Kinh Pháp Ấn

0
8


KINH PHÁP ẤN

Việt Dịch: Thích Thiện Trì

(Đại-tạng Tích-Sa quyển 514, dịch theo bản chữ Hán của Thần
Thi-Hộ)

Như thật tôi nghe một thuở nọ Phật cùng các vị Tỳ-kheo vân
tập
tại nước Xá-Vệ. Bấy giờ Phật bảo các vị Tỳ-kheo rằng:

“Các
ông nên biết, có Thánh-Pháp-Ấn ta sẽ phân biệt giảng nói cho các ông rõ. Các
ông cần phải phát khởi sự hiểu biết thanh tịnh, lắng nghe và ghi nhận cho kỹ
suy nghĩ đúng đắn”.

Các
vị Tỳ-kheo liền bạch Phật rằng: Hay thay! Bạch Thế-Tôn, chúng con rất mong được
nghe, xin Thế-Tôn tuyên thuyết.

Phật
dạy: “ Này các Tỳ-kheo! Nói đến tánh không, là không có gì cả, không vọng tưởng
không sanh, không diệt xa lìa mọi sự thấy biết. Tại sao thế? -Vì tánh Không
không có nơi chốn, không có sắc tướng, không có tư tưởng, vốn không sanh, chẳng
phải sự thấy biết có thể thấu được. Xa lìa mọi đắm chấp, nên thâu nhiếp được
tất cả pháp, trú ở sự thấy biết bình đẳng, là sự thấy biết
chơn thật. Các ông nên biết, tánh Không như vậy, các pháp cũng như vậy. Đó gọi
là Pháp-Ấn.

Lại
nữa, các Tỳ-kheo, Pháp-Ấn này là cửa ngõ của ba pháp giải thoát, là căn bản của
chư Phật, là con mắt của chư Phật, là nơi chư Phật đạt đến. Vậy nên các ông
nghe cho kỹ, ghi nhận cho đúng, như sự thậtsuy nghĩ quán sát.

Lại
nữa, các Tỳ-kheo! Nếu có người nào tu hành, nên đi vào chốn núi rừng, hoặc ở
dưới gốc cây và các nơi vắng vẻ yên tĩnh, đúng như sự thật quán sát: Sắc là
khổ, là không, là vô thường, nên sanh tâm nhàm chán xa lìa như vậy quán sát về
Thọ, Tưởng, Hành, Thức là khổ, là không, là vô thường nên sanh tâm nhàm chán xa
lìa
. Trú ở sự thấy biết bình đẳng.

Các
Tỳ-kheo! Các uẩn vốn không, chỉ do tâm phát sanh. Khi tâm diệt thì các uẩn
không còn có tác động gì nữa. Biết đúng như vậy, tức là chánh giải thoát. Khi
được chánh giải thoát, xa lìa mọi sự thấy biết, thì gọi là cửa Giải-thoát-không.

Lại
nữa, trú trong chánh định quán sát các sắc cảnh, tất cả đều tiêu diệt, xa lìa
mọi ý tưởng. Như vậy, thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng đều tiêu diệt, xa lìa
mọi ý tưởng. Quán sát như vậy gọi là cửa Giải-thoát-vô-tưởng. Vào được cửa
Giải-thoát này tức được thấy sự thanh tịnh. Do sự thấy biết thanh tịnh đó, dứt
trừ được tất cả tham sân si. Tham sân si đã dứt trừ, trú ở sự thấy biết bình
đẳng
, trú ở sự thấy biết bình đẳng này rồi, tức xa lìa được cái thấy ta và vật
sở hữu của ta. Thấu rõ được mọi sự thấy biết không nơi sanh khởi, cũng không
nơi nương tựa.

Lại
nữa, khi xa lìa được cái thấy ta rồi, tức không còn thấy, không còn hay, không
còn biết. Tại sao thế? -Vì do nhơn duyên cho nên mới sanh các thức, tức nhơn
duyên
kia cùng với thức được phát sanh đều là vô thường. Vì là vô thường nên
thức không thể thật có được. Thức uẩn đã không, không có tạo tác, thì gọi là
cửa Giải-thoát vô tác. Vào được cửa Giải-thoát này, tức biết được pháp cứu
cánh, không còn đắm chấp các pháp và chứng được pháp tịch diệt.

Phật
bảo
: Các Tỳ-kheo, như vậy gọi là Thánh-pháp-ấn, là cửa ngõ ba pháp giải thoát.
Nếu người nào tu học theo đó tức đặng sự thấy biết thanh tịnh. Các Tỳ-kheo nghe
pháp
này rồi đều vui vẻ lạy Phậttin tưởng tuân
hành
.