Đại Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo

0
14
MỤC LỤC TOÀN BỘ ĐẠI TẠNG KINH

pdf_download_2pdf_download_2

SỐ   TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) – KINH TẠNG BỘ KINH TẬP TRANG
1 A CHI LA CA DIẾP TỰ HÓA TÁC KHỔ  KINH TẬP 57 83
2 A CƯU LƯU KINH TẬP 57 265
3 A DI ĐÀ BẢO TÍCH 46 1228
4 A DI ĐÀ (Tam tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập) BẢO TÍCH 46 1390
5 A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI  BẢO TÍCH 46 1410
6 A DUY ViỆT TRÍ GIÀ PHÁP HOA 35 13
7 A HÀM CHÁNH HẠNH  A HÀM 9 791
8 A LA HÁN CỤ ĐỨC  A HÀM 9 525
9 A NA BÂN ĐỂ GIÁO HÓA BẢY NGƯỜI CON A HÀM 9 671
10 A NAN HỎI SỰ CÁT HUNG VIỆC THỜ PHẬT(A) KINH TẬP 57 11
11 A NAN HỎI SỰ CÁT HUNG VIỆC THỜ PHẬT(B) KINH TẬP 57 19
12 A NAN PHÂN BIỆT KINH TẬP 57 37
13 A NAN THẤT MỘNG  KINH TẬP 57 35
14 A NAN TỨ SỰ  KINH TẬP 57 29
15 A NẬU PHONG A HÀM 5 196
16 A SÚC PHẬT QUỐC  BẢO TÍCH 45 9
17 A TỐC ĐẠT  A HÀM 9 677
18 A XÀ THẾ VƯƠNG KINH TẬP 60 7
19 A XÀ THẾ VƯƠNG NGŨ NGHỊCH  KINH TẬP 57 123
20 A XÀ THẾ VƯƠNG NỮ A THUẬT ĐẠT BỒ TÁT  BẢO TÍCH 46 354
21 A XOA MẠT BỒ TÁT   ĐẠI TẬP 52 189
22 ÁC ĐA HOÀ ĐA KỲ KINH TẬP 68 123
23 ẤM TRÌ NHẬP  KINH TẬP 58 857
24 ANH VÕ  A HÀM 5 355
25 ÂN CHA MẸ KHÓ BÁO ĐÁP KINH TẬP 65 581
26 BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ  A HÀM 9 741
27 BÀ LA MÔN TRÁNH SỰ CHẾT A HÀM 9 627
28 BÁCH DỤ BẢN DUYÊN 16 551
29 BÁCH PHẬT DANH KINH TẬP 55 531
30 BAN CHU TAM MUỘI  ĐẠI TẬP 53 557
31 BẦN CÙNG LÃO CÔNG (A) KINH TẬP 68 913
32 BẦN CÙNG LÃO CÔNG (B) KINH TẬP 68 917
33 BẠN ĐỒNG HỌC CỦA A NAN  A HÀM 9 735
34 BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH  BẢN DUYÊN 11 953
35 BẢN NGHIỆP CỦA BỒ TÁT  HOA NGHIÊM 39 819
36 BẢN SỰ   KINH TẬP 68 569
37 BÁNG PHẬT KINH TẬP 69 559
38 BÁO ÂN PHỤNG BỒN  KINH TẬP 65 587
39 BẢO NHƯ LAI TAM MUỘI  KINH TẬP 60 597
40 BẢO NỮ SỞ VẤN   ĐẠI TẬP 51 573
41 BÀO THAI  BẢO TÍCH 45 547
42 BẢO THỌ BỒ TÁT BỒ ĐỀ HẠNH  KINH TẬP 56 861
43 BẢO TÍCH TAM MUỘI VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN PHÁP THÂN BẢO TÍCH 46 991
44 BẢO TINH ĐÀ LA NI   ĐẠI TẬP 52 7
45 BẢO VÂN   KINH TẬP 63 3
46 BẢO VÕNG  KINH TẬP 54 413
47 BẢO VŨ  KINH TẬP 63 337
48 BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ  KINH TẬP 54 395
49 BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ KINH TẬP 54 385
50 BÁT CHÁNH ĐẠO  A HÀM 7 830
51 BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC KINH TẬP 68 793
52 BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ KINH TẬP 54 395
53 BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 1 851
54 BÁT NÊ HOÀN HẬU QUÁN LẠP  NIẾT BÀN 49 1111
55 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM BẢN TIẾNG PHẠN ĐỜI ĐƯỜNG  BÁT NHÃ 33 681
56 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 669
57 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 675
58 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 677
59 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 679
60 BÁT NIỆM CHO A NA LUẬT A HÀM 5 119
61 BẠT PHA BỒ TÁT  ĐẠI TẬP 53 661
62 BÁT QUAN TRAI  A HÀM 5 469
63 BÁT SƯ  KINH TẬP 57 1023
64 BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN  KINH TẬP 61 525
65 BẤT TƯ NGHÌ CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT SỞ HỘ NIỆM KINH TẬP 55 541
66 BẤT TỰ THỦ Ý  A HÀM 7 830
67 BÁT VÔ HẠ HỮU HẠ KINH TẬP 68 331
68 BÉ GÁI TRONG BỤNG NGHE  KINH TẬP 57 781
69 BỆ MA TÚC  A HÀM 5 472
70 BI HOA  BẢN DUYÊN 10 747
71 BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 399
72 BỒ TÁT BẢN DUYÊN  BẢN DUYÊN 10 245
73 BỒ TÁT BẢN HẠNH BẢN DUYÊN 10 493
74 BỒ TÁT BẤT TƯ NGHỊ QUANG SỞ THUYẾT  KINH TẬP 56 725
75 BỒ TÁT ĐẲNG MỤC HỎI VỀ TAM MUỘI  HOA NGHIÊM 40 287
76 BỒ TÁT HA SẮC DỤC PHÁP  KINH TẬP 59 467
77 BỒ TÁT HÀNH NGŨ THẬP DUYÊN  KINH TẬP 69 103
78 BỒ TÁT HÀNH PHƯƠNG TIỆN CẢNH GIỚI THẦN THÔNG BIẾN HÓA  PHÁP HOA 35 529
79 BỒ TÁT LY CẤU TUỆ HỎI VỀ CÁCH THỨC LỄ PHẬT  KINH TẬP 56 855
80 BỒ TÁT NGŨ PHÁP SÁM HỐI  A HÀM 7 1014
81 BỒ TÁT NGUYỆT MINH BẢN DUYÊN 11 696
82 BỒ TÁT NGUYỆT QUANG BẢN DUYÊN 11 675
83 BỒ TÁT NỘI LỤC BA LA MẬT KINH TẬP 68 789
84 BỒ TÁT PHẤN TÂN VƯƠNG HỎI PHẬT  ĐẠI TẬP 53 723
85 BỒ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TÁN  HOA NGHIÊM 41 459
86 BỒ TÁT QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA HOA NGHIÊM 33 685
87 BỒ TÁT SINH ĐỊA  KINH TẬP 57 315
88 BỒ TÁT SƯ TỬ TRANG NGHIÊM VƯƠNG THỈNH VẤN  KINH TẬP 56 849
89 BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT  ĐẠI TẬP 53 83
90 BỒ TÁT THÂP TRỤ HÀNH ĐẠO PHẨM  HOA NGHIÊM 39 859
91 BỒ TÁT THỆ  KINH TẬP 57 259
92 BỒ TÁT THIỂM TỬ BẢN DUYÊN 11 801
93 BỒ TÁT TRÌ NHÂN   KINH TẬP 56 559
94 BỒ TÁT TU HÀNH  BẢO TÍCH 46 262
95 BỒ TÁT TU HÀNH TỨ PHÁP KINH TẬP 68 761
96 BỒ TÁT TỰ TẠI VƯƠNG  ĐẠI TẬP 53 681
97 BỒ TÁT TÙNG ĐÂU THUẬT THIÊN GIÁNG THẦN MẪU 
THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ
NIẾT BÀN 49 662
98 BỐ THÍ  KINH TẬP 65 735
99 BỐ THÍ ĐỒ ĂN ĐẠT ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO  A HÀM 9 629
100 BỐI ĐA HẠ TƯ DUY THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN  KINH TẬP 65 801
101 BỐN ĐỊA NGỤC  A HÀM 9 667
102 BỐN HẠNG NGƯỜI Ở THẾ GIAN  A HÀM 9 537
103 BỐN PHÁP CHƯA TỪNG CÓ A HÀM 9 655
104 BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ  A HÀM 5 47
105 BỌT NƯỚC  A HÀM 7 827
106 BỘT KINH SAO KINH TẬP 68 845
107 CA DIẾP PHÓ PHẬT BÁT NIẾT BÀN NIẾT BÀN 49 1112
108 CÁC BỒ TÁT CẦU HỌC BẢN NGHIỆP  HOA NGHIÊM 39 849
109 CÁC PHÁP VỐN KHÔNG  KINH TẬP 61 791
110 CẦU DỤC  A HÀM 5 134
111 CHÁNH PHÁP ĐẠI HỘI  KINH TẬP 53 891
112 CHÁNH PHÁP NIỆM XƯ KINH TẬP 66 3
113 CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ (tt)  KINH TẬP 67 5
114 CHIÊM SÁT THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO  KINH TẬP 69 671
115 CHIÊN ĐÀ VIỆT QUỐC VƯƠNG  KINH TẬP 57 199
116 CHIÊN ĐÀN THỌ  KINH TẬP 69 3
117 CHÓ DỮ  BẢN DUYÊN 17 915
118 CHÚ A DI ĐÀ PHẬT THUYẾT (KHÔNG DỊCH)  BẢO TÍCH 46 1409
119 CHƯ ĐỨC PHƯỚC ĐIỀN  KINH TẬP 65 571
120 CHƯ HÀNH HỮU VI  KINH TẬP 68 367
121 CHƯ PHÁP BỔN A HÀM 5 204
122 CHƯ PHÁP DŨNG VƯƠNG  KINH TẬP 69 433
123 CHƯ PHÁP YẾU   KINH TẬP 67 635
124 CHƯ PHÁP TỐI THƯỢNG VƯƠNG  KINH TẬP 69 487
125 CHƯ PHÁP VÔ HÀNH KINH TẬP 61 739
126 CHƯ PHẬT YẾU (PHÁP CỐT YẾU CỦA CHƯ PHẬT) KINH TẬP 69 31
127 CHÚNG HỨA MA ĐẾ BẢN DUYÊN 13 806
128 CHUYỆN CÁ LỚN  BẢN DUYÊN 17 921
129 CHUYỂN HỮU KINH TẬP 57 943
130 CHUYỂN PHÁP LUÂN  A HÀM 7 835
131 CHUYỂN PHÁP LUÂN KHÔNG THOÁI  PHÁP HOA 35 159
132 CHUYỂN THÂN NỮ KINH TẬP 57 781
133 CỔ LAI THẾ THỜI A HÀM 5 91
134 CON CỦA BÀ LA MÔN MẠNG CHUNG THƯƠNG NHỚ KHÔNG NGUÔI  A HÀM 5 477
135 CON ĐƯỜNG TU HÀNH   KINH TẬP 59 3
136 CON NGƯỜI DO DỤC SANH  A HÀM 2 204
137 CON TRAI CỦA THIỆN SANH  A HÀM 2 253
138 CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YẾM LY A HÀM 5 309
139 CÔNG ĐỨC NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT  KINH TẬP 65 683
140 CÔNG ĐỨC TIN PHẬT A HÀM 2 269
141 CÙ ĐÀM DI KÝ QUẢ  A HÀM 5 206
142 CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA  KINH TẬP 57 397
143 CỬU HOÀNH  A HÀM 9 789
144 CỬU SẮC LỘC BẢN DUYÊN 11 875
145 CỰU TẠP THÍ DỤ BẢN DUYÊN 16 359
146 CỰU THÀNH DỤ  KINH TẬP 65 813
147 DA KỲ KINH TẬP 57 393
148 ĐẮC ĐẠO THÊ ĐĂNG TÍCH TRƯỢNG  KINH TẬP 68 823
149 ĐẮC VÔ CẤU THÍ NỮ  BẢO TÍCH 46 420
150 ĐẠI A DI ĐÀ  BẢO TÍCH 46 1323
151 ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 9 701
152 ĐẠI AN BAN THỦ Ý  KINH TẬP 58 813
153 ĐẠI BẢO TÍCH BẢO TÍCH 42 7
154 ĐẠI BẢO TÍCH  BẢO TÍCH 43 7
155 ĐẠI BẢO TÍCH  BẢO TÍCH 44 7
156 ĐẠI BÁT NÊ HOÀN   NIẾT BÀN 49 7
157 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 18 7
158 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 19 7
159 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 20 7
160 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 21 7
161 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 22 7
162 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 23 7
163 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 24 7
164 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 25 7
165 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 26 7
166 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 27 7
167 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 28 7
168 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 29 7
169 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN  A HÀM 2 7
170 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN    NIẾT BÀN 47 7
171 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN    NIẾT BÀN 48 7
172 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN HẬU PHẦN  NIẾT BÀN 49 207
173 ĐẠI BI  NIẾT BÀN 49 397
174 ĐẠI BI  ĐẠI TẬP 51 417
175 ĐẠI CA DIẾP BẢN  KINH TẬP 57 47
176 ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP  BẢO TÍCH 46 839
