Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Phần 59)

0
12

KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ (PHẦN
59)Pháp Sư Tịnh Không


 


Loại thứ tư, Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn


Mục
tiêu
chân thật ở sau cùng là Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn, giúp cho họ thành Phật. Làm
một người tốt, được phước báo trời người cũng không tệ, nhưng không cứu cánh,
vì người cũng phải chết. Bởi vì đời người sống không lâu nên phước của bạn
hưởng cũng không lâu. Làm thế nào có thể học đến không chết, không sanh, không
diệt? Làm thế nào có thể gìn giữ phú quý của bạn ngàn năm, vạn thế vĩnh viễn
không suy? Vậy thì phải làm Phật. Không làm Phật thì việc này không thể làm
được. Mục tiêu sau cùng là giúp cho họ thành Phật. Bạn xem, Phật dùng phương
pháp
xảo diệu đến cỡ nào! Dùng phương pháp này để xây dựng mối quan hệ với mọi
người
, quan hệ giữa người và người. Họ ưa thích thì chúng ta tùy thuận, không
ưa thích thì chúng ta tránh ra, đây là giai đoạn thứ nhất. Phật Bồ Tát giúp đỡ
chúng sanh, thực tế mà nói rất là cừ khôi, nếu như con người này cả đời đều
không thể chịu quay đầu thì phải làm sao? Phật có lòng nhẫn nại, đợi họ ở kiếp
sau
. Đời sau vẫn không chịu quay đầu, Phật Bồ Tát vẫn có lòng nhẫn nại đợi họ
đời sau nữa, “Phật thị môn trung bất xả nhất nhân”, như vậy bạn mới biết được
ân đức to lớn của Phật Đà đối với chúng sanh không gì sánh bằng, không có người
nào có thể so sánh. Phật chăm sóc đối với bất cứ một chúng sanh nào đều là đời
đời
kiếp kiếp, từ trước đến giờ chưa từng xả bỏ.lẽ cũng có người nói, tôi không hề thấy Phật Bồ Tát bảo hộ tôi? Thực tế mà nói,
Phật Bồ Tát ngày ngày đang ở chung quanh bạn, chính bạn không hề cảm giác được.
Phật Bồ Tát vẫn đang bảo hộ bạn, vẫn là đang chăm sóc bạn, chính mình tại vì
sao không cảm xúc được? Vì nghiệp chướng quá nặng, không chịu nghe lời, không
chịu nỗ lực học tập, cho nên gia trì của Phật Bồ Tát đối với bạn, trên kinh gọi
minh trì, không phải là hiển trì, chính bạn không cách gì cảm giác được. Nếu
như bạn chính mình thành tâm thành ý học Phật, chân thật phát tâm y giáo phụng
hành
, xin nói với các vị là các vị liền cảm giác được Phật Bồ Tát mỗi giờ mỗi
phút đang ở bên cạnh giúp đỡ bạn, chưa từng rời khỏi bao giờ. Sự gia trì này là
hiển trì, gia trì rõ ràng, bạn chính mình biết được. Vậy thì do đây có thể
biết, phân lượngchúng ta được Phật Bồ Tát gia trì có nặng nhẹ khác nhau,
hoàn toàn do ở chính mình. Gia trì của Phật Bồ Tát là đối với tâm của chúng ta,
cái tâm tu học thế nào thì hoàn toàn tương ứng với tâm đó. Chúng ta dụng tâm
nhiều một chút, thiện tâm nhiều một chút, tâm chân thành nhiều một chút, thì
Phật Bồ Tát thêm một phần gia trì. Cho nên, có một số đồng tu biết được rõ ràng
Phật Bồ Tát đang gia trì cho họ, nhưng có một số chúng sanh hoàn toàn không hề
biết, đạo lý chính ngay chỗ này.


Nói
đến “nhiếp thọ chúng sanh cúng dường”, chúng ta phải nên biết bốn nguyên tắc
của Phật. Trong bốn nguyên tắc này vẫn có phương pháp, phương pháp này chính là
Tứ Nhiếp Pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Trong Thế Giới Tất Đàn có bốn
loại pháp, trong Vi Nhân Tất Đàn cũng có bốn loại pháp, trong Đối Trị Tất Đàn
cũng có bốn loại pháp, trong Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn vẫn là có bốn pháp. Bạn biết
vận dụng Tứ Tất Đàn, Tứ Nhiếp Pháp, tôi tin tưởng bạn ở thế gian này, bất cứ
văn hoá khác nhau nào, bất cứ chủng tộc khác nhau nào, thậm chí đến tín ngưỡng
tôn giáo khác nhau đều có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp. Thực tế mà nói, thế
gian
này người làm việc ngoại giao phải nên học tập, đây là triết học ngoại
giao, lý luận ngoại giao của Phật, nhất định có thể cùng ở chung với nhau rất
hòa thuận. Cho nên nhiếp thọ chúng sanh, hôm nay tôi đem ý này bổ sung thêm.
Nếu không bổ sung thêm thì tuy là đã giảng rồi nhưng quá trống rỗng, không biết
phải thực tiễn vào từ chỗ nào? Nghĩ lại Phật Bồ Tát tiếp xúc với tất cả chúng
sanh
, thực tếnói thật là quá cao minh. Tỉ mỉ mà suy xét, các Ngài chính là
vận dụng Tứ Tất Đàn, Tứ Nhiếp Pháp, vận dụng được rất là thỏa đáng. Chúng ta
phải nên học tập.


“Đại
chúng sanh khổ” nên cần phải nỗ lực đi làm, vì sao vậy? Mục đích của chúng ta
là mong muốn tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, hy vọng tất cả chúng sanh phá
khai ngộ. Chúng sanh có thể khai ngộ hay không, then chốt ở họ có lòng tin
đối với lão sư hay không, có kính ý hay không? Quả nhiên có thành kính, có tín
tâm
, thì cơ duyên khai ngộ liền có. Làm lão sư nếu như không thể thay chúng
sanh
khổ, mà muốn khiến tất cả chúng sanh sanh tâm thành kính đối với mình,
sanh lòng tin đối với mình thì thật là khó. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể khiến
cho tất cả đại chúng sanh khởi tín ngưỡng đối với Ngài là vì xem thấy Ngài thay
chúng sanh chịu khổ. Ngài đem đời sống vật chất giáng xuống đến mức thấp nhất,
đời sống tinh thần của Ngài đạt đến cứu cánh viên mãn, khiến tất cả chúng sanh
xem thấy không ai không bội phục, không ai không kính phục sát đất. Nếu đời
sống
của chúng sanh hoàn toàn tương phản, đời sống tinh thần thì rất là thiếu
kém, đời sống vật chất quá đầy đủ, Phật muốn điều chỉnh lại tư tưởng sai lầm
của chúng ta, hành vi đời sống sai lầm, Ngài biểu hiện ra một chuẩn mực để cho
chúng ta xem thấy. Nếu như mọi người đều có thể biết đủ thì thường vui, biết đủ
thì xã hội liền an định, thế giới liền hòa bình, tất cả chúng sanh liền chân
thật
có thể hưởng thụ được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Thế giới tại vì sao có
thể động loạn? Là vì bạn không biết đủ, tham cầu không biết chán, nhất định sẽ
làm ra những việc tổn người lợi mình, do đó liền tạo thành căn nguyên động loạn
xã hội. Phật biểu hiện ra là biết đủ, thường vui.


Nhục
thể của chúng ta ở trong thế gian này, duy trì sinh mạng là rất đơn giản. Phật
xuất hiệnẤn Độ, khu vực nhiệt đới, cho nên chỉ cần ba y một bát thì đủ rồi.
Nơi đó là vùng nhiệt đới, có lạnh hơn, khi ba y đắp lên cũng đủ để ấm rồi, buổi
tối ngủ nghỉ thì ba y này chính là miếng đắp, dùng làm mền đắp. Chúng ta
Singapore, trong hoàn cảnh này ba y cũng đủ rồi. Tôi tin là Singapore, ở nơi
khu vực này, buổi tối ngủ nghỉ không cần phải đắp mền bông, nếu như đắp mền
bông thì sức khoẻ của người đó nhất định không bình thường, cho nên nơi đây đời
sống
rất đơn giản, rất dễ dàng. Một bát là mỗi ngày ra ngoài khất thực, đi xin
một bữa cơm, nên cần phải có cái bát. Bạn xem đời sống đơn giản đến như vậy,
rất dễ dàng đầy đủ, một bữa cơm ăn no rồi, không việc gì, chân thật là an vui
không gì bằng. Tụ họp một số học trò giảng kinh, nói đạo, bạn xem an lạc dường
nào! Giáo học là việc vui bậc nhất của nhân sanh, trong ngạn ngữ Trung Quốc
chúng ta thường nói “đắc thiên hạ anh tài, nhi lạc dục chi”, đây là sự việc an
vui nhất của nhân sanh, cho nên đời sống tinh thần của họ phong phú đến như
vậy, nhu cầu vật chất vừa đủ thì được rồi. Chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa này, ở
ngay trong hoàn cảnh đời sống trước mắt chúng ta học Phật, quần áo chúng ta
thể mặc được ấm, mỗi ngày ăn được no, có được một cái phòng nhỏ có thể tránh
được mưa nắng thì đủ rồi. Đủ rồi thì còn phải mong cầu cái gì? Nếu còn mong cầu
thì chính bạn tìm lấy phiền não.rất nhiều người ưa thích ở nhà to, tôi ở Hoa Kỳ xem thấy rất nhiều, ở Úc Châu
cũng xem thấy không ít. Các đồng tu mời tôi đến nhà họ để dùng cơm, cái nhà đó
rất to, sân vườn rất rộng, tỉ mỉ mà quan sát thì họ rất đáng thương, họ phải
làm nô tài của phòng ốc, mỗi ngày phải đi làm đã mệt muốn hụt hơi rồi, khi về
nhà còn phải chỉnh lý nhà cửa. Ở nước ngoài phần nhiều đều là lót thảm, phải
hút bụi, bên ngoài thì trong sân vườn phải cắt cỏ, phải tưới hoa, không còn
thời gian. Sân vườn càng lớn thì càng khổ cực, thuê người thì lại sợ tốn tiền.
Nước ngoài thuê người làm là tính thời gian, Hoa Kỳ thuê người làm rẻ nhất là
năm đồng một giờ đồng hồ cho mỗi một người làm công, bạn phải thuê họ đến làm
sáu giờ đồng hồ thì 30 đồng, đây là giá rẻ nhất. Thông thường lao động phổ
thông
cũng phải gần 10 đồng một giờ đồng hồ, bạn mời họ đến làm 6 giờ đồng hồ
thì tốn 60 đồng. Cho nên không dám thuê người làm, đành phải chính mình làm.
Tôi xem thấy những người này, tôi cũng không tiện nói ra, thực tế mà nói là tự
chuốc lấy cái khổ, làm gì tốt hơn được cái phòng nhỏ của chúng ta chứ? Tôi nói,
tôi ưa thích ở phòng đơn vì chỉnh lý rất thuận tiện, khi đi ra ngoài cửa phòng
không khoá cũng không hề gì, cho dù ra đi bao nhiêu ngày. Tôi chỉ cần một cái
phòng để nằm là đủ rồi, các thứ khác thảy đều không cần, quá phiền phức. Thích
Ca Mâu Ni Phật
còn cao minh hơn, ngay đến phòng nghỉ cũng không cần, dưới gốc
cây
ngủ một đêm, Ngài chân thật được đại tự tại, chúng ta vẫn không thể so sánh
được với Ngài. Đây đều là mắt phàm phu chúng ta xem thấy được, “đại chúng sanh
khổ cúng dường”. Thực tế mà nói, Phật thị hiện biểu diễn ra cho chúng ta xem,
tuy là thiện hiện, khi nghĩ lại đều là chân thật. Đây là bổ sung lại chút ý
nghĩa
này.


“Cần
tu thiện căn cúng dường”, đây đều xem là cúng dường, đều là giúp đỡ tất cả
chúng sanh, để họ nghe thấy, để họ thấy được có sự cảm ngộ, có thể cảm động người,
có thể khiến cho người giác ngộ. Nếu họ có được sự cảm ngộ thì khi họ tiếp nhận
cúng dường, họ liền hiểu rõ, họ biết được phải làm thế nào chính là tiếp nhận
cúng dường, mục đích Phật Bồ Tát tu cúng dường liền đạt đến.


