Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia – Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận

0
11
BỒ TÁT TẠI GIA, BỒ TÁT XUẤT GIA
KINH DUY MA CẬT GIẢNG LUẬN

Nhất Hạnh
Phiên tả và hiệu đính: Chân Đạo hành & Chân Tuệ Hương
Nhà xuất bản Lá Bối 2002

botattaigia-botatxuatgia-biabotattaigia-botatxuatgia-bia

MỤC
LỤC

Chương
01: Đạo Bụt sau thời đức Thế Tôn nhập diệt
.

Giáo
đoàn
Thanh VănChủ Nghĩa Xuất Gia

Sự
xuất hiện của kinh Đại Thừa

Tiền
trình cuộc vân động chống đối tinh thần Thanh Văn
Chương
02: Kinh Úc Già Trưởng Giả
.

Tóm
tắt
ý Kinh

Kiến
giải
Kinh

Phương
cách
hành trì của Bồ Tát tại gia

Nếp
sống
của một Bồ Tát Xuất Gia

Sống
tại gia ,hành trì giới xuất gia

Kết
thúc


Chương
03: Kinh Duy Ma Cật
.

Vài
nét về kinh

Các
nhân vật trong kinh

Kiến
giải
kinh

Thứ
nhất: Phẩm Phật Quốc

Thứ
hai: Phẩm Phương tiện

Thứ
ba: Phẩm Đệ Tử

Thầy
Mục Kiền Liên
Thầy
Ca Diếp
Thầy
Tu Bồ Đề
Thầy
Phú Lâu Na
Thầy
Ma Ha Ca Chiên Diên
Thầy
A Na Luật
Thầy
Ưu Ba Ly
Thầy
La Hầu La
Thầy
A Nan
Thứ
tư: Phẩm Bồ tát

Đồng
tử
Quang Nghiêm
Bồ
tát
Trì Thế
Bồ
tát
Thiện Đức
Thứ
năm: Phẩm Văn Thù Sư Lợi

Thứ
sáu: Phẩm Bất tư nghị

Thứ
bảy: Phẩm Quán Chúng Sanh

Thứ
tám: Phẩm Phật Đạo

Thứ
chín: Phẩm Pháp Môn Không Hai

Thứ
mười: Phẩm Phật Hương Tích

Thứ
mười một: Phẩm Hạnh của Bồ tát

Thứ
mười hai: Phẩm thấy Bụt A Súc

Thứ
mười ba: Phẩm Pháp Cúng Dường

Thứ
mười bốn: Phẩm Chúc Lụy

Chương
04: Phần kết
.

Tinh
hoa
của kinh Duy Ma

Đọc
và hiểu kinh Duy Ma

Chương
05: Chỉ mục và đối chiếu Việt – Phạn
.

Các
kinh sách liên quan đến chủ đề của các tác giả và dịch giả khác:

Kinh
Duy Ma Cật
Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ

Kinh
Duy Ma Cật
, HT. Thích Huệ Hưng Dịch

Kinh
Duy Ma Cật
, HT. Thích Duy Lực Dịch

Kinh
Duy Ma Cật
, Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến

Kinh
Duy Ma Lược Giải, TT. Thích Trí Quảng

Kinh
Duy Ma Cật
Sở Thuyết, T.T. Thích Tuệ Sỹ

Kinh
Duy Ma Cật
Sở Thuyết Trực Chỉ Đề Cương, HT. Thích Từ
Thông

Kinh
Duy Ma Cật
Giảng Giải, Lê Sỹ Minh Tùng

Kinh
Duy Ma Cật
Giảng Luận, Minh Tâm

Kinh
Người Áo Trắng, HT. Nhất Hạnh dịch

Kinh
Ưu Bà Tắc Giới – Thích Tịnh Nghiêm dich

Kinh
Đại Bảo Tích, Tổng Mục Lục