177 ĐẠI LẠC KIM CANG BẤT KHÔNG CHÂN THẬT TAM MA DA  BÁT NHÃ 33 407
178 ĐẠI NÁT NIẾT BÀN A HÀM 2 357
179 ĐẠI MINH ĐỘ BÁT NHÃ 32 11
180 ĐẠI MINH CHÚ MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 667
181 ĐẠI OAI ĐĂNG QUANG TIÊN NHÂN VẤN NGHI  KINH TẬP 69 593
182 ĐẠI PHÁP CỔ PHÁP HOA 35 481
183 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP     ĐẠI TẬP 50 9
184 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI (tt)   ĐẠI TẬP 51 7
185 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI HIỀN HỘ  ĐẠI TẬP 53 445
186 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẢNH VƯƠNG  KINH TẬP 56 393
187 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI TẠNG  KINH TẬP 64 3
188 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG TU ĐA LA VƯƠNG  KINH TẬP 57 943
189 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG VÔ TƯỞNG   NIẾT BÀN 49 943
190 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BẢO KHIẾP  KINH TẬP 55 955
191 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT THẬP ĐỊA  HOA NGHIÊM 41 783
192 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHẬP NHƯ LAI TRÍ ĐỨC BẤT TƯ NGHÌ HOA NGHIÊM 41 643
193 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI  HOA NGHIÊM 41 583
194 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI BÍ MẬT TẠNG  KINH TẬP 69 397
195 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI TẠNG  KINH TẬP 64 19
196 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM  HOA NGHIÊM 41 443
197 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM  HOA NGHIÊM 41 765
198 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM   HOA NGHIÊM 36 109
199 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt) HOA NGHIÊM 37 7
200 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM     HOA NGHIÊM 38 7
201 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt)   HOA NGHIÊM 39 7
202 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt)    HOA NGHIÊM 40 665
203 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt)    HOA NGHIÊM 41 9
204 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM NÓI VỀ CẢNH 
GIỚI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA PHẬT
HOA NGHIÊM 41 569
205 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM VÀO CẢNH 
GIỚI ĐỨC TRÍ KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI 
HOA NGHIÊM 41 615
206 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHỔ HIỀN SỞ THUYẾT  HOA NGHIÊM 41 469
207 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG SƯ TỬ HỐNG  KINH TẬP 69 619
208 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TAM GIỚI  BẢO TÍCH 44 701
209 ĐẠI THỪA BÍ MẬT CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI BẢO TÍCH 44 787
210 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN   ĐẠI TẬP 52 577
211 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THIỆN XẢO PHƯƠNG TIỆN   BẢO TÍCH 46 700
212 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ BẢO QUANG MINH    HOA NGHIÊM 41 475
213 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỊ TẰNG HỮU KINH, 
PHẨM PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO
KINH TẬP 69 795
214 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU ĐA LA LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 69 719
215 ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN  BẢN DUYÊN 10 567
216 ĐẠI SANH NGHĨA A HÀM 5 156
217 ĐẠI TAM MA NHẠ A HÀM 2 279
218 ĐẠI ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT    ĐẠI TẬP 53 259
219 ĐẠI NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HƯ KHÔNG TẠNG HỎI PHẬT  ĐẠI TẬP 52 307
220 ĐẠI PHÁP MÔN  A HÀM 2 139
221 ĐẠI VÍ DỤ VƯƠNG  ĐẠI TẬP 53 773
222 ĐẠI TÁT GIÀ NI KIỀN TỪ SỞ THUYẾT  PHÁP HOA 35 609
223 ĐẠI THÁNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT PHẬT SÁT 
CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM 
BẢO TÍCH 45 615
224 ĐẠI THỌ KHẨN NA LA VƯƠNG SỞ VẤN  KINH TẬP 59 833
225 ĐẠI THỪA BÁCH PHƯỚC TRANG NGHIÊM TƯỚNG KINH TẬP 63 525
226 ĐẠI THỪA BÁCH PHƯỚC TƯỚNG  KINH TẬP 63 515
227 ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN  BẢN DUYÊN 11 227
228 ĐẠI THỪA BẢO NGUYỆT ĐỒNG TỬ VẤP PHÁP KINH TẬP 54 543
229 ĐẠI THỪA BẢO VÂN   KINH TẬP 63 153
230 ĐẠI THỪA BẤT TƯ NGHỊ THẦN THÔNG CẢNH GIỚI  KINH TẬP 69 763
231 ĐẠI THỪA BIẾN CHIẾU QUANG MINH TẠNG VÔ TỰ PHÁP MÔN  KINH TẬP 69 551
232 ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP  BẢO TÍCH 45 133
233 ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN ĐÀ LỢI  BẢN DUYÊN 11 9
234 ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUAN  KINH TẬP 54 549
235 ĐẠI THỪA ĐẠI ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN   ĐẠI TẬP 52 725
236 ĐẠI THỪA ĐẢNH VƯƠNG  KINH TẬP 56 435
237 ĐẠI THỪA ĐẠO VU KINH TẬP 65 789
238 ĐẠI THỪA ĐỒNG TÁNH (thượng) 
KINH TẬP 64 847
239 ĐẠI THỪA ĐỒNG TÁNH (hạ) KINH TẬP 64 873
240 ĐẠI THỪA GIÀ DA SƠN ĐẢNH KINH TẬP 55 1063
241 ĐẠI THỪA HIỂN THỨC  BẢO TÍCH 46 744
242 ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU  KINH TẬP 57 951
243 ĐẠI THỪA LÝ THÚ LỤC BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 729
244 ĐẠI THỪA LY VĂN TỰ PHỔ QUANG MINH TẠNG  KINH TẬP 69 545
245 ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM  KINH TẬP 65 307
246 ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM  KINH TẬP 65 421
247 ĐẠI THỪA NHẬP CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG MINH 
TRANG NGHIÊM  
BẢO TÍCH 46 1058
248 ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIA KINH TẬP 64 581
249 ĐẠI THỪA NHẬT TỬ VƯƠNG SỞ VẤN  BẢO TÍCH 46 301
250 ĐẠI THỪA PHƯƠNG ĐẲNG YẾU TUỆ  BẢO TÍCH 46 776
251 ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ  HOA NGHIÊM 36 27
252 ĐẠI THỪA TẠO TƯỢNG CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 631
253 ĐẠI THỪA THẬP PHÁP BẢO TÍCH 45 57
254 ĐẠI THỪA THIỆN KIẾN BIẾN HÓA VĂN THÙ SƯ LỢI VẤN PHÁP  KINH TẬP 56 97
255 ĐẠI THỪA TU HÀNH BỒ TÁT HẠNH MÔN YẾU TẬP  KINH TẬP 69 813
256 ĐẠI THỪA TRÍ ẤN KINH TẬP 60 391
257 ĐẠI THỪA TỨ PHÁP  KINH TẬP 68 759
258 ĐẠI THỪA TỨ PHÁP  KINH TẬP 68 763
259 ĐẠI THỪA TÙY CHUYỂN TUYÊN THUYẾT CHƯ PHÁP  KINH TẬP 61 849
260 ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM BẢO TÍCH 46 1291
261 ĐẠI THỪA XÁ LÊ SA ĐAM MA  KINH TẬP 65 779
262 ĐẠI TỊNH PHÁP MÔN  KINH TẬP 69 303
263 ĐẠI TRANG NGHIÊM LUẬN  BẢN DUYÊN 15 302
264 ĐẠI TRANG NGHIÊM PHÁP MÔN  KINH TẬP 69 339
265 ĐẠI TỰ TẠI THIÊN NHÂN ĐỊA  KINH TẬP 58 641
266 ĐẠI VÂN VÔ TƯỞNG NIẾT BÀN 49 1081
267 ĐẠI Ý BẢN DUYÊN 11 843
268 DẦN ĐỦ TẤT CẢ TRÍ ĐỨC  HOA NGHIÊM 39 873
269 ĐĂNG CHỈ NHÂN DUYÊN KINH TẬP 65 717
270 ĐẲNG CHÚNG ĐỨC TAM MUỘI NIẾT BÀN 49 495
271 DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT  KINH TẬP 54 403
272 ĐẢNH SANH VƯƠNG CỐ SỰ  A HÀM 5 58
273 ĐẠO ĐỊA  KINH TẬP 59 231
274 ĐẠO HÀNH BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 31 713
275 ĐẠO THẦN TÚC VÔ CỰC BIẾN HÓA    KINH TẬP 69 231
276 ĐẠO VU (NÓI VỀ CÂY LÚA CÂY KHOAI) KINH TẬP 65 759
277 ĐÂU ĐIỀU  A HÀM 5 349
278 ĐÂU SA  HOA NGHIÊM 39 813
279 ĐỆ NHẤT NGHĨA PHÁP THẮNG  KINH TẬP 69 575
280 ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 663
281 ĐẾ THÍCH SỞ VẤN  A HÀM 2 225
282 ĐỆ TỬ CHẾT RỒI SỐNG LẠI  KINH TẬP 69 527
283 DI LẶC BỒ TÁT SỞ VẤN BẢN NGUYỆN  BẢO TÍCH 46 778
284 DI LẶC HẠ SINH KINH TẬP 55 765
285 DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT KINH TẬP 55 773
286 DI LẶC LAI THỜI KINH TẬP 55 812
287 DI LẶC THÀNH PHẬT KINH TẬP 55 787
288 DI NHẬT MA NI BẢO  BẢO TÍCH 46 789
289 DỊ XUẤT BỒ TÁT BẢN KHỞI  BẢN DUYÊN 12 610
290 ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BẢN NGUYỆN  ĐẠI TẬP 53 9
291 DIỄN ĐẠO TỤC NGHIỆP  KINH TẬP 69 379
292 DIỆT TRỪ TỐI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG KINH TẬP 54 527
293 DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA  KINH TẬP 56 105
294 DIỆU PHÁP LIÊN HOA   PHÁP HOA 34 7
295 DIỆU PHÁP THÁNH NIỆM XỨ   KINH TẬP 67 433
296 ĐỘ CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG NGHIÊM HOA NGHIÊM 41 595
297 ĐỘ NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ NGHIÊM  BẢO TÍCH 46 1043
298 ĐỘ THẾ PHẨM   HOA NGHIÊM 40 472
299 ĐỘC TỬ (TRÂU NGHÉ) KINH TẬP 69 19
300 ĐỒNG TỬ KIM DIỆU  KINH TẬP 57 497
301 ĐỒNG TỬ KIM QUANG VƯƠNG  KINH TẬP 57 511
302 ĐỒNG TỬ THIỆN TƯ  KINH TẬP 56 475
303 ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN  ĐẠI TẬP 51 869
304 DỤ CON KIẾN  A HÀM 5 492
305 DỤ MŨI TÊN  A HÀM 5 488
306 DỤ NƯỚC BIỂN  A HÀM 5 10
307 ĐỨC HỘ TRƯỞNG GIẢ KINH TẬP 57 453
308 DỤC PHẬT CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 675
309 DỤC PHẬT CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 675
310 ĐỨC PHẬT KHẤT THỰC TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ  BẢN DUYÊN 11 871
