Kinh Trường Bộ – The Long Discourses Of The Buddha (Song Ngữ Việt-anh)

0
9

KINH TRƯỜNG BỘ 
THE LONG DISCOURSES OF THE BUDDHA
[SONG NGỮ VIỆT-ANH]
kinh truong bokinh truong boXem bản gốc do HT. Thích Minh Châu dịch

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.
English Translation from Pāli: Maurice Walshe.
Khái quát Nội dung Kinh Trường Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).
A Summary of the Long Discourses of the Buddha (Author: Maurice Walshe).
Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếuThế Giới Phật Giáo .org (quốc tế).

PDF icon (4)PDF icon (4)Xem sách PDF, hoặc download:

00. Khái quát Nội dung Kinh Trường Bộ – A Summary of the Long Discourses of the Buddha
00. Mục Lục – Trường Bộ. Kinh – The Long Discourses of the Buddha
01. Kinh Phạm võng – The Supreme Net, What the Teaching Is Not
02. Kinh Sa môn quả – The Fruits of the Homeless Life, The Greater Discourse on Way
03. Kinh Ambaṭṭha (A ma trú) – About Ambaṭṭha, Pride Humbled
04. Kinh Chủng Đức – About Soṇadaṇḍa, The Qualities of a True Brahmin
05. Kinh Cứu la đàn đầu – About Kūṭadanta, A Bloodless Sacrifice
06. Kinh Mahāli – About Mahāli, Heavenly Sights, Soul and Body
07. Kinh Jāliya – About Jāliya
08-Kinh Ca-diếp Sư tử Hống [Đại Sư tử Hống] – The Great Lion’s Roar [The Lion’s Roar to Kassapa]
09. Kinh Poṭṭhapāda (Bố sá bà lâu) – About Poṭṭhapāda, States of Consciousness
10. Kinh Subha (Tu bà) – About Subha, Morality, Concentration, Wisdom
11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) – About Kevaddha, What Brahmā Didn’t Know

12. Kinh Lohicca (Lộ già) – About Lohicca, Good and Bad Teachers
13. Kinh Tam Minh – The Threefold Knowledge, The Way to Brahmā
14. Kinh Đại Bổn – The Great Discourse on the Lineage
15. Kinh Đại Duyên – The Great Discourse on Origination
16. Kinh Đại Bát Niết Bàn – The Great Passing, The Buddha’s Last Days
17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương – The Great Splendour, A King’s Renunciation
18. Kinh Xà ni sa – About Janavasabha, Brahmā Addresses the Gods
19. Kinh Đại Điển Tôn – The Great Steward – A Past Life of Gotama
20. Kinh Đại Hội – The Mighty Gathering, Devas Come to See the Buddha
21. Kinh Đế Thích Sở Vấn – Sakka’s Questions, A God Consults the Buddha
22. Kinh Đại Niệm Xứ – The Greater Discourse on the Foundations of Mindfulness
23. Kinh Tệ túc – About Pāyāsi, Debate with a Skeptic
24. Kinh Ba lê – About Pāṭikaputta, The Charlatan
25. Kinh Ưu đàm bà la Sư tử Hống – The Great Lion’s Roar to the Udumbarkans
26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử Hống – The Lion’s Roar on the Turning of the Wheel
27. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn – On Knowledge of Beginnings
28. Kinh Tự Hoan Hỷ – Serene Faith
29. Kinh Thanh Tịnh – The Delightful Discourse
30. Kinh Tướng – The Marks of a Great Man
31-Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt – To Sigālaka, Advice to Lay People
32. Kinh A sá nang chi – The Āṭānātā Protective Verses
33. Kinh Phúng Tụng – The Chanting Together
34. Kinh Thập Thượng – Expanding Decades