Kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược 1

0
14
KINH HOA NGHIÊM YẾU LƯỢC 
Avatamsaka Sutra Synopsis
Lê Huy Trứ, MSEE
Quyển I
Kinh Hoa Nghiêm Yếu  Lược 1Kinh Hoa Nghiêm Yếu  Lược 1PDF icon (4)PDF icon (4)Kinh Hoa Nghiêm-Yếu Lược-Q1-1-31-2023

Mục Lục
Hoa Nghiêm Phi Lộ 
Hoa Nghiêm Vi Diệu Pháp Luận 
Nữ Hoàng Đế Võ Tắc Thiên 
Đại Sư Pháp Tạng 
Tiên phá Hoa Nghiêm, hậu lập Hoa Nghiêm 
Hoa Nghiêm trong Lân Hư Trần 
Từ không ra có, từ có ra không 
Hoa Nghiêm của Triết Lý, Khoa Học, Vật Lý Hạ Lượng Tử và Thiên Văn Vũ Trụ 
Ứng dụng của chữ Không trong Tân Toán Học, và Tân Y Học 
Triết lý của Phật Giáo, Tân Toán Học, và những con số vô lượng 
Đồng Nhất Thể 
Đồng khác biệt 
Phật Lực Quang Minh Pháp 
Tạng Quang Minh 
Đường vào Hoa Nghiêm 

HOA NGHIÊM PHI LỘ

Tâm chuyển Hoa Nghiêm trì
Chuyển tâm trì Hoa Nghiêm
(Lê Huy Trứ)

Tất cả thập thập vạn, bát bát ngàn Hoa Nghiêm ngữ này chỉ cần tóm lại trong một chữ duy nhất – QUANG.

Nếu quý vị kiến giác, nhập ngộ được tâm pháp Thần Thông Quang Minh Tạng trong bài pháp luận này. Có nghĩa là quý vị đã hàng phục được tâm, hướng dẫn được tâm, và đã chuyển được tâm để trì Hoa Nghiêm.

Qua Phật Nhãn, quý vị đã biết phép ‘phân tán lượng tử’ để vào được cảnh giới vi trần của Hoa Nghiêm, ‘chiếu kiến’ được thế giới trên đầu cọng lông, thông suốt được cấu tạo kiến trúc của vũ trụ muôn chiều trong hạt cải, và nhận diện được vô lượng chúng sinh trong Lân Hư Trần (hạ lượng tử.)

Quý vị đã biết sử dụng (使用)phép ‘tỏa hào quang’ ra 10 phương (10 chiều không gian,) bay tới 10 cảnh giới vũ trụ của Phật, với tốc độ nhanh hơn vận tốc của ánh sáng.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni “phóng quang” (‘chiếu hào quang’) qua 10 chiều không gian để truyền Kinh Hoa Nghiêm tại bảy chỗ với chín pháp hội. Nếu quý vị có thể chiếu kiếnthông hiểu rốt ráo được ý nghĩa vi diệu trong bộ Kinh Hoa Nghiêm này thì xem như quý Ngài đã đạt vô ngại phật nhãn, Tri Kiến Như Lai.

Nếu chư vị đạt được một trong những siêu thần thông kể trên, như là, vận phật lực phóng quang tới 10 cảnh thế giới Hoa Nghiêm. Chứng tỏ, chư vị đã là đại bồ tát của Phật, và sẽ thành Phật, ra vào Hoa Nghiêm vô ngại, nên không cần phải đọc tiếp những pháp luận tầm thường dưới đây nữa.

Hay, dễ dàng hơn, khỏi phải tu hành cho mệt xác, nếu quý vị có thể giải được công thức dưới đây thì quý vị sẽ biết tất cả mọi thứ… như Phật.

Quý vị đã, Quán vô lượng Vũ Trụ trên đầu cọng lông, Tri kiến Phật, chúng sinh trong đóa Hoa Nghiêm Phật Lực vô biên ẩn trong Quang Minh Tạng Không gian, thời gian Vô Ngại trong Đế Châu.

(Lê Huy Trứ)