311 DỤC TƯỢNG CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 669
312 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 55 696
313 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 55 711
314 DƯỢC SƯ NHƯ LAI BẢN NGUYỆN  KINH TẬP 55 684
315 ĐƯƠNG LAI BIẾN NIẾT BÀN 49 1124
316 DUY MA  KINH TẬP 56 197
317 DUY MA CẬT  KINH TẬP 56 113
318 DUY NHẬT TẠP NAN  KINH TẬP 68 385
319 DUYÊN BỔN TRÍ  A HÀM 5 50
320 DUYÊN KHỞI A HÀM 7 1029
321 DUYÊN KHỞI BÀ LA MÔN ĐẠI KIÊN CỐ  A HÀM 2 68
322 DUYÊN KHỞI HAI BÀ LA MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG  A HÀM 2 101
323 DUYÊN KHỞI TAM KIẾP TAM THIÊN PHẬT  KINH TẬP 55 575
324 DUYÊN KHỞI THÁNH ĐẠO  KINH TẬP 65 807
325 DUYÊN SINH SƠ THẮNG PHẦN PHÁP BẢN KINH TẬP 65 819
326 GIÀ DA SƠN ĐẢNH  KINH TẬP 55 1035
327 GIẢI HẠ A HÀM 5 230
328 GIẢI THÂM MẬT   KINH TẬP 65 155
329 GIẢI TIẾT KINH TẬP 65 249
330 GIẢI ƯU KINH KINH TẬP 68 945
331 GIÁN VƯƠNG KINH TẬP 57 171
332 GIẢO LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 68 837
333 GIẢO LƯỢNG THỌ MẠNG  KINH TẬP 68 371
334 HA ĐIÊU A NA HÀM KINH TẬP 57 351
335 HẮC THỊ PHẠM CHÍ  KINH TẬP 57 1033
336 HẢI LONG VƯƠNG  KINH TẬP 58 665
337 HIỀN GIẢ NGŨ PHƯỚC ĐỨC  KINH TẬP 68 787
338 HIỀN KIẾP KINH TẬP 54 3
339 HIỀN NGU  BẢN DUYÊN 15 736
340 HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH  KINH TẬP 55 611
341 HIỀN THỦ  KINH TẬP 57 915
342 HIẾU TỬ  KINH TẬP 65 589
343 HỘ QUỐC A HÀM 5 277
344 HỘ QUỐC TÔN GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA   BẢO TÍCH 46 7
345 HỘ TỊNH  KINH TẬP 68 225
346 HOA THỦ   KINH TẬP 62 625
347 HOẰNG ĐẠO QUẢNG HIỂN TAM MUỘI  KINH TẬP 60 453
348 HỌC CHO LÃO BÀ LA MÔN Ở VƯỜN HOÀNG TRÚC  A HÀM 5 325
349 HƯ KHÔNG DỰNG BỒ TÁT  ĐẠI TẬP 52 529
350 HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT  ĐẠI TẬP 52 451
351 HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT THẦN CHÚ  ĐẠI TẬP 52 485
352 HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT THẦN CHÚ  ĐẠI TẬP 52 507
353 HƯƠNG CỦA GIỚI  A HÀM 7 855
354 HƯƠNG CỦA GIỚI ĐỨC A HÀM 7 858
355 HỮU ĐỨC NỮ SỞ VẤN ĐẠI THỪA  KINH TẬP 57 903
356 HUYỄN SĨ NHÂN HIỀN BẢO TÍCH 46 122
357 HY HỮU GIẢO LƯỢNG CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 603
358 KỆ HẬU XUẤT A DI ĐÀ PHẬT  BẢO TÍCH 46 1459
359 KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 695
360 KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT KINH TẬP 54 457
361 KHỔ ẤM  A HÀM 5 164
362 KHỔ ẤM NHÂN SỰ  A HÀM 5 177
363 KHÔ THỌ  KINH TẬP 69 7
364 KHỞI THẾ  A HÀM 2 483
365 KHỞI THẾ NHÂN BỔN A HÀM 2 663
366 KHÔNG TĂNG KHÔNG GIẢM KINH TẬP 64 41
367 KIẾN CHÁNH KINH TẬP 68 903
368 KIỀN ĐÀ QUỐC VƯƠNG  KINH TẬP 57 113
369 KIÊN Ý  KINH TẬP 68 83
370 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 281
371 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 299
372 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 319
373 KIM CANG ĐẢNH DU GIÀ LÝ THÚ BÁT NHà BÁT NHà 33 387
374 KIM CANG ĐẢNH DU GIÀ NIỆM CHÂU  KINH TẬP 68 841
375 KIM CANG NĂNG ĐOẠN BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 339
376 KIM CANG TAM MUỘI PHÁP HOA 35 831
377 KIM CANG TAM MUỘI BẢN TÁNH THANH TỊNH BẤT HOẠI BẤT DIỆT  KINH TẬP 61 513
378 KIM QUANG MINH   KINH TẬP 63 537
379 KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH TẬP 63 671
380 KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG  KINH TẬP 63 875
381 KIM SẮC ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN   KINH TẬP 57 563
382 KIM SẮC VƯƠNG BẢN DUYÊN 11 604
383 LA MA GIÀ  HOA NGHIÊM 41 349
384 LA VÂN NHẪN NHỤC KINH TẬP 57 87
385 LẠC ANH LẠC TRANG NGHIÊM PHƯƠNG TIỆN  KINH TẬP 57 857
386 LẠC TƯỞNG A HÀM 5 184
387 LẠI TRA HÒA LA A HÀM 5 262
388 LÀM RÕ CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN CÕI PHẬT  HOA NGHIÊM 40 367
389 LĂNG GIÀ A BẠT ĐA LA BẢO  KINH TẬP 64 99
390 LÃO MẪU  KINH TẬP 57 771
391 LÃO MẪU NỮ LỤC ANH  KINH TẬP 57 769
392 LÃO NỮ NHÂN KINH TẬP 57 765
393 LÂU CÁC CHÁNH PHÁP CAM LỘ CỔ  KINH TẬP 65 729
394 LẬU PHÂN BỐ A HÀM 5 186
395 LIÊN HOA DIỆN  NIẾT BÀN 49 913
396 LIỄU BẢN SANH TỬ (BIẾT RÕ NGUỒN GỐC SANH TỬ)  KINH TẬP 65 751
397 LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 655
398 LÔ CHÍ TRƯỞNG GIẢ NHÂN DUYÊN KINH TẬP 57 355
399 LỘC MẪU BẢN DUYÊN 11 879
400 LONG THÍ BỒ TÁT BẢN KHỞI KINH TẬP 57 757
401 LONG THÍ NỮ  KINH TẬP 57 753
402 LONG VƯƠNG HUYNH ĐỆ  KINH TẬP 58 661
403 LUẬN BỒ TÁT BẢN SINH MAN BẢN DUYÊN 11 394
404 LUÂN CHUYỂN NGŨ ĐẠO TỘI  PHƯỚC BÁO ỨNG (B) KINH TẬP 68 217
405 LUÂN VƯƠNG THẤT BẢO  A HÀM 5 53
406 LỤC ĐẠO GIÀ ĐÀ  KINH TẬP 67 605
407 LỤC ĐỘ TẬP  BẢN DUYÊN 10 7
408 LỰC SĨ DỜI NÚI  A HÀM 9 647
409 LỤC THÚ LUÂN HỒI  KINH TẬP 67 619
410 LỰC TRANG NGHIÊM TAM MUỘI  KINH TẬP 61 575
411 LƯỢC GIÁO GIỚI  KINH TẬP 68 923
412 LƯU LY VƯƠNG  KINH TẬP 57 161
413 LY CẤU THÍ NỮ  BẢO TÍCH 46 380
414 MA ĐĂNG NỮ GIẢI HÌNH TRONG SÁU VIỆC  KINH TẬP 57 687
415 MA ĐẠT QUỐC VƯƠNG KINH TẬP 57 205
416 MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT   BÁT NHÃ 31 7
417 MA HA BÁT NHÃ SAO  BÁT NHÃ 32 157
418 MA HA CA DIẾP ĐỘ BẦN MẪU KINH TẬP 57 53
419 MA HA DIỄN BẢO NGHIÊM  BẢO TÍCH 46 810
420 MA HA MA DA NIẾT BÀN 49 623
421 MA HA SÁT ĐẦU (CŨNG GỌI LÀ QUÁN PHẬT HÌNH TƯỢNG)  KINH TẬP 65 663
422 MA NGHỊCH KINH TẬP 58 567
423 MA NHIỄU LOẠN  A HÀM 5 242
424 MẠ Ý KINH KINH TẬP 68 63
425 MÃN NGUYỆN TỬ  A HÀM 7 832
426 MẠN PHÁP  KINH TẬP 68 121
427 MẠN THÙ THẤT LỢI CHÚ TẠNG TRUNG GIẢO 
LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG ĐỨC 
KINH TẬP 68 833
428 MẠT LA VƯƠNG  KINH TẬP 57 195
429 MỘC HOẠN TỬ  KINH TẬP 68 831
430 MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA ĐẠI KHEN BỒ TÁT 
ĐỊA TẠNG KHI HỎI ĐỨC PHẬT VỀ PHÁP THÂN
ĐẠI TẬP 53 67
431 MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN  BẢN DUYÊN 15 75
432 MƯỜI ĐIỀU AN LÀNH  KINH TẬP 54 409
433 MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA QUỐC VƯƠNG BẤT LÊ TIÊN NÊ  A HÀM 9 729
434 MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA VUA NƯỚC XÁ VỆ  A HÀM 9 725
435 MƯỜI TRỤ CỦA BỒ TÁT  HOA NGHIÊM 39 867
436 MƯỜI VỊ CƯ SĨ NGƯỜI BÁT THÀNH  A HÀM 5 482
437 NẠI NỮ VÀ KỲ BÀ  KINH TẬP 57 719
438 NĂM THIÊN SỨ CỦA VUA DIÊM LA A HÀM 5 86
439 NĂM TRĂM VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI BẢN DUYÊN 15 11
440 NĂM UẨN ĐỀU KHÔNG A HÀM 7 818
441 NAN ĐỀ THÍCH  A HÀM 7 846
442 NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 359
443 NÊ LÊ  A HÀM 5 443
444 NGẠ QUỶ BÁO ỨNG  KINH TẬP 68 201
445 NGÂN SẮC NỮ BẢN DUYÊN 11 861
446 NGHĨA TÚC  BẢN DUYÊN 14 831
447 NGHIỆP BÁO SAI BIỆT CHO TRƯỞNG GIẢ THỦ CA  A HÀM 5 366
448 NGOẠI ĐẠO VẤN THÁNH ĐẠI THỪA PHÁP VÔ NGÃ NGHĨA KINH TẬP 69 807
449 NGỌC DA  A HÀM 9 693
450 NGỌC DA NỮ (A)  A HÀM 9 681
451 NGỌC DA NỮ (B)  A HÀM 9 687
452 NGŨ ẤM THÍ DỤ  A HÀM 7 824
453 NGŨ ĐẠI THÍ  KINH TẬP 65 743
454 NGŨ KHỔ CHƯƠNG CÚ KINH TẬP 68 127
455 NGŨ MẪU TỬ  KINH TẬP 57 737
456 NGŨ MÔN THIỀN KINH YẾU DỤNG PHÁP  KINH TẬP 59 653
457 NGŨ THẬP TỤNG THÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 659
458 NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI KINH TẬP 55 425
459 NGŨ VÔ PHẢN PHỤC KINH TẬP 68 261
460 NGŨ VÔ PHẢN PHỤC KINH TẬP 68 265
461 NGŨ VƯƠNG  KINH TẬP 57 223
462 NGỰA CÓ BA TƯỚNG A HÀM 7 851
463 NGỰA CÓ TÁM THÁI ĐỘ, VÍ CHO NGƯỜI  A HÀM 7 853
464 NGƯỜI CÀY RUỘNG LƯỜI BIẾNG KINH TẬP 69 535
465 NGƯỜI CON NHÀ TRƯỞNG GIẢ XUẤT GIA HƠN SÁU LẦN A HÀM 9 643
466 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI KINH TẬP 61 189
467 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI KINH TẬP 61 207
468 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI  KINH TẬP 60 737
469 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI (tt)   KINH TẬP 61 3
470 NGUYỆT DỤ  A HÀM 7 1016
471 NGUYỆT QUANG ĐỒNG TỬ KINH TẬP 57 321
472 NGUYỆT THƯỢNG NỮ  KINH TẬP 56 521
473 NHÂN DUYÊN CON GÁI TRƯỞNG GIẢ CẤP CÔ ĐỘC ĐƯỢC ĐỘ A HÀM 9 600
474 THÁI TỬ TU ĐẠI NOA ** BẢN DUYÊN 11 731
475 NHÂN DUYÊN CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỰC BẢN DUYÊN 11 769
476 NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH SINH BẢN DUYÊN 11 625
477 NHÂN DUYÊN CỦA VUA DIỆU SẮC BẢN DUYÊN 11 613
478 NHÂN DUYÊN NẠI NỮ VÀ KỲ VỰC KINH TẬP 57 693
479 NHÂN DUYÊN QUANG MINH ĐỒNG TƯ KINH TẬP 57 517
480 NHÂN DUYÊN TĂNG HỘ  KINH TẬP 68 229
481 NHÂN DUYÊN TIÊN NHÂN NHẤT THIẾT TRÍ QUANG 
MINH TỪ TÂM KHÔNG ĂN THỊT 
BẢN DUYÊN 11 891
482 NHÂN DUYÊN TRÁNH DỨT SỰ TRANH LUẬN  A HÀM 5 433
483 NHÂN DUYÊN XÂY THÁP BỒ TÁT HIẾN THÂN CHO HỔ ĐÓI  BẢN DUYÊN 11 755
484 NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI  BẢN DUYÊN 12 629
485 NHÂN TIÊN  A HÀM 2 91
486 NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 577
487 NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 33 613