Thiện
căn
, ở trên kinh Phật thường nói, thiện căn thế pháp là không tham, không sân,
không si, bao gồm tất cả thiện pháp của thế gian đều từ ba thiện căn này mà
sanh ra. Trái lại, tham-sân-si là cội gốc của tất cả pháp ác thế gian, cho nên
gọi là ba độc, ngày nay chúng ta gọi là bệnh độc. Bệnh độc nghiêm trọng nhất,
bao gồm tất cả độc ác đều từ tham-sân-si mà sanh ra. Phật ở trong tất cả kinh
luận
Đại Tiểu thừa nhiều lần khuyên bảo chúng ta là phải cần tu giới-định-huệ,
diệt trừ tham-sân-si, dùng phương pháp giới-định-huệ phá tham-sân-si. Nếu như
các vị thể hội được ý nghĩa này, các vị liền bỗng nhiên khai ngộ, Phật xuất
hiện
thế gian nói ra pháp gì? Chính là giảng giới-định-huệ. Hiện tại kinh
điển
của nhà Phật, chúng ta chỉnh lý quy nạp thành ba loại gọi là Tam Tạng. Tam
Tạng
Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Kinh Tạng nói định học, Luật Tạng nói
giới học, Luận Tạng nói huệ học. Chư Phật Như Lai xuất hiệnthế gian không gì
khác hơn chính là nói giới-định-huệ. Tại vì sao nói giới-định-huệ? Bởi vì chúng
sanh
có tham-sân-si. Giới-định-huệ, ba phương thuốc này là để đối trị
tham-sân-si. Hiểu rõ đạo lý này, bạn mới có thể nhận biết Phật pháp, bạn liền
sẽ rất rõ ràng Phật pháp là gì.


Giới
học
, lý luận của giới rất sâu, sự tướng rất là phức tạp, đó là một môn đại học
vấn, thế nhưng nó có cương lĩnh, nó có nguyên tắc. Nguyên tắc của nó có tám chữ
là “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”.


Tiêu
chuẩn
của thiện ác là gì? Chúng ta cần phải rõ ràng. Phàm hễ tự tư tự lợi
ác, phàm hễ lợi ích chúng sanh chính là thiện. Ở Trung Quốc có một câu ngạn
ngữ
: “Người không vì mình trời tru đất diệt”, Phật dạy chúng ta không nên vì
chính mình, dường như là tương phản với quan niệm này của người Trung Quốc. Rốt
cuộc
cái nào là đúng? Phật nói hoàn toàn đúng. Đúng ở chỗ nào vậy? Phật vì
chúng ta nói rõ nguồn gốc của sáu cõi, ngày nay chúng ta bất hạnh rơi vào trong
sáu cõi, vô lượng kiếp đến nay luân hồi trong sáu cõi không cách gì ra khỏi.
Phật nói sáu cõi do đâu mà hình thành? Do quan niệm tự tư tự lợi mà biến hiện
ra
. Phật dạy chúng ta phải đoạn dứt đi quan niệm tự tư tự lợi, buông bỏ hành vi
tự tư tự lợi thì bạn liền ra khỏi sáu cõi, đây là lợi ích chân thật. Phật nói
rất đúng. Quan niệm của người thế gian “người không vì chính mình trời tru đất
diệt” là người Trung Quốc nói; người nước ngoài thì rất xem trọng quyền
nhân
, pháp luật nước ngoài có quyền cá nhân. Quyền cá nhân là gì? Là quyền tự
tự lợi, quyết định không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, tại vì sao vậy? Pháp
luật
qui định bảo đảm bạn ở trong sáu cõi luân hồi, không để bạn ra khỏi, bạn
còn có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi hay sao?


Phật
nói, nếu bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, thì quyết định thời gian bạn ở
trong ba đường ác sẽ dài, thời gian bạn ở trong ba đường thiện ngắn, đặc biệt
là ở cõi người. Cho nên ở trong sáu cõi, ba đường ác là quê hương, ba đường
thiện chỉ đi lại để tham quan du lịch thôi. Lần này chúng ta đến tham quan du
lịch cũng xem là không tệ, có thể gặp được Phật pháp, đem sự việc này làm cho
rõ ràng. Cho nên bạn chân thật làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi, thì bạn
liền biết được cái nào là lợi, cái nào là hại. Quyết định xả bỏ tham-sân-si,
quyết định xả bỏ danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Năm dục là tài, sắc,
danh, thực, thùy phải xả bỏ. Phật nói tài, sắc, danh, thực, thùy là năm điều
gốc của địa ngục. Tại vì sao nói địa ngục là quê hương? Các vị thử nghĩ xem,
năm điều này ai không tham ái, ai không muốn có được? Bạn tham ái, bạn có được,
thì đi vào địa ngục. Ở trên kinh Phật hết lời khuyên bảo chúng ta, mười thiện
là bạn tốt, mười ác là oan gia. Nghĩ lại xem, chúng ta kết giao với bạn oan gia
này rất là thân thiết, rất là thân mật, mười thiện thì rất là xa lạ, không có
chút hứng thú nào. Việc này chúng ta đã điên đảo.


Người
có thể xa lìa mười ác, thân cận mười thiện, con người này đời đời kiếp kiếp
thể được quả báo trời người, họ hưởng phước báo trời người. Nếu như xa lìa mười
thiện, thân gần mười ác thì nhất định đọa ba đường, cho nên Phật mới khuyên
chúng ta phải cần tu thiện căn.


Chư
Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức làm tấm gương cho chúng ta, các Ngài không những
hành vi ác cũng không có, không những không có hành vi sát, đạo, dâm, vọng ngữ,
hai chiều, ác khẩu, thêu dệt, tham, sân, si, mà ngay đến ý niệm cũng không có,
đây chân thật gọi là đoạn ác. Các Ngài đối nhân xử thế tiếp vật ở ngay trong
cuộc sống thường ngày, triển hiện ra không những không sát sanh mà còn thương
yêu
chúng sanh, không những không trộm cắp mà còn hoan hỉ bố thí, không những
không dâm dục mà rất có lễ tiết. Các Ngài làm để cho chúng ta xem, mỗi câu nói
chân thật, quyết định không có vọng ngữ. Ở nơi mà các Ngài ở luôn là hoan
hỉ
, mọi người có thể cùng hòa thuận cùng sống với nhau, quyết không hề khiêu
khích phải quấy. Khiêu khích phải quấy là hai chiều. Cho nên, bạn tỉ mỉ mà quán
sát
đời sống của chư Phật Bồ Tát, hành vi của các Ngài là mười thiện, chân thật
là “cụ túc chúng giới, không phạm oai nghi”. Đó là cần tu thiện căn. Tu vẫn
phải thêm chữ “cần”, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Chúng ta nghĩ xem, chư Phật Như
Lai
, Pháp Thân Đại Sĩ đều đã buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vì sao
còn phải cần tu thiện căn chứ? Thiện căn của các Ngài sớm đã đầy đủ, đã viên
mãn
rồi, các Ngài ứng hoá đến thế gian này, biểu diễn ra toàn bộ để cho chúng
ta
xem. Miệng nói dạy cho chúng ta thì không đủ, vì có một số người chưa hẳn
tin tưởng, nên các Ngài chân thật làm được. Các Ngài nói ra thì các Ngài hoàn
toàn
có thể làm đến được, chúng ta nghe được thấy được, đó là chân thật, không
phải là giả. Họ khuyên chúng ta bố thí cúng dường, mà chính họ thì một xu cũng
không bỏ ra thì có vấn đề, thì không đáng tin. Họ khuyên chúng ta bố thí, họ
cũng bố thí, họ bố thí còn nhiều hơn so với chúng ta, còn triệt để hơn chúng
ta
, chúng ta thấy rồi không còn lời nào để nói, tin tưởng ngay.


Ngày
trước tôi ở Đài Trung cầu học, lão sưgiảng kinh nói pháp thường hay khuyên
mọi người bố thí cúng dường, rộng kết pháp duyên. Chúng ta xem thấy thầy dẫn
đầu
để làm. Vào lúc đó đãi ngộ của thầy rất không tệ, bản thân thầy là tiên
sinh
Khổng Đức Thành, bí thư chủ nhiệm của Phủ Quan Phụng Tế. Quan cấp đó là
giản nhiệm nhất cấp, địa vị tương đối cao, đãi ngộ rất hậu, thầy còn kiêm luôn
giáo thọ của đại học Trung Hưng, giáo thọ Học Viện Trung Dược Trung Quốc. Ở chỗ
nào thầy cũng đều có thu nhập. Thầy trụ trì thư yiện Từ Quang Liên Xã Đài
Trung, khi thư viện Từ Quang sáng lập, thầy là Đổng Sự Trưởng kiêm Quán Trưởng.
Liên hữu thường hay có sự cúng dường đối với thầy, cúng dường lão sư. Những số
tiền của mà thầy có đều đem đi bố thí, thầy trải qua đời sống rất đơn giản. Khi
tôi cùng ở chung với thầy, khoảng năm Dân Quốc thứ 50, đời sống rất khó khăn,
phí dụng cho đời sống một ngày là hai đồng. Vào lúc đó, một đồng Đô La đổi lấy
40 đồng tiền Đài Loan. Phí dụng đời sống một ngày của thầy là hai đồng, tức là
phí dụng cho đời sống của một tháng, lúc đó vẫn chưa đến hai đồng Mỹ Kim. Những
người làm học trò như chúng ta, những bạn liên hữu xem thấy thầy như vậy thì
làm gì mà không cung kính? Không thể so được với người. Thầy nói đến thì thầy
đã chân thật làm đến được, cho nên học trò tự nhiên kính phục, tin tưởng lời
của thầy nói, học tập với thầy. Nếu như chính mình biết nói, chính mình không
thể làm được mà muốn bảo người khác có thể làm được, không có cái đạo lý này,
trên kinh Phật nói “vô hữu thị xứ”. Cần phải chính mình làm cho được, phải cần
tu
giới-định-huệ, phải cần tu không tham, không sân, không si, ngay trong
nghịch duyên không sanh tâm sân hận, trong thuận cảnh không sanh tâm ưa thích,
vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là nói cần
tu
thiện căn.


Phật
lại nói với chúng ta, thiện căn của Bồ Tát chỉ có một điều là tinh tấn. Thế
nhưng các vị phải nên ghi nhớ, Bồ Tát đối với thiện căn của thế gian đã viên
mãn
rồi, tinh tấn đó của các Ngài là đạo nghiệp. Thế nào là pháp tinh tấn? Đoạn
phiền não tinh tấn, học pháp môn tinh tấn. Học pháp môn chính là đoạn phiền
não
, đoạn phiền não chính là học pháp môn, hai câu này là một sự việc. Vì sao
vậy? Phiền não chướng ngại cửa ngộ của bạn. Bạn học pháp môn tại vì sao không
khai ngộ? Bởi vì có phiền não. Sau khi đoạn phiền não rồi thì cửa ngộ liền khai
mở, cho nên học pháp môn giúp cho bạn đoạn phiền não, đoạn phiền não giúp cho
bạn ngộ pháp môn, hai phương pháp này tương bổ, tương thành cho nhau. Phải tinh
tấn
, thiện căn duy nhất của Bồ Táttinh tấn, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý
này. Sau đó từ ở trong kinh luận tỉ mỉ mà quán sát chư Phật Bồ Tát các Ngài tu
hành
như thế nào. Trong bổn kinh, mọi người xem thấy Pháp Tạng Tỳ kheo tu hành
như thế nào? Đây là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta học Phật, có
duyên có thể học với A Di Đà Phật, bạn nói xem danh dự đến cỡ nào? A Di Đà Phật
là quang trung cực tôn, vua trong các Phật, làm thế nào học tập với Ngài? Bạn
xem trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài tu như thế nào, bạn chiếu theo phương pháp
này của Ngài mà tu thì chính là bắt chước Ngài, chính là học tập với Ngài. Ngài
làm một tấm gương tốt cho chúng ta.


Cương lĩnh thứ sáu, “bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường”.


