Kinh Công Đức Tắm Tượng

0
10

 

KINH CÔNG ĐỨC TẮM TƯỢNG [1]
Nước Đại Đường, Sa Môn Thích NghĩaTịnh  dịch.
Việt dịch: Quảng Minh.

 

Tôi nghe như vầy:  Một thời đức Bạc già phạm ở thành Vương xá, trong đỉnh Thứu phong, cùng chúng đại tỳ kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị đều đến tụ tập.  Lại có vô lượng vô biên chúng đại bồ tát, tám bộ thiên long, thảy đều đến tụ tập.
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ ngồi ở trong đại chúng, vì sự thôi thúc bởi lòng thương nghĩ các loài hữu tình, khởi lên suy nghĩChư Phật Như lainhân duyên gì có được sắc thân thanh tịnh, tướng tốt đầy đủ ?  Lại khởi ý nghĩCác loại chúng sanh được gặp Như lai, thân cận cúng dường thì thu hoạch phước báo vô lượng vô biên, còn bao nhiêu chúng sanh khác, sinh sau Như Lai nhập niết bàn thì nên cúng dường cách nào, tu tập công đức gì để thành tựu thiện căn, mau chứng vô thượng bồ đề ?  Khởi lên ý nghĩ như vậy xong, bồ tát Thanh Tịnh Tuệ tức thì từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai phải, đảnh lễ dưới chân đức Phật, quì thẳng chắp tay, thưa với đức PhậtBạch đức Thế tôn, con muốn thưa hỏi, cúi xin Thế tôn nghe nhận.  Đức Phật dạy:  Thiện nam tử, theo chỗ hỏi của ông, Như lai sẽ vì ông mà nói. 
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa với đức PhậtChư Phật Như lai, Ứng cúng Chánh đẳng giác do nhân duyên gì mà được sắc thân thanh tịnh, tướng tốt đầy đủ ?  Và các chúng sanh được gặp Như lai, thân cận cúng dường thì thu hoạch phước báo vô lượng vô biên, còn bao nhiêu chúng sanh khác, sinh sau Như Lai nhập niết bàn thì nên cúng dường cách nào, tu tập công đức gì để thành tựu thiện căn, mau chứng vô thượng bồ đề ?
 
Bấy giờ đức Thế tôn dạy bồ tát Thanh Tịnh Tuệ:  Tốt lắm, ông có thể vì chúng sanh ở đời vị lai mà thưa hỏi Như lai như thế, nay ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ, như lời dạy mà tu hành, Như lai sẽ vì ông phân biệt giảng nói.  Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa:  Dạ vâng, đức Thế tôn, chúng con ưa vui muốn nghe. 
 
Đức Phật dạy bồ tát Thanh Tịnh Tuệ:  Thiện nam tử, ông nên biết sắc thân thanh tịnh của chư Phật Như lai là do khéo léo làm cho thanh tịnh bằng sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, tĩnh lự, trí tuệ, từ bi hỷ xả, giải thoát, giải thoát tri kiến, lực, vô úy, tất cả Phật pháp, nhất thiết chủng trí.  Nếu đối với chư Phật Như lai như thế mà dùng tâm thanh tịnh để cúng dường các thứ hương, hoa, anh lạc, phan cái, tọa cụ, trải ra trước Phật, hoặc đối trước tôn tượng chư Phật Như Laitrang hoàng nghiêm sức, dùng nước thơm thượng diệu mà tắm rửa tôn tượng, đốt hương xông khắp, vận tâm pháp giới, lại lấy món ăn thức uống, trống nhạc, đàn ca (để cúng dường), ngâm khen công đức không cùng của Như lai, rồi phát nguyện thù thắng, hồi hướng biển cả vô thượng nhất thiết trí, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, thẳng đến bồ đề không có gián đoạn.  Tại sao như vậy ?  Vì phước đứctrí tuệ của Như lai thì không thể nghĩ bàn, không có số lượng, không ai sánh bằng.
 