488 NHẬP ĐỊNH BẤT ĐỊNH ẤN  KINH TẬP 61 553
489 NHẬP LĂNG GIA KINH TẬP 64 251
490 NHẬP PHÁP GIỚI THỂ TÁNH  BẢO TÍCH 46 976
491 NHẬP VÔ PHÂN BIỆT PHÁP MÔN  KINH TẬP 61 991
492 NHẤT THIẾT LƯU NHIẾP THỦ NHÂN  A HÀM 5 18
493 NHẤT THIẾT PHÁP CAO VƯƠNG  KINH TẬP 69 461
494 NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN  BẢO TÍCH 46 1433
495 NHƯ HUYỄN TAM MUỘI  BẢO TÍCH 46 564
496 NHƯ LAI ĐỘC CHỨNG TỰ THỆ TAM MUỘI  KINH TẬP 59 739
497 NHƯ LAI HƯNG HIỂN  HOA NGHIÊM 40 373
498 NHƯ LAI SƯ TỬ HỐNG  KINH TẬP 69 611
499 NHƯ LAI THỊ GIÁO THẮNG QUÂN VƯƠNG  KINH TẬP 57 177
500 NHƯ LAI TRANG NGHIÊM TRÍ TUỆ QUANG MINH NHẬP 
NHẤT THIẾT PHẬT  CẢNH GIỚI 
BẢO TÍCH 46 1003
501 NHƯ LAI TRÍ ẤN KINH TẬP 60 359
502 NHŨ QUANG PHẬT  KINH TẬP 69 23
503 NHU THỦ BỒ TÁT VÔ THƯỢNG THANH TỊNH PHÂN VỆ HOA NGHIÊM 33 233
504 NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HẢI Ý HỎI VỀ PHÁP MÔN TINH ẤN    ĐẠI TẬP 51 657
505 NHỮNG DO TĂNG GIÀ LA SÁT THÀNH  BẢN DUYÊN 14 611
506 NỘI TẠNG BÁCH BẢO  KINH TẬP 69 9
507 NỮ KIÊN CỐ  KINH TẬP 57 935
508 NỮ MA ĐẶNG KINH TẬP 57 681
509 NƯỚC SÔNG HẰNG A HÀM 5 34
510 ÔN THẤT TẢY DỤC CHÚNG TĂNG (XÂY NHÀ TẮM CÚNG TĂNG)   KINH TẬP 65 689
511 PHẠM CHÍ ÁT BA LA DIÊN VẤN CHỦNG TÔN  A HÀM 5 298
512 PHẠM CHÍ KẾ THỦY TỊNH  A HÀM 5 153
513 PHẠM CHÍ NI CÂU ĐÀ A HÀM 2 123
514 PHẠM CHÍ NỮ THỦ Ý  KINH TẬP 57 895
515 PHẠM MA DU  A HÀM 5 330
516 PHẠM MA NAN QUỐC VƯƠNG  KINH TẬP 57 213
517 PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN  A HÀM 2 307
518 PHÂN BIỆT  KINH TẬP 68 113
519 PHÂN BIỆT BỐ THÍ A HÀM 5 428
520 PHÂN BIỆT DUYÊN SINH KINH TẬP 65 891
521 PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO LƯỢC  KINH TẬP 67 575
522 PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG  A HÀM 5 386
523 PHÂN BIỆT THIỆN ÁC SỞ KHỞI KINH TẬP 68 3
524 PHÁP ẤN A HÀM 7 822
525 PHÁP BÍ YẾU TRỊ BỆNH THIỀN  KINH TẬP 59 683
526 PHÁP CÚ  KINH TẬP 16 587
527 PHÁP CÚ THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 16 785
528 PHÁP DIỆT TẬN  NIẾT BÀN 49 1127
529 PHÁP ĐÚNG, PHÁP SAI A HÀM 5 129
530 PHÁP HẢI  A HÀM 5 39
531 PHÁP HOA TAM MUỘI  PHÁP HOA 35 457
532 PHÁP KÍNH  BẢO TÍCH 46 69
533 PHÁP LUẬT TAM MUỘI  KINH TẬP 60 305
534 PHÁP TẬP   KINH TẬP 68 403
535 PHÁP DANH SỐ  KINH TẬP 68 561
536 PHÁP YẾU TỤNG  BẢN DUYÊN 17 785
537 PHÁP THÂN  KINH TẬP 68 717
538 PHÁP THIỀN BÍ YẾU  KINH TẬP 59 293
539 PHÁP THỌ TRẦN KINH TẬP 68 885
540 PHÁP THỪA NGHĨA QUYẾT ĐỊNH  KINH TẬP 68 537
541 PHÁP THƯỜNG TRỤ  KINH TẬP 69 377
542 PHÁP TRÌ TÍCH TRƯỢNG  KINH TẬP 68 829
543 PHẬT ẤN TAM MUỘI  KINH TẬP 59 723
544 PHẬT BẢN HẠNH TẬP  BẢN DUYÊN 12 751
545 PHẬT BẢN HẠNH (tt)  BẢN DUYÊN 13 9
546 PHẬT BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 1 763
547 PHÁT BỒ ĐỀ TÂM PHÁ CHƯ MA KINH TẬP 69 649
548 PHẬT BỔN HẠNH BẢN DUYÊN 14 288
549 PHẬT ĐẠI TĂNG ĐẠI  KINH TẬP 57 381
550 PHẬT DANH   KINH TẬP 54 567
551 PHẬT DANH   KINH TẬP 55 3
552 PHẬT ĐỊA  KINH TẬP 65 295
553 PHẬT DIỆT ĐỘ HẬU QUÁN LIỆM TÁNG TỐNG  NIẾT BÀN 49 1107
554 PHÁT GIÁC TỊNH TÂM  BẢO TÍCH 46 178
555 PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ A BẠT A HÀM 2 285
556 PHẬT LÂM NIẾT BÀN KÝ PHÁP TRỤ  NIẾT BÀN 49 1100
557 PHẬT LÊN TRỜI ĐAO LỢI THUYẾT PHÁP CHO THÂN MẪU  KINH TẬP 69 171
558 PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 32 815
559 PHẬT MẪU BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 9 711
560 PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA    HOA NGHIÊM 32 493
561 PHẬT NGỮ  KINH TẬP 69 569
562 PHẬT NHẬP NIẾT BÀN MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ AI LUYẾN  NIẾT BÀN 49 1116
563 PHẬT SỞ HÀNH TÁN BẢN DUYÊN 14 7
564 PHẬT TẠNG   KINH TẬP 61 891
565 PHẬT THẬP LỰC  KINH TẬP 68 799
566 PHẬT THÙY BÁT NIẾT BÀN LƯỢC THUYẾT GIÁO GIỚI  NIẾT BÀN 49 1093
567 PHẬT TRỊ THÂN KINH TẬP 68 901
568 PHẬT TỲ BÀ THI A HÀM 1 733
569 PHẬT VỊ HẢI LONG VƯƠNG THUYẾT PHÁP ẤN  KINH TẬP 58 789
570 PHẬT VỊ NIÊN THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ  KINH TẬP 57 95
571 PHẬT VỊ TA GIÀ LA LONG VƯƠNG SỞ THUYẾT ĐẠI THỪA  KINH TẬP 58 801
572 PHẬT VỊ THIÊN TỬ THẮNG QUANG THUYẾT VƯƠNG PHÁP  KINH TẬP 58 633
573 PHẬT VỊ ƯU ĐIỀN VƯƠNG THUYẾT VƯƠNG PHÁP CHÁNH LUẬN  KINH TẬP 57 231
574 PHẬT Y KINH KINH TẬP 68 887
575 PHỔ BiẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM  BÁT NHÃ 33 671
576 PHỔ ĐẠT VƯƠNG  KINH TẬP 57 217
577 PHỔ DIỆU  BẢN DUYÊN 12 7
578 PHỔ MÔN PHẨM  BẢO TÍCH 45 87
579 PHỔ PHÁP NGHĨA  A HÀM 5 512
580 PHÓNG BÁT KINH TẬP 60 263
581 PHÓNG NGƯU  A HÀM 7 1023
582 PHÓNG QUANG BÁT NHÃ BÁT NHÃ 30 7
583 PHỤ NHÂN NGỘ CÔ  KINH TẬP 57 921
584 PHỤ TỬ HỢP (CHA CON GẶP NHAU)    BẢO TÍCH 45 683
585 PHỤC DÂM  A HÀM 5 238
586 PHƯƠNG ĐẲNG BÁT NÊ HOÀN  NIẾT BÀN 49 261
587 PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM  BẢN DUYÊN 12 257
588 QUẢ BÁO BỐ THÍ CỦA TRƯỞNG GIẢ  A HÀM 5 315
589 QUÁN CHƯƠNG CÚ TRONG THÂN KINH TẬP 59 273
590 QUÁN DI LẶC BỒ TÁT HẠ SINH KINH TẬP 55 755
591 QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH ĐÂU SUẤT THIÊN  KINH TẬP 55 745
592 QUÁN HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐẠI TẬP 52 563
593 QUÁN PHÁP  KINH TẬP 59 281
594 QUÁN PHẬT TAM MUỘI HẢI KINH TẬP 61 307
595 QUÁN PHỔ HIỀN BỒ TÁT HÀNH PHÁP HOA NGHIÊM 36 63
596 QUAN SÁT CHƯ PHÁP HẠNH   KINH TẬP 61 637
597 QUÁN TẨY PHẬT HÌNH TƯỢNG KINH TẬP 65 659
598 QUÁN THÂN KINH TẬP 59 279
599 QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ  BẢO TÍCH 46 1414
600 QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT  BẢO TÍCH 46 1372
601 QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN   HOA NGHIÊM 35 307
602 QUẢNG NGHĨA PHÁP MÔN  A HÀM 5 497
603 QUANG TÁN   BÁT NHÃ 30 623
604 QUỶ VẤN MỤC KIỀN LIÊN  KINH TẬP 68 87
605 QUYẾT ĐỊNH NGHĨA KINH KINH TẬP 68 527
606 QUYẾT ĐỊNH TỔNG TRÌ KINH TẬP 69 89
607 QUYẾT ĐỊNH TỲ NI BẢO TÍCH 46 152
608 SA DI LA KINH KINH TẬP 68 257
609 SÁU BỒ TÁT CŨNG NÊN TRÌ TỤNG KINH TẬP 57 13
610 SIÊU NHẬT MINH TAM MUỘI KINH TẬP 60 661
611 SINH  BẢN DUYÊN 10 313
612 SỐ  A HÀM 5 291
613 SỞ DỤC TRÍ HOẠN  KINH TẬP 68 105
614 SO LƯỜNG CÔNG ĐỨC TẤT CẢ CÕI PHẬT HOA NGHIÊM 40 371
615 SƠ PHẦN THUYẾT  KINH TẬP 57 61
616 SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH BẢN DUYÊN 11 833
617 TÀ KIẾN  A HÀM 5 486
618 TA MIỆT NẴNG PHÁP THIÊN TỬ THỌ TAN QUY Y KHỎI SINH VÀO ÁC ĐẠO  KINH TẬP 58 651
619 TAM CHUYỂN PHÁP LUÂN  A HÀM 7 838
620 TÁM ĐIỀU AN LÀNH KINH TẬP 54 399
621 TÁM ĐỨC CỦA BIỂN  A HÀM 5 43
622 TAM MA KIỆT  A HÀM 9 579
623 TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT  KINH TẬP 56 717
624 TÂM MINH  KINH TẬP 57 911
625 TÁM NGÀN BÀI TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA, MỘT TRĂM 
LẺ TÁM TÊN CHÂN THẬT VIÊN NGHĨA ĐÀ LA NI 
HOA NGHIÊM 32 863
626 TAM PHẨM ĐỆ TỬ KINH TẬP 68 723
627 TAM THẬP NGŨ PHẬT DANH LỄ SÁM VĂN  BẢO TÍCH 46 176
628 TAM TUỆ  KINH TẬP 68 727
629 TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT KINH TẬP 57 3
630 TẤN HỌC  KINH TẬP 68 921
631 TÂN TUẾ A HÀM 5 220
632 TĂNG GIÀ TRA   ĐẠI TẬP 53 815
633 TĂNG NHẤT A HÀM   A HÀM 8 7
634 TĂNG NHẤT A HÀM (tt)  A HÀM 9 13
635 TẠO HÌNH TƯỢNG PHẬT KINH TẬP 65 621
636 TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHƯỚC BÁO  KINH TẬP 65 625
637 TẠO THÁP CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 681
638 TẠP A HÀM  A HÀM 7 787
639 TẠP A HÀM (I)  A HÀM 5 526
640 TẠP A HÀM (II)  KINH TẬP 6 1
641 TẠP A HÀM (III)  A HÀM 7 1
642 TẠP A HÀM BIỆT DỊCH  A HÀM 7 247
643 TẠP BẢO TẠNG BẢN DUYÊN 16 15
644 NHẤT THIẾT PHƯỚC ĐỨC TAM MUỘI NIẾT BÀN 49 553
645 TẠP TẠNG  KINH TẬP 68 187
646 TẠP THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 16 299
647 TẠP THÍ DỤ (Q Thượng) BẢN DUYÊN 16 315
648 TẠP THÍ DỤ (Q Hạ) BẢN DUYÊN 16 402
649 TÁT BÁT ĐA TÔ LÝ DU NẠI DÃ A HÀM 5 13
650 TÁT ĐÀM PHÂN ĐÀ LỢI  PHÁP HOA 35 7
651 TÁT LA QUỐC KINH TẬP 57 207
652 TẾ CHƯ PHƯƠNG ĐẲNG HỌC  HOA NGHIÊM 36 7
653 TỆ MA THỬ HIỀN GIẢ MỤC LIÊN  A HÀM 5 253
654 THÁI HOA VI VƯƠNG THƯỢNG PHẬT THỌ QUYẾT HIỆU DIỆU HOA  KINH TẬP 57 137
655 THÁI TỬ ĐỨC QUANG BẢN DUYÊN 11 700
656 THÁI TỬ HÒA HƯU  BẢO TÍCH 46 654
657 THÁI TỬ LOÁT HỘ  BẢO TÍCH 46 648
658 THÁI TỬ MỘ PHÁCH (1) BẢN DUYÊN 11 683
659 THÁI TỬ MỘ PHÁCH (2) BẢN DUYÊN 11 691
660 THẬM HY HỮU  KINH TẬP 65 597
661 THÂM MẬT GIẢI THOÁT   KINH TẬP 65 53
662 THẬM THÂM ĐẠI HỒI HƯỚNG KINH TẬP 69 521
663 THẦN CHÚ BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN 
ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ 
BẢO TÍCH 46 1406
664 THÂN MAO HỶ THỤ  KINH TẬP 68 337
665 THÂN NHẬT KINH TẬP 57 333
666 THÂN NHẬT NHI BẢN  KINH TẬP 57 341
667 THÂN VUA BA TƯ NẶC DÍNH BỤI VÌ THÁI HẬU QUA ĐỜI  A HÀM 7 1019
668 THẮNG MAN  BẢO TÍCH 46 915
669 THẮNG NGHĨA KHÔNG KINH TẬP 61 997
670 THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN  KINH TẬP 57 187