Nghiệp
sự nghiệp. Sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Tôi tin tưởng mọi người đều biết đó
là “kế tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh”, đây là sự nghiệp của Bồ
Tát
, là gia nghiệp của Như Lai. Ngày nay chúng ta đã cạo đầu, đắp lên tấm y, đó
đệ tử Như Lai, do đó phải kế thừa gia nghiệp của Như Lai, phải đem gia
nghiệp
của Như Lai mở mang rộng lớn. Đây là bổn phận của chúng ta, là sứ mạng
của chúng ta. Sự nghiệp viên mãn của Như Lai là giúp đỡ tất cả chúng sanh làm
Phật
. Thế nhưng các vị phải biết, nếu chúng ta muốn giúp tất cả chúng sanh làm
Phật
thì nhất định mình phải làm Phật trước, chính mình không thể làm Phật thì
làm sao có thể giúp người khác làm Phật?


Chính
mình làm Phật như thế nào?


Việc
thứ nhất là phải phát tâm, phát tứ hoằng thệ nguyện, phải thực tiễn tứ hoằng
thệ nguyện
, quyết không phải là thời khóa sớm tối một lần, như vậy thì không
ích gì. Phải thực tiễn, mỗi niệm muốn độ chúng sanh, mỗi niệm muốn giúp chúng
sanh
giác ngộ. Kinh giáo của Phật phải biết cách giảng như thế nào, nguyên lý
nguyên tắc không thay đổi, còn phương pháp giảng thì thiên biến vạn hoá, nếu
như bạn hiểu được Tứ Tất ĐànTứ Nhiếp Pháp thì bạn liền thông suốt.


Ngày
nay trên toàn thế giới phổ biến một cách hiểu sai lầm, cho rằng Phật giáo
tôn giáo, đem Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật và cả các vị Bồ Tát xem thành
các vị thần minh để đối đãi, xem là những vị thần để bái lạy của Phật giáo. Họ
cho rằng thần của Phật giáo bái lạy cũng gần bằng với Ấn Độ giáo, thần của Ấn
Độ giáo
có hơn hai vạn, thần của Phật giáo chúng ta có thể còn nhiều hơn so với
họ, cho “Phật giáo là đa thần giáo”, họ phổ biến một cách nhìn sai lầm như
vậy. Chúng ta phải làm thế nào chỉnh sửa lại quan niệm sai lầm này? Đây
là sự việc cấp bách bậc nhất. Nếu không thể thay đổi quan niệm này thì giáo dục
của Phật Đà sẽ không cách gì xúc tiến được, không thể lưu thông được. Thế gian
hiện tại, những người có chút tri thức, có giác ngộ đều đã ý thức được là người
trên toàn thế giới nhất định phải chung sống hòa bình và cùng tồn tại. Tôi đến
Úc châu tham gia tổ chức tôn giáo hòa bình thế giới, hơn 30 lãnh đạo các tôn
giáo
đều có ý thức giống như nhau, đều mong cầu xã hội an định, thế giới hòa
bình, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại phát triển. Mười sáu chữ này gần như là
cùng nhau hiểu, thế nhưng sự việc này làm thế nào mới có thể thực tiễn? Hiện
tại
mọi người đang nghĩ biện pháp. Chúng ta có duyên tiếp nhận lời mời của họ,
đem Phật pháp giới thiệu cho họ, Phật pháp chính là thứ mà hiện tại họ đang
mong cầu.


Phật
pháp
là gì?


Phật
pháp
giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả
chúng sanh. Ngày trước tôi đã nói câu này, hiện tại đối với những tình huống
này thì tôi không dùng cách nói này nữa, mà tôi nói Phật phápgiáo dục chí
thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với đa nguyên văn hoá. Khi họ nghe
rồi thì thấy đây là thứ mà họ đang cần. Tôi không hề nói sai, Thích Ca Mâu Ni
Phật
không phải là thần, Ngài là gì vậy? Ngài là người làm công tác nghĩa vụ
giáo dục xã hội đa nguyên văn hoá. Nói như vậy thì mọi người vừa nghe liền
hiểu, liền biết được Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào.


Tại
sao gọi Ngài là Phật? Nhà Phật gọi là Phật cùng Trung Quốc gọi thánh nhân
một ý nghĩa. Phật chúng ta dịch là người giác ngộ; Trung Quốc gọi Thánh nhân
tức là người sáng suốt, người minh bạch đối với tất cả sự lý, tường tận đối với
chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thánh nhân là người minh bạch, trong Phật pháp
chúng ta gọi là Phật, cho nên Phật là người minh bạch. Chúng ta không tường tận
đối với những sự lý, nhưng các Ngài thì tường tận. Khi vừa giải thích như vậy
thì
mọi người liền rõ ràng.


Chúng
ta
đem giáo dục của Phật Đà giới thiệu cho tất cả chúng sanh, lợi ích tất cả
chúng sanh, đó là Bồ Tát nghiệp. Toàn tâm toàn lực gánh vác sự nghiệp này, hy
vọng
đem sự việc này làm cho tốt, đem sự việc này làm được viên mãn. Thế nhưng
hiện tại khó khăn lớn nhất trước mắt chúng ta là ngăn cách về ngôn ngữ, khi
chúng ta đối diện tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo trên thế giới, cái ngăn cách
này tạo thành chướng ngại rất lớn, cho nên phiên dịch liền trở thành vô cùng
quan trọng. Người phiên dịch khó cầu, không dễ dàng, tuyệt đối không thể nói
thông đạt văn tự ngôn ngữ hai bên thì có thể phiên dịch, không có đạo lý này.


Ngày
trước, lão cư sĩ Thẩm Gia Trinh ở Hoa Kỳ muốn đem Phật pháp Đại thừa giới thiệu
với người phương Tây. Ông rất nhiệt tâm. Ông đã dùng thời gian, tinh thần, tài
lực
của mấy mươi năm, mời một số phiên dịch viên, đem Trung văn dịch thành Anh
văn, phiên dịch ra không ít kinh luận, để một đống bản thảo ở thư viện New
York. Ông dẫn tôi đi xem, mỗi bức vách trên kệ đều chất đầy sách. Ông lắc đầu
nói với tôi, một quyển cũng không thể dùng được, những thứ đã phiên dịch ra
người Trung Quốc xem không hiểu, người nước ngoài cũng xem không hiểu, tâm
huyết tinh thần tài lực của nhiều năm thật đáng tiếc. Ông quen biết tôi có thể
nói là quá trễ. Tôi kiến nghị với ông, phiên dịch như vậy đương nhiên không thể
lưu thông. Tôi nói, ông thử nghĩ xem, Trung Quốc vào thời xưa, khi pháp sư Ấn
Độ
đến Trung Quốc làm công tác dịch kinh như thế nào? Không phải một người
phiên dịch.


Trung
Quốc
phiên dịch Phật kinh là có tổ chức, số người rất nhiều, phân công hợp tác,
do một tổ nhỏ làm khởi thảo, sau đó nêu ra nghiên cứu thảo luận, xem ý nghĩa
sai không, có rất nhiều người cùng nhau thảo luận. Trước tiên xác định ý nghĩa
không dịch sai, sau đó tìm một tốp văn học gia đến nhuận văn, tức là tu sửa
phần văn tự, khiến cho văn tự thêm bóng láng, ý nghĩa thì nhất định không thể
thay đổi. Sau cùng còn phải mời thông đạt kinh giáo hai nước đến ấn chứng, đọc
qua một lần để cho họ nghe, họ đồng ý là không hề sai, họ đến làm chứng minh
thì công tác này mới có thể hoàn thành. Cho nên dịch kinh có rất nhiều thủ tục,
làm gì mà dễ dàng như vậy. Mời một người ở trong nhà tạo xe, chiếc xe chế tạo
ra đó không thể đi được trên đường.


Thẩm
lão cư sĩ hỏi tôi, vậy phải làm sao? Tôi nói, nếu như ông muốn phiên dịch một
bộ kinh nào, thí dụ ông dịch kinh Kim Cang, ông đi lắng nghe trong nước, ngoài
nước người nào có sự tu trì đối với kinh Kim Cang, người giảng được thấu triệt
đối với kinh Kim Cang, ông mời họ đến. Ông tập hợp tất cả những người dịch kinh
lại, phải nghe giảng trước, đại ý của kinh Kim Cang thật đã hiểu được rồi, bất
cứ lúc nào họ có nghi vấn thì cũng có thể thưa hỏi pháp sư, người y theo kinh
Kim Cang
này mà tu hành, làm chứng minh cho họ, đến chứng nghĩa họ dịch có bị
sai không. Cách làm này nhất định phải có viện dịch kinh, phải có tổ chức, tuy
nhiên
quy mô không thể so sánh được với thời xưa.


Trung
Quốc
thời xưa, mọi người đều biết viện dịch kinh của Đại sư Cưu Ma La Thập
hơn 400 người, viện dịch kinh của Đại sư Huyền Trang có hơn 600 người, nó có
biên chế, quốc gia chủ trì, lấy kinh phí của quốc gia thì làm gì mà đơn giản
chứ? Cho nên bạn dịch kinh cá nhân, bạn không có hai ba mươi người thì bạn
không làm được, quyết không phải là mấy người có thể làm ra được, chí ít phải
có hai ba mươi người. Phiên dịch một bộ kinh nào thì ngày ngày giảng bộ kinh
đó, ngày ngày nghiên cứu bộ kinh đó thì mới không dịch sai. Người dịch kinh
chưa nghe qua kinh Phật, không hiểu Phật pháp thì chỉ là dịch văn tự. Cũng
giống như lão sư Lý đã nói ra một chuyện cười, “nhị túc tôn” dịch thành ý
vậy? Hai cái chân tôn quý nhất. Họ phiên dịch cũng không sai, nhị túc, nhị
không
phải là hai hay sao? Túc chính là cái chân, hai cái chân tôn quý nhất.
Thật là cười vỡ bụng. Cho nên, ở trên mặt chữ dịch sai một chút thì ý nghĩa
hoàn toàn sai lệch. Có thể thấy được sự việc này không dễ dàng. Nhân tài phiên
dịch
của nhà Phật càng khó tìm, họ chính mình còn phải có công tác, còn phải lo
nghề nghiệp, làm sao có thể tập trung toàn bộ tinh thần để đến đây học Phật?
Nếu như không nỗ lực học Phật thì việc phiên dịch sẽ rất khó.


Công
tác phiên dịch ngày nay là Bồ Tát nghiệp. Làm thế nào có thể đem Phật pháp Đại
thừa
lưu truyền đến Trung Quốc phổ biến giới thiệu đến toàn thế giới? Nếu như
các vị muốn phát tâm “bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường”, thì các vị phải cố gắng
đi học ngôn ngữ nước ngoài, ngữ văn của mỗi quốc gia đều phải nên học tập. Sau
khi học tốt rồi thì có thể đem Phật pháp giới thiệu đến quốc gia đó, đến khu
vực đó, tương lai phát triển ở trên thế giới. Hiện tại chúng ta có thể xem thấy
được, ngôn ngữ thông dụng nhất trên toàn thế giới là tiếng Anh, tiếng Tây Ban
Nha và tiếng Trung. Bởi vì ngữ văn của Trung Quốc, chỉ riêng người Trung Quốc
thì có đến một tỉ tư, một số lượng rất lớn, Trung Quốc đông người nên rất nhiều
người nước ngoài đều phải học ngữ văn Trung Quốc. Hiện tại ở Hoa Kỳ, mỗi một
trường đại học đều có khoa Hán học, chuyên môn học ngữ văn Trung Quốc. Tương
lai bạn qua lại với người Trung Quốc, bạn không hiểu Trung văn thì làm sao
được? Nếu chúng ta muốn đem Phật pháp phổ biến truyền đến mỗi một quốc gia
phương Tây, nếu chúng ta không thông đạt ngữ văn của họ thì làm sao được? Tức
thời
tìm người phiên dịch rất khó, đây là chúng tôi từ ngay trong kinh nghiệm
mà có được. Cho nên nói, không xả Bồ Tát nghiệp tu hành ở vào thời đại hiện đại
này thì không chỉ là chúng ta chính mình phải tu hành đúng pháp, mà còn phải kế
tục
huệ mạng của Phật, phải hoằng pháp lợi sanh, còn phải nghĩ đến các chủng
tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, ngôn ngữ văn tự khác nhau, những vấn đề này
phải giải quyết như thế nào.


