Kinh Duy-ma-cật

0
6

Phật Lịch 2514
KINH DUY-MA-CẬT


Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La
Thập

vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa
Dịch giả: Thích Huệ Hưng
Dương Lịch
1970

Bộ Kinh “DUY
MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính
đó là phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát thị hiện chỉ
rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh, là PHÁP MÔN GIẢI
THOÁT
BẤT KHẢ TƯ NGHỊ mà Ngài DUY MA CẬT lặng thinh, đức
Văn Thù tán thán, hàng Nhị thừa sững sốt, không thế lấy
trí suy nghĩ phân biệt biết nỗi, không thể dùng lời nói
luận bàn đến được.