671 THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT   BÁT NHÃ 33 9
672 THẮNG TƯ DUY PHẠM THIÊN SỞ VẤN   KINH TẬP 58 323
673 THÀNH CỤ QUANG MINH ĐỊNH Ý  KINH TẬP 60 273
674 THÁNH PHÁP ẤN  A HÀM 7 820
675 THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 679
676 THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA HOA NGHIÊM 33 683
677 THÁNH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ SỞ VẤN  BẢO TÍCH 46 490
678 THANH TỊNH TÂM  KINH TẬP 68 943
679 THẬP BÁT NÊ LÊ  KINH TẬP 68 55
680 THẬP BẤT THIỆN NGHIỆP ĐẠO  KINH TẬP 67 633
681 THẬP ĐỊA  HOA NGHIÊM 40 157
682 THẬP HIỆU  KINH TẬP 68 803
683 THẬP LỰC KINH KINH TẬP 68 795
684 THẬP NHỊ ĐẦU ĐÀ  KINH TẬP 68 807
685 THẬP NHỊ DU  BẢN DUYÊN 14 739
686 THẬP NHỊ DUYÊN SINH TƯỜNG THỤY KINH TẬP 65 895
687 THẬP NHỊ PHẨM SINH TỬ  KINH TẬP 68 269
688 THẬP PHƯƠNG HIỆN TẠI PHẬT TẤT TẠI TIỀN LẬP ĐỊNH  ĐẠI TẬP 53 585
689 THẬP PHƯƠNG THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH KINH TẬP 55 405
690 THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH TẬP 58 791
691 THẬP TRU HOA NGHIÊM 40 9
692 THẤT NỮ  KINH TẬP 57 743
693 THẤT PHẬT  A HÀM 1 711
694 THẤT PHẬT PHỤ MẪU TÁNH TỰ A HÀM 1 755
695 THẤT TRI  A HÀM 5 3
696 THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 377
697 THẦY THUỐC  BẢN DUYÊN 17 931
698 THỆ ĐỒNG TỬ  KINH TẬP 57 253
699 THI CA LA VIỆT LẠY SÁU PHƯƠNG  A HÀM 2 245
700 THÍ ĐĂNG CÔNG ĐỨC (CÔNG ĐỨC CÚNG ĐÈN)  KINH TẬP 65 695
701 THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 17 925
702 THÍ DỤ BẦY TRÂU  BẢN DUYÊN 17 919
703 THÍ THỰC ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO A HÀM 9 633
704 THÍCH MA NAM BỔN  A HÀM 5 171
705 THIÊM PHẨM DIỆU PHÁP LIÊN HOA   PHÁP HOA 34 691
706 THIỂM TỬ BẢN DUYÊN 11 809
707 THIỀN ĐẠT MA ĐA LA  KINH TẬP 59 531
708 THIỀN HÀNH PHÁP TƯỞNG KINH TẬP 58 891
709 THIỀN HÀNH TAM THẬP THẤT PHẨM  KINH TẬP 58 887
710 THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN 
MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI 
LĂNG NGHIÊM 70 365
711 THIỀN PHÁP YẾU GIẢI KINH TẬP 59 469
712 THIÊN PHẬT NHÂN DUYÊN KINH TẬP 54 353
713 THIÊN THỈNH VẤN KINH TẬP 58 629
714 THIÊN VƯƠNG THÁI TỬ TÍCH LA KINH TẬP 58 657
715 THIỀN YẾU KINH TẬP 59 265
716 THIẾT THÀNH NÊ LÊ  A HÀM 5 78
717 THỌ ĐỀ GIÀ  KINH TẬP 57 371
718 THỌ KÝ SAI MA BÀ ĐẾ KINH TẬP 57 929
719 THỌ TÂN TUẾ  A HÀM 5 214
720 THỌ TRÌ DANH HIỆU BẢY ĐỨC PHẬT SINH RA CÔNG ĐỨC KINH TẬP 54 537
721 THỌ TUẾ  A HÀM 5 147
722 THỜI PHI THỜI (A) KINH TẬP 68 893
723 THỜI PHI THỜI (B) KINH TẬP 68 897
724 THỦ LĂNG NGHIÊM  LĂNG NGHIÊM 70 3
725 THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI KINH TẬP 61 237
726 THUẦN CHÂN ĐÀ LA SỞ VẤN NHƯ LAI TAM MUỘI  KINH TẬP 59 749
727 THUẬN QUYỀN PHƯƠNG TIỆN  KINH TẬP 57 815
728 THƯƠNG CHỦ THIÊN TỬ SỞ VẤN  KINH TẬP 58 601
729 THUYẾT DIỆU PHÁP QUYẾT ĐỊNH NGHIỆP CHƯỚNG  KINH TẬP 69 713
730 THUYẾT VÔ CẤU XỨNG KINH TẬP 56 281
731 TỊCH CHÍ QUẢ  A HÀM 2 335
732 TỊCH CHIẾU THẦN BIẾN TAM MA ĐỊA KINH TẬP 61 621
733 TIỀN THẾ TAM CHUYỂN BẢN DUYÊN 11 851
734 TIỂU ĐẠO ĐỊA  KINH TẬP 59 259
735 TIỂU PHẨM BÁT NHÃ BA LA MẬT   BÁT NHÃ 32 281
736 TÍN GIẢI TRÍ LỰC  KINH TẬP 68 935
737 TÍN LỰC NHẬP ẤN PHÁP MÔN  HOA NGHIÊM 41 659
738 TỊNH PHẠN VƯƠNG BÁT NIẾT BÀN  KINH TẬP 57 151
739 TỊNH XÁ TƯỢNG ĐẦU KINH TẬP 55 1049
740 TỊNH Ý ƯU BÀ TẮC SỞ VẤN  KINH TẬP 68 325
741 TỐ THẮNG VẤN BỒ TÁT THẬP TRỤ TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT HOA NGHIÊM 41 793
742 TỌA THIỀN TAM MUỘI KINH TẬP 59 395
743 TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC  KINH TẬP 67 597
744 TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG (A) KINH TẬP 68 211
745 TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC KIM CANG BẤT KHÔNG 
TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG   
HOA NGHIÊM 33 417
746 TỐI VÔ TỶ  KINH TẬP 65 611
747 TÔN ĐA DA TRÍ  KINH TẬP 57 1029
748 TÔN NA  KINH TẬP 69 801
749 TÔN THƯỢNG A HÀM 5 344
750 TRAI GIỚI  A HÀM 5 459
751 TRANG NGHIÊM TÂM BỒ ĐỀ HOA NGHIÊM 41 773
752 TRÌ TÂM PHẠM THIÊN SỞ VẤN   KINH TẬP 58 3
753 TRÌ THẾ   KINH TẬP 56 625
754 TRỊ Ý  A HÀM 5 495
755 TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT SỞ VẤN   KINH TẬP 56 879
756 TRỪ KHỦNG TAI HOẠN  KINH TẬP 68 163
757 TRUNG A HÀM (I)  A HÀM 3 1
758 TRUNG A HÀM (II)  A HÀM 4 1
759 TRUNG ẤM  NIẾT BÀN 49 857
760 TRUNG BỔN KHỞI  BẢN DUYÊN 14 747
761 TRUNG TÂM  KINH TẬP 68 155
762 TRƯỜNG A HÀM  A HÀM 1 1
763 TRƯỜNG A HÀM THẬP BÁO PHÁ A HÀM 2 166
764 TRƯỞNG GIẢ ÂM DUYỆT  KINH TẬP 57 285
765 TRƯỞNG GIẢ ĐẠI HOA NGHIÊM HỎI PHẬT VỀ SỨC NA LA DIÊN  KINH TẬP 57 509
766 TRƯỞNG GIẢ NỮ YÊM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 57 1013
767 TRƯỞNG GIẢ TỬ ÁO NÃO TAM XỨ  KINH TẬP 57 243
768 TRƯỞNG GIẢ TỬ CHẾ  KINH TẬP 57 247
769 TRƯỜNG THỌ VƯƠNG BẢN DUYÊN 11 594
770 TRƯỜNG TRẢO PHẠM CHÍ THỈNH VẤN  KINH TẬP 57 1039
771 TU CHÂN THIÊN TỬ  KINH TẬP 58 491
772 TU ĐẠT  A HÀM 5 311
773 TU LẠI  BẢO TÍCH 46 212
774 TU LẠI  BẢO TÍCH 46 234
775 TU MA ĐỀ  BẢO TÍCH 46 344
776 TU MA ĐỀ BỒ TÁT  BẢO TÍCH 46 319
777 TU MA ĐỀ BỒ TÁT  BẢO TÍCH 46 331
778 TU MA ĐỀ NỮ (A)  A HÀM 9 545
779 TU MA ĐỀ NỮ (B)  A HÀM 9 555
780 TU MA ĐỀ TRƯỞNG GIẢ KINH TẬP 57 271
781 TỰ ÁI KINH KINH TẬP 68 147
782 TỨ BẤT KHẢ ĐẮC  KINH TẬP 68 749
783 TỨ BỐI  KINH TẬP 68 745
784 TỨ ĐẾ  A HÀM 5 24
785 TỨ ĐỒNG TỬ TAM MUỘI  NIẾT BÀN 49 332
786 TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP KINH TẬP 59 517
787 TƯ HA MUỘI  KINH TẬP 57 293
788 TU HÀNH BẢN KHỞI BẢN DUYÊN 11 899
789 TƯ ÍCH PHẠM THIÊN SỞ VẤN  KINH TẬP 58 169
790 TỨ THIÊN VƯƠNG KINH TẬP 58 597
791 TỨ NGUYỆN  KINH TẬP 68 93
792 TƯ NIỆM ĐỨC NHƯ LAI BẰNG MƯỜI MỘT TƯỞNG  A HÀM 9 663
793 TỨ PHẨM HỌC PHÁP  KINH TẬP 68 755
794 TỨ PHẨM PHÁP MÔN  KINH TẬP 68 781
795 TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG  KINH TẬP 68 815
796 TỰ THỆ TAM MUỘI  KINH TẬP 59 727
797 TỬ THỊ BỒ TÁT SỞ THUYẾT ĐẠI THỪA DUYÊN SINH ĐẠO CÁN DỤ  KINH TẬP 65 769
798 TỨ TỰ XÂM  KINH TẬP 68 99
799 TỨ VÔ SỞ ÚY  KINH TẬP 68 777
800 TUỆ ẤN TAM MUỘI  KINH TẬP 60 317
801 TUỆ THƯỢNG BỒ TÁT VẤN ĐẠI THIỆN QUYỀN  BẢO TÍCH 46 659
802 TƯỢNG DỊCH  KINH TẬP 69 143
803 TƯƠNG TỤC GIẢI THOÁT ĐỊA BA LA MẬT LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 65 263
804 TƯƠNG TỤC GIẢI THOÁT NHƯ LAI SỞ TÁC TÙY THUẬN XỨ LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 65 281
805 TƯƠNG ƯNG KHẢ  A HÀM 7 841
806 TÙY DŨNG TÔN GIẢ KINH TẬP 57 107
807 TUYỂN TẠP THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 16 483
808 TỲ DA SA VẤN  BẢO TÍCH 46 940
809 TỲ KHEO CHIÊM BÀ A HÀM 5 234
810 TỲ KHEO SA HẠT CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 57 91
811 TỲ KHEO THÍNH THÍ  KINH TẬP 57 101
812 TỲ KHEO TỊ NỮ Ố DANH DỤC TỰ SÁT KINH TẬP 57 99
813 ÚC CA LA VIỆT VẤN BỒ TÁT HÀNH  BẢO TÍCH 46 93
814 ỨNG PHÁP  A HÀM 5 423
815 ƯƠNG QUẬT MA  A HÀM 7 860
816 ƯƠNG QUẬT MA LA A HÀM 7 878
817 ƯƠNG QUẬT MAN A HÀM 7 870
818 ƯU BÀ DI ĐỌA XÁ CA A HÀM 5 464
819 ƯU BÀ DI TỊNH HẠNH PHÁP MÔN KINH TẬP 57 959
820 ƯU BÀ DI VÔ CẤU VẤN  KINH TẬP 57 955
821 ƯU ĐIỀN VƯƠNG  BẢO TÍCH 46 293
822 VĂN THÙ HỐI LỖI KINH TẬP 55 843
823 VĂN THÙ THI LỢI HÀNH KINH TẬP 56 87
824 VĂN THÙ SƯ LỢI HIỆN BẢO TẠNG KINH TẬP 55 893
825 VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT CỦA BỒ TÁT KINH TẬP 55 815
826 VĂN THÙ SƯ LỢI PHẬT ĐỘ NGHIÊM TỊNH  BẢO TÍCH 45 563
827 VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN  HOA NGHIÊM 41 453
828 VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ SIÊU TAM MUỘI  KINH TẬP 60 83
829 VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 205
830 VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT BẤT TƯ NGHỊ PHẬT CẢNH GIỚI  BẢO TÍCH 46 460
831 VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 175
832 VĂN THÙ SƯ LỢI TỊNH LUẬT KINH TẬP 55 871
833 VĂN THÙ SƯ LỢI TUẦN HÀNH  KINH TẬP 56 77
834 VĂN THÙ SƯ LỢI VẤN  KINH TẬP 56 3
835 VĂN THÙ SƯ LỢI VẤN BỒ ĐỀ  KINH TẬP 55 1023
836 VĂN THÙ SƯ LỢI VÀO NIẾT BÀN  KINH TẬP 55 1017
837 VĂN THÙ VẤN TỰ MẪU PHẨM  KINH TẬP 56 73
838 VỀ CHƯ PHẬT KINH TẬP 54 561
839 VỀ HƯNG KHỞI HẠNH  BẢN DUYÊN 14 839
840 VỊ LAI TINH TÚ KIẾP THIÊN PHẬT DANH  KINH TẬP 55 649
841 VỊ SINH OÁN KINH TẬP 57 117
842 VỊ TẰNG HỮU  KINH TẬP 65 593
843 VỊ TẰNG HỮU CHÁNH PHÁP  KINH TẬP 60 177
844 VỊ TẰNG HỮU NHÂN DUYÊN KINH TẬP 68 271
845 VIÊN SANH THỌ  A HÀM 5 7
846 VIỆT NAN  KINH TẬP 57 347
847 VÔ CẤU HIỀN NỮ  KINH TẬP 57 775
848 VÔ CỰC BẢO TAM MUỘI KINH TẬP 60 543
849 VÔ HY VỌNG KINH TẬP 69 111
850 VÔ LƯỢNG NGHĨA  HOA NGHIÊM 36 43
851 VÔ LƯỢNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC    BẢO TÍCH 46 1151
852 VÔ LƯỢNG THỌ  BẢO TÍCH 46 1103
853 VÔ MINH LA SÁT TẬP  KINH TẬP 65 917
854 VÔ SỞ HỮU BỒ TÁT   KINH TẬP 56 745
855 VÔ THƯỜNG  KINH TẬP 68 927