Thiện nam tử, chư Phật Thế tôn có đủ ba thân, đó là pháp thân, thọ dụng thânhóa thân.  Sau khi Như lai nhập niết bàn, nếu ai muốn cúng dường ba thân này thì nên cúng dường xá lợi.  Song xá lợi có hai loại: một là thân cốt xá lợi, hai là pháp tụng xá lợi
 
          Đức Phật liền nói một pháp tụng:
 
                   Các pháp theo duyên khởi
                   Như lai nói là nhân
                   Pháp kia nhân duyên hết
                   Là đại sa môn nói.
 
          Nếu người nam, người nữ, năm chúng tỳ kheo, ai muốn tạo tượng Phật mà không đủ khả năng, dẫu chỉ tạo một tượng Phật nhỏ như hạt lúa tẻ, tạo một ngôi tháp: hình như trái táo, cột trụ như cây kim, tán cái như mảnh trấu, rồi an trí trong tháp ấy một xá lợi nhỏ như hạt cải hay một pháp tụng được chép ra; những việc quí báu kỳ đặc như thế để làm sự cúng dường theo khả năng của mình, bằng lòng thành trân trọng thì không khác với sự cúng dường hiện thân của Như lai.
 
          Thiện nam tử, nếu có chúng sanh có thể làm ra sự cúng dường thù thắng như thế thì thành tựu mười lăm công đức thù thắng để tự trang nghiêm: 1. Luôn biết hổ thẹn; 2. Phát khởi tín tâm trong sạch; 3. Tâm tánh chất trực; 4. Gần gũi bạn lành; 5. Vào trí tuệ vô lậu; 6. Thường thấy chư Phật; 7. Thường nắm giữ chánh pháp; 8. Khả năng hành đúng lời dạy; 9. Tùy ý sinh về quốc độ thanh tịnh của Phật; 10. Nếu sinh trong  loài người thì sinh vào nhà dòng dõi tôn quí, được mọi người kính trọng và sinh lòng hoan hỷ; 11. Nếu sinh trong loài người thì tự nhiên nghĩ nhớ đến Phật; 12. Chúng ma quân không thể tổn hại gây rối; 13. Trong thời mạt pháp, có khả năng hộ trì chánh pháp; 14. Được mười phương chư Phật gia hộ; 15. Mau chóng thành tựu năm phần pháp thân.
 
Bấy giờ đức Thế tôn liền nói kệ tụng:
 
          Sau Như lai diệt độ
          Người cúng dường xá lợi
          Hoặc tạo các tháp miếu
          Và hình tượng Như lai
          Ở trước tháp tượng kia
          Quét tô mạn đà la
          Đem các thứ hương hoa
          Tung rải trên tháp tượng
          Lấy nước sạch diệu hương
          Mà rưới tắm thân tượng
          Các ẩm thực thượng vị
          Giữ sạch để cúng dường
          Khen ngợi công đức Phật
          Vô lượng khó nghĩ bàn
          Phương tiện trí, thần thông
          Mau đến bờ bên kia
          Có được thân kim cương
          Đủ ba mươi hai tướng
          Và tám mươi vẻ đẹp
          Cứu vớt các chúng sanh.
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ nghe kệ tụng này rồi, thưa với đức Phật: Chúng sanh đời vị lai tắm tượng như thế nào ? Đức Phật dạy bồ tát Thanh Tịnh Tuệ: Đối với Như lai các ông nên khởi chánh niệm ở nơi tâm trí, chớ dính mắc hai bên, mê trong cái không cái có; đối với các thiện phẩm thì khát ngưỡng không chán; đối với ba giải thoát môn thì khéo tu trí tuệ, thường cầu xuất ly, chớ trú ở sinh tử; đối với các chúng sanh thì khởi đại từ bi, nguyện mau chóng thành tựu ba loại thân.
 
