các bậc
đại sĩ thiện trượng phu vào lúc nầy đã làm bậc y chỉ cho chúng con, đã che chở
dạy dỗ làm chúng con hiểu được ý nghĩa chơn thật của kinh điển sâu xaNhư
Lai
đã dạy và nhờ đó chúng con thực hành như Pháp. Cúi xin Thế Tôn ngài hãy thọ
rõ ràng cho các thiện trượng phu và chúng con. Vì con và các ngài đó đủ có
năng lực gìn giữ chánh pháp và người thọ trì.

Đức Thế Tôn liền mỉm cười từ miệng toát ra ánh sáng màu vàng ròng soi khắp mười
phương
các thế giới Phật, và ánh sáng trở về chỗ Phật, xoay quanh Như Lai ba
vòng theo chiều mặt xoay lên đến đỉnh đầu thì biến mất.

Tôn giả A Nan thầm nghĩ lúc Thế Tôn cười chắc có việc gì lạ ta nên hỏi ngài gì
cớ gì Ngài cười.

Nghĩ vậy xong, ngài đứng dậy sửa sang y phục lại, trịch áo bày vai mặt, gối mật
chấm đất chấp tay hướng về Phật dùng kệ thưa:

Tâm ngài trong sáng hạnh không nhơ
đại oai đức, thần thông lớn
Cao cả đáng tôn trọng cõi đời
Hiển hiện khác gì ánh trăng trong.
Thánh trí vô ngại, tâm giải thoát
Tiếng Ca Lăng tối thượng cõi trời
Tất cả dị luận không xao động
Nay bỗng mỉm cười do duyên gì?
Thông đạt chánh chơn vì con nói
Đấng lưỡng túc đem nhiều lợi ích
Nên nghe âm thinh vi diệu nầy
Con sẽ hết lòng vui hớn hở.
Chẳng lẽ Thế Tôn luống cười khan?
Khi Phật phóng quang có người lành
Thưa ai hôm nay được lợi lớn?
Ai trong phút nầy được chứng chơn?
Ai hiện giờ đây được quán đảnh?
Ai phút bây giờ lên ngôi Phật?
Ai hiện tại đem lợi cho đời?
Ai sẽ nói hết kho Phật pháp?
Ai hằng thường trụ trong Phật trí
đức Thế Tôn hiện duyên cười?
Phật liền dùng kệ đáp lại:

A Nan! Ông thấy Hiền Hộ không?

Cùng năm trăm người ông giáo hóa
Thân tâm vui vẻ lời thành thật
Bọn họ tương lai được pháp nầy.
Bọn họ nhứt tâm nhìn ngóng ta
Bất cứ lúc nào cũng như vậy.
Đối trước nơi ta phát đại nguyện,
Họ sẽ tương lai đạt đạo nầy.
Lại có tám chúng đứng dậy thưa
Trong đó năm trăm là thượng thủ
Họ sẽ ở vào đời pháp hoại
Vì cả thế gian nói pháp nầy.
Ta cũng bảo ông biết như vầy:
Họ là kẻ có trí vô ngại
Nào từng chỉ ở đời một Phật
Đứng dậy chấp tay kính Thế Tôn,
Ta quán khi xưa vô lượng đời
Trải qua tám muôn các đức Phật
Tám người đã từng đứng dậy thưa
Lại cũng hộ trì diệu pháp nầy
Trước đó tám muôn ức do tha
Cũng gặp vô số Phật như thế
Tâm được giải thoát, tiếng đồn xa.
Lúc đó hạng nầy đã thọ trì
Nay lại ở trong diệu pháp ta
Làm thượng thủ hạng giữ lợi ích
Bọn họ sau khi ta diệt độ
Đem xá lợi ra để cúng dường.
Khéo giữ các Phật sự của ta
Đặt trong rương hộp khắp mười phương
Xây tháp giữa đồng hay trên núi
Dặn dò trời rồng và kim điểu:
Các ông nương tựa kinh pháp nầy
Mạng dứt sẽ đều lên cõi trời
Sau đó trở lại chốn nhân gian
Thường sanh vào nhà họ sang trọng
Khéo gìn việc Bồ đề của ta
Lại phát đại nguyện theo bổn tâm,
Hoặc vì chánh pháp đến nước người
Để tìm cầu kinh sâu như thế
Đắc rồi lại truyền trao kẻ khác
Do tâm vui vẻ không ganh tỵ.
Cầu pháp tinh thành không biếng nhát
Khinh tài nhẹ mạng há yêu thân!
Hàng phục tất cả ngoại đạo luận
Hằng đem chánh pháp ban cho họ.
Lúc đó không ai thọ trì kinh
Cũng không đọc tụng, dạy kẻ khác.
Chỉ có năm trăm đấng hiền nầy
Và tám đại Bồ tát như thế

Tương lai miền Bắc truyền diệu pháp
Phổ biến kinh điển rất sâu xa.
Như thế tỳ kheoni chúng
Các cư sĩ nam cư sĩ nữ.
Trí khéo, không hiểm, lên pháp sư
Sẽ thành bậc chánh giác đức lớn.
Kẻ nầy từ đây đến khi chết
Không bao giờ sa vào đường ác
Trong các đời sanh được may mắn
Gặp gỡ Bồ đề việc hy hữu
Đã xa lìa hẳn các đường ác
Lại tránh không gặp các nạn tai
Công đức khó biết được ngằn mé
Hưởng phước như thế nhiều vô cùng
Sẽ gặp được Phật Di Lặc
Tâm hằng tương xứng với Phật nầy
Cúng Phật cung kính lợi chúng sanh
Chỉ vì mong cầu trí Bồ đề
Vào khoảng mạt thế lúc pháp diệt
Họ cũng lại thường giữ gìn pháp
Có thể ở vào khoảng Hiền kiếp
Làm cho thế gian khắp sáng soi
Bảo vệ kinh nầy cùng mọi nơi,
Trụ chỗ không sợ giữa ba đời
Tương lai số ức các đức Phật
Khó thể tính lường và nghĩ suy
Đều cúng dường hết, rộng tu hành
Hằng giữ gìn các thắng Phật sự
Nay đây Hiền Hộ đại Bồ tát
Và ông Bảo đức, báu trong chúng
Thương chủ Cấp Đa Dà Ma Da
Sẽ được gặp Phật nhiều hằng sa
Nghe và lãnh thọ kinh vô lượng
Nếu có chúng sanh được nghe tên
Hoặc lúc tỉnh táo hay ngủ nghỉ
Hạng nầy được trời người tôn kính
Nếu có chúng sanh vừa nghe tên
Liền sanh kính tin và tùy hỷ
Tất cả thành Phật không nghi ngờ
Huống gì cúng dường với các Phật
Họ được thọ ký khó nghĩ lường
Sống lâu, pháp trụ cũng vô lượng
Lợi ích rộng lớn không cùng tận
Công đức trí huệ cũng khó biết.
A Nan nếu người trì kinh nầy
Biên chép đọc tụng và ghi nhớ
Ông nên quyết định sanh kính mến
Không nên xa họ năm trăm dặm,
A Nan! Nếu người trình kinh nầy
Tự siêng năng mong cầu bền vững
Giữ giới trong sạch, bỏ ngủ nghỉ
Chắc chắn đắc được diệu tam muội
Trong luật ta dạy về Mộc Xoa
Các hạng tỳ kheoLan nhã
Thường hành đầu đà không xả bỏ
Đắc được tam muội rất chắc chắn.
Tất cả thỉnh riêng đều từ chối
Dù là vị ngon cũng bỏ qua
Coi thầy như Phật tâm cung kính
Ai nói họ không chứng tam muội?
Trước hết rõ cả tham sân si
Xả bỏ ngã mạnganh tỵ
Tình không nhơ bợn niệm vô vi
Đọc tụng suy gẫm tam muội nầy
Nếu có Bồ tát còn tại gia
Tâm hằng bền vững việc xuất gia
Thọ trì đọc tụng thành nghiệp miệng
Tâm hằng nhớ học tam muội nầy,
Luôn giữ gìn năm căn bản giới
Cũng thường thọ trì bát quan trai
Hằng xả tài sản cúng chùa tháp
Đọc tụng quán sát môn tam muội,
Không có mê say hàng thê thiếp
Không đắm nữ sắctài sản,
Giữ hạnh cư sĩ hằng hổ thẹn
Chỉ một lòng nhớ tam muội nầy.
Không khởi tâm hại các kẻ khác
Chỉ nghỉ suy bỏ các chơi giỡn
Không kẹt nơi nào, tâm an nhẫn
Chỉ nhớ một môn tam muội nầy.
Chớ nên ôm giữ các tài vật
Hoa hương phấn thoa và vòng hoa
Không đắm nơi nào, hằng an nhẫn
Tam muội như thế luôn giữ gìn.
Nếu tỳ kheo ni cầu kinh nầy
Nên phải quy kính, bỏ ganh tỵ
Bỏ đùa, cống caongã mạn
Chứng được bồ đề nào khó gì.
Nên phải siêng năng trừ mê ngủ
Tất cả mong cầu đều bỏ lìa
Tâm mến pháp, nuôi mạng trong sạch
Chỉ đọc tụng kinh tam muội nầy,
Hằng không hợp tác với tham dục
Không nổi sân hận dày vò người
Không đem dây ma trói chúng sanh
Chỉ một lòng trì môn tam muội
Không do nịnh hót mà hành động
Không ham áo đẹp và hương xoa
Không nói hai lưỡi chia cách người
Chỉ biết môn tam muội phải trì.
Tiếng sắc gái trai nào bợn tâm
Tịch tịnh hết rối mối nghĩ bậy
Kính thầy nào khác đức Phật đà
Và chỉ thọ trì niệm tam muội.
Sanh ra xa lìa các đường ác
Trong biển Phật pháp nào tin suông
Phá trừ các chướng trong ba cõi
Mong muốn lãnh thọ tam ma đề.

Quyển
Thứ Ba

Phẩm
Thứ Chín: Công Đức Thọ Trì

Khi ấy Bồ tát Hiền Hộ, chàng thanh niên Ly Xa
Bảo Đức, thiện thương chủ phú hộ Da Ha Cấp Đa, Na La Đạt Ma Nạp, Thủy Tiên cùng
với năm trăm đồ chúng nghe lời Phật dạy đều lấy làm vui mừng liền đem năm trăm
y phục tuyệt đẹp dâng lên Thế Tôncúng dường ngài nhiều phẩm vật khác.

Đức Thế Tôn mới bảo A Nan:

Nầy A Nan! Hiền Hộ Bồ tát lúc nào cũng thường làm bậc thầy của năm trăm đồ
chúng
dạy cho họ các ý nghĩa trọng yếu của các pháp, giáo hóa vỗ về làm cho họ
vui vẻ. Do có vui nên bọn họ sanh tâm tùy thuận, chơn thật, trong sạch ly dục
phá trừ các phiền não không bị nó bao bọc trói buộc

Liền đó năm trăm người nhứt tâm chấp tay cung kính làm lễ Phật và lui ngồi một
bên.

Hiền Hộ mới thưa:

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ tát cần đủ mấy pháp mới có khả năng đắc môn niệm Phật tam
muội
nầy?

Phật dạy:

Nầy Hiền Hộ! Nếu đại Bồ tát có đủ bốn pháp như sau sẽ đắc được tam muội. Một là
không đắm say lý thuyết của tất cả ngoại đạo, hai là không ưa tất cả việc ái
dục
, ba là thường không bỏ rơi công đức đầu đà, bốn là luôn nhàm chán ba cõi
các chỗ thọ sanh do phiền não. Bồ tát thành tựu bốn pháp nầy sẽ đắc tam muội.

Nầy Hiền Hộ! Nếu thiện nam thiện nữ đọc tụng thọ trì kinh tam muội nầy, hoặc có
lúc đem ra giảng nói cho kẻ khác hiện tiền liền được năm thứ công đức: một là
không bị tất cả các độc tổn hại, hai là không bị tổn thương bởi binh khí gậy
gộc, ba là không bị tai nạn nước: chết chìm v.v… bốn là không bị lửa dữ đốt
cháy, năm là không bị ác vương, huyện quan có dịp làm hại.

Tại sao được như thế? Là vì nhờ sức từ tâm của tam muội.

Nầy Hiền Hộ! Giả sử thế gian lâm vào kiếp hoại cả thế giới chìm đắm trong biển
lửa, trời đất cháy đỏ rực, nếu như có kẻ thọ trì kinh nầy hoặc trai hay gái dù
có bị rơi vào lửa đỏ nhưng nhờ oai thần của tam muội, lửa đỏ liền tắt, không
bao giờ có chuyện không tắt.