856 VÔ THƯỜNG  KINH TẬP 68 932
857 VÔ THƯỢNG XỨ  KINH TẬP 68 925
858 VÔ THƯỢNG Y  KINH TẬP 64 51
859 VỢ TRƯỞNG GIẢ PHÁP CHÍ KINH TẬP 57 923
860 VÔ TỰ BẢO KHIẾP  KINH TẬP 69 537
861 VÔ ÚY THỌ SỞ VẤN ĐẠI THỪA  BẢO TÍCH 46 273
862 VU LAN BỒN  KINH TẬP 65 583
863 VUA A XÀ THẾ ĐƯỢC THỌ KÝ KINH TẬP 57 131
864 VUA ĐẠI CHÁNH CÚ  A HÀM 5 99
865 VUA NƯỚC XÁ VỆ MỘNG THẤY MƯỜI VIỆC  A HÀM 9 717
866 VUA QUÁN ĐẢNH BẢN DUYÊN 17 929
867 VUA SƯ TỬ TỐ ĐÀ BÀ KHÔNG ĂN THỊT BẢN DUYÊN 11 619
868 VUA TẦN BÀ SA LA  A HÀM 5 70
869 VUA TẦN TỲ SA LA ĐẾN CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT A HÀM 9 637
870 VUA VĂN ĐÀ KIỆT  A HÀM 5 65
871 XÁ LỢI PHẤT, MA HA MỤC LIÊN DU HÀNH NGÃ TƯ ĐƯỜNG  A HÀM 9 657
872 XA RỜI SỰ NGỦ NGHỈ  A HÀM 5 125
873 XỨ XỨ  KINH TẬP 68 35
874 XUẤT DIỆU  BẢN DUYÊN 17 7
875 XUẤT GIA CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 743
876 XUẤT GIA DUYÊN  KINH TẬP 68 881
877 XUẤT SINH BỒ ĐỀ TÂM  KINH TẬP 69 627
878 XƯNG TÁN ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC KINH TẬP 69 705
879 XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ BẢO TÍCH 46 1395
880 Ý A HÀM 5 419
 SỐ TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) – LUẬT TẠNG BỘ LUẬT TẬP TRANG
1 ẨM QUANG BỘ GIỚI KINH GIẢI THOÁT LUẬT TẠNG 81 167
2 BỒ TÁT GIỚI BỔN (1) LUẬT TẠNG 82 817
3 BỒ TÁT GIỚI BỔN (2) LUẬT TẠNG 82 831
4 CHÁNH LƯỢNG BỘ LUẬT NHỊ THẬP NHỊ MINH LIỄU LUẬN  LUẬT TẠNG 81 193
5 GIỚI KINH SA DI NI LUẬT TẠNG 82 171
6 ĐẠI SA MÔN BÁCH NHẤT YẾT MA PHÁP LUẬT TẠNG 76 551
7 ĐẠI TỲ KHEO TAM THIÊN UY NGHI LUẬT TẠNG 82 75
8 ĐÀM VÔ ĐỨC LUẬT BỘ TẠP YẾT MA LUẬT TẠNG 74 423
9 KINH BÁT CHỦNG TRƯỞNG DƯỠNG CÔNG ĐỨC LUẬT TẠNG 82 805
10 KINH BÍ SÔ CA THI CA THẬP PHÁP LUẬT TẠNG 82 255
11 KINH BÍ SÔ NGŨ PHÁP LUẬT TẠNG 82 247
12 KINH BỒ TÁT ANH LẠC BỔN NGHIỆP LUẬT TẠNG 82 441
13 KINH BỒ TÁT NGŨ PHÁP SÁM HỐI LUẬT TẠNG 82 875
14 KINH BỒ TÁT NỘI GIỚI LUẬT TẠNG 82 513
15 KINH BỒ TÁT TẠNG LUẬT TẠNG 82 729
16 KINH BỒ TÁT THỌ TRAI LUẬT TẠNG 82 851
17 KINH CA DIẾP CẤM GIỚI LUẬT TẠNG 82 69
18 KINH ĐẠI ÁI ĐẠO TỲ KHEO NI LUẬT TẠNG 82 213
19 KINH ĐẠI THỪA TAM TỤ SÁM HỐI LUẬT TẠNG 82 749
20 KINH MỤC LIÊN SỞ VẤN LUẬT TẠNG 82 65
21 KINH MỤC LIÊN VẤN GIỚI LUẬT TRUNG NGŨ BÁCH KHINH TRỌNG SỰ (I) LUẬT TẠNG 82 313
22 KINH MỤC LIÊN VẤN GIỚI LUẬT TRUNG NGŨ BÁCH KHINH TRỌNG SỰ (II) LUẬT TẠNG 82 355
23 KINH NGŨ KHỦNG BỐ THẾ LUẬT TẠNG 82 261
24 KINH PHẬT A TỲ ĐÀM XUẤT GIA TƯỚNG LUẬT TẠNG 82 265
25 KINH PHẬT THUYẾT CHÁNH CUNG KÍNH LUẬT TẠNG 82 793
26 KINH PHẬT THUYẾT GIỚI TIÊU TAI LUẬT TẠNG 82 205
27 KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA GIỚI LUẬT TẠNG 82 803
28 KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG LUẬT TẠNG 82 57
29 KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG (DỊ BẢN) LUẬT TẠNG 82 60
30 KINH PHẠM VÕNG LUẬT TẠNG 82 399
31 KINH THẬP THIỆN GIỚI LUẬT TẠNG 82 491
32 KINH THANH TỊNH TỲ NI PHƯƠNG QUẢNG LUẬT TẠNG 82 679
33 KINH THIỆN CUNG KÍNH LUẬT TẠNG 82 783
34 KINH TỊCH ĐIỀU ÂM SỞ VẤN LUẬT TẠNG 82 705
35 KINH TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG LUẬT TẠNG 82 763
36 KINH TỲ NI MẪU LUẬT TẠNG 81 441
37 KINH ƯU BA LY VẤN PHẬT LUẬT TẠNG 82 19
38 KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI LUẬT TẠNG 82 535
39 KINH ƯU BÀ TẮC NGŨ GIỚI TƯỚNG LUẬT TẠNG 82 187
40 KINH ƯU BÀ TẮC NGŨ GIỚI UY NGHI LUẬT TẠNG 82 857
41 KINH XÁ LỢI PHẤT HỐI QUA LUẬT TẠNG 82 741
42 KINH XÁ LỢI PHẤT VẤN LUẬT TẠNG 82 3
43 LUẬT BỔN DI SA TẮC YẾT MA LUẬT TẠNG 71 737
44 LUẬT CĂN BẢN TÁT BÀ ĐA BỘ LUẬT NHIẾP LUẬT TẠNG 80 671
45 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÁCH NHẤT YẾT MA LUẬT TẠNG 80 455
46 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ GIỚI KINH LUẬT TẠNG 80 575
47 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ NI GIỚI KINH LUẬT TẠNG 80 603
48 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ NI TỲ NẠI DA QUYỂN LUẬT TẠNG 78 3
49 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ LƯỢC TỲ NẠI DA TẠP SỰ NHIẾP TỤNG LUẬT TẠNG 80 653
50 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA LUẬT TẠNG 80 345
51 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA NI ĐÀ NA MỤC ĐẮC CA NHIẾP TỤNG LUẬT TẠNG 80 637
52 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA AN CƯ SƯ LUẬT TẠNG 78 375
53 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA DƯỢC SỰ LUẬT TẠNG 79 3
54 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA PHÁ TĂNG SỰ LUẬT TẠNG 79 277
55 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA QUYỂN 1-50 LUẬT TẠNG 77 3
56 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA TẠP SƯ Ï(I) LUẬT TẠNG 79 543
57 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA TẠP SỰ (II) LUẬT TẠNG 80 3
58 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA TỤNG LUẬT TẠNG 81 3
59 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA TÙY Ý SỰ LUẬT TẠNG 78 383
60 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA TÙY Ý SỰ LUẬT TẠNG 78 395
61 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA XUẤT GIA SỰ LUẬT TẠNG 78 319
62 LUẬT CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA Y SỰ LUẬT TẠNG 79 269
63 LUẬT DI SA TẮC BỘ HÒA HÊ NGŨ PHẦN LUẬT TẠNG 71 3
64 LUẬT DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 71 659
65 LUẬT DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) LUẬT TẠNG 71 684
66 LUẬT MA HA TĂNG KỲ (I) QUYỂN 1-10 LUẬT TẠNG 71 795
67 LUẬT MA HA TĂNG KỲ (II) QUYỂN 11-40 LUẬT TẠNG 72 3
68 LUẬT MA HA TĂNG KỲ ĐẠI TỲ KHEO GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 72 947
69 LUẬT MA HA TĂNG KỲ TỲ KHEO NI GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 72 975
70 LUẬT NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 71 706
71 LUẬT THẬP TỤNG (I) QUYỂN 1-40 LUẬT TẠNG 75 3
72 LUẬT THẬP TỤNG (II) QUYỂN 41-61 LUẬT TẠNG 76 3
73 LUẬT THẬP TỤNG TỲ KHEO BA LA ĐỀ MỘC XOA GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 76 491
74 LUẬT THẬP TỤNG TỲ KHEO NI BA LA ĐỀ MỘC XOA GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 76 519
75 LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA LUẬT TẠNG 81 219
76 LUẬT TỨ PHẦN (I) LUẬT TẠNG 72 1003
77 LUẬT TỨ PHẦN (II) LUẬT TẠNG 73 3
78 LUẬT TỨ PHẦN (III) LUẬT TẠNG 74 3
79 LUẬT TỨ PHẦN TĂNG GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 74 357
80 LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 74 327
81 LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN LUẬT TẠNG 74 387
82 MƯỜI GIỚI PHÁP VÀ OAI NGHI CỦA SA DI LUẬT TẠNG 82 119
83 OAI NGHI SA DI LUẬT TẠNG 82 147
84 SA DI NI LY GIỚI VĂN LUẬT TẠNG 82 179
85 SA DI THẬP GIỚI NGHI TẮC LUẬT TẠNG 82 161
86 TÁT BÀ ĐA BỘ TỲ NI MA ĐẮC LẶC GIÀ QUYỂN 1-10 LUẬT TẠNG 76 785
87 TÁT BÀ ĐA TỲ NI TỲ BÀ SA QUYỂN 1-9 LUẬT TẠNG 76 601
88 THẬP TỤNG YẾT MA TỲ KHEO YẾU DỤNG LUẬT TẠNG 76 573
89 TỨ PHẦN TỲ KHEO NI YẾT MA PHÁP LUẬT TẠNG 74 519
90 TỲ NẠI DA LUẬT TẠNG 81 639
91 VĂN YẾT MA GIỚI BỒ TÁT LUẬT TẠNG 82 809
92 YẾT MA LUẬT TẠNG 74 465
 SỐ TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) – LUẬN TẠNG BỘ LUẬN TẬP TRANG
1 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ BỔN TỤNG LUẬN TỲ ĐÀM 100 275
2 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ LUẬN TỲ ĐÀM 99 3
3 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ LUẬN THẬT NGHĨA SỚ QUYỂN 1-5  TỲ ĐÀM 100 345
4 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THÍCH LUẬN (I) QUYỂN 1-12 TỲ ĐÀM 99 843
5 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THÍCH LUẬN (II) QUYỂN 13-22 TỲ ĐÀM 100 3
6 A TỲ ĐẠT MA GIỚI THÂN TÚC LUẬN TỲ ĐÀM 89 920
7 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (I) QUYỂN 1-50 TỲ ĐÀM 91 3
8 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (II) QUYỂN 51-100 TỲ ĐÀM 92 3
9 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (III) QUYỂN 101-150 TỲ ĐÀM 93 3
10 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (IV) QUYỂN 151-200 TỲ ĐÀM 94 3
11 A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC LUẬN, QUYỂN 1-18 TỲ ĐÀM 90 243
12 A TỲ ĐẠT MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN, QUYỂN 1-12 TỲ ĐÀM 89 333
13 A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ LUẬN, QUYỂN 1-20 TỲ ĐÀM 90 1157
14 A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN, QUYỂN 1-20 TỲ ĐÀM 89 3
15 A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIỂN TÔNG LUẬN QUYỂN 1-40 TỲ ĐÀM 102 3
16 A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC LUẬN, QUYỂN 1-16 TỲ ĐÀM 89 617
17 A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN (II) QUYỂN 31-80 TỲ ĐÀM 101 3
18 A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN QUYỂN 1-30 TỲ ĐÀM 100 362
19 A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ LUẬN, QUYỂN 1-30 TỲ ĐÀM 90 575
20 A TỲ ĐÀM CAM LỘ VỊ LUẬN TỲ ĐÀM 98 593
