Kinh Pháp Bảo Đàn

0
16


KINH PHÁP
BẢO ĐÀN

Đôn Hoàng Bản


LỤC TỔ HUỆ
NĂNG


Bản dịch tiếng
Việt: Hòa thượng Thích Mãn Giác
Nhà Xuất Bản Tôn
Giáo Hà Nội PL. 2547 – DL. 2003

NAM TÔNG ĐỐN GIÁO TỐI
THƯỢNG THỪA

MA HA BÁT NHÃ BA
LA MẬT KINH

Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thí Pháp Đàn
kinh
,
một quyển, ở
chùa Đại Phạm, Thiều Châu.

Hoằng Pháp đệ tử, kiêm thọ Vô tướng giới đệ tử
Pháp Hải biên tập.
Bản tìm được ở
động Đôn Hoàng.