Hiền Hộ! Kẻ thiện nam thiện nữ lúc thọ trì kinh nầy không bao giờ bị ác vương,
ác huyện quan, trộm cướp, sư tử, cọp, sói, rắn độc làm hại. Lúc họ tu hành kinh
nầy cũng không hề bị dạ xoa, la sát, ngạ quỷ, cưu bàn trà, tỳ xá xà cho đến tất
cả loài phi nhân cản trở phá hoại được. Kẻ thiện nam thiện nữ lúc đọc tụng kinh
nầy, lúc suy gẫm ý nghĩa, lúc giảng nói cho người, lúc nhập vào tam muội, lúc
hành phạm hạnh cũng không xảy ra việc mất y mất bát cho đến các việc chướng
ngại
, trừ ra do dư báo đời trước xoay chuyển không được. Kẻ thọ trì kinh tam
muội
nầy cũng không mắc bịnh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, các hoạn nạn khác
cho đến tai nạn nguy kịch táng mạng, chướng ngại phạm hạnh. Kẻ thiện nam thiện
nữ
được nghe, thấy, biết đầy đủ về kinh tam muội như thế nếu như họ không gặp
được Phật, không gìn giữ chánh pháp lại phá hoà hiệp tăng trái nghịch với Phật
Bồ đề, thật là việc không bao giờ có thể xảy ra!

Nầy Hiền Hộ! Kẻ thiện nam thiện nữ thọ trì kinh nầy được tất cả trời, rồng, dạ
xoa
, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhân phi nhân,
bốn đại thiên vương, Đao lợi thiên vương, phạm thiên vương cho đến các đức Phật
Thế Tôn đều hết lòng ca ngợi.

Lại nầy Hiền Hộ! Thiện nam thiện nữ thọ trì kinh nầy luôn luôn được sự mến kính
của tất cả trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma
hầu la dà
, nhân, phi nhân, bốn đại thiên vương, Đao lợi thiên vương, đại phạm
thiên vương
, các hàng bồ tát cho đến tất cả chư Phật Thế Tôn.

Lại nữa kẻ thiện nam thiện nữ nhờ sức của kinh nên luôn luôn được sự bảo vệ của
tất cả trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu
la dà
, nhân, phi nhân, bốn đại thiên vương, Đạo lợi thiên vương, đại phạm thiên
vương
, tất cả hàng Bồ tát Phật Thế Tôn.

Các bậc Bồ tát cho đến chư Phật Thế Tôn trong ngày đêm hoặc trong giấc mộng,
các ngài hiển hiện hình tượng tự xưng danh hiệu rồi xoa đầu an ủi người trì
kinh tam muội nầy và khen ngợi cùng khuyến khích họ.

Lại nữa kẻ thiện nam thiện nữ dù chưa từng nghe đến các kinh điển khác ngoài
kinh này nhưng nhờ sức oai thần tam muội nên khiến xui tự nhiên có người đến
nói hay nằm mơ nghe được, nghe rồi ghi nhớ rành rẽ không quên.

Nầy Hiền Hộ! Ta nói về công đức của kẻ thiện nam thiện nữ chỉ tạm thời thọ trì
kinh tam muội vi diệu nầy dù trải qua nhiều kiếp cũng chưa hết được, huống chi
kẻ đã nghe được tam muội nầy rồi y theo lời dạy tu hành, sống như chánh pháp.

Sau đó Thế Tôn nói lên bài kệ để lập lại nghĩa trên:

Nếu người có khả năng giải thích
Tam muội tịch tịnh của chư Phật
Giả sử ta nay nói công đức
Khác nào hạt cát giữa sông Hằng.
Nếu vì kẻ khác nói tam muội
Nước không nhận chìm, lửa không cháy
Không bị thương tổn bởi dao gậy
Ác vương, ác quan không hại được
Nếu hay đọc tụng tam muội kinh
Nào sợ tất cả việc khủng bố
Oai lực kinh nầy diệt trừ hết
Ngay cả nộc độc của đại xà.
Kẻ thọ trì được kinh điển nầy
Cũng không sợ sệt các kẻ ác
Dạ xoa, la sát và các rồng
Bọn nầy đâu có dịp làm hại.
Nếu ai giải nói tam muội nầy
Họ không mắc bịnh và nạn tai
Sanh ra báo nhãn không hề mờ
Lời nói êm ái, biện luận hay.
Nếu người thực nghiệm thiền thâm diệu
Thân thể mạnh mẽ không bịnh hoạn
Cả đời xa hẳn các ác sắc
Nào có lo phải sa địa ngục.
Nếu ai đọc tụng kinh tam muội
Được trời, long thần đều bảo vệ
Da xoa, la sát kẻ oán thù
Vừa đến đã hoảng cùng bỏ chạy.
Nếu ai nói kinh cho kẻ khác
Trời, rồng, dạ xoa lòng mừng vui
Các trời tối ngày luôn ca tụng
Chư Phật Thế Tôn thương như con.
Nếu vì kẻ khác đọc kinh nầy
Không có nghi nan tất cả pháp
Được dung nhan đẹp khó ai bì
Há lại thối giảm Bồ đề đạo
Nếu người đem dạy cho kẻ khác
Dù gặp vua ác, dân ly loạn
Vào năm khô hạn, lúa gạo thiếu
Không bao giờ đói, hoặc bị hại.
Nếu người giải nói tam muội nầy
Thu hoạch công đức khó suy lường
Dù có loài ma hại chúng sanh
Cũng khó đụng đến lông hay tóc
Ta đă nói về kẻ trì kinh
Các nạn, sợ hãiphiền não
Không có bao giờ tổn hại được
Chỉ trừ nghiệp trước cố định rồi.
Nếu ai bảo vệ được kinh nầy
Chính họ là trưởng tử của Phật
Ta đã ca ngợi họ lâu rồi
Đời tương lai cũng sẽ khen ngợi.
Nếu ai gìn giữ pháp thế nầy
Tự nên luôn sanh lòng hoan hỷ
Đều nên phổ biến chớ bỏ rơi
Lời Phật hôm nay dạy như vậy.

Quyển
Thứ Ba

Phẩm
Thứ Mười: Mau Chứng Bồ Đề

Phật lại bảo Hiền Hộ Bồ tát:

Nầy Hiền Hộ Ta nhớ thuở xa xưa cách đây cũng đã Vô số kiếp rồi, lúc bấy giờ có
một Phật hiệuVô uý vương Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện
thệ
, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế
Tôn
. Đương lúc ngài ra đời có một ông phú hộ tên là Tu đạt đa cùng với hai muôn
người nữa đồng đến chỗ Phật Vô úy vương ngự làm lễ đầu chấm sát chân Thế Tôn,
lễ xong ngồi qua một bên và Tu đạt đa cầu thỉnh đức Phật Vô úy giảng rộng ra ý
nghĩa
tam muội sâu xa như thế. Khi ấy đức Phật Vô úy Vương biết ông phú hộ
đức tin sâu dày thật tâm muốn nghe tam muội nầy, nên liền tùy thuận giảng giải
ra.

Nầy Hiền Hộ! Tu đạt đa nghe được tam muội Phật dạy ra, liền đọc tụng thọ trì,
suy gẫm ý nghĩa thực hành như lời. Đã thực hành xong lại bỏ gia đình cạo râu
tóc đi xuất gia mặc áo cà sa, y theo giáo pháp của Vô Uý Vương Như Lai. Trải
qua
tám muôn năm, suy gẫm gìn giữ tam muội nầy, lại thọ trì tất cả pháp mà đức
Vô Uý Vương dạy ra. Sau đó lại nghe các Như Lai khác nói về pháp nầy cũng thọ
trì
cả, vun trồng rất nhiều căn lành nơi các Phật có thể thành tựu nhiều việc
đại không suy lường được. Sau đó bỏ thân liền sanh lên trên Tam thập tam
thiên
, trong kiếp đó lại gặp đức Phật thứ hai, đức Phật đó sanh từ cõi trời Đao
lợi
xuất gia thànhdạo tên là Điển Đức Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác. Tu
đạt đa
lại xuất gia tu hành theo giáo pháp của Điển Đức Như Lai trải qua tám
muôn bốn ngàn năm cũng vẫn quán tưởng tam muội nầy. Kế đó Tu đạt đa lại gặp đức
Phật
thứ ba xuất thân từ gia đình Bà la môn rồi cũng xuất gia thành đạo hiệu là
Quang Vương Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, Tu đạt đa xuất gia tu hành theo
pháp của Quang Vương Như Lai cũng trải qua tám muôn bốn ngàn năm thường hằng
suy gẫm tam muội nầy.

Hiền Hộ! Từ đó về sau ông Tu đạt đa lại trải qua hơn trăm kiếp nữa thành tựu
được trí giác vô thượng. Hiền Hộ! Ông nên biết phú hộ Tu đạt đa đâu có phải là
người nào xa lạ chính là đức Nhiên Đăng Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác đời
quá khứ.

Nầy Hiền Hộ! Thế nên biết rằng ông Tu đạt đa nhờ lòng ưa thích chánh pháp lại
năng lực cầu pháp như thế nên mau thành tựu được trí giác vô thượng.

Nầy Hiền Hộ! Giờ đây ông hãy quán sát tam muội nầy, vì các Bồ tát và hàng chúng
sanh
mà làm đôi chút việc ích lợi vĩ đại nầy, chính là sẽ được tất cả trí địa
của chư Phật, lại có thể gìn giữ bể cả đa văn của tất cả chư Phật. Hiền Hộ!
vậy
các ông nên siêng năng mong cầu tam muội nầy, thường thích ưa nghe, đọc
tụng
thọ trì, suy gẫm tu hành, đã nghe nhận rồi lại khuyên bảo kẻ khác dọc tụng
thọ trì, giải thích nghĩa lý để cho họ hăng hái mong cầu, tin nhận được, chánh
niệm
quán tưởng, tu hành như lời.

Nầy Hiền Hộ! Nếu người siêng năng mong cầu đọc tụng thọ trì chánh niệm tu hành,
phổ biến lưu hành tam muội nầy không bao lâu sẽ chứng được các Phật trí, Như
Lai trí
, đại tự tại trí, bất tư nghị trí, bất khả xứng trí, vô đẳng đẳng trí,
nhứt thiết trí cho đến trí bất cộng

Nầy Hiền Hộ! Nếu kẻ nào là kẻ nói giỏi họ sẽ nói rằng: Tam muội nầy chính là
đôi mắt sáng của các vị Bồ tát, là cha mẹ của tất cả Bồ tát, nguyên động lực
đem lại tất cả Phật trí cho các Bồ tát. Hiền Hộ! Kẻ nào nói như vậy là nói rất
giỏi về tam muội nầy.

Nầy Hiền Hộ! Lại có kẻ thiện nam thiện nữ lúc nói rất hay chính là nói rằng:
Tam muội nầy tức là Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh, là Phật địa, biển đa văn,
công đức kho báu đầu đà vô tận, là kho công đức vô tận của chư Phật, là kho báu
vô tận phát sanh ra các nhẫn lực, là nguyên động lực sanh ra đại từ, đại bi
bồ đề. Hiền Hộ! Đó là kẻ nói rất hay về tam muội nầy.

Nầy Hiền Hộ! Nếu có người nói rằng: vua tam muội đầy đủ năng lực phá tan các
pháp đen tối, soi sáng tất cả đại pháp, kẻ đó đáng coi là nói rất hay về tam
muội
nầy.

Hiền Hộ! Ông nên quán sát Bồ tát tu niệm Phật hiện tiền tam muội, vì các chúng
sanh
hằng đem cho họ sự lợi ích vĩ đại, cho đến tất cả hàng bồ tát trụ ở cõi
nầy
nhìn thấy khắp mười phương tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn, liền qua chỗ
các Phật cung kính lễ bái nghe nhận chánh pháp, cúng dường chư tăng nhưng cũng
không tham đắm.

lý do nầy, các Bồ tát muốn thành tựu tam muội vương nên luôn luôn siêng năng
tinh chuyên quán sát pháp tứ niệm xứ.

Nầy Hiền Hộ! Thế nào là pháp tứ niệm xứ của Bồ tát? Đó là Bồ tát luôn luôn
chuyên tâm quán sát tất cả thân hành nhưng rốt ráo không thấy tất cả các thân,
luôn luôn chuyên tâm quán sát thọ hành nhưng cũng không thấy tất cả tâm, luôn
luôn chuyên tâm quán sát pháp hành nhưng cũng không thấy tất cả các pháp.