21 A TỲ ĐÀM NGŨ PHÁP HÀNH KINH TỲ ĐÀM 98 733
22 A TỲ ĐÀM TÂM LUẬN KINH QUYỂN 1-6 TỲ ĐÀM 98 103
23 A TỲ ĐÀM TÂM LUẬN QUYỂN 1-4 TỲ ĐÀM 98 3
24 A TỲ ĐÀM TỲ BÀ SA LUẬN (I) QUYỂN 1-40 TỲ ĐÀM 95 3
25 A TỲ ĐÀM TỲ BÀ SA LUẬN (II) QUYỂN 41-60 TỲ ĐÀM 96 3
26 BÁCH LUẬN TRUNG QUÁN 103 595
27 BÁCH TỰ LUẬN TRUNG QUÁN 103 909
28 BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH LUẬN LUẬN TẬP 113 129
29 BẢO KẾ KINH TỨ PHÁP ƯU BA ĐỀ XÁ THÍCH KINH 88 155
30 BÁT ĐẠI LINH THÁP PHẠM TÁN LUẬN TẬP 114 447
31 BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH QUYỂN 1-15 TRUNG QUÁN 103 207
32 BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN LUẬN LUẬN TẬP 113 39
33 BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN DU GIÀ 109 3
34 BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG DU GIÀ 109 53
35 BỒ ĐỀ HẠNH KINH QUYỂN 1-4 LUẬN TẬP 113 339
36 BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN LUẬN TẬP 113 329
37 BỒ ĐỀ TÂM QUÁN THÍCH LUẬN TẬP 113 429
38 BỒ ĐỀ TƯ LƯƠNG LUẬN QUYỂN 1-6 LUẬN TẬP 113 239
39 BỒ TÁT ĐỊA TRÌ KINH QUYỂN 1-10 DU GIÀ 106 359
40 BỒ TÁT THIỆN GIỚI KINH (1 Quyển) DU GIÀ 106 733
41 BỒ TÁT THIỆN GIỚI KINH (9 Quyển) DU GIÀ 106 557
42 CHỈ QUÁN MÔN LUẬN TỤNG LUẬN TẬP 113 117
43 CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA LUẬN LUẬN TẬP 113 197
44 CHƯƠNG SỞ TRI LUẬN LUẬN TẬP 112 3
45 CHƯỞNG TRUNG  LUẬN DU GIÀ 110 811
46 CHÚNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM LUẬN, QUYỂN 1-12 TỲ ĐÀM 90 3
47 CHUYỂN PHÁP LUÂN KINH ƯU BA ĐỀ XÁ THÍCH KINH 88 481
48 CHUYỂN THỨC LUẬN DU GIÀ 107 309
49 CỨU CÁNH NHẤT THỪA BẢO TÁNH LUẬN DU GIÀ 110 531
50 DI GIÁO KINH LUẬN THÍCH KINH 88 199
51 DI LẶC BỒ TÁT SỞ VẤN KINH LUẬN, QUYỂN 1-9 THÍCH KINH 88 3
52 DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH LUẬN ƯU BA ĐỀ XÁ  THÍCH KINH 87 43
53 DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH ƯU BA ĐỀ XÁ  THÍCH KINH 87 3
54 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN (I) QUYỂN 1-42  DU GIÀ 104 3
55 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN (II) QUYỂN 43-85 DU GIÀ 105 3
56 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN (III) QUYỂN 86-100 DU GIÀ 106 3
57 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN THÍCH DU GIÀ 106 341
58 DUY THỨC LUẬN DU GIÀ 107 319
59 DUY THỨC NHỊ THẬP LUẬN DU GIÀ 107 359
60 DUY THỨC TAM THẬP LUẬN TỤNG DU GIÀ 107 301
61 DUYÊN SANH LUẬN LUẬN TẬP 113 77
62 ĐẠI BẢO TÍCH KINH LUẬN, QUYỂN 1-4  THÍCH KINH 87 763
63 ĐẠI THỪA A TỲ ĐẠT MA TẬP LUẬN QUYỂN 1-7 DU GIÀ 110 3
64 ĐẠI THỪA A TỲ ĐẠT MA TẠP TẬP LUẬN QUYỂN 1-16 DU GIÀ 110 125
65 ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN LUẬN BẢN SỰ PHẦN TRUNG LƯỢC LỤC DANH SỐ DU GIÀ 110 705
66 ĐẠI THỪA BẢO YẾU NGHĨA LUẬN QUYỂN 1-10  LUẬN TẬP 111 191
67 ĐẠI THỪA CHƯỞNG TRÂN LUẬN TRUNG QUÁN 103 999
68 ĐẠI THỪA DUY THỨC LUẬN DU GIÀ 107 341
69 ĐẠI THỪA DUYÊN SANH LUẬN LUẬN TẬP 113 93
70 ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN (I) LUẬN TẬP 113 481
71 ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN (II) LUẬN TẬP 113 513
72 ĐẠI THỪA NGŨ UẨN LUẬN DU GIÀ 110 671
73 ĐẠI THỪA NHỊ THẬP TỤNG LUẬN TRUNG QUÁN 103 941
74 ĐẠI THỪA PHÁ HỮU LUẬN TRUNG QUÁN 103 927
75 ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT LUẬN (1) DU GIÀ 110 851
76 ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT LUẬN (2) DU GIÀ 110 861
77 ĐẠI THỪA QUẢNG BÁCH LUẬN THÍCH LUẬN QUYỂN 1-10 TRUNG QUÁN 103 675
78 ĐẠI THỪA QUẢNG NGŨ UẨN LUẬN DU GIÀ 110 684
79 ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC LUẬN QUYỂN 1-25  LUẬN TẬP 111 277
80 ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN DU GIÀ 110 421
81 ĐẠI THỪA TỨ PHÁP KINH THÍCH THÍCH KINH 88 523
82 ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH LUẬN QUYỂN 1-13  DU GIÀ 109 493
83 ĐẠI THỪA TRUNG QUÁN THÍCH LUẬN QUYỂN 1-9 TRUNG QUÁN 103 475
84 ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN QUYỂN 1-20  LUẬN TẬP 114 3
85 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (I) QUYỂN 1-25  THÍCH KINH 83 22
86 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (II) QUYỂN 26-60  THÍCH KINH 84 3
87 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (III) QUYỂN 61-95  THÍCH KINH 85 3
88 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (IV) QUYỂN 96 -100  THÍCH KINH 86 3
89 ĐẠI TRƯỢNG PHU LUẬN TRUNG QUÁN 103 947
90 ĐỀ BÀ BỒ TÁT THÍCH LĂNG GIÀ KINH TRUNG NGOẠI ĐẠI THỪA TỨ TÔNG LUẬN LUẬN TẬP 111 575
91 ĐỀ BÀ BỒ TÁT THÍCH LĂNG GIÀ KINH TRUNG NGOẠI TIỂU THỪA NIẾT BÀN LUẬN LUẬN TẬP 111 583
92 GIẢI QUYỂN LUẬN DU GIÀ 110 805
93 GIẢI THOÁT ĐẠO LUẬN QUYỂN 1-12 LUẬN TẬP 112 635
94 HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO LUẬN QUYỂN 1-20 DU GIÀ 109 63
95 HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO LUẬN TỤNG DU GIÀ 109 457
96 HIỀN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHẤT BÁCH TỤNG  LUẬN TẬP 114 455
97 HIỂN THỨC LUẬN DU GIÀ 110 784
98 HỒI TRÁNH  LUẬN LUẬN TẬP 111 53
99 KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG YẾU KỆ  LUẬN TẬP 114 313
100 KIỀN TRĨ PHẠN TÁN  LUẬN TẬP 114 441
101 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH LUẬN  THÍCH KINH 86 173
102 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH PHÁ THỦ TRƯỚC HOẠI GIẢ DANH LUẬN  THÍCH KINH 86 553
103 KIM CANG BÁT NHÃ LUẬN THÍCH KINH 86 89
104 KIM CANG BÁT NHÃ LUẬN (Biệt Bản) THÍCH KINH 83 124
105 KIM CANG CHÂM LUẬN  LUẬN TẬP 111 621
106 KIM CANG ĐẢNH DU GIÀ TRUNG PHÁT A NẬU ĐA LA TAM BỒ ĐỀ TÂM LUẬN LUẬN TẬP 113 471
107 KIM CANG TIÊN LUẬN, QUYỂN 1-10 THÍCH KINH 86 229
108 KINH A HÀM KHẨU GIẢI THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN  THÍCH KINH 83 213
109 KINH CA DIẾP TIÊN NHƠN THUYẾT Y NỮ NHÂN  LUẬN TẬP 114 519
110 KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI QUYỀN THẦN VƯƠNG KỆ TỤNG  LUẬN TẬP 114 477
111 KINH NA TIÊN TỲ KHEO A  LUẬN TẬP 114 107
112 KINH NA TIÊN TỲ KHEO B (BIỆT BẢN)  LUẬN TẬP 114 145
113 KINH PHẬT THUYẾT BÁT ĐẠI LINH THÁP DANH HIỆU  LUẬN TẬP 114 451
114 KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP QUYỂN 1-12  LUẬN TẬP 114 205
115 KINH TÂN ĐẦU LÔ ĐỘT LA XÀ VỊ ƯU ĐÀ DIÊN VƯƠNG THUYẾT PHÁP  LUẬN TẬP 114 507
116 KINH THẮNG QUÂN HÓA THẾ BÁCH DU GIÀ THA  LUẬN TẬP 114 525
117 LẬP THẾ A TỲ ĐÀM LUẬN QUYỂN 1-10  LUẬN TẬP 111 649
118 LONG THỌ BỒ TÁT KHUYẾN GIỚI VƯƠNG TỤNG  LUẬN TẬP 114 331
119 LONG THỌ BỒ TÁT VỊ THIỀN ĐÀ CA VƯƠNG THUYẾT PHÁP YẾU KỆ  LUẬN TẬP 114 297
120 LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA, QUYỂN 1-17  THÍCH KINH 87 79
121 LỤC MÔN GIÁO THỌ TẬP ĐỊNH LUẬN DU GIÀ 110 389
122 LỤC THẬP TỤNG NHƯ LÝ LUẬN TRUNG QUÁN 103 931
123 NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH LUẬN TỤNG  THÍCH KINH 86 541
124 NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH THÍCH  THÍCH KINH 86 501
125 NGHIỆP THÀNH TỰU LUẬN DU GIÀ 110 405
126 NGŨ SỰ TỲ BÀ SA LUẬN TỲ ĐÀM 98 693
127 NHÂN DUYÊN TÂM LUẬN TỤNG LUẬN TẬP 113 109
128 NHÂN MINH CHÁNH LÝ MÔN LUẬN  LUẬN TẬP 111 23
129 NHÂN MINH CHÁNH LÝ MÔN LUẬN BẢN  LUẬN TẬP 111 3
130 NHÂN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN  LUẬN TẬP 111 43
131 NHẬP A TỲ ĐẠT MA LUẬN TỲ ĐÀM 98 657
132 NHẬP ĐẠI THỪA LUẬN  LUẬN TẬP 111 143
133 NHẤT BÁCH NGŨ THẬP TÁN PHẬT TỤNG  LUẬN TẬP 114 381
134 NHẤT LUÂN LƯ CA LUẬN TRUNG QUÁN 103 921
135 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN (2 QUYỂN) DU GIÀ 107 439
136 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN (3 QUYỂN) DU GIÀ 107 499
137 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN BẢN DU GIÀ 107 573
138 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (1) QUYỂN 1-10  DU GIÀ 108 291
139 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (2) QUYỂN 1-10  DU GIÀ 108 463
140 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (I) QUYỂN 1-10 DU GIÀ 107 649
141 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (II) QUYỂN 11-15  DU GIÀ 108 3
142 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN QUYỂN 1-10  DU GIÀ 108 135
143 NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM LUẬN LUẬN TẬP 111 115
144 NI KIỀN TỬ VẤN VÔ NGÃ NGHĨA KINH  LUẬN TẬP 111 641
145 NIẾT BÀN KINH BỔN HỮU KIM VÔ KỆ LUẬN THÍCH KINH 88 189
146 NIẾT BÀN LUẬN THÍCH KINH 88 173
147 PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC LUẬN QUYỂN 1-5  THÍCH KINH 83 121
148 PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN  LUẬN TẬP 114 401
149 PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA  THÍCH KINH 86 653
150 PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA THÍCH LUẬN  THÍCH KINH 86 609
151 PHẬT NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN LUẬN TẬP 114 375
152 PHẬT ĐỊA KINH LUẬN, QUYỂN 1-7 THÍCH KINH 88 233
153 PHẬT TAM THÂN TÁN  LUẬN TẬP 114 371
154 PHẬT TÁNH LUẬN QUYỂN 1-4 DU GIÀ 110 443