Đồng
tu trẻ tuổi, không luận là tại gia hay xuất gia đều phải phát tâm. Quả nhiên
phát tâm chuyên tu chuyên học, căn tánh chính mình có kém một chút cũng không
lo, quyết định có thể được Tam Bảo gia trì. “Phật thị môn trung, hữu cầu tắc
ứng”, chỉ sợ là chính mình nếu như giải đãi phóng túng thì không thể thành tựu.
Nếu như ham muốn hưởng thụ vật chất tinh thần của chính mình thì bạn cũng không
thể thành tựu. Người chân thật có thể thành tựu thì xả mình vì người, có phải
nhận lấy tất cả khổ cực cũng xin cam tình nguyện, chỉ cần có thể lợi ích chúng
sanh
, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác giác ngộ, giúp đỡ người khác hiểu rõ
chánh pháp, giúp đỡ người khác tu hành chứng quả. Đó là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát
nghiệp. Bạn phát ra cái tâm này, chăm chỉ nỗ lực mà tu, bạn chính là cúng dường
chư Phật Như Lai, vì sao vậy? Vì bạn tiếp nối huệ mạng của Phật, cúng dường tất
cả chúng sanh, phổ độ chúng sanh.


Cương lĩnh thứ bảy, “bất ly Bồ Đề tâm cúng dường”.


Bồ
Tát Phổ Hiền
ở trong Hạnh Nguyện Phẩm nói cho chúng ta nghe pháp cúng dường
tổng cộng có bảy điều, Ngài đem “như thuyết tu hành cúng dường” để ở hàng thứ
nhất, đem “bất ly Bồ Đề tâm cúng dường” đặt ở sau cùng. Một cái trước, một cái
sau này rất là quan trọng. Thực tế mà nói, bảy câu đều quan trọng, hai câu này
thì còn quan trọng hơn. Trên kinh Đại thừa Phật thường nói: “Lìa mất tâm Bồ
Đề
tu thiện pháp thì đều là ma nghiệp
”. Phật đặc biệt chú trọng giáo
huấn
đối với tâm Bồ Đề này. Không có tâm Bồ Đề thì tu bất cứ thiện pháp nào
cũng đều là ma nghiệp, không phải Bồ Tát nghiệp. Vì sao gọi nó là ma nghiệp?
Bởi vì không có tâm Bồ Đề tu tất cả thiện pháp, tương lai bạn có được là phước
báo
của trời người, hưởng phước báo của trời người thì không thể ra khỏi sáu
cõi luân hồi
, phước báo hưởng hết thì vẫn phải đọa lạc, cho nên gọi là ma pháp,
không phải là Phật pháp, là ma nghiệp, không phải Bồ Tát nghiệp, đạo lý chính
ngay chỗ này. Vậy thì phát tâm Bồ Đề, tu tích tất cả thiện pháp vì sao liền
biến thành Bồ Tát nghiệp? Bồ Tát giác ngộ, tâm Bồ Đềtâm giác, tâm giác ngộ
tu tất cả thiện pháp, các Ngài không hưởng thụ, trong đó các Ngài không có vọng
tưởng
, phân biệt, chấp trước, tu phước chính mình không hưởng phước, phước đó
để cho tất cả chúng sanh hưởng. Đó là Phật, là Bồ Tát. Tuyệt đối không để chính
mình hưởng thụ, chính mình hưởng thụ liền bị ma chướng. Để cho người khác hưởng
thụ thì bạn chính là Bồ Tát, bạn chính là Phật. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quán
sát
, bản thân Thích Ca Mâu Ni Phật có cách làm như vậy, sau Thích Ca Mâu Ni
Phật
, những đệ tử của Ngài cũng đều học theo thầy. Năm xưa An Thế Cao đến Trung
Quốc
, Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, trên lịch sử đều có ghi chép, Trung Quốc nhiều
đời, các đại đức từ Ấn Độ, từ Tây Vực đến Trung Quốc hoằng pháp lợi sanh, đời
sống
của các Ngài, thị hiện đều có thể lấy Thế Tôn làm tấm gương, đều có thể
học theo Thế Tôn, cho nên ở Trung Quốc có thể được từ triều đình đến thứ dân
tôn kính, có thể khiến cho người Trung Quốc hoan hỉ học tập Phật pháp. Công đức
của các Ngài, các Ngài có trí tuệ, có phước đức, nhưng trí tuệ, phước đức đều
để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Việc này người đời sau chúng ta cần phải
nên tường tận, phải nên giác ngộ, phải nên làm theo.


TÂM BỒ ĐỀ


Tâm
Bồ Đề, Thế Tôn ở trong Quán Kinh đã nói cho chúng ta nghe ba điều.


Điều thứ nhất là tâm chí thành, chân thành. Chí thànhchân thành đến tột đỉnh.
Tâm chí thành là thể của tâm Bồ Đề, chúng ta thường nói là thể tánh, thể tánh
của tâm Bồ Đềchân thành đến tột đỉnh, chúng ta người người đều có, chỉ là
hiện tại chúng ta bị vọng tưởng chướng ngại mất đi. Một ngày từ sớm đến tối
nghĩ tưởng xằng bậy thì tâm Bồ Đề sẽ không còn.


Chân
thành
, cái gì gọi là thành? Có rất nhiều người đều nói “tâm của tôi rất chân,
rất thành, tôi đều đem tâm chân thành đối với người”. Tôi nói với quý vị, tâm
chân
thành đó thảy đều là giả! Trước nhà Thanh, tiên sinh Tăng Quốc Phiên trong
lúc đọc sách ghi chép lại, ông đưa ra định nghĩa cho chữ “thành” rất hay. Người
Trung Quốc đi học trước đây đại khái đều đọc kinh Phật, cũng đều bằng lòng nghe
giảng kinh, do vì chính mình có tu dưỡng đối với Nho học, Đạo học nên sự lãnh ngộ
đối với Phật pháp sâu sắc hơn rất nhiều so với người hiện tại chúng ta. Ông
nói: “Một niệm không sanh gọi là thành”. Định nghĩa này rất hay, đích
thực là tương ưng với Phật pháp đã nói. Cái gì gọi là chân thành? Một niệm
không sanh gọi là chân thành, trong Phật pháp chúng ta gọi là nhất tâm, nhất
niệm
. Nhất niệm nhất tâm đó đều là chí thành, nhị niệm nhị tâm thì không thành.
Xin nói với các vị, không thành thì liền rơi vào trong mười pháp giới. Nếu như
bạn nhất tâm nhất niệm, bạn liền siêu việt mười pháp giới, đi đến nơi nào vậy?
Pháp giới nhất chân. Cho nên bạn phải nên biết, nhất tâm nhất niệm là năng
chứng, pháp giới nhất chân là sở chứng, nếu bạn không đến được nhất tâm nhất
niệm
thì quyết định bạn không thể chứng nhập pháp giới nhất chân. Bạn rơi vào hai
niệm ba niệm, đó là mười pháp giới, nếu còn thêm vọng niệm lăng xăng thì đó là
sáu cõi, không biết là bao nhiêu tâm bao nhiêu niệm thì đó là tạo ra sáu cõi.
Cho nên, Tịnh Tông niệm Phật công phu là ở nhất tâm bất loạn. Bạn thật được
nhất tâm bất loạn, nếu không đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn cũng đi
đến thế giới Hoa Tạng. Nhất tâm bất loạn tương ưng với pháp giới nhất chân,
không tương ưng với mười pháp giới. Bạn chân thật được nhất tâm bất loạn thì
không những siêu việt sáu cõi, mà còn siêu việt mười pháp giới, cho nên nhất
tâm bất loạn
không dễ dàng đạt được.


Ngày
trước tôi ở Hoa Kỳ, có một số đồng tu đọc kinh A Di Đà đến nói với tôi: “Pháp
à! Pháp môn Tịnh Độ tôi không thể tu, vì nhất tâm bất loạn tôi không làm
được
”. Tôi rất bội phục người xem kinh này, họ xem rất tỉ mỉ, người thông
thường xem thấy chỗ này đều không nêu ra vấn đề này. Họ suy nghĩ “nhất tâm bất
loạn” họ không làm được, e rằng không thể vãng sanh. Tôi liền nói với họ, phiên
dịch
từ “Nhất Tâm Bất Loạn” là Đại sư Cưu Ma La Thập dịch, là Ngài dịch ý, bản
dịch của Đại sư Huyền Trang thì câu này không dịch như vậy. Trên bản dịch của
Đại sư Huyền Trang là “Nhất Tâm Chuyên Niệm”, không phải dịch là Nhất Tâm Bất
Loạn
, như trên kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cũng dịch là “nhất hướng chuyên
niệm”. Nhất hướng chuyên niệm thì được, chúng ta có thể làm được, Nhất Tâm Bất
Loạn
thì thật là không dễ. Vậy thì câu nói này Đại sư La Thập có phải là dịch
sai không? Ngài La Thập dịch không sai, vì sao không sai? Các vị nhất định phải
nên biết, khi chúng ta vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn, cho nên mọi người cũng
không nên hoài nghi, trên kinh nói thế nào thì chúng ta làm như thế đó, không
nên đi hỏi Tây Phương rốt cuộc ở chỗ nào? Địa cầu là tròn, đi về hướng Tây
chẳng phải lại quay trở lại hay sao, rốt cuộc Tây Phương ở đâu vậy? Mọi người
càng truy tìm thì tư tưởng càng loạn càng hồ đồ, đến sau cùng ngay đến Tây
Phương
cũng không tin tưởng. Cho nên bất luận hướng Tây ở đâu, chúng ta cứ như
vậy mà làm, một câu Phật hiệu này là tín hiệu liên hệ của chúng ta với A Di Đà
Phật
, với thế giới Cực Lạc. Dựa vào cái tín hiệu này, chúng ta liền tiếp thông.
Chúng ta cũng không cần biết được thế giới Cực Lạc ở chỗ nào, rốt cuộc là ở
tinh cầu nào. A Di Đà Phật đến tiếp đón chúng ta đi thì chúng ta không cần phải
biết đường, cũng không cần phải biết phương hướng, đi theo Phật A Di Đà còn có
thể sai sao? Phải thật yên tâm. Pháp môn này là pháp dễ hành, khi Phật đến tiếp
dẫn
, trước tiên nhất định dùng Phật quang chiếu đến.


Như
năm trước, khi tôi đến nơi đây, Lâm Y Sanh của Hội Cứu khổ Quán Âm vãng sanh,
cư sĩ Lý Mộc Nguyên còn dẫn theo một số đồng tu đến hộ niệm cho ông. Trước lúc
vãng sanh hai ngày, tôi có đến thăm ông. Khi ông ra đi, ông nói với người trợ
niệm
: “Hiện tại tôi không thấy các vị, tôi thấy một mảng ánh sáng vàng”.
A Di Đà Phật phóng quang, trước tiên thấy được ánh sáng, ánh sáng vừa chiếu đến
công phu của bạn được nâng cao, bạn vốn dĩ chưa được nhất tâm, khi Phật quang
vừa chiếu đến thì liền được nhất tâm. Cho nên Đại sư La Thập dịch không hề sai,
chỉ cần bạn công phu thành khối, chúng ta chỉ cần làm đến công phu này thì
được. Công phu thành khối chính là một ngày từ sớm đến tối Phật hiệu không gián
đoạn
, trong lòng chúng ta chỉ nghĩ A Di Đà Phật, không hề có vọng niệm khác,
tất cả niệm khác đều biến thành A Di Đà Phật, đây gọi là công phu thành khối.
Chỉ cần bạn có công phu này, Phật đến tiếp dẫn bạn, Phật quang vừa chiếu liền
đem công phu của bạn tăng lên gấp bội. Gấp bội là gì vậy? Sự nhất tâm bất loạn.
Đại sư La Thập dịch không sai. Đại sư La Thập cũng là người vãng sanh thế giới
Cực Lạc
, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có Ngài, đây cũng là Bồ Tát thế giới Tây
Phương Cực Lạc
tái sanh. Cho nên người Trung Quốc chân thậtphước báo, những
vị pháp sư dịch kinh thời xưa đều là cổ Phật, Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ tái lai.
Nếu như không phải là người tái sanh, kinh này làm sao có thể dịch ra được!
Hiện tại chúng ta có thể trở thành người tái sanh hay không? Có thể! Chỉ cần
nguyện lực của bạn siêu vượt nghiệp lực của bạn, bạn chính là thừa nguyện tái
sanh
. Nguyện lực siêu vượt nghiệp lực, bạn liền được chư Phật Bồ Tát gia trì.
Vốn dĩ không có trí tuệ này, Phật vừa gia trì thì trí tuệ liền hiện tiền. Vốn
dĩ kinh này xem không hiểu được ý nghĩa, Phật vừa gia trì thì ý nghĩa mỗi câu
mỗi chữ giống như mạch nước không ngừng trào dâng, không thể nào ngừng dứt. Vấn
đề
là bạn có muốn làm người tái sanh hay không? Bạn có muốn làm Bồ Tát hay
không?