Nầy Hiền Hộ! Các việc như vậy ai có khả năng tin nhận được? Duy chỉ có bậc Lậu
tận
A la hán Bồ tát thối chuyển.

Hiền Hộ! Tất cả phàm phu ngu mê đối với môn tam muội niệm Phật hiện tiền,
thường nên suy tưởng đến chư Phật Thế Tôn không đặng sanh chấp trước lại cũng
suy tưởng các Phật Thế Tôn nói pháp như đây nhưng cũng không chấp trước, lại
cũng suy gẫm ta nghe nhận pháp nhưng đều không nên đắm trước tất cả hữu vi. Tại
sao lại hành động như thế? Nầy Hiền Hộ! Là vì các pháp đều không, bổn lại
sanh
. Vì các pháp không thể niệm, không có chỗ niệm. Các pháp xa lìa tuyệt hẳn
tâm tưởng, vì các pháp không thể chấp trì, chơn như không thể đắc được. Các
pháp không bị nhiểm dường như hư không, các pháp trong sạch vì xa hẳn tướng
chúng sanh, các pháp trong sạch vì sa hẳn tướng chúng sanh, các pháp không ô
trược
nhơn duyên diệt. Các pháp vô vi vì không có năng lực đưa loài hữu tình
phải luân chuyển trong luân hồi. Các pháp tức niết bàn vì bổn lai vốn thanh
tịnh
. Các pháp vô sở hữu vì tất cả vật thể không có được.

Thế nên Bồ tát muốn suy gẫm tam muội này không thấy tự thân cũng không thấy
chứng các pháp. Tại sao? Bởi vì trong đó không thể lấy sắc tướng để thấy Phật,
lấy tướng âm thinh mà nghe pháp, không thể do thừa thinh văn chứng Bồ tát niệm
Phật tam muội
, cũng như không thể được các nhẫn địa Bồ tát.

Vì vậy hôm nay ta đem môn tam muội nầy ra phó chúc cho hàng thiên vương thế
gian
nên thọ trì, nên bảo vệ, cũng phó thác ông công việc phổ biến ở đời vị
lai
, chớ để đoạt tuyệt.

Đương lúc Thế Tôn nói pháp nầy có tám na do tha các thiên tử ở cõi dục phát tâm
vô thượng bồ đề, lại có vô lượng trời người cũng phát tâm Bồ đề. Phật thọ
cho hạng nầy vào đời vị lai qua số kiếp nhiều như cát sông Hằng đều thành tựu
vô thượng Bồ đề đồng một danh hiệu là Chánh giải thoát Như Lai, Ứng cúng, Chánh
đẳng giác
thế gian giáo hóa, sống lâu đồng nhau. Hiền Hồ! Hạng nầy vừa phát
tâm
bồ đề còn được công đức vô lượng thành tựu viên mãn trí giác vô thượng như
thế huống hồ gì kẻ theo ta lúc xưa hành đạo Bồ tát, kẻ cúng dường ta, họ lại
không mau thành đạo giác ngộ vô thượng sao?

Hiền Hộ! Lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe pháp nầy được tịnh trí Bát
nhã
, lại có tám trăm tỳ kheo giải thoát khỏi các phiền não.

Thế Tôn nói kệ lập lại nghĩa trên:

Ai sẽ thọ trì tam muội nầy
Họ được phước đức khó lường hết
Giới hạnh của họ không nhơ nhớp
Bổn tâm thanh tịnh như gương trong.
Ai sẽ thọ trì niệm tam muội
Được đa văn rộng không bờ mé
Trí huệ tự nhiên không thiếu giảm
Công đức đầy mãn như trăng tròn.
Ai sẽ thọ trì tam muội nầy
Thấy các đức Phật không nghĩ đặng.
Trí huệ quán sát pháp hy hữu
Bậc siêu việt nhân đều ủng hộ.
Ai sẽ thọ trì niệm tam muội
Phật kia dạy pháp khó đo lường
Đều sẽ vâng lãnh và cúng dường
Ai sẽ thọ trì niệm tam muội
Họ vì đời làm đèn soi đường
Tình thương cao cả cứu các khổ
Cúng dường hết thảy đấng Thế Tôn.
Ai sẽ thọ trì niệm tam muội
Vị lai vô số các Thế Tôn
Bồ tát nầy như muốn thấy được
Nên khởi tín tâm, tu cúng dường.
Nếu ai thọ trì tam muội nầy
Họ được thắng lợi khó nghĩ lường
Sanh trong nhân gian nhà cao quý
Thường được xuất gia, món ăn đủ
Ai giữ gìn được kinh tam muội
Họ hưởng nhiều phước lường được đâu
Lại gìn giữ vững đến vị lai
Hưởng được phước đức lợi tối hậu.

Quyển
Thứ Ba

Phẩm
Thứ Mười Một: Đầy Đủ Năm Pháp

Khi đó Bồ tát Hiền Hộ rời chỗ ngồi đứng dậy
sửa sang y phục trịch áo bày vai mặt gối mặt quỳ chấm đất cung kính chấp tay
thưa Phật:

Bạch Thế Tôn! Cúi xin ngài và chư tỳ kheo tăng ngày mai vào giờ độ ngọ quang
lâm đến nhà con vì thương xót chúng sanh và con xin nhận sự cúng dường nầy.

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời Hiền Hộ. Hiền Hộ biết Phật đã nhận lời làm lễ đầu
chấm sát chân Phật, đi nhiễu theo chiều mặt ba vòng và lui ra. Ông lại đến chỗ
tỳ khoe ni Ma ha ba xà ba đề làm lễ và thưa rằng:

Cúi xin tôn giảni chúng thương xót con sáng mai xin đến nhận chút cúng
dường
mọn.

Tỳ kheo ni Ma ha ba xà ba đề lặng lẽ nhận lời. Hiền Hộ biết rồi làm lễ lui ra,
xong ông tới nói với chàng ly xa Bảo đức:

Nầy Bảo Đức! Ông đến nhà, ông hãy chuyễn dùm lời mời của tôi với tất cả hàng
con
quyến thuộc bạn bè quen biết của ông và các cư sĩ cho đến các vị vừa đến từ
thành Vương xá hay các nơi khác thành ấp, thôn xóm qua dự pháp hội nầy. Xin ông
nói với họ rằng: Xin nhận bữa cơm tại nhà tôi vào ngày mai.

Khi đó chàng Ly xa Bảo Đức nhận lời Hiền Hộ mới nói với các cư sĩ, bà con quyến
thuộc
v.v… đang dự pháp hội rằng:

Xin quý vị biết cho Bồ tát Hiền Hộ nhờ tôi mời quý vị: Ngày mai vào giờ ngọ xin
các vị đến nhận sự cúng dường mọn.

Khi đó Bồ tát Hiền Hộ, chàng Ly Xa Bảo Đức và phú hộ thương chủ Dà Ha Cấp Đa,
Na La Đạt Da Ma Nạp, phú hộ Thủy Tiên cùng với tất cả quyến thuộc bạn bè quen
biết
v.v… đảnh lễ Phật đầu chấm sát đấtlui về nhà Bồ tát Hiền Hộ. Các vị
ấy đến nhà giúp Hiền Hộ sử sang buổi cúng dường, ngay trong đêm đó sai gia nhân
lo liệu các món ăn thượng diệu sắc hương mỹ vị đầy đủ trăm vật, lại lo cả các
món ăn ngon sạch dồi dào để thí cho các người nghèo đói từ các nước xa xôi đến,
món ăn thí ra đồng với đại chúng không khác. Tại sao thế? Là vì hễ là Bồ tát
thì tâm các ngài không có ưa ghét không dám kinh khi kẻ khác, đối với chúng
sanh
đều một lòng bình đẳng.

Khi ấy Ta bà thế giới chủ Đại Phạm Thiên vương, Đao lợi thiên vương Thích Đề
Hoàn Nhơn
, bốn vị đại thiên vương như Đề Đầu Lại Tra v.v… và thiên tử Thiện
Đức
cùng với các quyến thuộc đều hiện thân làm người đến tán trợ cho Hiền Hộ
các vị ấy muốn giúp ông ta sớm thành tựu quả báo Bồ đề.

Còn Hiền Hộ và và con bạn bè quen biết v.v… quét dọn nhà cửa, treo giăng cờ
xí đầy cả đại lộ, đường cái, đường hẻm trong đại thành Vương Xá cùng với nhiều
vật trang trí tô điểm rực rỡ, rải hoa thơm đầy mặt đất rồi lại đốt lên các loại
danh hương đệ nhứt để cúng dường. Hiền Hộ lo trang trí thành Vương Xá nhà cửa
và sửa soạn món ăn ngon xong sáng hôm sau mới cùng bà con qua đến nơi Thế Tôn
ngự cúi đầu đảnh lễ và thưa:

Bạch Thế Tôn! Con đã sửa soạn xong, xin ngài biết là phải lúc.

Khi đó vào sáng sớm, đức Thế Tôn vì nhận lời Hiền Hộ nên đấp y mang bát cùng
với vô lượng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đại chúng trời người vây
quanh hai bên cùng đi đến nhà Bồ tát Hiền Hộ. Khi đó Bồ tát Hiền Hộ, mới nghĩ:
Nhà cửa mình bé nhỏ không thể dung chứa số đại chúng quá đông nhiều mong nhờ
oai linh đức Thế Tôn gia hộ làm cho nhà con rộng lớn đều trở thành lưu ly, tất
cả nhân dân trong nội thành đều thấy rõ cả và đại chúng trời người được tùy ý
thọ dụng không có chi thiếu sót, thật là điều sung sướng cho con.

Đức Thế Tôn hiểu tâm niệm của Hiền Hộ liền dụng thần lực làm cho nhà của ông
trở thành rộng rãi các vật dụng đều trở thành lưu ly, cũng làm cho tất cả nhân
dân
trong thành đều được thấy rõ ràng.

Đức Thế Tôn vào nhà Hiền Hộ an tường ngồi trên sàn tòa và cho phép tất cả tỳ
kheo
, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đại chúng trời người tùy theo bộ loại
tuần tự mà ngồi. Hiền Hộ, chàng thanh niên Ly Xa Bảo Đức, thương chủ phú hộ
Dà Ha Cấp Đa, Na La Đạt Đa đã thấy Thế Tônbốn bộ chúng trời người đều
ngồi an tường xong. Khi đó Hiền Hộ đích thân mang món ăn hết sức ngon quý dâng
lên Thế Tôn, đức Thế Tôn thọ xong sau đó ông mới đem dâng bốn bộ chúng và tất
cả đại chúng trời người các món ăn thơm tho quý đều để các vị tuỳ ý thọ dụng
đầy đủ. Sau khi bửa cơm vừa dứt các ngài rửa tay súc miệng, rửa bát mang vào
mình xong. Hiền Hộ mới đặt một ghế nhỏ thấp trước mặt Thế Tôn, cúi đầu làm lễ
ngài sau đó lui ngồi trên ấy nhứt tâm chiêm ngưỡng ngài. Đức Thế Tôn mới vì Bồ
tát
Hiền Hộ, chàng Ly Xa Bảo Đức, thương chủ cư sĩ Dà Ha Cấp Đa, Na la Đạt ĐA
Ma Nạp v.v… cho đến bốn bộ chúng trời người ngài ứng cơ nói pháp làm cho tất
cả được mở mang hiểu biết, an ủi vỗ về để họ vui vẻ. Sau đó Thế Tôn cùng các tỳ
kheo
, tỳ kheo ni, đại chúng trời người trở về tinh xá.

Sau buổi cơm xong, Bồ tát Hiền Hộ cùng với quyến thuộc, bạn bè quen biết
trăm ngàn đại chúng vây quanh hai bên đồng qua đến nơi Thế Tôn cung kính lạy
ngài rồi lui qua một bên quỳ gối chắp tay thưa:

Bạch Thế Tôn! Đại Bồ tát đầy đủ mấy pháp có thể chứng tam muội hiện tiền nầy?

Phật dạy:

Nầy Hiền Hộ! Nếu Bồ tát nào thành tựu được năm pháp như sau sẽ thành tựu được
tam muội hiện tiền. Một là đủ nhẫn lực cao thâm trừ tận các dục lạc, hai là
thật không gì tận không có chỗ tận, ba là vốn không có tạp loạn và sự diệt trừ
các tạp loạn, bốn là vốn không có nhơ bợn và sự diệt trừ nhơ bợn, năm là vốn
không có trần và sự xa lìa trần lao. Hiền Hộ! Đó là đại Bồ tát thành tựu viên
mãn
vô sanh nên đắc tam muội hiện tiền này.

