Địa Tạng Mật Nghĩa

0
10

 

ĐỊA TẠNG MẬT NGHĨA
Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Hội Phật Học Nam Việt – Chùa Xá Lợi Saigon Xuất Bản 1964
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam-Hoa Kỳ Chùa Huệ Quang Tái Xuất Bản 1985

Mục Lục

Thay lời tựa
Lời dẫn
Quyển Thượng
Phẩm I – Đao-Lợi Thiên-Cung Thần-Thông
Phẩm II – Phân-Thân Tập Hội
Phẩm III – Quán Chúng-Sanh Nghiệp Duyên

Phẩm IV – Diêm-Phù Chúng-Sanh Nghiệp-Cảm
Quyển Trung
Phẩm V – Danh-Hiệu Địa-Ngục
Phẩm VI – Như-Lai Tán Thán
Phẩm VII – Lợi Ích Tồn Vong
Phẩm VIII – Diêm-La Vương Chúng Tán Thán
Phẩm IX – Xưng Phật Danh Hiệu
Quyển Hạ
Phẩm X – Hiệu Lượng Bố-Thí Công-Đức Duyên
Phẩm XI – Địa-Thần Hộ-Pháp
Phẩm XII – Kiến Văn Lợi Ích
Phẩm XIII – Chúc Lũy Nhân Thiên