Chân
thật
muốn làm Bồ Tát thì chuyển nguyện lực siêu vượt nghiệp lực của bạn, bạn
liền thành công. Phải phát đại nguyện, phải chân thật nhìn thấu, phải chân thật
buông bỏ, chân thật giác ngộ, không có chính mình, cho nên không cần nghĩ đến
chính mình giúp đỡ chính mình. Không có chính mình, tất cả chúng sanh chính là
chính mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh thì chính mình liền viên thành Phật đạo,
chúng sanh chính là mình. Trên kinh Pháp Hoa nói Phật tri Phật kiến, khai
thị ngộ nhập
Phật chi tri kiến. Nếu như chúng ta có thể khẳng định tất cả chúng
sanh
tận hư không khắp pháp giới chính là chính mình, đây chính là Phật tri
Phật kiến, bạn có thể khẳng định thì bạn liền vào được tri kiến Phật. Vào Phật
tri kiến
liền chuyển phàm thành thánh thì cái thân này của chúng ta chính là
thừa nguyện tái sanh, ắt được Tam Bảo gia trì. Cho nên, không thể lìa tâm Bồ
Đề
. Tâm Bồ Đềtâm chân thành, đối nhân xử thế tiếp vật phải dùng tâm chân
thành.


Tâm
chân
thành phải bắt đầu từ đâu? Từ không vọng ngữ mà làm, từ không gạt người mà
làm, không tự gạt mình gạt người, đó là tối sơ phương tiện của tâm chân thành.
Bạn còn có sự việc che giấu người khác, còn có việc không thể nói với người,
thì chân thành của bạn ở chỗ nào? Không có! Thông thường các đồng tu nói sự
việc này khó làm. Tôi nói với bạn là không khó, cầu người khó, cầu chính mình
thì có gì khó đâu? Chính mình có chịu làm hay không? Chính mình thật muốn làm,
chịu làm chính là thật không còn muốn ở trong sáu cõi luân hồi nữa, chân thật
ngay đời này muốn thoát khỏi sáu cõi, thoát khỏi mười pháp giới, đi làm Phật,
đi làm Bồ Tát, bạn chỉ cần thật chịu làm, bạn liền có thể làm được. Bạn không
chịu làm thì không còn cách nào, ai cũng không thể giúp được, chư Phật Như Lai
cũng không thể giúp, sự việc này chính là sự việc của chính mình.


Điều thứ hai là Thâm tâm.


Điều thứ ba là Hồi hướng phát nguyện tâm.


Trong
tâm Bồ Đề, ý nghĩa thứ hai là “thâm tâm”, là tự thọ dụng; ý nghĩa thứ ba là
“tâm phát nguyện hồi hướng”, là tha thọ dụng, cho nên nói tâm Bồ Đề là nói ba
tâm, có thể, có dụng. Cái này giảng được rất tỉ mỉ. Trong tác dụng lại phân làm
hai loại, một cái là tự thọ dụng, một cái là tha thọ dụng. Tự thọ dụngthâm
tâm
. Người xưa nói cái gì là thâm tâm? Hiếu thiện, hiếu đức. Ngày nay chúng ta
đổi cách nói khác, hoan hỉ xả mình giúp người thì đây chính là thâm tâm. Tâm
phát nguyện hồi hướng chính là thực tiễn tâm chí thành của bạn. Thâm tâm của
bạn thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bạn chân thật làm được, chân
thật
ưa thích giúp đỡ người khác, chân thật đem phước đức trí tuệ của chính
mình cùng hưởng với tất cả chúng sanh, xem thấy người khác hưởng phước thì
chúng ta chính mình rất vui vẻ, xem thấy người khác ăn được no đủ, chính mình
không có ăn cũng rất vui vẻ, đây là tâm phát nguyện hồi hướng. Bồ Tát Mã Minh
trong Khởi Tín Luận giảng cho chúng ta nghe tâm Đại Bi, hay nói cách khác là
tâm Đại Từ Bi, Tâm Đại Từ Bithương yêu giúp đỡ tất cả chúng sanh không điều
kiện
, giúp đỡ tất cả chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh, quyết định không
phân biệt, không có chấp trước, không mang theo bất cứ điều kiện gì, toàn
tâm toàn lực giúp đỡ người. Đây là tha thọ dụng. Người thông thường thế gian,
bao gồm đồng tu học Phật chúng ta, trong đó có cả người xuất giatại gia,
khi giúp đỡ người khác, bố thí cho người khác còn phải nói điều kiện, cho dù
không tham muốn hồi báo cũng sẽ nói đến ta làm việc bố thí này có phải là việc
tốt chân thật hay không? Có phải là bị người khác gạt hay không? Còn có rất
nhiều câu hỏi để ở trong đầu, do dự không quyết. Tu bố thí, tu cúng dường như
vậy đều là phước báo hữu lậu ở trong sáu cõi, không phải công đức. Công đức
gì vậy? Không hề có chút nghi hoặc, thanh tịnh bố thí.Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên thường hay tán thán Pháp sư Đàm Thiền. Tôi đã
gặp ông rất nhiều lần, tôi rất tôn kính ông, rất bội phục ông, Pháp sư này tu
bố thícông đức, không phải phước đức. Bạn xem, đời sống của ông rất là
thanh đạm, đời sống vật chất của ông khổ cực hơn rất nhiều lần so với chúng ta,
chúng ta xem thấy ông như vậy sẽ sanh tâm hổ thẹn. Cả đời ông ăn cơm chỉ là một
món thức ăn, không như chúng ta ở đây còn có rất nhiều món. Ông uống nước là
nước máy, cầm cái ly không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi, uống nước thì đến
vòi nước máy lấy nước trong vòi mà uống. Chúng tôi đi thăm ông, ông xem chúng
tôi
quý khách để tiếp đãi, mua một bình nước khoáng để đãi chúng tôi, đó là
chiêu đãi khách quý. Còn ông bố thí thật khả quan, Mỹ kim cho đi lần một trăm
vạn, không chút bỏn xẻn, sau khi cho đi rồi ngay đến hỏi cũng không hỏi đến.
Ông nói, tôi đã đưa cho bạn rồi, bạn làm việc tốt làm việc xấu, nhân quả là bạn
gánh tôi không gánh. Đây gọi là thanh tịnh bố thí, bố thí này là công đức,
không phải là phước đức. Sau khi bố thí rồi vẫn còn hỏi việc này đã làm được
đến đâu rồi thì đó chính là phước đức, không phải là công đức, vì tâm không
thanh tịnh. Bạn thấy, chư Phật Như Lai bố thí cho tất cả chúng sanh giống như
Pháp
sư Đàm Thiền vậy, quyết định không còn hỏi đến nữa, ngày nay chúng ta gọi
vô tư bố thí cúng dường, vô điều kiện bố thí cúng dường, chỉ cần thấy chúng
sanh
cần thiết, chúng ta chính mình có năng lực thì luôn là toàn tâm toàn
lực
giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực thành tựu họ. Đối nhân xử thế tiếp vật ngay
trong cuộc sống thường ngày không lìa khỏi tâm Bồ Đề, đó gọi là cúng dường.
Thực tế mà nói, như đây nói cúng dường chư Phật Như Lai không bằng nói cúng
dường
chân như tự tánh. Chân như tự tánh chính là chư Phật Như Lai. Các vị tỉ
mỉ mà thể hội cái vị đạo này, sau đó mới biết được chân thật nghĩa của hai câu
kinh văn này.


“Giả linh cúng dường hằng sa thánh”.


Chữ
“cúng dường” là nói ở ngay chỗ này.


“Hằng
sa thánh”, thánh ở đây không phải là người thông thường, dùng lời hiện tại
nói là Pháp Thân Đại Sĩ. Chứng được pháp thân Bồ Tát mới có thể gọi là thánh
nhân
, chưa chứng được pháp thân Bồ Tát thì chúng ta gọi họ là hiền nhân, thánh
hiền
. Đây là từ trên Biệt Giáo mà nói. Công phu đoạn chứng của Viên Giáo Sơ Trụ
Bồ Tát cũng bằng với Biệt Giáo Sơ Địa, cho nên chữ thánh ở chỗ này là Biệt Giáo
Sơ Địa, Viên Giáo Sơ Trụ. Hằng sa là số lượng nhiều, bạn bố thí cúng dường
nhiều Pháp Thân Đại Sĩ đến như vậy thì phước báo của bạn bao lớn? Không thể
tính
được, không cách gì tính được. Phước báo lớn như vậy, nhưng Phật nói “bất
như kiên dũng cầu chánh giác”, vẫn không thể sánh được với việc bạn có quyết
tâm
kiên định, dũng mãnh tinh tấn mà cầu chánh giác. Chánh giác chính là
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
. Bởi vì ở đây là kệ tụng, bị hạn chế ở câu chữ,
mỗi câu bảy chữ, bảy lời tụng, chánh giác chỗ này là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh
Giác
, không bằng hạ quyết tâm dũng mãnh tinh tấn làm Phật. Làm Phật thế nào
vậy? Niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật. Niệm Phật đường chúng ta chính
là “kiên dũng cầu chánh giác”, bạn mới biết được pháp môn niệm Phậtthù
thắng
, pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Tâm của chúng ta nguyện khiến cho
chúng sanh cứu cánh thành Phật, phải thường giữ lấy cái tâm này. Chính mình một
lòng cầu sanh Tịnh Độ, đem công đức chính mình đã tu hằng ngày, đoạn ác tu
thiện
, tích công bồi đức, thảy đều hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ. Phước đức đã tu
quyết không hưởng thụ, vừa hưởng thụ thì thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể
đi được. Quyết không hưởng thụ, để tất cả phước đức đợi đến lúc lâm chung để
hưởng. Khi lâm chung không có bệnh khổ, biết trước giờ chết, đứng mà vãng sanh,
ngồi mà vãng sanh. Tốt quá! Thị hiện cho người khác xem, làm ra tấm gương tốt
cho người khác xem, người ta xem rồi liền tin tưởng.


“Vãng
sanh bất thoái thành Phật”, phía trước nói nhiều đến như vậy nhưng quy kết ở
một câu này, đều không bằng niệm Phật vãng sanh làm Phật. Chúng ta hiểu rõ đạo
này. Mục tiêu sau cùng của Tứ Tất Đàn, Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn là gì vậy? Giúp
người khác niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật, đó chính là Đệ Nhất Nghĩa
Tất Đàn
.


Kinh văn:


Giả linh cúng dường hằng sa thánh


Bất như kiên dũng cầu chánh giác”.


Hai
câu kinh văn này ở trong toàn kinh chiếm địa vị rất quan trọng, rất nhiều đại
đức
xưa nay thường hay vận dụng ở trong ngôn luận chú sớ, ý nghĩa sâu rộng
tận
, nhất là ở vào thời đại hiện đại này, chúng ta đọc hai câu kinh văn này
giống như Thế Tôn ở ngay trước mặt kề tai nói với chúng ta, cảm xúc rất là sâu
sắc.