Nầy Hiền Hộ! Lại có năm pháp Bồ tát thành tựu sẽ đắc tam muội. Một là nhàm chán
cực độ các hữu không thọ các hành, hai là sanh bất cứ nơi nào không hề quên tâm
Bồ đề, ba là sanh ra nơi đâu cũng được gặp Phật Thế Tôn, bốn là không hề đam mê
các ấm giới, nhập, năm là không đắm say nơi các việc dục lạc.

Nầy Hiền Hộ! Lại có năm pháp: một là luôn luôn nghĩ nhớ tâm không giới hạn, hai
là luôn luôn khéo thể nhập thiền định suy gẫm, ba là phân tách gẫm nghĩ tất cả
các pháp, bốn là đối với tất cả chúng sanh không có tâm tranh cải, năm là luôn
luôn dùng pháp tứ nhiếp hóa chúng sanh. Nếu Bồ tát thành tựu năm pháp nầy sẽ
thành tựu tam muội.

Nầy Hiền Hộ! Lại có năm pháp: một là đối với tất cả chúng sanh luôn rải tâm từ
bao khắp, hai là lúc nào cũng ghi nhớ tu hành thánh hạnh, ba là thường thực
hành
hạnh nhẫn dù gặp kẻ phá giới lòng vẫn tôn kính, bốn là không khoe tài
trước Hoà thượng A Xà Lê, năm là ở bất cứ nơi nào cũng không có lòng khinh chê
kẻ khác. Bồ tát nào đầy đủ cả năm sẽ thành tựu tam muội.

Lại có năm pháp khác: một là luôn luôn y theo thánh giáo tu hành như lời dạy,
hai là ý nghiệp trong sạch, diệt trừ sự ác của thân khẩu nghiệp, ba là giới
hạnh
trong sạch dứt trừ kiến thức, bốn là thường cầu mong học rộng nghe nhiều
đức tin sâu dày về thiện nghiệp, năm là thường nghĩ nhớ đến Như Lai, Ứng cúng,
Đẳng chánh giác. Hoàn mãn được năm pháp nầy Bồ tát sẽ thành tựu tam muội hiện
tiền
.

Lại có năm pháp khác Bồ tát thực hành có thể thành tựu tam muội hiện tiền: một
là thường bố thí rộng lớn không có tâm keo kiết, đối với các bậc sa môn, bà la
môn
, người nghèo khó, cô đơn, ăn xin, bố thí cho lòng không tiếc rẻ, những vật
quý báu giá trị như món ăn ngon ngọt, y phục tốt đẹp, phòng nhà đệ nhứt bên
trong đầy đủ đồ đạc trang trí đèn nến hương hoa, phàm những gì thọ dụng đều tận
tâm
thí xả. Dù hằng bố thí nhưng không mong cầu phước báo chỉ vì lòng thương
xót
tất cả, không mảy may nghi hoặc đă thí cả rồi sau cũng không hối tiếc. Hai
là thường làm thí chủ mở cuộc thí pháp vĩ đại, đó là những pháp đệ nhứt tối
thượng
, tối thắng, tối diệu, tối tinh, lúc tu hành pháp thí vĩ đại nầy có khả
năng phát ra tất cả sự hùng biện vô ngại văn nghĩa rõ rànglớp lang liên tục
không dứt khoảng, an trụ trong những pháp do Như Lai dạy, thành tựu sức nhẫn
sâu xa dù bị kẻ khác phỉ báng mạ lỵ đánh đập cũng không sân hận cũng không sợ
hãi
tâm hằng an nhẫn vui vẻ. Ba là nếu lúc được nghe môn tam muội nầy hết lòng
tin nhận ghi chép, đọc tụng, suy gẫm nghĩa lý giảng rộng phân tích ý nghĩa cho
kẻ khác hiểu để cho diệu pháp nầy được tồn tại lâu dài trên thế gian khỏi rơi
vào cảnh trở thành “kho tàng bí mật” để rồi chánh pháp lần đi đến chỗ
hoại diệt. Bốn là không mang tâm ganh tỵ tránh xa phiền năo xả bỏ những sự trói
buộc
, dứt hẳn trần cấu không tự khen mình mà cũng không chê kẻ khác. Năm là
hằng kính tin tôn trọng chư Phật kính sợ bực Thầy, hổ thẹn với kẻ quen biết,
xót thương trẻ thơ ngây, dù chỉ mang chút ân nhỏ cũng nghĩ đền đáp nồng hậu
huống gì ơn nặng lại dễ quên đâu, lời lẽ lúc nào cũng thành thật không có nói
dối
.

Nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát hoàn măn năm pháp sẽ có thể đắc tam muội nầy.

Đức Thế Tôn muốn lập lại lời trên nên nói kệ rằng:

Nghe pháp sâu xa lòng thích ưa
Xa lìa tất cả thân đời sau
Chí tâm hồi hướng Phật Bồ đề
Nếu được như vậy sẽ đắc định.
Không dùng các luận theo ngoại đạo
Lý thuyết của họ cũng không nghe.
Lìa hẳn năm dục trong thế gian
Được như vậy sẽ chứng tam muội
Giữ giới trong sạch hành Phạm hạnh
Sanh bất cứ chỗ không mê gái
Cực nhàm năm dục, thật con Phật
Được như vậy sẽ chứng tam muội.
Thường thí vĩ đại không cầu báo
Cũng không cưu mang lòng hối tiếc,
Một phen xả thí duyên khó gặp
Lòng chuyên nhiếp niệm nhớ chư Phật
Lúc thương chúng sanh, hành bố thí
Quyết định hết nghi, không đổi thay
Giữ tâm hòa nhã bố thí ra
Nếu được như vậy, chứng tam muội
Như làm thí chủ bố thí tài
Nào có kiêu ngạo, tâm keo kiết
Lúc bố thí lòng khắp vui mừng
Nếu được như thế chứng tam muội.
Nếu làm thí chủ thí chánh pháp
Khéo léo trình bày nghĩa lý kinh
Lại hiểu được pháp sâu vắng lặng
Được như vậy rồi chứng tam muội.
An trụ trong các pháp sâu xa
Dẻo dai chịu đựng, không ganh tỵ
Dù bị đánh chửi không hề giận
Được như vậy chắc chứng định nầy.
Hoặc ai nghe được kinh điển nầy
Biên chép đọc tụng giảng nói hay
Lòng muốn pháp còn, lợi thế gian
Nếu được như vậy chắc đắc định.
Đối tất cả pháp không lẫn tiếc
Không cầu lợi dưỡng và tiếng đồn
Một lòng thiết tha tăng dòng Phật
Được điều như vậy, định chắc chứng.
Xa lìa ngủ nghỉ và phiền não
Bỏ lòng ganh tỵ và phá khuấy
Không tự khen mình và chê người
Diệt được ngã tướng đắc tam muội.
Chánh tín các Phật và pháp tăng
Tâm hằng thành thật không giả dối
Không quên đền đáp các ân sâu
Người nầy sẽ mau chứng tam muội
Nếu nói thành thật không dối láo
Hể làm gì ra không thối thất
Dù làm tuy ít quả lại nhiều
Kẻ nầy chứng định không chướng ngại.
Nếu ai thành tựu đủ pháp nầy
Giữ giới trong sạch nhớ ân nhân
Họ đắc Bồ đề còn không khó
Nói chi môn định thâm diệu nầy.
Khi ấy Thế Tôn mới bảo Bồ tát Hiền Hộ:

Ta nhớ khi xưa cách đây vô lượng vô số kiếp,
lại qua vô lượng vô số kiếp, ban sơ hết từ nơi Phật Nhiên Đăng nghe được môn
tam muội nầy. Nghe rồi lại tu chứng được, thấy các Như Lai thường hiện ra trước
mặt
từ đó về sau trải qua vô lượng vô số các đức Phật đều được lãnh thọ kinh
nầy, tu hành cúng dường. Lúc đó đức Phật Thế Tôn thọ ký cho ta rằng: Nầy thiện
nam! Ông trong đời tương lai sẽ đặng làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai,
Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hành túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng
, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nầy Hiền Hộ! Các ông cũng
nên chuyên tâm suy gẫm tu tập chánh pháp như vậy không phải thuộc về lãnh vực
thấy biết của phàm phu, tịch tịnh sâu xa, chỗ diệt hết các tướng. Học xong như
thế đời vị lai tự nhiên thành tựu trí giác vô thượng không khó khăn gì không có
khác biệt với ta. Các ông nên biết nếu có ai an trụ tam muội nầy tự nhiên sẽ
được gần kề bên trí giác vô thượng.

Khi ấy Thế Tôn nói bày kệ để lập lại lời trên:

Khi xưa ta gặp Phật Nhiên Đăng
Thấy rồi liền được tam ma đề
Từ đó luôn gặp các Như Lai
Đầy đủ công đức tiếng đồn xa.
Ông nên tích tập các công đức
Nhứt tâm chuyên niệm liền sẽ thành
Nếu ai hành được pháp thế nầy
Sẽ được đạo Bồ tát vô thượng.

Quyển
Thứ Ba

Phẩm
Thứ Mười Hai: Xa Lìa Phân Biệt

Bấy giờ Hiền Hộ bồ tát thưa Phật:

Bạch Thế Tôn! Làm thế nào quán tưởng về tam muội nầy?

Phật dạy:

Nầy Hiền Hộ! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghĩ muốn quán tưởng tam muội nầy,
lúc quán sắc, thinh, vị, xúc, pháp không nên đắm trước, lúc quán về các loài,
tất cả nơi chốn, không đắm trước, đối với pháp nầy luôn luôn khởi hạnh đại từ
chơn thật. Trong tất cả pháp như pháp hành, nếu các Bồ tát lúc quán niệm xứ nên
quán sát thân hành không phân biệt thấy chỗ thân vận hành, quán sát thọ hành
cũng không phân biệt thấy chỗ lãnh thọ thay đổi, quán sát tâm hành cũng không
phân biệt thấy chỗ tâm vận hành, quán sát pháp hành cũng không phân biệt thấy
chỗ pháp di động Bồ tát nên quán sát suy tưởng tam muội như thế. Tại sao vậy?
Nầy Hiền Hộ! Là vì khi Bồ tát quán thân hành không sanh suy nghĩ phân biệt nơi
thân, quán thọ hành, tâm hành, pháp hành cũng không phân biệt suy nghĩ nơi thọ,
tâm, pháp. Tại sao? Vì tất cả pháp đều không thể được làm gì có phân biệt suy
nghĩ
. Hiền Hộ! Thế nên tất cả pháp khôngphân biệt, không người phân biệt,
không có suy nghĩ, không người suy nghĩ, phải biết trong đó không pháp nào có
thể thấy được. Hiền Hộ! Vì không thể thấy nên vô ngại, trong tất cả pháp không
bị chướng ngại tức là Bồ tát hiện tiền tam muội, khi Bồ tát thành tựu tam muội
nầy tức đặng thấy vô lượng vô số quá A tăng kỳ các đức Phật và nghe hết những
lời gì các ngài dạy, nghe pháp qua rồi đều có thể thọ trì được ngay cả những
môn giải thoát vô ngại, giải thoát tri kiến của các đức Như Lai, Ứng cúng,
Chánh đẳng giác, cũng có năng lực đắc trí vô ngại.

