Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký

0
8

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG KÝ
Chủ giảng: Lão hòa thượng Thích Tịnh Không
Một nhóm Diệu Âm cư sĩ chuyển ngữ

Hòa thượng Tịnh Không
giảng tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, bắt đầu từ ngày 28/5/1998, tổng cộng
gồm năm mươi mốt tập (buổi giảng).

Đệ tử Nhan Thụy Thành đem
những tư liệu liên quan đến những buổi giảng này từ Trang Nhà www.amtb.org.tw,
chỉnh lý thành sách cúng dường độc giả, cùng nhau chia sẻ pháp nhũ.