          Thiện nam tử, Như lai đã vì các ông mà nói bốn chân đế, mười hai duyên sinh, sáu ba la mật, nay lại vì các ông và các quốc vương, vương tử, đại thần, hoàng hậu, cung phi, thiên long, nhân loại, quỉ loại mà nói phương pháp tắm tượng, là cách cúng dường đệ nhất trong các cách cúng dường, hơn cả việc bố thí vô số bảy báu.
 
     Nếu muốn tắm tượng, nên lấy ngưu đầu chiên đàn, bạch đàn, tử đàn, trầm thủy, huân lục, uất kim hương, long não hương, linh lăng, hoắc hương v.v…, ở trên tảng đá sạch mài hương liệu làm thành hương bột để pha chế nước thơm, và nước thơm phải đựng trong bình sạch.  Chọn một nơi thanh tịnh, khoảng đất tốt đẹp để làm đàn tràng, hoặc vuông hoặc tròn, lớn nhỏ xứng hợp, trên đàn đặt một bệ tắm, ở giữa bệ tôn trí tượng Phật.  Khi tắm tượng thì dùng nước ấm thơm tắm gội cho tượng trong sáng, sau đó lại rưới tắm tượng bằng nước sạch.  Nước dùng tắm tượng phải được lọc cho sạch sẽ, chớ làm tổn hại vi trùng.  Dùng hai ngón tay thấm lấy vài giọt nước vừa tắm tượng rồi chấm lên đỉnh đầu của mình, nước đó gọi là nước cát tường.  Nước tắm tượng được rưới trên đất sạch, chớ có giẫm chân lên nơi đó.  Dùng khăn mềm mại lau tượng cho sạch nước, xông đốt các danh hương thơm ngát quanh tượng, sau đó an trí tượng về chỗ cũ.
 
          Thiện nam tử, nhờ việc tắm tượng Phật như thế mà những người tắm tượng ở trong đại chúng trời người, hiện đời hưởng dụng sự giàu có, an lạc, không bịnh, sống lâu, chỗ nguyện cầu được toại ý, quyến thuộc bạn bè thảy đều an ổn, từ giã tám nạn, ra khỏi gốc khổ, không thọ thân nữ, mau thành chánh giác.
 
          Sau khi an trí tượng Phật về chỗ cũ, nên đối trước tượng xông đốt hương thơm, chắp tay thành kính, tụng bài kệ sau:
 
                   Con nay tắm gội chư Như lai
                   Công đức trang nghiêm tịnh trí đầy
                   Chúng sanh năm trược rời dơ bẩn
                   Mau chứng Như lai tịnh pháp thân.
                    Giới, định, tuệ, giải, tri kiến hương
                   Khắp mười phương cõi thường thơm phức
                   Nguyện khói hương này cũng như vậy
                   Vô lượng vô biên làm việc Phật.
                   Nguyện ngưng dứt ba đường khổ nạn
                   Nóng bức trừ, thỏa thích thanh lương
                   Cùng phát tâm vô thượng bồ đề
                   Thoát sông ái vượt lên bờ kia.
 
          Khi đức Phật tuyên thuyết kinh này xong thì trong đại chúngvô lượng vô biên bồ tát chứng đắc vô cấu tam muội, vô lượng chư thiên được bất thoái trí, các chúng thanh văn phát nguyện cầu quả vị Phật, tám muôn bốn ngàn chúng sanh đều phát tâm vô thượng bồ đề
 
Bấy giờ bồ tát Thanh Tịnh Tuệ thưa với đức PhậtBạch đức Thế tôn, may mắn thay bậc Thầy cao cả đã thương xót chúng con mà chỉ dạy phương pháp tắm tượng, từ nay con sẽ khuyến hóa quốc vương, đại thần, những người có tín tâm ưa thích tạo công đức, rằng hằng ngày có thể tắm gội tôn tượng thì có được lợi ích lớn lao.  Đại chúng ai cũng hoan hỷ, đem đỉnh đầu mà tiếp nhậnphụng hành.

 

 

Phật đản 2634, mồng 8 tháng tư năm Canh Dần

21.05.2010


[1] Kinh tập bộ, Đại tạng kinh số 698: Dục tượng công đức kinh