Lại nầy Hiền Hộ! Lúc Bồ tát quán sát tứ niệm xứ không pháp có thể thấy, không
tiếng có thể nghe, vì không thấy nghe nên không pháp có thể phân biệt được cũng
không có pháp để suy nghĩ. Tuy vậy nhưng không phải là hạng đui mù điếc lãng,
chỉ vì các pháp không thể thấy được, thế nên lúc quán không sanh trụ trước. Lại
thấy các đạo, vì suy gẫm về đạo nên đối các pháp không còn kẹt lưới nghi nên
thấy Như Lai, thấy được Như lai nên xa lìa hẳn mê mờ, không có mê mờ nên biết
tất cả pháp rốt ráo không thể thấy được. Tại sao? Bởi vì nếu Bồ tát có thấy,
chấp giữ sự thấy; vì giữ thấy chắc giữ tướng pháp, giữ tướng pháp chắc kẹt vào
sự việc, do kẹt sự việc nên thấy chúng sanh, thọ mạng, vì thấy thọ mạng chắc
thấy có năng lực đưa loài hữu tình thọ sanh, vì thấy năng lực thọ sanh nên thấy
có ấm, vì thấy ấm nên thấy nhập, do thấy nhập nên thấy giới, do thấy giới chắc
thấy tướng, vì thấy tướng sẽ thấy vật, do thấy vật chắc thấy nhơn, thấy nhơn
chắc lại thấy duyên, vì thấy duyên nên đeo đuổi tìm cầu, do tìm cầu nên hữu
sanh. Tại sao? Nầy Hiền Hộ! Vì tất cả pháp rốt ráo không thể nắm giữ, vì không
thể nắm giữ nên Bồ tát đối với tất cả pháp không nghĩ không nhớ, không thấy,
không nghe. Nầy Hiền Hộ! Không phải như các ngoại đạo, hàng đệ tử ngoại đạo
chấp nắm thần hồnngã kiến. Bồ tát không bao giờ có sự thấy biết như thế.
Nhưng thấy thế nào? Bồ tát thấy như Như Lai thấy không hề thối chuyển, Bồ tát
thấy như sự thấy của Duyên giác, Thinh văn. Bồ tát nên thấy như vậy. Vì thấy
như vậy nên không ghi nhớ, không thấy, không nghe. Do không ghi nhớ và thấy nghe
nên diệt các vọng tưởng tức đắc nội quán tam muội như vậy.

Nầy Hiền Hộ! Thí như hư không vốn không hình sắc không thể nhìn thấy gì, không
có gì ngăn ngại, không là nơi nương tựa, không có chỗ dừng, trong suốt không bị
nhiễm cũng không nhơ bợn, các hàng Bồ tát thấy các pháp cũng như vậy, nghĩa là
đối với tất cả pháp hữu vi vô vi không bị ngăn ngại không có nơi chốn cho đến
mắt thanh tịnh không bị chướng ngại nên tất cả pháp tự nhiên hiện tiền, Bố tát
niệm như thế tức thấy các Phật hình tượng trang nghiêm rực rỡ như vàng ròng đầy
đủ các oai nghi khác gì trăm ngàn ánh sáng tập họp chói sáng một vùng, như ánh
trăng tròn mùa thu muôn sao lấp lánh bao quanh, như vua Chuyển Luân quần chúng
đông vầy, như Thiên Đế Thích là bậc tối tôn, như đại Phạm vương ngự giữa ngôi
trời, như vua sư tử oai khiếp các thú, như chim Hạc sắc lông thuần trắng bay
liệng giữa trời, như núi Tu Di sừng sững giữa biển, như đại tuyết sơn sản xuất
thuốc hay, như núi thiết vi ngăn đón gió dữ, như thủy giới ngăn chận địa đại,
như luồng gió lớn quét sạch hư không, như trên đỉnh Tu di có cung trời tráng
lệ
. Nầy Hiền Hộ! Các đức Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến trí dùng ánh sáng trí
đức soi sáng tất cả tam thiên đại thiên thế giới chư Phật việc đó cũng như vậy.

Nầy Hiền Hộ! Hàng Bồ tát nầy trong lúc chánh quán lại nghĩ thế nầy: Đấng Như
Lai
có giảng dạy gì con đều nghe nhận nghe rồi đọc tụng, thọ trì, tu hành, nghĩ
như vậy rồi xuất khỏi tam muội như trong lúc nhập định nghe pháp, suy gẫm nghĩa
đem ra giảng nói cho người.

Nầy Hiền Hộ! Ông phải biết tam muội vương nầy đem lại sự lợi ích như thế và các
công đức vĩ đại như vậy, đó là: các pháp thế gianxuất thế gian cho các Bồ
tát
. Hiền Hộ! Vì vậy nếu thiện nam thiện nữ theo ý muốn cầu chứng vô thượng bồ
đề
nên nghe nhận tam muội nầy, nghe rồi nên biên chép, đọc tụng thọ trì, tu tập
suy gẫm, đem ra phổ biến cho kẻ khác để diệu pháp được truyền bá rộng rãi trong
đời
.

đức Thế Tôn nói lên bài kệ để lập lại nghĩa trên:

Các Phật trong sạch, lìa trần cấu
Công đức sâu rộng không chỗ nương
Chuông trống kiên tương các tiếng hay
Đầy đủ muôn loại để cúng dường,
Bày biện các hương thơm nhứt đời
Tràng hoa đẹp lạ lọng báu quý
Đốt đèn cúng dường các tháp miếu
Chỉ vì cầu chứng tam ma đề.
Phật pháp rộng sâu khó thể thấy
Khai mở thế đế cho người biết
Họ như tự tánh trước không đổi.
ông nên tùy thuận trí vô ngại
Như nhật nguyệt thiên vừa hiện ra
Đế thích dẫn theo băm hai trời
Các món trang sức để dẫy đầy
Cần cầu tam muội lòng cũng thế.
Ví như Phạm thiên giữa chúng Phạm
Oai nghi tịch tịnh công đức đủ
Dõng mãnh siêng năng khó sách được
Lòng cầu tam muội giống như vậy.
Lại như y vươngtrong đời
Cấp cho kẻ bệnh các thuốc hay
Thuận theo chư Phật tâm trong sạch
Ban sơ chia ly bổn không tánh
Dường như tuyết sơn là vua núi
Sáng rở đồng như Chuyển luân vương
Cũng như xe báu trang sức đẹp
Thấy tướng các Phật có khó đâu!
Lại như hạc vương lượn giữa trời
Bay đi bay lại rất thong dong
Các Phật thân vàng cũng như vậy
Là hàng Phật tử cần nhớ thế,
Vô cấu tam muội đèn tịnh trí
Phá được tối đen các hắc ám,
Người nào phá hết các vật tưởng
Niệm các Phật trí vô ngại quang.
Các cấu tiêu diệt, vô minh sạch.
Nếu quán sát được không tự tha
Kẻ nầy không khởi các sắc tướng,
Trong không nghi hoặc sanh tịnh trí
Thảy đều dứt sạch các hữu kiến,
Cũng đã diệt sạch tưởng ấm giới
Nghe pháp trừ não đặng thanh lương.
Tỳ kheo nên biết các Phật tử
Và các tỳ kheo ni thanh tịnh
Cùng các cư sĩ được như thế
Nếu như niệm được tam muội nầy.

Quyển
Thứ Tư

Phẩm
Thứ Mười Ba: Vô Tránh Hạnh

Đức Thế Tôn lại bảo Hiền Hộ Bồ tát:

Nầy Hiền Hộ! Nếu tỳ kheo nào ưa muốn tu tập môn tam muội nầy, trước tiên hết
phải quán tưởng, đã quán sát rồi nhờ đó không sanh ngã mạn trừ được kiêu căng
tâm ý nhẹ nhàng xa lìa các tướng, bấy giờ mới vì kẻ khác nói về tam muội, không
nên sanh phiền não. Nghĩa của phiền não trong đây tức là vọng tưởng dựa vào
rỗng không gọi là phiền não.

Nầy Hiền Hộ! Thế nên các tỳ kheo nhờ vô tranh (không sanh phiền não tham, sân,
si) nên có khả năng tu học và dạy dỗ môn tam muội nầy cho kẻ khác.

Hiền Hộ! Có các thiện nam thiện nữ muốn tu họcgiải thích cho kẻ khác về môn
tam muội nầy cần phải thành tựu đầy đủ mười pháp sau đó mới giải thích môn tam
muội
nầy cho người khác được: Một là thiện nam thiện nữ nầy trước tiên chế phục
ngã mạn sanh tâm cung kính. Hai là nhớ ân không quên lòng thường tìm cách đáp
trả. Ba là tâm không ỷ lại cũng không ganh tỵ. Bốn là dứt trừ nghi hoặc và các
sự ngăn ngại. Năm là đức tin sâu dày khó hư hoại, nhiếp niệm nội quán. Sáu là
siêng năng tinh chuyên kinh hành không mỏi mệt. Bảy là luôn luôn khất thực
không nhận thỉnh riêng. Tám là ít muốn biết đủ, thu thúc sáu căn. Chín là tin
chơn chánh nơi pháp nhẫn vô sanh sâu xa. Mười là thường nghĩ đắc tam muội nầy,
và đối với bậc thầy đã đắc tam muội nầy rồi tưởng như chư Phật, tùy thuận theo
thầy tu tập môn tam muội nầy.

Nầy Hiền Hộ! Thiện nam thiện nữ nầy đã hoàn mãn mười pháp trên nên cần tu tập
tam muội nầy và cũng khuyến khích kẻ khác thọ trì đọc tụng. Hành giả nầy sẽ
được tám việc: một là hoàn toàn trong sạch vì không hủy phạm các cấm giới, hai
tri kiến thanh tịnh hòa hợp với trí huệ không tương xứng với gì khác, ba là
trí huệ thanh tịnh vì không còn lưu phiền não, bốn là bố thí thanh tịnh
không mong cầu quả báo, năm là đa văn thanh tịnh vì đã nghe pháp rồi không bao
giờ quên mất, sáu là tinh tấn thanh tịnh vì hằng thời lúc nào cũng mong cầu
Phật Bồ đề, bảy là hạnh viễn ly thanh tịnh vì không nhiễm trước nơi danh lợi,
tám là hạnh bất thối thanh tịnh sẽ đắc trí giác vô thượng vì tâm ban sơ không
xao động. Đó là tám việc mà thiện nam thiện nữ nầy thu hoạch được.

Khi đó Phật muốn lập lại lời trên nên nói bài kệ:

Kẻ trí không khởi tưởng hữu tướng
Cũng trừ kiêu mạn và ngã tâm
Trong môn nhẫn sau không nắm giữ
Vị nầy giảng giải được tam muội.
Trong không xưa nay, diệt phiền não
Niết bàn không tướng đại tịch tịnh
Đối Phật không hiềm, không báng pháp
Kẻ nầy xứng đáng nói tam muội.
Người trí không nổi lòng ganh tỵ
Nhớ Phật ân đức cùng pháp, tăng
Giáng sanh hàng phục không đổi đời
Một lòng phẳng lặng trì tam muội,
Không có ganh tỵ cũng không nghi
Suy tư pháp sâu tin chơn thật
Tinh tấn không lười lìa dục vọng
Ai được thế nầy đắc tam muội
Thường hành tỳ kheo pháp khất thực
Xả bỏ thỉnh riêng huống chi tài
Dứt trừ cấu nhiễm chứng chơn như
Ai được thế nầy đắc tam muội
Ai có được tam ma đề nầy
Nghe lời họ dạy, rộng phổ biến,
Xem họ khác gì đức Thế Tôn
Kẻ hành động thế đắc tam muội,
Nếu người tu hành tam muội nầy
Đầy đủ công đức siêu thế gian
Họ sẽ thu hoạch tám thứ pháp
Xứng hợp tâm Phật, sạch bụi trần
Giữ giới thanh tịnh tuyệt bờ mé
Tam muội, bồ đề và thắng kiến
Kẻ nầy thành tựu trong các hữu,
An trụ tối hậu diệu công đức.
Trí huệ thanh tịnh hết phiền não
Bố thí không nghĩ nhập vô vi
Đắc được đa văn không hề quên
Đó là kho đức của kẻ trí,
Dõng mãnh tinh tấn đắc bồ đề
Không tham danh lợi ở cõi đời
Nếu các kẻ trí khéo thực hành
Họ sẽ nhập diệu thiền vô thượng.

Quyển
Thứ Tư

Phẩm
Thứ Mười Bốn: Pháp Bất Cộng

Đức Thế Tôn lại bảo Bồ tát Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát lại còn thành tựu mười tám pháp bất cộng. Những gì là
bất cộng? Đó là: Như lai lúc vừa thành đạo đến khi vào Niết Bàn trong khoảng
thời gian đó ba nghiệp của Như Lai được trí huệ lãnh đạo: 1. là tất cả thân
nghiệp
hành động theo trí huệ. 2. là tất cả khẩu nghiệp động tác theo trí huệ.
3. là tất cả ý nghiệp vận hành theo trí huệ. Lại nữa các đức Như Lai: 1 là thấy
biết việc quá khứ không chướng ngại, 2 là thấy biết việc hiện tại không chướng
ngại
, 3 là thấy biết việc vị lai không chướng ngại. Lại nữa 1 là hành động Như
Lai
không lỗi lầm, 2 là lời lẽ không sơ sót, 3 là không vọng niệm, 4 là không
dị tưởng riêng biệt, 5 là thường an trụ trong tam muội, 6 là Phật thông đạt hết
tất cả pháp rồi mới xả bỏ, không có pháp biết rồi lại không xả, 7 là mong muốn
độ chúng sanh tâm không nhàm chán, 8 là tinh tấn không giảm, 9 là Thiền định
không giảm, 10 là Trí huệ không giảm, 11 là giải thoát không giảm, 12 là giải
thoát tri kiến
không giảm. Đây là 18 pháp bất cộng của Như Lai, các đại Bồ tát
cần nên tu tập cho hoàn mãn.