Kinh
văn cách giảng rất nhiều, đại đức xưa đem chữ “Thánh” này xem là Bồ Tát Địa
Thượng, cái ý này cũng rất rõ ràng. Nếu như sâu hơn một tầng, rộng hơn một
tầng, chữ thánh này chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là bao hàm lấy tất cả
chúng sanh. Trên kinh Đại thừa thường nói: “Tất cả chúng sanh đều là Phật ở vị
lai”; Hoa Nghiêm, Viên Giác nói được càng thấu triệt hơn: “Tất cả chúng sanh
vốn dĩ là Phật”. Vậy thì do đây có thể biết, chúng ta cúng dường tất cả chúng
sanh
chẳng phải là cúng dường hằng sa thánh hay sao? Tại vì sao không bằng kiên
dũng cầu chánh giác? Các vị phải nên biết, chỉ tu cúng dường thì bạn có được là
phước báo, bạn cúng dường chư Phật Bồ Tát có nhiều hơn, phước báo của bạn cũng
chẳng qua là ở cõi trời, trời Dục Giới, trời Sắc Giới, hưởng phước trời mà
thôi. Do đó chỉ riêng cúng dường thì không cứu cánh, cho nên không bằng kiên
dũng cầu chánh giác.


Kiên
kiên định tín-nguyện-hạnh, nhất là tín tâm. Phật pháp không luận là tông
phái
nào, không luận một pháp môn nào đều là thành vô thượng đạo. Vì sao chúng
ta
không thể thành tựu? Vì tín tâm của chúng ta không kiên định, tín tâm có thể
dao động, do đó người tu hành rất nhiều mà người thành tựu thì ít. Những người
nào có thể thành tựu? Tín nguyện kiên định, trước sau không đổi, cũng chính là
nói thỉ chung bất biến, con người đó cả đời quyết địnhthành tựu.


Tín
tâm
tại vì sao có thể thoái, tại vì sao có thể thay đổi? Ở trong đây tóm lại
không ngoài hai nguyên nhân.


Nguyên
nhân
thứ nhất là chính mình từ vô lượng kiếp đến nay tu tích thiện căn phước
đức
nhân duyên mỏng, không sâu dày.


Nguyên
nhân
thứ hai là nhận thức đối với giáo lý chưa đủ sâu, cho nên học Phật, giáo
nghĩa
của Phật không liễu giải một cách sâu sắc. Thế Tôn ở trên hội Kim Cang
Bát Nhã dạy chúng ta “thâm giải nghĩa thú”.


Chúng
ta
đối với nghĩa thú của Phật pháp hiểu được không đủ sâu là do bởi hai loại
nguyên nhân này, nên không ngăn nổi mê hoặc của năm dục sáu trần bên ngoài,
phiền não tập khí theo đó mà thêm lớn, đạo tâm bị tiêu mất hết. Đây là từ xưa
đến nay, bao nhiêu người tu hành không thể thành tựu, nhân tố chính ngay chỗ
này. Cho nên nếu chúng ta muốn có thành tựu, thứ nhất tín tâm phải kiên định.
Tín tâm kiên định thực tế là khó, không phải là một việc dễ dàng. Chính mình
trước đây thiện căn phước đức nhân duyên mỏng một chút cũng vẫn không sợ, nếu
như chúng ta ngay trong một đời này gặp được duyên thù thắng thì có thể bổ túc
thiện
căn phước đức nhân duyên không đủ. Cho nên ở trong Quán Kinh Sớ, Đại sư
Thiện Đạo nói rất hay, Ngài nói: “Chín phẩm vãng sanh đều là ở duyên ngộ
khác nhau”
. Chúng ta biết được Thiện ĐạoA Di Đà Phật tái sanh, lời nói
này chính là A Di Đà Phật đích thân vì chúng ta nói. Do gặp duyên khác nhau,
cho dù gặp được nhân duyên thù thắng, nếu như thiện căn phước đức không có cũng
không được, cho dù đã có mà không đủ thì có thể bù đắp vào, nếu như không
thì cũng không thể thành tựu.


Thí
dụ
này rất hiển nhiên, bản thân tôi chính là một thí dụ sống động. Khi tôi còn
trẻ, tôi nghe được Phật pháp rất trễ, 25 tuổi mới được nghe Phật pháp, chính
tôi luôn cảm thấy quá trễ, do duyên không đủ. Tôi thân cận tiên sinh Phương
Đông Mỹ, Phương tiên sinh học trò rất đông, tôi học Phật với Đại sư Chương Gia,
học trò của Đại sư Chương Gia cũng rất nhiều. Sau khi Đại sư Viên Tịch, tôi nhờ
vào sự giới thiệu của lão cư sĩ Châu Kính Vũ quen biết lão cư sĩ Lý Bĩnh Nam.
Khi tôi theo lão sư Lý, học trò của lão sư Lý có đến 20 vạn người. Học trò
nhiều đến như vậy nhưng vì sao không thể lộ diện? Bởi vì thiện căn phước đức
nhân duyên ít, không phải họ không có, họ có, họ cũng gặp được, nhưng ít thôi.
Ít mà đi theo lão sư tốt vẫn không cách gì bổ túc, nguyên nhân chỉ là như vậy.
Ngày nay chúng ta ở trong cái hội Singapore này duyên đầy đủ, duyên thù thắng,
có thể thành tựu hay không? Chỉ ở thiện căn phước đức của các đồng tu. Nếu như
các vị đồng tu chân thật thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, ở ngay trong
pháp duyên thù thắng như vậy, tôi tin tưởng bạn nhất định có thể thành tựu.


Hiện
tại
chúng ta sẽ giảng kinh Hoa Nghiêm trong Báo Ân Đường của Tịnh Tông Học Hội,
buổi sáng mỗi ngày từ mười giờ giảng đến mười một giờ rưỡi, ngày ngày giảng.
Các vị có thể ở trong nhà mở mạng lên xem, chúng ta mỗi một lần giảng đều đồng
thời
đưa lên mạng. Hiện tại vi tính rất là thuận tiện, chúng ta giảng kinh tại
đây, đồng tu Hoa Kỳ cũng nghe được. Chúng ta vừa thay đổi thời gian, đồng tu
Hoa Kỳ gọi điện thoại đến rất là hoan nghênh. Ban ngày buổi sáng mười giờ chúng
ta
bắt đầu giảng, ở Hoa Kỳ là 8 giờ buổi tối, họ xem là đúng lúc, 8 giờ xem đến
9 giờ rưỡi, cho nên họ gọi điện thoại đến nói vui mừng không gì bằng. Úc Châu
cũng xem được, Hong Kong cũng xem được. Đó là những gì tôi biết được, những gì
tôi không biết chắc là sẽ rất nhiều. Cho nên các vị ở trong nhà có thể lắp máy
vi tính để mở mạng xem, ngày ngày bạn đều xem thấy.


Thời gian đầu học Phật pháp, đọc tụng, nghe giảng quan trọng
hơn bất cứ thứ gì, vì sao vậy? Giúp cho bạn kiên định tín tâm, giúp cho bạn
kiên định nguyện tâm, thì bạn cầu chánh giác mới có thể tin cậy được.
Nếu bạn không thể thâm giải nghĩa
thú, bạn sẽ giải đãi, bạn sẽ thoái chuyển. Bạn phải nên biết, khi vừa giải đãi,
vừa thoái chuyển, bạn liền phải giác ngộ chính mình thiện căn phước đức không
đủ, không thể thấu triệt được đối với nghĩa kinh. Người thiện căn phước đức sâu
dày thì sẽ không thoái chuyển, người thâm giải nghĩa thú cũng sẽ không thoái
chuyển
, hai loại người này quyết định thành tựu.


Mọi
người
đều biết thế giới này có tai nạn, làm thế nào cứu chính mình? “Không bằng
kiên dũng cầu chánh giác”. Làm thế nào cứu giúp chúng sanh? “Không bằng kiên
dũng cầu chánh giác”. Chân thậttự lợi lợi tha, chân thật là phía trước
quyển kinh này đã nói “trụ chân thật huệ”, thực tiễn “huệ dĩ chân thật chi
lợi”, liền thực tiễn câu nói này. Vậy thì do đây có thể biết, nhất định phải
tín tâm kiên định, quyết không dao động. Phải ghi nhớ giáo huấn của Đại sư
Thiện Đạo, bất luận người nào đến nói với chúng ta mà không tương ưng với pháp
môn
bổn kinh này, chúng ta thảy đều cự tuyệt, thảy đều không tiếp nhận. Đại sư
Thiện Đạo nói: “Cho dù là Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh, mười phương chư
Phật
tái lai nói với bạn mà không tương ưng với kinh này cũng không nghe
”,
vì sao vậy? Đó không phải Phật thật, là Phật giả. Nếu như là Phật thật, Phật
Phật
như nhau, tất cả chư Phật nói ra quyết định phải tương ưng với Thích Ca
Mâu Ni Phật
đã nói, đó là Phật thật. Đây là Đại sư Thiện Đạo hết lời khuyên bảo
đối với chúng ta, sợ nhất là chúng ta trộm nghe nói nhảm, lắng nghe vị pháp sư
này, vị đại đức kia nói thế này, đối với pháp môn này, đối với kinh điển này
đưa ra lời phê bình, trong lòng lập tức liền hoài nghi, lập tức bị dao động;
hoặc giảtiếp xúc năm dục sáu trần, chính mình tham sân phiền não khởi hiện
hành
, tâm danh lợi liền khởi lên, liền thoái chuyển. Sự việc này thì quá nhiều,
nơi nơi chốn chốn chúng ta đều thấy được. Giữ gìn kiên dũng không thoái thật
khó.


“Dũng”
dũng mãnh tinh tấn, quyết tâm cầu chánh giác. Chánh giác ở ngay chỗ này,
chúng ta ở ngay trong một đời này quyết định có thể cầu đến được, quyết định
thể thành tựu thì chỉ có một môn là niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật.
Một môn này thật đáng tin, thật ổn định, thật mau lẹ. Các pháp môn khác đương
nhiên cũng không tệ, chỉ sợ là căn tánh chúng ta không đầy đủ, dùng lời hiện
tại
mà nói là điều kiện của chúng ta không đủ, vì sao vậy? Quyết định phải đoạn
phiền não, phải đoạn kiến tư, phải đoạn trần sa, phải phá vô minh, việc này
thật là quá khó, đích thực không phải là việc của người hiện đại có thể làm
được. Đừng nói những thứ này, chỉ nói pháp môn của Mật giáo, lão cư sĩ Hoàng
Niệm Tổ là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông, truyền nhân của Nặc Na Hoạt Phật,
ông rất thẳng thắn mà nói với mọi ngườithời đại này tu học Mật pháp được
thành tựu thì đã không có người, chỉ có niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Cho nên ông
tiếp xúc rất nhiều đồng tu Mật tông, ông khuyên họ gia trì kinh Vô Lượng Thọ,
gia trì kinh A Di Đà Yếu Giải, gia trì Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, ông
bảo họ gia trì ba loại này. Hay nói cách khác, Mật không thành tựu, cái này
thành tựu. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, sư đồ chân thật
hết lời khuyên bảo, cùng phương phápĐại sư Vĩnh Minh Diên Thọ dùng gần như
hoàn toàn như nhau.


Thời
đại
Vĩnh Minh Diên Thọ người tham thiền rất nhiều, Ngài thấy được rất rõ ràng
là không thể có thành tựu, cho nên đề xướng Thiền Tịnh song tu: “Có Thiền có
Tịnh, như hổ mọc thêm sừng”. Cái ý này là nói gì vậy? Xem thấy bạn tu thiền
không thể có thành tựu, nếu bạn thêm phần Tịnh Độ này thì có thành tựu. Không
phải Ngài khích lệ chúng ta Thiền Tịnh song tu, mà Ngài đối với người tu Thiền
mà nói. Người tiên nhập vi chủ, có vấn đề thể diện, không thể buông bỏ được,
cho nên tổ sư dùng phương pháp phương tiện khéo léo này, bạn thêm vào Tịnh Độ
thì tốt hơn, họ liền sẽ tiếp nhận, cũng đã đủ thể diện, cũng có thể xuống được
đài. Hạ lão, Hoàng Niệm lão cũng là như vậy, người học Mật cũng là có vấn đề
thể diện, dùng loại phương pháp này để giúp đỡ họ, để thành tựu họ. Nếu như là
người thành thật niệm Phật thì quyết định thành tựu. Đó là mười phương tất cả chư
Phật tán thán ở quyển kinh này, chúng ta đều đọc qua, Phật làm gì có vọng ngữ?
Mỗi câu đều là lời giáo huấn chân thành, chúng ta phải tin tưởng, phải đem sự
việc này hoàn thành ngay trong một đời này của chúng ta, duy nhất một sự việc
lớn để làm. Tất cả thời, tất cả chỗ, niệm niệm tương ưng với Phật, tương ưng
với A Di Đà Phật.


