Hội đồng Thập sư Tăng của Đại giới đàn Vạn Hạnh tại Chùa Điều Ngự 2017

0
1128

ĐẠI GIỚI ĐÀN VẠN HẠNH

CHÙA ĐIỀU NGỰ – 2017

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ TĂNG

HÒA THƯỢNG ĐƯỜNG ĐẦU: Hòa Thượng thượng CHÁNH hạ  LẠC

YẾT MA A XÀ LÊ: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ THÀNH

GIÁO THỌ A XÀ LÊHòa Thượng thượng TÂM hạ VÂN

TUYÊN LUẬT SƯ: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ 

 • – Đệ Nhất Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH CHƠN TRÍ
 • – Đệ Nhị Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH VIÊN HẢI
 • – Đệ Tam Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NIỆM
 • – Đệ Tứ Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH VIÊN MINH
 • – Đệ ngũ Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH THÔNG ĐẠT
 • – Đệ lục Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH THIỆN LONG
 • – Đệ thất Tôn Chứng: Thượng Toạ THÍCH KIM ĐÀI

 GIÁM ĐÀN:

 TẢ GIÁM ĐÀN:    THƯỢNG TỌA: THÍCH TÂM THÀNH

THƯỢNG TỌA: THÍCH QUẢNG LONG

HỮU GIÁM ĐÀN:  THƯỢNG TỌA: THÍCH NHUẬN HẢI

THƯỢNG TỌA: THÍCH NHẬT TỒN

DẪN THỈNH:

ĐẠI ĐỨC: THÍCH ĐỨC TRÍ

ĐẠI ĐỨC: THÍCH NHẬT TRƯỜNG

ĐẠI ĐỨC: THÍCH NHẬT HẢO

ĐẠI ĐỨC: THÍCH QUẢNG THUẬN

ĐIỂN LỄ:

ĐẠI ĐỨC: THÍCH THƯỜNG HUỆ

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ NI

ĐÀN ĐẦU HT NI: NT. TN. GIÁC HƯƠNG

YẾT MA: NT. TN. PHÁP NHƯ

GIÁO THỌ: NS. TN. GIỚI HƯƠNG

TÔN CHƯNG 1: NS. TN. TÂM NHỰT

TÔN CHỨNG 2: NS. TN. TỊNH VÂN

TÔN CHỨNG 3: NS. TN. NGUYÊN HƯƠNG

TÔN CHỨNG 4: NS. TN. HƯƠNG THUỶ

TÔN CHỨNG 5: NS. TN. ĐỒNG NGÂN

TÔN CHỨNG 6: NS. TN. TỊNH NHƠN

TÔN CHỨNG 7: NS. TN. DIỆU NHƯ

 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. NHƯ THIỆN
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. HUỆ AN
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. THẮNG LIÊN
 • CHỨNG ĐÀN: NS. DIỆU THẢO
 • CHỨNG ĐÀN: NS. QUẢNG LIÊN
 • CHỨNG ĐÀN: NS. LỆ HOA
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. HẠNH BẢO­
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. KIỀU MINH
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. LIÊN CHÂU
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. ĐỒNG PHÚC
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. TRUNG TRÍ
 • CHỨNG ĐÀN: NS. TN. NHƯ QUANG

DẪN THỈNH 1: NS. TN. MINH HUỆ

DẪN THỈNH 2: SC. TN. THÔNG NGHỊ

DẪN THỈNH 3: SC. TN. CHƠN MẪN

DẪN THỈNH 4: SC. TN. HUỆ VIÊN