Lại nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát thành tựu sức giữ vững chánh pháp sâu xa khó thấy
tức muốn tuyên nói tam muội nầy nên cần phải nhận mười pháp. Mười pháp nầy
chính là mười năng lực trí huệ của Như Lai. Thế nào là mười năng lực? Nầy Hiền
Hộ! Trong đó Như Lai xứ phi lực nghĩa là Như Lai đối với các việc trái hay phải
đều dụng chánh trí biết được như thật. Như lai được năng lực nầy nên đứng giữa
đại chúng cất lời như tiếng rống của sư tử chuyển bánh xe pháp cao cả vĩ đại từ
xưa nay chưa từng chuyển ngay cả Sa môn, Bà la môn, Trời, Phạm thiên, ma,
người… trong tất cả thế gian chưa ai chuyển được. Hiền Hộ đây là trí lực thứ
nhứt của Như lai, đại Bồ tát cần nên tu học hoàn mãn.

Nầy Hiền Hộ! Trí lực thứ hai là Năng lực trí huệ Như lai biết tất cả nơi chí
xứ. Như lai dụng chánh trí biết như thật tất cả đường lối nguyên nhơn đưa đến
kết quả. Như lai được năng lực nầy nên biết được sự chơn thật.

Nầy Hiền Hộ! Trí lực thứ ba: Năng lực trí huệ Như Lai biết các cảnh giới sai
biệt
của chúng sanh nơi thế gian đều dùng chánh trí biết như thật. Như lai
năng lực nầy nên biết sự thật.

Trí lực thứ tư: Năng lực trí huệ Như lai biết tất cả tâm hành. Như lai đối với
các sự vận hành trong tâm của chúng sanh vô lượng sai biệt đều dùng chánh trí
biết được như thật.

Trí lực thứ năm: Năng lực trí huệ như lai biết căn tánh sai biệt của chúng
sanh
. Như lai đối với căn tánh sai biệt của chúng sanh hoặc đặc thù hay yếu kém
đều dùng chánh trí biết như thật.

Trí lực thứ sáu: Năng lực trí huệ như lai biết về thiền định. Như lai đối với
các tam muội thiền định giải thoát, nguyên nhơn sanh khởi phiền não vào cách
diệt trừ đều biết như thật bằng chánh trí.

Trí lực thứ bảy: Năng lực trí huệ như lai biết về nghiệp báo. Như lai đối với
tất cả sự sai biệt về nghiệp và sự tương ưng thọ quả ở đời tương lai dù
lượng
sai biệt nhưng Như lai đều thấy biết như thật bằng chánh trí.

Trí lực thứ tám: năng lực trí huệ Như Lai biết bằng thiên nhãn. Đức Như lai
thường dùng thiên nhãn thanh tịnh siêu việt nhục nhãn, thấy xa ở đời vị lai các
chúng sanh chết ở đây sanh ra nơi kia, bọn họ thọ thân hoặc tốt xấu, lành dữ,
vật chất thọ dụng hoặc đẹp, xấu, tốt, thô, hoặc sanh cõi lành hay sa đường ác,
lại thấy chúng sanh tạo nghiệp lành hay dữ, có chúng sanh dẫy đầy ác nghiệp về
hành động, lời lẽ, ý chí, hoặc chửi mắng thánh nhân, bài báng chánh pháp, phá
hòa hiệp tăng…. đủ các ác nghiệp như thế sau khi chết phải đọa vào đường ác.
Lại ngài cùng thấy chúng sanh gây các thiện nghiệp như thế sau khi mạng chung
được sanh lên cõi trời cõi người, các việc như thế đều biết như thật.

Trí lực thứ chín: Năng lực trí huệ biết túc mạng. Như lai dụng trí túc mạng
biết về các việc đời trước, ngài biết chúng sanh đây chết kia, hoặc thọ sanh
tại một chỗ một lần, hai lần, ba lần, năm hay mười lần, trăm ngàn lần cho đến
vô lượng trăm ngàn lần, như thế cho đến vô lượng chuyển kiếp, vô lượng định
kiếp, vô lượng chuyển bất chuyển kiếp…. Như Lai đều biết như thật. Lại nữa
với nơi họ sanh ra: Chỗ như thế nào, nhà, dòng giống, tên họ tướng mạo, đời
sống
, ăn mặc, hành động, lành dữ, vui buồn khổ sướng như thế nào chí đến mạng
sống bao lâu ngài đều biết hết như thật. Lại nữa sau khi chúng sanh bỏ thân cõi
nầy
lại sanh nơi khác thân tướng thế nào, lời nói kinh nghiệm, sức sống lâu như
thế nào, các việc quá khứ như lai đều thấy biết như thật.

Trí lực thứ mười: Năng lực trí huệ vô lậu. Như lai trí huệ vô lậu. Như lai đã
sạch hết các phiền não không còn lậu thất, tâm huệ giải thoát tự đã giác ngộ
được các pháp rồi nên cất tiếng tự nói rằng: Đời nay ta đã xong, Phạm hạnh
thành tựu, việc nên làm đã làm rồi, không còn thừa sót phiền não để tái sanh.
Nầy Hiền Hộ! Như lai đã dứt sạch các lậu tâm huệ giải thoát tự giác các pháp
nên mới nói như vậy.

Nầy Hiền Hộ! Như lai đầy đủ cả mười năng lực trí huệ như thế nên ở giữa đại
chúng
cất tiếng như sư tử rống xoay chuyển bánh xe pháp cao cả vĩ đại mà tất cả
thế gian sa môn, bà la môn, thiên phạm thiên, ma, người… không ai có thể
chuyển được. Bồ tát cần nên tu học hoàn mãn mười thứ trí lực như vậy.

Nầy Hiền Hộ! Nếu các đại Bồ tát thọ trì, đọc tụng suy gẫm, quán tưởng, tu tập
môn tam muội nầy chắc chắn sẽ thu gồm được mười năng lực trí huệ của Như lai.

Đức Thế Tôn mới nói thêm bài kệ để lập lại nghĩa trên cho rõ:

Mười tám pháp giác ngộ bất động

Mười trí huệ lực Phật Phật đồng
Bồ tát tu tập diệu thiền nầy
Tự nhiên thành tựu cả hai món.

Quyển
Thứ Tư

Phẩm
Thứ Mười Lăm: Công Đức Tùy Hỷ

Khi đó Thế Tôn lại bảo Bồ tát Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát nào thành tựu đủ bốn môn tùy hỷ tức sẽ đắc tam muội
Hiện tiền nầy, mau hoàn mãn trí giác vô thượng. Những gì là bốn môn tùy hỷ? Đại
Bồ tát
nên nghĩ như vầy như tất cả các đấng Như lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác
đời quá khứ, khi xưa lúc ngài hành đạo Bồ tát đều nhơn nơi sự tùy hỷ nên đắc
tam muội. Do đắc tam muội nên được đa văn, do đa văn nên chóng thành tựu trí
giác vô thượng. Giờ đây ta cũng nên theo như vậy, nhơn nơi tùy hỷ đắc tam muội
để được đa văn nhờ đó mau thành tựu trí giác vô thượng. Đó là tụ công đức tùy
hỷ
thứ nhứt của Bồ tát.

Nầy Hiền Hộ! Đại bồ tát lại nghĩ như tất cả đấng Như lai, Ứng cúng, Chánh đẳng
giác
đời vị lai lúc hành đạo Bồ tát đều nhơn tùy hỷ đắc tam muội. Do đắc tam
muội
nên được đa văn, do đa văn nên chóng thành tựu trí giác vô thượng. Giờ đây
ta cũng nên hành động như thế sẽ nhơn sự tùy hỷ nầy đắc tam muội được đa văn
nhờ đó mau thành tựu trí giác vô thượng bồ đề. Đây là tụ công đức tùy hỷ thứ
hai của đại Bồ tát.

Nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát nên nghĩ hiện tại trong vô lượng vô biên vô số thế giới
tất cả các đức Như lai, Ứng Cúng, Chánh đẳng giác lúc xưa hành đạo Bồ tát cũng
nhờ tùy hỷ đắc tam muội, do đắc tam muội nên được đa văn, do đa văn nên hiện
đều thành tựu trí giác vô thượng bồ đề. Như ta ngày nay cũng nên tùy hỷ vì để
mau chứng bồ đề. Đây là tụ công đức tùy hỷ thứ ba của đại Bồ tát.

Nầy Hiền Hộ! Đại Bồ tát nên nghĩ ta đã ngưỡng học theo tất cả ba đời các đức
Như lai
, các ngài trong thuở xa xưa lúc hành đạo Bồ tát đều nhơn tùy hỷ đắc tam
muội
, đều nhơn tam muội đắc đa văn, đều nhơn đa văn mà được thành Phật. Giờ đây
ta đem công đức tùy hỷ nầy nguyện hướng về tất cả chúng sanh đồng sanh tùy hỷ,
đồng đắc tam muội, đồng được đa văn, đồng thành chánh giác. Đây là tụ công đức
tùy hỷ thứ tư của đại Bồ tát.

Nầy Hiền Hộ! Lại nữa Bồ tát đã thành tựu tùy hỷ, tam muội, đa văn chóng thành
chánh giác
như thế, đem cả công đức nầy đều ban cho chúng sanh đồng hồi hướng
về vô thượng bồ đề. Công đức như thế thật khó mà đo lường nổi. Giờ đây ta nói,
một phần ít cho các ông nghe, ông nên nghe kỹ và khéo nhớ.

Nầy Hiền Hộ! Thí dụ như có kẻ nghĩ mình sống được trăm tuổi, thân hắn nhẹ nhàng
khí lực mạnh mẽ đi thon thót khác gì chim bay, kẻ nầy có đủ khả năng đi cùng
khắp hết cả một thế giới. Trước tiên hắn đi hết phương Đông, kế đến Nam, Tây,
Bắc, bốn gốc, phương trên phương dưới hết cả mười phương không sót nơi nào.
Hiền Hộ! Ông nghĩ sao? Giả sử có kẻ hết sức thông minh ra đời giỏi toán số có
thể tính được kẻ nầy đi qua những đường xá đất đai xa gần dài ngắn không?

Thưa không thể được!

Có thể so sánh được không?

Thưa không!

Có thể quán sát không?

Thưa không!

Có thể suy nghĩ được không?

Thưa không!

Chỉ mới vừa đi mà đã thế rồi, nếu như kẻ nầy đi trọn trăm năm nhanh chân qua
lại khắp cả vô tận thế giớimười phương, thì kẻ thông minh có thể dùng toán
số để tính ra được không?

Thưa Thế Tôn! Lại còn không thể được vì rằng mới đi một thế giới đã tính không
ra đường xá đi qua vắn dài thế nào, thì làm sao tính được kẻ kia đã tận lực đi
khắp mười phương vô số thế giới! Những đường sá do tuần trải qua số đó nhiều ít
nếu biết được họa may chỉ có một mình Thế Tônđại đệ tử Xá Lợi Phất cùng các
bậc bất thối đại Bồ tát.

Đúng như thế! Đúng như thế! Hôm nay ta nói cho ông nghe: Nếu có thiện nam thiện
nữ
nào kính tin đem của cải châu báu chất đầy cả thế giới mà kẻ kia đã đi qua
để dùng hiến dâng lên mười phương chư Phật họ sẽ được phước nhiều hay ít?

Hết sức nhiều.

Nhưng thật cũng không bằng một phần ít công đức tùy hỷ tam muội. Tại sao? Nầy
Hiền Hộ! Là vì đại Bồ tát tu tập tam muội nầy đã đủ bốn môn tùy hỷ như trên,
hồi hướng trí giác vô thượng chỉ vì đa văn thành chánh giác. Do nhơn duyên nầy
nên công đức bố thí to tát kia sánh với công đức tùy hỷ trên thật không bằng
một phần trăm một phần ngàn, một phần trăm ngàn muôn, một phần ức trăm ngàn cho
đến
dùng toán số thí dụ cũng không thể được.