Lại
nói với các vị, chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật chính là chân thật cúng
dường
hằng sa thánh, đây là như giáo tu hành cúng dường. Chúng ta xả bỏ tất cả
hưởng thụ, xả bỏ tất cả phú quý, tất cả thời gian đều dùng để niệm Phật, đều
dùng để đọc kinh, cũng là tiêu tai giải nạn thay cho chúng sanh. Đạo lý này
chúng ta trong lúc giảng giải đã nói qua rất nhiều lần, đây là hành vi chân
thật
tự lợi lợi tha nhưng phàm phu không nhận biết, còn chư Phật Như Lai tán
thán
, long thiên thiện thần xem thấy thì cung kính hộ trì. Cho nên chúng ta
ngay chỗ này, khi Thôn Di Đà chưa bắt tay trù bị, chúng ta liền mở niệm Phật
đường trước, thực tiễn việc lớn này trước. Hay nói cách khác, hóa giải kiếp nạn
thế gian tất cả chúng sanh, đây là một việc lớn bức bách nhất ở ngay trước mắt,
cấp tốc phải làm ngay. Chúng ta ngay trong mỗi niệm, cái niệm này là nguyện,
nguyện tất cả chúng sanh cũng có thể giống y như chúng ta vậy, ngay trong một
đời
chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Chỉ có nguyện này mà không thể thực
tiễn
thì là hư nguyện.


Nguyện
làm thế nào thực tiễn? Thực tiễn nhất định phải tu hành, tự hành hóa tha, không
luận vào lúc nào, không luận vào bất cứ trường hợp nào, chúng ta đem pháp môn thù
thắng
này giới thiệu cho người khác. Giới thiệu cho người khác phải hiểu được
quán cơ. Cơ có ba loại, trong Phật pháp thường nói có thượng căn, trung căn, hạ
căn
, cách nói này rất khó hiểu. Loại người nào là thượng căn? Loại người nào là
hạ căn? Hạ căn vẫn không tệ, vẫn còn có không có căn. Không có căn mà bạn tặng
cho họ, họ cũng không cần. Cho nên chúng ta kết duyên với người, người không có
căn thì trồng thiện căn cho họ, cũng không thể bỏ đi. Làm thế nào để trồng
thiện căn cho họ? Họ xem thấy hình dáng của Tam Bảo, nên gọi là “một khi nghe
qua tai, mãi đã trồng được thiện căn”. Âm thanh của Tam Bảo, hình tướng của Tam
Bảo
một khi nhìn thấy qua cũng là vĩnh viễn trồng được thiện căn, cho nên các
vị phải hiểu rõ sự thật này. Hiểu rõ đạo lý này, bạn liền biết được hình tướng
của người xuất gia đã tu phước báo rất lớn, bạn đi bộ trên đường một lúc, đi
một vòng là đã biết bao nhiêu người nhìn thấy. Vừa nhìn thấy thì họ biết đây là
Phật giáo đồ, Hòa thượng, người xuất gia, trong A Lại Da thức của họ có cái ấn
tượng
này, giống Phật đã liền trồng xuống. Điều này đồng tu tại gia không làm
được, đồng tu tại gia phải làm như thế nào? Nếu bạn muốn đi ra phố thì trên tay
đeo một xâu chuỗi, người ta vừa nhìn thì A Di Đà Phật. Bạn phải có tiêu chí đưa
ra, đây là để cho tất cả chúng sanh trồng giống Phật. Người không có giống
Phật, trồng giống Phật cho họ. Chúng ta phải thật có tâm mà làm. Có không ít
đồng tu đến nơi đây để nghe kinh, tham gia pháp hội, tự mình lái xe đến, trên
xe chúng ta trước sau đều dán nhiều chữ A Di Đà Phật. Xe của bạn đi đến nơi
đâu, người ta vừa nhìn thì đã gieo duyên Phật cho họ rồi. Đây đều là thuộc về
pháp cúng dường. Người hạ căn nghe được rất hoan hỉ, có thể chắp tay cung kính,
họ không đến nghe kinh, họ không đến niệm Phật, đó là hạ căn. Người trung căn
sau khi nghe rồi, sau khi biết rồi thì họ sẽ đến nghe kinh, cũng sẽ đến niệm
Phật
. Người thượng căn sau khi nghe được thì cả đời họ liền sẽ nương vào pháp
môn
này, ngay trong một đời này quyết định vãng sanh thành Phật. Người trung
căn
chưa chắc một đời này có thể vãng sanh, người thượng căn quyết định được
sanh Tịnh Độ.


Bình
thường
chúng ta phải hiểu được quán cơ, phải hiểu được giúp đỡ tất cả chúng
sanh
, cho nên chúng ta kiên dũng cầu chánh giác cũng không quên cúng dường hằng
sa
thánh, lấy kiên dũng cầu chánh giác làm chủ, cúng dường hằng sa thánh cùng
tất cả chúng sanh rộng kết pháp duyên, duyên thù thắng. Ở trên kinh Phật thường
nói: “Phật không độ người vô duyên”. Do đây có thể biết, kết duyên là quan
trọng đến dường nào, đặc biệt là người xuất gia. Người xuất gia tiếp nhận cúng
dường
của tín đồ, lấy cúng dường để làm cái gì? Nhất định đi kết pháp duyên, đó
công đức chân thật. Phần cúng dường này nếu chính mình đem đi hưởng thụ thì
hỏng rồi, đó chính là ngạn ngữ trong nhà Phật thường nói “đời này không liễu
đạo, mang lông đội sừng để trả”. Cho nên nhất định phải hiểu được rộng kết pháp
duyên
, tất cả vì chúng sanhPhật pháp.


Chúng
ta
cũng thấy là thế gian có không ít viện dưỡng lão, chúng ta ở Úc Châu tham
quan rất nhiều thôn dưỡng lão, từng tòa nhà của người già. Tôi rất lưu ý đến
việc này, xem được rất nhiều. Có người nói viện an lãocông trình không có
hy vọng, họ đến nơi đó để chờ chết, đời sống vật chất chăm sóc được rồi nhưng
đời sống tinh thần trống rỗng. Cho nên chúng ta muốn thành lập Thôn Di Đà, hiện
tại
chúng ta tiếp xúc tôn giáo bên ngoài nhiều, rất nhiều tôn giáo đều lập viện
dưỡng lão, đều thành lập viện cô nhi, chúng ta phải khích lệ họ, giúp đỡ họ.
Viện dưỡng lãocông trìnhhy vọng, có đại hy vọng. Viện dưỡng lão của nhà
Phật, tương lai vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc; thông thường những người
trong viện dưỡng lão của các tôn giáo tương lai đều muốn lên thiên đường, hưởng
thiên phước, làm sao mà không hy vọng chứ? Hy vọng này từ do đâu mà có? Hy vọng
từ giáo dục tôn giáo, bạn dưỡng lão, dưỡng cho họ, ngày ngày phải cho họ lên
lớp, nhất định phải có thầy tôn giáo mỗi ngày giảng kinh nói pháp với họ, lãnh
đạo
họ tu hành. Mỗi một tôn giáo đều có phương thức tu hành của họ, như vậy đều
thể đạt đến mục tiêu mong cầu của tôn giáo là lên trời, vãng sanh, không đọa
ba đường ác, không còn đến nhân gian chịu khổ, làm sao mà họ không còn có hy
vọng
chứ? Tràn đầy hy vọng. Nếu như viện dưỡng lão này không có người giảng
kinh
nói pháp, không có người lãnh đạo tu hành thì đích thực là có vấn đề.
Chúng ta xem thấy người già không phải đang nghĩ tưởng xằng bậy thì là như ngây
như dại. Ngây ngây dại dại là rơi vào vô minh, nghĩ tưởng xằng bậy nhà Phật gọi
trạo cử, hai loại hiện tượng này đều không tốt, đều là nhân của ba đường ác.
Cho nên chúng ta giúp đỡ viện dưỡng lãocông trình tràn đầy hy vọng, tràn
đầy sáng lạn, quyết không phải là công trình vô vọng như người thông thường đã
nói. Tuổi già giúp cho họ thành tựu, giúp cho họ đời sau càng hạnh phúc càng
tốt đẹp hơn đời này. Viện cô nhi càng phải giúp đỡ trẻ em thành tựu đức hạnh kỹ
năng, học vấn của chúng. Chúng ta phải chân thật có lòng yêu thương, cố gắng
dạy bảo chúng. Đây đều là thuộc về cúng dường hằng sa thánh, đem những công đức
này hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là nhiều phước
đức
, nhiều thiện căn, nhiều nhân duyên. Trên kinh Di Đà nói: “Không thể thiếu
thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia”, chúng ta tạo ra là nhiều
thiện căn, nhiều phước đức. Cho nên chính mình khởi tâm động niệm, lời nói việc
làm
đều không rời khỏi quan niệm này, hành hành đều thực tiễn quan niệm này.


Lần
này tôi giảng kinh ở Hong Kong, có đồng tu hỏi tôi niệm Phật thế nào mới có thể
nắm chắc được phần vãng sanh? Tôi nói với họ, biết trước giờ chết, không có
bệnh khổ, ngồi mà đi, đứng mà đi thì nắm chắc. Họ hỏi vậy có thể làm được hay
không? Tôi nói, có thể! Vấn đề chính là bạn có chịu làm hay không? Chân thật
đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, tu phước không nên hưởng phước, phước báo
giữ lại khi lâm chung hưởng.
Khi lâm chung không có bệnh khổ là đại phước
báo
. Khi lâm chung rõ ràng tường tận, xem thấy Phật đến tiếp dẫn, nói với thân
bằng quyến thuộc của bạn là “bye bye, tôi đi đây”, đó là phước báo đệ nhất
đẳng
, một đời tu tích đến lúc này hưởng. Bạn vừa biểu diễn như vậy thì bạn độ
biết bao nhiêu người? Người ta xem thấy bạn vãng sanh thì không tin tưởng cũng
tin tưởng. Chúng ta nói đến rách da miệng nhưng chưa chắc họ đã tin, khi vừa
biểu diễn như vậy thì họ liền tin tưởng. Họ lại hỏi tôi, vậy phải làm bằng cách
nào? Tôi vừa rồi nói là nguyên tắc, bạn phải tu bố thí cúng dường. Người đến
trung niên đều phòng bị tương lai phải chết, phải chuẩn bị một ít tiền tương
lai dưỡng lão, lại muốn chuẩn bị một ít tiền làm phí thuốc thang, sợ mình bị bệnh.
Tôi liền nói với họ, bạn nên đem tiền dưỡng lão của bạn cho đi, tặng cho viện
dưỡng lão, đem phí thuốc thang của bạn cho đi luôn, tặng cho những người bệnh
khổ
, bạn có thể làm được thì bạn nhất định biết trước giờ chết, không bị bệnh,
đứng mà đi, ngồi mà ra đi. Do nguyên nhân gì? Bạn không có tiền để bệnh, bạn
không có tiền để dưỡng lão, bạn liền thành công rồi. Bạn muốn chuẩn bị một ít
tiền để dưỡng lão thì bạn không già không được, chuẩn bị một ít tiền để làm phí
thuốc thang thì bạn không thể không bị bệnh, bạn làm sao có thể đi được tự tại
chứ? Trong đây có đạo lý, bạn phải hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự
thật
. Tại vì sao người khác có thể làm được còn chúng ta không làm được? Chúng
ta
từ ngay gốc, quan niệm đã sai lầm rồi. Chân thật đi tu từ bi hỉ xả, phải xả
được sạch trơn, đây là quyết định nắm chắc ngay trong một đời viên mãn thành
tựu
. Cho nên ý nghĩa của hai câu nói này rất là sâu, rất là rộng lớn, chúng ta
nói không hết. Hai câu này chỉ nói đến chỗ này.


Kinh
văn:


Nguyện đương an trụ Tam Ma Địa


Hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết


Cảm đắc quảng đại thanh tịnh


Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân”.


Câu
này chính là quả báo của “kiên dũng cầu chánh giác”, bài kệ phía sau chính là
thực tiễn “cúng dường hằng sa thánh”. Bạn xem, trước thành Phật, sau độ chúng
sanh
, đó là chánh lý. Chính mình không có thành tựu mà muốn độ hóa chúng sanh
thì khó. Khó ở chỗ nào? Sợ bị chúng sanh độ đi mất. Sự việc này thì quá nhiều
rồi, cho nên người xưa có một chỗ tốt là khi chính mình chưa có thành tựu thì
cả đời không rời khỏi lão sư. Chính mình chưa có thành tựu mà rời khỏi lão sư
thì rất dễ dàng mê đắm trong năm dục sáu trần, mê ở danh vọng lợi dưỡng, vậy
thì
đọa lạc sẽ rất nhanh. Khi vừa đọa lạc xuống thì quay đầu rất khó, không dễ
dàng, cho nên có tính cảnh giác cao độ, không rời khỏi lão sư, không rời khỏi
bạn đồng tu, nương nhờ vào chúng.


Chúng
ta
xem đoạn kinh văn này, mở đầu là “nguyện đương an trụ tam ma địa”.
Thực tế mà nói, đây là cầu thành Phật nhiếp Tịnh Độ nguyện, ngay trong tám câu
này là quy nạp các nguyện, cũng chính là hạt nhân của 48 nguyện. Câu thứ nhất
nói “nguyện đương an trụ tam ma địa”. Tam Ma Địa là gì? Chính là niệm Phật Tam
Muội
. Đoạn kinh văn này là nói Tỳ kheo Pháp Tạng, tức A Di Đà Phật tu hành
nhân địa. Pháp Tạng, thực tế mà nói là Thế Tôn Ngài thị hiện làm ra tấm gương
cho chúng ta xem. A Di Đà Phật có phải ở thế giới Tây Phương Cực Lạc mới thành
Phật
hay không? Nếu như bạn có cách nhìn này, cách nghĩ này thì bạn hoàn toàn
sai rồi. Pháp Tạng cũng là cổ Phật tái lai, thế giới Tây Phương Cực Lạchóa
độ
của Ngài. Giống như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, ba ngàn năm trước xuất
hiện
ở phía bắc Ấn Độ thị hiện tám tướng thành đạo, có phải vào lúc đó Thích Ca
Mâu Ni Phật
mới tu hành chứng quả hay không? Không phải. Thế Tôn Ngài ở trong
kinh Phạm Võng nói với chúng ta, lần này Ngài đến biểu diễn thành Phật là lần
thứ tám ngàn. Vở kịch này diễn rất quen thuộc, đã diễn tám ngàn lần rồi. A Di
Đà Phật
thế giới Cực Lạc thành Phật cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy,
cũng không biết đã diễn bao nhiêu lần rồi. Cho nên chúng ta biết được cổ Phật
thị hiện, không phải chân thật ở ngay đời này mới thành Phật. Sự việc này đại
đức
xưa cũng có thảo luận, có người nói Pháp Tạng, thân phận vào lúc này là Bồ
Tát thập địa
, cũng có người nói là Bồ Tát địa thượng. Thực tế mà nói, chân thật
cổ Phật tái lai, hoàn toànthị hiện để cho chúng ta xem, làm cho chúng ta
xem, bảo chúng ta học tập, lấy Ngài làm tấm gương, học tập với Ngài. Trên nhân
địa
, chúng ta hiện tạinhân địa vẫn chưa vãng sanh thì học Pháp Tạng Tỳ kheo,
tương lai sau khi vãng sanh thì học A Di Đà Phật, đó là học quả địa, trước khi
chưa vãng sanh học nhân địa, bạn thử nghĩ xem, ý nghĩa của thị hiện này bao
nhiêu sâu? Chúng ta không từ ngay chỗ này mà thể hội, bạn làm sao có thể giác
ngộ
, bạn làm sao có thể tường tận? Bạn từ chỗ nào mà bắt tay vào học tập? Chư
Phật Như Lai
từ bi đến cùng tột, trên kinh Đại thừa thường nói Thân-Ngữ-Ý tam
luân
hóa độ chúng sanh, đó chính là dạy cho chúng ta. Chúng ta phải an trụ Tam
Ma Địa
, cũng phải học A Di Đà Phậtnhân địa. “Nguyện đương an trụ Tam Ma
Địa”. Chúng ta phải đem tâm an trụ ở ngay trong niệm Phật Tam Muội. Trên kinh
nói “niệm Phật Tam Muội, Tam Muội Trung Vương”.


Tam
Muội
là tiếng Phạn, phiên dịch thành ý Trung Quốcchánh thọ, hưởng thụ bình
thường
. Hưởng thụ bình thường là gì? Chấp trì danh hiệu, đó mới là chân thật
hưởng thụ bình thường. Chúng ta quên mất đi Phật hiệu thì nghĩ tưởng xằng bậy.
Nghĩ tưởng xằng bậythọ dụng không bình thường. Các vị phải nên biết, nghĩ
tưởng
xằng bậy là tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta chính mình phải có tâm cảnh
giác, một ngày 24 giờ đồng hồ, tỉ mỉ mà tư duy là ngay trong 24 giờ đồng hồ ta
tạo ra là nghiệp gì? Mỗi ngày ta niệm Phật chiếm bao nhiêu thời gian? Khởi vọng
tưởng
chiếm bao nhiêu thời gian? Rơi vào vô minh chiếm bao nhiêu thời gian? Lúc
nào thì rơi vào vô minh? Ngủ nghỉ là rơi vào vô minh. Cái sổ này phải cố gắng
mà tính thì liền biết được chính mình có nắm chắc được phần vãng sanh hay
không? Nếu như thời gian chánh niệm dài, siêu vượt vọng tưởng, siêu vượt
minh
thì công phu của bạn liền có lực, bạn mới chân thật an trụ ở ngay trong
niệm Phật Tam Muội.


Ngủ
nghỉ là ma chướng. Ở trên kinh Phật thường nói, tài, sắc, danh, thực, thùy là
gốc của năm điều địa ngục. Ngủ nghỉ cũng là một điều của địa ngục. Có phương
pháp
gì đột phá hay không? Có! Các bạn, các vị pháp sư trẻ tuổi từ đại lục
Trung Quốc đến, trong đại lục có những người chân thật tu hành. Tôi chưa thấy
qua, nhưng tôi nghe cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói, chân thật có người niệm Phật suốt
cả năm không hề ngủ nghỉ, 24 giờ đồng hồ niệm Phật, lạy Phật. Có người không
tin tưởng, phái người luân phiên xem, quả nhiên không sai, mỗi ngày đều như
vậy. Bạn đến thỉnh giáo với ông ấy, ông làm thế nào đoạn dứt được ngủ nghỉ?
Chúng ta vì sao không đoạn được? Ở trên kinh Phật nói được rất hay, ngay đến Bồ
Tát Mã Minh
trong Khởi Tín Luận đã nói với chúng ta là “bổn giác vốn có, bất
giác
vốn không”. Tài, sắc, danh, thực, thùy là bất giác, bổn lai không. Bổn lai
không thì quyết định có thể đoạn dứt, bổn lai có thì quyết định có thể chứng
được, vấn đề là bạn có quyết tâm đi đoạn nó hay không? Bạn phải hạ quyết tâm
đoạn nó thì sẽ đoạn được. Chân thật hạ quyết tâm phải đột phá cái cửa ải này,
đột phá cái cổ bình, lại nói với các vị, bạn còn có chư Phật hộ niệm, còn có
long thiên thiện thần hộ trì, làm gì mà không làm được chứ?


Niệm
Phật
đường của chúng ta ở nơi đây, các vị cũng có chút thí nghiệm nhỏ. Thông
qua thí nghiệm nhỏ này, tôi tin tưởng có thể tăng thêm tín tâm của các vị. Rất
nhiều vị đồng tu ngày ngày ngủ nghỉ quen rồi, còn ngủ nướng nữa, đến niệm Phật
đường nghe nói niệm Phật 24 giờ đồng hồ thì e rằng chịu không nổi. Kết quả niệm
qua 36 giờ thì rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, sau khi niệm xong cũng không bị
ngủ gật, cũng không muốn ngủ nữa. Đây chính là bạn dần dần đột phá, bạn có thể
36 giờ đồng hồ tinh thần đầy đủ thì bạn liền cũng có thể 360 ngày tinh thần đầy
đủ, vấn đề bạn có phải chân thật đột phá hay không? Cái đột phá này quan trọng
nhất có một nhân tố là tâm thanh tịnh, tâm địa chân thật thanh tịnh. Vì sao
vậy? An trụ Tam Ma Địa, tâm địa thanh tịnh một trần không nhiễm thì bạn liền
làm được. Trong lòng có phiền não, có lo lắng, có vướng bận, còn có nhiều thứ
không buông bỏ được thì không được, bạn vẫn muốn trải qua trời sống của người
thế gian thông thường. Quả nhiên đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, buông
bỏ
, thì bạn liền có thể trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Không những Phật Bồ
Tát
không có ngủ nghỉ, xin nói với các vị, người trời Sắc Giới thì đã không có
ngủ nghỉ. Trời Dục Giới vẫn còn, thế nhưng thời gian ngủ nghỉ ít. Trời Dục Giới
có sáu tầng, càng hướng lên trên mà đi thì thời gian ngủ nghỉ càng ít, đến
thiền
thì không còn ngủ nghỉ. Người thế gian đều có thể làm được, huống hồ Phật
Bồ Tát? Chúng ta phải có lòng tin.


Người
chân thật tu hành, căn bản vẫn là tín-nguyện-hạnh, quyết định phải tin tưởng
chính mình. Thánh nhân thế gian nói với chúng ta: “Khắc kỷ tác thánh”, ý nghĩa
của câu nói này là phàm phu có thể khắc phục được vọng niệm của chính mình thì
bạn liền có thể làm thánh. Trong Phật pháp thì đoạn phiền não liền chứng Bồ Đề,
cho nên người tu hành nhất định phải vật lộn với phiền não, phải đánh thắng,
không thể đánh thua, thua thì xong rồi. Làm thế nào mới có thể đánh thắng? Phải
liều mạng, không sợ khổ, không sợ khó, không sợ chết thì bạn quyết định chiến
thắng. Phàm hễ đánh bại trận là do sợ khó, sợ khổ, sợ chết. Sợ khó, sợ khổ, sợ
chết
thì bạn nhất định thất bại. Chân thật cầu Phật Bồ Tát bảo hộ, cầu Phật Bồ
Tát
hộ niệm, bạn hạ quyết tâm thì Phật Bồ Tát liền hiện tiền, Phật Bồ Tát ngày
đêm ở chung quanh bạn bảo hộ bạn. Khổ cùng nạn quyết định là có, thế nhưng
quyết định không chết được. Đến lúc bạn sắp chết thì Phật Bồ Tát lập tức liền
hiện tiền đến giúp bạn một chút. Chúng ta xem thấy trong Hư Vân Lão Hòa Thượng
Niên Phổ, bạn xem thấy Đàm Lão Hòa thượng phát nguyện bái sơn, ba bước một lạy,
mấy ngàn dặm đường phải lạy mấy năm mới lạy đến, buổi tối thì ngủ ngay trên đất
nơi lạy đến, nhiều tháng nhiều năm thì làm gì không bị bệnh? Có bệnh khổ, khổ
đến không thể đứng vững. Phật Bồ Tát đến để giúp Ngài điều dưỡng bệnh. Sau khi
hết bệnh rồi thì Phật Bồ Tát đi, Ngài tiếp tục bái lạy. Sợ khổ, sợ khó, sợ chết
thì làm sao có thể ra khỏi luân hồi, làm sao có thể được sanh Tịnh Độ? Chúng ta
phải tìm cho ra tâm bệnh, chỉ cần tiêu trừ tâm bệnh. Phật tổ có thể thành tựu,
tại vì sao chúng ta không thể thành tựu?


(Còn tiếp
…)


KINH
ĐẠI THỪA
VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC


Pháp sư: HT. TỊNH KHÔNG


Biên dịch: Vọng Tây cư sĩ