Hiền Hộ! Ta nhớ thuở xưa cách đây vô lượng vô biên vô số kiếp về quá khứ, lúc
đó có Phật hiệuSư Tử Ý Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hành túc,
Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư,
Phật Thế Tôn hiện ra ở đời. Nầy Hiền Hộ! Vào khi ấy thế giới Diêm phù đề nầy
nhân dân đông đúc giàu có sung sướng an ổn thật đáng thích ưa. Diện tích Diêm
phù đề
rất rộng được một muôn tám ngàn do tuần trong đó số thành phố đô thị
làng xóm cũng được một muôn tám ngàn đều làm bằng bảy món báu, chiều ngang
chiều dài của thành đều mười hai do tuần. Trong mỗi thành đều có chín mươi ức
nóc gia. Tên của thành lớn là Hiền Tác. Trong thành dân số được sáu mươi ức,
đây vốn là nơi đức Sư Tử Ý Như Lai sanh ra. Đức Sư Tử Ý Như Lai thuyết pháp
trong pháp hội đầu tiên độ được chín mươi ức người chứng quả A la hán. Chín
ngày sau lại mở pháp hội thứ hai độ được chín mươi ức người nữa cũng chứng A la
hán
. Mãn pháp hội thứ hai kế đến pháp hội thứ ba lại độ được chín mươi ức người
đắc quả A la hán nữa. Qua ba pháp hội nầy lại có chín mươi ức người đều từ
phương khác đến tập hợp hạng người nầy đều là các Bồ tát thanh tịnh. Từ đây về
sau đức Phật nầy luôn luôn có vô lượng vô số chúng Thinh văn.

Nầy Hiền Hộ! Khi ấy nhân dân đều thực hành mười nghiệp lành không khác gì đời
vị lai đức Phật Di Lặc giáng thế độ cho chúng sanh thành tựu được mười thiện nghiệp.
Nhân dân lúc đó đều sống lâu tám muôn bốn ngàn tuổi không khác gì tuổi thọ của
nhân dân trong thời Phật Di Lặc. Trong đại thành có một vị Chuyển luân thánh
vương
tên là Thắng Du trị dân như pháp, ngài có bảy món báu: Báu xe vàng, voi
báu, ngựa báu, ngọc ma ni, nữ báu, trưởng giả báu, chúa binh báu. Ngài có đến
một ngàn người con thân tướng trang nghiêm oai phong hùng dũng đủ năng lực hàng
phục
kẻ oán địch. Vua cai trị cả thế giới không dùng đao binh cũng không oai vũ
không thu thuế, vật phẩm tự nhiên đầy đủ dồi dào. Vào lúc vua Thắng Du vừa đến
chỗ Sư Tử Ý Như lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác ngự làm lễ đầu sát chân ngài rồi
lui qua ngồi một bên. Phật Sư Tử Ý biết tấm lòng khát ngưỡng chánh pháp của vua
Thắng Du nên lập tức giảng rộng về tam muội Hiện tiền. Vua vừa nghe môn tam
muội
hết sức vui mừng sanh tâm tùy hỷ đem một nắm ngọc báu cung kính dâng lên
Phật. Do nhơn duyên thiện căn tùy hỷ, sau khi vua mất được sanh trở lại cõi
Diêm phù đề nầy làm vị vương tử tên là Phạm Đức nối ngôi vua cai tri theo chánh
pháp
. Sau khi Phật nhập diệt, trong thời chánh pháp có vị tỳ kheo tên là Bảo,
vừa thông minh lại siêng năng lúc nào cũng nói kinh điển như thế cho bổn chúng
nghe. Vua Phạm Đức được nghe về môn tam muội từ vị tỳ kheo nầy được đức tin sâu
dầy sanh lòng tùy hỷ đem chiếc áo cực quý giá trị trăm ngàn trùm lên vị tỳ
kheo
. Hiền Hộ! Lại nữa vua Phạm Đức nghe vị tỳ kheo nói về tam muội liền phát
tâm
vô thượng bồ đề, vì quá mến yêu chánh pháp nên lìa bỏ gia đình xuất gia cạo
bỏ hết râu tóc mặc áo cà sa. Khi đó cũng có trăm ngàn người đức tin kiên cố
theo vua mặc áo pháp để xuất gia, họ cũng chỉ vì kinh tam muội nầy. Tỳ kheo
Phạm Đức và trăm ngàn chúng tỳ kheo Bảo, không bao giờ mệt mỏi nhưng không bao
giờ đắc được tam muội như thế chỉ trừ nghe được một lần, nghe rồi tùy hỷ, đủ cả
bốn công đức tùy hỷ mới hồi hướng về vô thượng bồ đề giống tấm lòng tùy hỷ ban
thực hành rộng rãi như thế. Tỳ kheo Phạm Đức và chúng tỳ kheo trăm ngàn
người nhờ công đức thiện căn nầy liền được gặp hơn sáu muôn tám ngàn đức Phật,
sanh ra chỗ nào cũng được thừa năng lựcchúng sanh giảng nói tam muội nầy.
Lại nhơn thiện căn trên Phạm Đức tỳ kheo gắp thêm sáu muôn tám ngàn đức Phật
lần lượt vun trồng các căn lành, đắc tam muội nầy, hoàn mãn các pháp trợ đạo Bồ
đề
xong liền thành chánh giác dưới danh hiệuKiên Cố Dõng Mãnh Như Lai, Ứng
cúng
, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ,
Điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư, Phật, Thế tôn mà rồi trăm ngàn tỳ kheo đắc
tam muội nầy cũng thành tựu pháp trợ đạo sau đó chứng bồ đề hiệu là Kiên Dõng
Như lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác lại còn làm cho vô lượng trăm ngàn chúng
sanh
an trụ nơi vô thượng Bồ đề.

Nầy Hiền Hộ! Chỉ nghe mà được công đức như thế còn nói gì Bồ tát nghe nhận tam
muội
đọc tụng nhớ giữ, nói cho kẻ khác nghe lại siêng năng suy gẫm thực hành
không đắc quả sao? Hiền Hộ! Vì lý do đó nên các Bồ tát nghe được tam muội nầy
không ai là không tùy hỷ đọc tụng thọ trì, tu tập giảng thuyết. Tại sao? Vì Bồ
tát
nghe tam muội nầy tức thành thục pháp trợ đạo mau chứng chánh giác.

Nầy Hiền Hộ! Do nhơn duyên nầy nên ta bảo ngươi: nếu ai có đức tin chơn chánh,
tâm trong sạch mong cầu trí giác vô thượng, trước tiên cần phải chí tâm cầu môn
tam muội nầy Bồ tát nếu được nghe trong vòng một trăm do tuần có kinh tam muội
sâu xa nầy lập tức khép nép đích thân đi đến nghe kinh nầy, nghe rồi phải liền
đọc tụng thọ trì tu tập suy gẫm đem nói ra cho người.

Nầy Hiền Hộ! Nào phải chỉ trong vòng trăm do tuần mới đến nghe thôi, Bồ tát nếu
nghe trong vòng hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm cho đến ngàn do tuần
kinh tam muội nầy hoặc ở trong thành phố thôn xóm lập tức đều cung kính đến
nghe, nghe rồi tu tập, thọ trì. Tại sao? Nầy Hiền Hộ! Là vì Bồ tát nầy đức tin
trong sạch mong cầu thành tựu vô thượng bồ đề. Thế nên Bồ tát không nên sanh
tâm biếng trễ, ỷ lại, tán loạn, nhưng phải phát tâm hăng hái tha thiết môn tam
muội
nầy mau nhanh chân qua đến nơi cách xa ngàn do tuần dù chỉ để nghe tam
muội
thôi, còn nói gì đọc tụng, thọ trì, suy gẫm, giảng giải. Tại sao? Nầy Hiền
Hộ! Là vì tam muội nầy có khả năng hàm chứa tất cả pháp trợ đạo.

Lại nầy Hiền Hộ! Nếu có Bồ tát tâm thuần tịnh chỉBồ đề qua đến nơi cách xa
ngàn do tuần để nghe pháp tam muội nầy. Lúc đó Bồ tát cũng nên hầu hạ cúng
dường
vị pháp sư nói pháp, cung phụng đủ hết mọi vật dụng luôn luôn nên đi theo
vị pháp sư học tập trong vòng một năm hai năm, mười, hai chục, trăm năm cho đến
trọn đời theo vị pháp sư không xa lìa người, thậm chí chỉ vì mong cầu được nghe
về môn tam muội nầy, huống chi là đọc tụng, thọ trì, suy gẫm nghĩa lý, đem nói
cho kẻ khác. Lúc Bồ tát theo vị pháp sư nên bỏ hết những dự định trong tự tâm,
khi hành động chỉ theo ý vị pháp sư, thận trọng hầu hạ ngài không được trái
lời, sanh tâm tôn kính và tâm mến trọng thậm chí coi như là Phật.

Lại nầy Hiền Hộ! Giả sử Bồ tát nầy cần xa vị pháp sư, khi xa nên phải thường
thường
nhớ đến ơn ngài luôn nghĩ cách đáp trả. Tại sao? Nầy Hiền Hộ! Vì nhơn
nơi sự tuyên giảng của vị pháp sư nầy kinh điển mới được tồn tại lâu dài không
bị mất mát.

Nầy Hiền Hộ! Nếu có Bồ tát nào thiết tha đến môn tam muội nầy còn nên phải đi
qua ngàn do tuần để nghe, nói chi khi có pháp hội giảng về tam muộitrong
vòng
đô thành, phố xá, thôn xóm, nơi thanh vắng hoặc trong núi rừng lại không
đến để nghe, thọ trì, đọc tụng, suy gẫm nghĩa lý đem nói lại cho kẻ khác nghe
sao?

Lại nầy Hiền Hộ! Ta nay nói cho ông nghe nếu có Bồ tát này vì mong cầu môn tam
muội
có thể lập tức đi qua trăm do tuần dù không may không được nghe, nhưng nhờ
tấc lòng tha thiết cầu bồ đề trong pháp nầy vẫn siêng năng hăng hái không có
biếng trễ. Hiền Hộ! Ông nên biết hạng người như thế chắc sẽ được không thối
chuyển
nơi vô thượng bồ đề, nói chi nếu được nghe thọ trì, đọc tụng, suy gẫm tu
tập
đem ra nói cho kẻ khác.

Hiền Hộ! Ông nên quan sát hàng Bồ tát nầy nghe tam muội rồi lại đủ sức thọ trì,
suy gẫm, tu hành tức được công đức vĩ đại như trên, thậm chí đã mong cầu nhưng
không nghe được cũng thu hoạch đầy đủ thiện căn vĩ đại, nếu đă nghe hoặc không
được nghe đều đã trụ nơi địa vị bất thối chuyển, cuối cùng thành tựu vô thượng
bồ đề
, còn nói chi đã nghe lại đọc tụng, thọ trì suy gẫm, tu tập, nói lại cho
kẻ khác, và cũng làm cho kẻ khác nghe rồi, đọc tụng thọ trì suy gẫm đem truyền
rộng rãi ra.

Khi đó Thế Tôn muốn lập lại lời trên mới nói kệ rằng:

Ta nhớ thuở xưa có Như lai
Hiệu Sư Tử Ý thầy trời người
Lúc đó có vua lãnh đạo dân
Đích thân đến Phật cầu tam muội
Đức vua thông minh đã nghe rồi
Hớn hở khắp thân tả không xiết
Hai tay dâng báu cúng dường Phật
Thành kính dân lên Sư Tử Ý
Nội tâm suy gẫm cất lời rằng:
Con nay quy y vô thượng tôn
Vì cả thế gian làm việc lợi
Cúi xin ngài nói tam ma đề.
Khi vua gây tạo nghiệp lành xong
Xả thân sanh lại trong cung nầy
Được gặp tỳ kheo tên là Bảo
Đại đức tiếng vang khắp mười phương.
Khi nghe tỳ kheo khéo nói pháp
Tâm sanh vui mừng khó thể tả,
Liền đem y phục rất quý giá
Trùm lên tỳ kheoBồ đề,
Rồi cùng trăm ngàn chúng xuất gia
Cúng dường hầu hạ tỳ kheo nầy
Trải qua đầy đủ tám ngàn năm
Vì cầu môn tam muộn như thế
Ngài nói một lần không lập lại,
Nghe nhận sâu xa như biển cả
Khi ấy tâm trí không mỏi mệt
Cầu mong như thật thắng tịch thiền
Cả bọn tu hành như thế rồi
Gặp được chư Phật đấng uy hùng
Số đến sáu muôn tám ngàn vị
Khoảng đó cũng nghe tam muội nầy.
Đời kế cúng dường và hầu hạ.
Cũng số sáu muôn tám ngàn Phật
Nghe định sâu xa đều vui mừng
Vì nhờ Như lai Sư Tử Ý
Vua nầy tu hành đầy đủ thế
Cuối cùng thành Phật hiệu Kiên Dõng.
Giáo hóa chúng sanh vô số lượng
Dù ở sinh tử lại ly trần.
Ngàn chúng xuất gia theo đức vua.
Cũng đồng thành Phật hiệu Kiên Dõng.
Tiếng đức vang xa cả mười phương
Nghe tên tam muội chứng chánh giác
Huống gì nói lại cho người nghe
Không còn đắm say thế giới nầy.
Lại gắng công suy gẫm kỹ lưỡng
Tam muội Phật dạy như thế nầy.
Nếu có tam muội cách trăm dặm
Mong cầu Bồ đề qua đó nghe
Ở trong ngôn giáo đừng mỏi mê.
Kẻ nghe công đức không xiết kể.
Dù đã đến nơi lại không nghe
Còn được phước đức đồng như thế
Huống gì nghe rồi nghĩ theo lời
Chỉ gấp mong cầu tam muội nầy.
Nên nhớ đến việc ngài Phạm đức
Gần gũi hầu hạ không nhàm chán
Vị tỳ kheo nào có kinh nầy
Lập tức đến nơi kính cúng dường.

Mười
Sáu: Phụng Sự Pháp Sư

Đức Thế Tôn lại bảo Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Ta nhớ thuở xưa cách đây đã quá vô lượng vô số kiếp về quá khứ
vị Phật ra đời tên là Tất Dà Na Ma Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri đủ cả mười
hiệu. Trong thời gian nầy có một vị tỳ kheo tên là Hòa luân sau khi Phật diệt
độ ca ngợi diễn giảng kinh tam muội nầy, còn ta lúc đó làm một vị Đại quốc
vương
dốc lòng chuyên cầu diệu pháp, trong giấc ngủ mơ thấy có tiếng bảo:
“Đây là chỗ tam muội” liền tỉnh dậy và đích thân theo chỗ chỉ đi qua
đến nơi vị tỳ khoe Hoà luân cầu kinh tam muội, do đó mới xin pháp sư làm lễ
xuống tóc xuất gia. Lòng ta tha thiết muốn được nghe về tam muội nên đã đích
thân phụng sự Pháp sư Hòa luân trải qua thời gian là ba muôn sáu ngàn năm,
nhưng bị chướng thiên ma che lấp nên cũng không nghe được.

Ngay khi đó Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ:

Nay ta lại nói cho các ông nghe, các ông phải nên mau nghe lănh tam muội vương
nầy đừng để chậm trễ cũng như đừng để quên mất, phải hầu hạ pháp sư khéo léo
đừng để mất dịp cầu nghe tam muội nầy, kỳ hạn hoặc trong một kiếp hay là thậm
chí trăm ngàn kiếp quyết không bao giờ biếng trễ, thì không thế nào là không
đắc được tam muội nầy.

Hiền Hộ! Nếu có người dốc lòng cầu tam muội thường theo Pháp sư không xa lìa
ngài, những vật cúng dường như thuốc thang, món uống ăn, y phục, giường nệm các
vật dụng cho đến tất dả vàng bạc châu báu hể là những gì cần dùng đều hết lòng
dâng lên pháp sư không luyến tiếc, như không có thì đi xin để hiến cho ngài, vì
đắc tam muội không nên sanh tâm nhàm chán.

Hiền Hộ! Trên đây chỉ là mới cúng dường những vật dụng thông thường, hể nói cầu
pháp
lúc thầy có cần gì thậm chí phải tự cắt thịt da cơ thể để cúng dường theo
như
cầu của thầy còn không luyến tiếc huống gì những ngoại vật lại không cung
phụng
sao? Nầy Hiền Hộ! Phụng sự pháp sư gìn giữ trọn niềm thuận thảo việc đó
như trên. Lại nữa khi phụng sự pháp sư không khác gì người ở theo lệnh chủ,
quan thờ vua…. hạng người như thế sẽ mau đắc tam muội, đắc rồi nên siêng năng
ghi nhớ giữ gìn, lại thường nhớ đến ơn thầy lòng hằng nghĩ cách đáp trả.

Nầy Hiền Hộ! Báu tam muội nầy không phải được nghe dễ dàng giả sử có người bỏ
ra
hơn trăm ngàn kiếp chỉ cầu nghe tên thôi còn nghe chưa được, nói chi đến
việc nghe rồi biên chép đọc tụng, thọ trì, rồi trở lại phân tách giảng giải cho
người khác hiểu. Hiền Hộ! Giả sử đem của cải chất đầy các thế giới chư Phật số
nhiều như cát sông Hằng để hành hạnh bố thí, phước người nầy hết sức to tát
nhưng không bằng công đức chỉ được nghe qua tên kinh thôi.

Rồi đức Thế Tôn nói lên bài kệ lập lại nghĩa trên:

Ta nhớ quá khứ vô lượng đời
Hằng theo pháp sư không tạm lìa
Trải qua thời gian sáu muôn năm
Ban sơ chưa nghe tên tam muội,
Lúc đó có Phật hiệu Chí Thành
Tỳ kheo theo ngài hiệu Hoà Luân
Đến khi Thế Tôn nhập diệt rồi
Tỳ kheo Hòa Luân giảng tam muội
Khi ấy ta là vua thiên hạ
Trong mộng mơ nghe chỗ tam muội
Tỳ kheo Hoà Luân thường giảng nói
Vua nghe nên nhận kinh báu nầy,
Từ mộng tỉnh dậy liền tìm cầu
Khép mình thỉnh ngài giảng tam muội
Xả bỏ ngôi vua để xuất gia,
Cung kính cúng dường không tạm nghỉ,
Qua hết ba muôn sáu ngàn năm
Chỉ nguyện được nghe tam muội nầy
Luôn bị thiên ma đến khuấy nhiễu
Rốt cuộc không sao nghe một lần
Thế nên tỳ kheo tỳ kheo ni
Các cư sĩ nam cư sĩ nữ
Nghe ta lời dạy thành thật nầy:
Các ông hết lòng trì tam muội,
Ai có mong muốn hầu pháp sư
Trải qua một kiếp hay nhiều kiếp
Cúng dường thang thuốc món ăn ngon
Mong cầu nghe được tam muội kinh.
Lại lo rất nhiều y phục tốt
Giường nệm đèn đuốc, các châu báu
Siêng năng như thế không biết mỏi
Chỉ vì mong nghe tam muội nầy,
Tỳ kheo không cần phải xin cúng
Ngay đến thân mạng không tiếc gì
Huống chi ngoại vật lại luyến sao?
Kẻ cầu như vậy đắc tam muội.
Mang ân thường nhớ để đáp ân
Kẻ trí nghe rồi nên phổ biến
Ức Na do tha kiếp ròng rã cầu
Diệu tam muội này giờ mới nghe
Giả sử thế giới như Hằng sa
Chất đầy của cải hành bố thí,
Kẻ nói được kinh chỉ một kệ
Phước họ còn hơn kẻ trên kia
Kẻ nói ra được một bài kệ
Hơn cả phước na do tha kiếp
Huống gì nghe rồi lại truyền bá
Công đức người nầy tả không xiết
Nếu ai thích hành đạo Bồ đề
Nên vì chúng sanh cầu pháp nầy
Nghe rồi an trụ trong tam muội
Chắc thành chánh giác vô thượng đạo.

Quyển
Thứ Tư

Phẩm
Thứ Mười Bảy: Chúc Lụy

Thế Tôn lại bảo Bồ tát Hiền Hộ:

Nầy Hiền Hộ! Thế nên các thiện nam thiện nữđức tin trong sạch nên siêng
năng tinh chuyên nghe tam muội nầy, đã nghe rồi nên lãnh thọ đọc tụng, suy gẫm
nghĩa lý vì cả thế gian phân tách giảng giải cho họ, nên biên chép kỹ lưỡng để
trong kho tàng. Tại sao vậy? Nầy Hiền Hộ! Sau khi ta diệt độ, trong đời tương
lai sẽ có hàng đại Bồ tát đức tin trong sạch vì các chúng sanh nên cầu sự học
rộng
nghe nhiều, vì sự mong cầu nầy nên đi khắp các nơi để nghe nhận chánh
pháp
.

Nầy Hiền Hộ! Thế nên các thiện nam thiện nữ như có kẻ có lòng ưa thích, kẻ đầy
đủ đức tin kẻ gìn giữ chánh pháp, kẻ mến yêu chánh pháp, kẻ tổng trì kinh
điển
… nên vì các kẻ ấy giảng nói cho họ. Nương theo thần lực của Như lai biên
chép kinh đại thừa như vậy rồi dùng Như lai ấn phong nó lại sau đó đem an trí
trong hộp để vào kho. Nầy Hiền Hộ! Thế nào là Như lai ấn? Đó là: Tất cả các
hành không tạo tác, không tướng, không tưởng, không y, không nhiếp, không thủ
không trụ, tất cả hành hết, khổ nhơn hết, hữu hết, tất cả phiền não hết…
không sanh, không diệt, không đạo, không đạo quả, tất cả các thánh không bao
giờ che giấu, kẻ trí ca ngợi, người khôn ngoan thọ nhận được.

Lúc Như lai nói kinh nầy có vô lượng chúng sanh đều vun trồng căn lành nơi
thượng bồ đề
vô lượng vô số đại Bồ tát ở các thế giới Phật số nhiều như cát
sông Hằng, các vị nầy đều từ thế giới mình qua đây cũng vì để được nghe kinh
tam muội, các ngài đắc bất thối chuyển nơi vô thượng bồ đề cả ba ngàn đại thiên
thế giới
khắp mặt đất đều chấn động sáu cách: động, đại động, đẳng biến động,
dũng, đại dũng, đẳng biến dũng, khởi, đại khởi, đẳng biến khởi, chấn, đại chấn,
đẳng biến chấn, hống, đại hống, đẳng biến hống, giác, đại giác, đẳng biến giác,
thậm chí hết tưng nhảy bên kia lại tưng nhảy bên đây, cả thế giới đều chấn động
như vậy.

Khi ấy Thế Tôn mới bảo tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền
Liên
, tôn giả A Nan, Bồ tát Hiền Hộ, chánh Ly Xa Bảo Đức, phú hộ Đại Thiện, con
ông phú hộ chàng Tinh Đức, phú hộ Vi Đức Ma Nạp, phú hộ Thủy Tiên v.v… năm
trăm người và các vị trời, người đời, bốn bộ chúng v.v… rằng:

Nầy Ca Diếp! Giờ đây ta đem pháp ba đại vô số kiếp tu thành vô thượng chánh
đẳng chánh giác
giao phó cho các ông, các nghĩa lý như thế cả thế gian không có
khả năng tin nhận được. Tại sao? Vì kinh điển do đức Như Lai nói ra hết sức vi
diệu
sâu xa đệ nhứt trong đời, đương lai sẽ đem lại cho chúng sanh vô thượng Bồ
đề
. Vì vậy ta ân cần phó chúc cho ông, ông nên nghe và nhận lãnh, ông nên đọc
tụng
suy gẫm, tu hành, đem ra truyền bá, giảng giải, giải thích, phổ biến rộng
rãi
đừng để mất mát.

Lại nầy A Nan! Nếu có thiện nam thiện nữ nào mong muốn tu tập kinh tam muội
nầy, muốn đọc tụng, thọ trì, suy gẫm, khai thị, giảng nói, rồi lại làm cho kẻ
khác sanh đức tin chơn chánh phát tâm đọc tụng, thọ trì, suy gẫm, khai thị,
giảng nói, ta nay vì họ an trụ đại thừa cho thiện nam thiện nữ đã được khai thị
rồi nên học như thế, thường phải ghi nhớ ta có lời dạy bảo như vậy.

Khi đức Thế tôn nói xong kinh nầy, tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, đại Mục
Kiền Liên
, A Nan và tất cả đại thinh văn khác cùng Hiền Hộ, Bảo đức, phú hộ
Tinh Đức, Vi Đức, Thủy Tiên v.v…năm trăm cư sĩ nam và các đại Bồ tát từ mười
phương
thế giới Phật khác đến đây, cho đến tất cả trời, rồng, quỷ thần, nhân,
phi nhân v.v… nghe Như Lai dạy đều hết sức vui mừng theo lời dạy tu hành.