155 PHÁT BỒ ĐỀ TÂM KINH LUẬN LUẬN TẬP 113 203
156 PHƯƠNG TIỆN TÂM LUẬN  LUẬN TẬP 111 93
157 QUẢNG BÁCH LUẬN BẢN TRUNG QUÁN 103 647
158 QUÁN SỞ DUYÊN DUYÊN LUẬN DU GIÀ 110 833
159 QUÁN SỞ DUYÊN LUẬN THÍCH DU GIÀ 110 839
160 QUÁN TỔNG TƯỚNG LUẬN TỤNG DU GIÀ 110 829
161 QUẢNG ĐẠI PHÁT NGUYỆN TỤNG LUẬN TẬP 114 361
162 QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM LUẬN QUYỂN 1-4 LUẬN TẬP 113 435
163 QUYẾT ĐỊNH TẠNG LUẬN DU GIÀ 106 747
164 SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG LUẬN TẬP 114 469
165 TẬP CHƯ PHÁP BẢO TỐI THƯỢNG NGHĨA LUẬN  LUẬN TẬP 111 557
166 TẬP ĐẠI THỪA TƯỚNG LUẬN  LUẬN TẬP 111 539
167 TẠP A TỲ ĐÀM TÂM LUẬN QUYỂN 1-11 TỲ ĐÀM 98 243
168 TAM CỤ TÚC KINH ƯU BA ĐỀ XÁ THÍCH KINH 88 497
169 TAM DI ĐỂ BỘ LUẬN LUẬN TẬP 113 3
170 TAM PHÁP ĐỘ LUẬN  THÍCH KINH 83 65
171 TAM THÂN PHẠM TÁN  LUẬN TẬP tập 367
172 TAM VÔ TÁNH LUẬN DU GIÀ tập 749
173 TÁN PHÁP GIỚI TỤNG  LUẬN TẬP tập 349
174 TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ LUẬN TỲ ĐÀM tập 721
175 THẬP BÁT KHÔNG LUẬN DU GIÀ tập 727
176 THẬP NHỊ MÔN LUẬN TRUNG QUÁN tập 557
177 THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN LUẬN LUẬN TẬP tập 71
178 THẬP ĐỊA KINH LUẬN, QUYỂN 1-12  THÍCH KINH tập 471
179 THẤT PHẬT TÁN BÁI GIÀ THA  LUẬN TẬP tập 437
180 THẮNG TƯ DUY PHẠM THIÊN SỞ VẤN KINH LUẬN, QUYỂN 1-4 THÍCH KINH tập 411
181 THỈNH TÂN ĐẦU LÔ PHÁP  LUẬN TẬP tập 503
182 THÀNH DUY THỨC BẢO SANH LUẬN QUYỂN 1-5 DU GIÀ tập 373
183 THÀNH DUY THỨC LUẬN DU GIÀ tập 3
184 THÀNH THẬT LUẬN QUYỂN 1-16: LUẬN TẬP tập 45
185 THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA LUẬN  THÍCH KINH tập 595
186 THI THIẾT LUẬN, QUYỂN 1-7 TỲ ĐÀM tập 557
187 THÍCH MA HA DIỄN LUẬN QUYỂN 1-10 LUẬN TẬP tập 547
188 THUẬN TRUNG LUẬN NGHĨA NHẬP ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT SƠ PHẨM PHÁP MÔN TRUNG QUÁN tập 169
189 THỦ NHÂN GIẢ THIẾT LUẬN DU GIÀ tập 817
190 THỦ TRƯỢNG LUẬN LUẬN TẬP tập 187
191 TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP LUẬN QUYỂN 1-10  TỲ ĐÀM tập 801
192 TỨ A-HÀM MỘ-SAO GIẢI  THÍCH KINH tập 3
193 TỨ ĐẾ LUẬN QUYỂN 1-4 LUẬN TẬP tập 547
194 TRUNG BIÊN PHÂN BIỆT LUẬN  DU GIÀ tập 675
195 TRUNG LUẬN QUYỂN 1-4 TRUNG QUÁN tập 3
196 TÙY TƯỚNG LUẬN (GIẢI THẬP LỰC ĐẾ NGHĨA)  LUẬN TẬP tập 591
197 TỲ BÀ SA LUẬN QUYỂN 1-14 TỲ ĐÀM tập 399
198 VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN BỒ ĐỀ KINH LUẬN THÍCH KINH tập 375
199 VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BA ĐỀ XÁ  THÍCH KINH tập 865
200 VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN LUẬN DU GIÀ tập 799
201 VƯƠNG PHÁP CHÁNH LÝ LUẬN DU GIÀ tập 708
202 XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM LUẬN QUYỂN 1-30  TỲ ĐÀM tập 3
 SỐ TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) – TẠP TẠNG BỘ TẠP SỚ TẬP TRANG
1  A DI ĐÀ KINH NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 132 335
2  A DI ĐÀ KINH THÔNG TÁN SỚ  Kinh Sớ 132 223
3  AN LẠC TẬP  Chư Tông 171 15
4  BẮC SƠN LỤC   Sử Truyện 193 291
5  BÀI TÁN PHÁP BẢO ĐÀN KINH CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG  Chư Tông 176 207
6  BÀI TỤNG BA MƯƠI MÔN VỀ QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM THẤT  Chư Tông 165 643
7  BÁCH LUẬN SỚ Luận Sớ 152 3
8  BẢN NGUYỆN DƯỢC SƯ KINH CỔ TÍCH Kinh Sớ 136 3
9  BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ Chư Tông 172 363
10  BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH U TÁN Kinh Sớ 117 3
11  BÁT NHÃ TÂM KINH LƯỢC SỚ LIÊN CHÂU KÝ Kinh Sớ 117 121
12  BÁT THỨC QUY CỦ BỔ CHÚ  Chư Tông 164 799
13  BÍ QUYẾT TU TÂM CỦA THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU TẠI HÀN QUỐC  Chư Tông 178 615
14  BIA NÓI VỀ CĂN BẢN PHẬT PHÁP  Chư Tông 170 745
15  BIỆN NGỤY LỤC   Sử Truyện 194 181
16  BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN THUẬT KÝ  Luận Sớ 159 3
17  BIỆT TRUYỆN VỀ SA MÔN HỘ PHÁP ĐỜI ĐƯỜNG LÀ NGÀI PHÁP LÂM Sử Truyện 183 679
18  BIỂU CHẾ TẬP Sử Truyện 194 483
19  BIỂU KHẢI CỦA TAM TẠNG PHÁP SƯ HUYỀN TRÁNG Sử Truyện 194 453
20  BỒ TÁT GIỚI BẢN TÔNG YẾU Chư Tông 166  483
21  BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ  Chư Tông 166  499
22  BỒ TÁT GIỚI NGHĨA SỚ Luật Sớ 145  229
23  CA DIẾP KIẾT TẬP  Sử Truyện 179  29
24  CA ĐINH TỲ KHEO THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH  Sử Truyện 179  43
25  CÂU XÁ LUẬN KÝ   Luận Sớ 147  3
26  CÂU XÁ LUẬN KÝ (tt)  Luận Sớ 148  3
27  CÂU XÁ LUẬN SỚ  Luận Sớ 148  631
28  CÂU XÁ LUẬN SỚ (tt)   Luận Sớ 149  3
29  CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP Chư Tông 166  475
30  CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ XUẤT GIA THỌ CẬN VIÊN YẾT MA NGHI PHẠM Chư Tông 166  451
31  CAO TĂNG TRUYỆN   Sử Truyện 184  159
32  CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC   Sử Truyện 187  677
33  CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC (tt)  Sử Truyện 188  3
34  CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT VÀ DẠY NGƯỜI SƠ TÂM HỌC PHẬT  Chư Tông 178  587
35  CHỈ QUÁN ĐẠI Ý Chư Tông 168  575
36  CHỈ QUÁN NGHĨA LỆ Chư Tông 168  539
37  CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT   Chư Tông 168  409
38  CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT (tt)   Chư Tông 168  3
39  CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  261
40  CHƯ KINH TẬP YẾU  :  Sử Vựng 199  3
41  CHƯƠNG LẬP TAM BẢO TRONG PHẨM MINH PHÁP KINH  Chư Tông 165  349
42  CHƯƠNG PHÁT BỒ ĐỀ TÂM CỦA KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  495
43  CHÚ GIẢI KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  Kinh Sớ 117 71
44  CHÚ GIẢI KINH DUY MA CẬT   Kinh Sớ 136  257
45  CHÚ GIẢI TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  Kinh Sớ 117 171
46  CHÚ KINH ẤM TRÌ NHẬP Kinh Sớ 115 33
47  CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH  Kinh Sớ 115 3
48  CHÚ THÍCH MÔN QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  615
49  CHÚ TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH Kinh Sớ 140  919
50  CHUYỂN KINH HÀNH ĐẠO NGUYỆN VÃNG SANH ĐỘ PHÁP SỰ TÁN  Chư Tông 172  597
51  CƯU MA LA THẬP PHÁP SƯ ĐẠI NGHĨA Chư Tông 163  463
52  DI LẶC KINH DU Ý Kinh Sớ 136  27
53  DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU  Kinh Sớ 136  159
54  DƯƠNG KỲ PHƯƠNG HỘI HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC & HẬU LỤC  Chư Tông 173  557
55  DU GIÀ LUẬN KÝ   Luận Sớ 152  319
56  DU GIÀ LUẬN KÝ (tt)   Luận Sớ 153  3
57  DU GIÀ LUẬN KY (tt)   Luận Sớ 154  3
58  DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN  Chư Tông 176  3
59  DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN LƯỢC TOẢN   Luận Sớ 155  3
60  DU PHƯƠNG KÝ SAO  Sử Truyện 190  705
61  DU TÂM AN LẠC ĐẠO Chư Tông 171  393
62  DUY MA CẬT KINH NGHĨA SỚ   Kinh Sớ 138  397
63  DUY MA KINH HUYỀN SỚ   Kinh Sớ 137  3
64  DUY MA KINH LƯỢC SỚ   Kinh Sớ 137  141
65  DUY MA KINH LƯỢC SỚ THÙY DỤ KÝ   Kinh Sớ 137  643
66  DUY MA KINH LƯỢC SỚ THÙY DỤ KÝ (tt)   Kinh Sớ 138  3
67  DUY MA KINH NGHĨA KÝ Kinh Sớ 136  633
68  DUY THỨC NHỊ THẬP LUẬN THUẬT KÝ Luận Sớ 158  713
69  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH HUYỀN NGHĨA Kinh Sớ 135  3
70  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ   Kinh Sớ 133  379
71  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ(tt)   Kinh Sớ 134  3
72  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ   Kinh Sớ 136  147
73  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI  Kinh Sớ 132  409
74  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI (tt)    Kinh Sớ 133  3
75  ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ   Sử Truyện 190  323
76  ĐẠI HOA NGHIÊM KINH LƯỢC SÁCH  Kinh Sớ 129 681
77  ĐẠI PHẨM DU Ý  Kinh Sớ 115 213
78  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH SƯU HUYỀN PHÂN TỀ THÔNG TRÍ PHƯƠNG QUỶ   Kinh Sớ 123 47
79  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH SỚ Kinh Sớ 125 3
80  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH SỚ (tt)   Kinh Sớ 126 3
81  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH Kinh Sớ 130 297
82  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH NGUYỆN HÀNH QUÁN  Kinh Sớ 130 407
83  ĐẠI THỪA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN   Chư Tông 169  453
84  ĐẠI THỪA HUYỀN LUẬN   Chư Tông 163  57
85  ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN LIỆT VÕNG SỚ  Luận Sớ 160  675
86  ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN NGHĨA SỚ Luận Sớ 159  591
87  ĐẠI THỪA LỤC TÌNH SÁM HỐI  Chư Tông 166  509
88  ĐẠI THỪA NGHĨA CHƯƠNG   Chư Tông 161  3
89  ĐẠI THỪA NGHĨA CHƯƠNG (tt)   Chư Tông 162  3
90  ĐẠI THỪA NHẬP ĐẠO THỨ ĐỆ  Chư Tông 164  731
91  ĐẠI THỪA PHÁP UYỂN NGHĨA LÂM CHƯƠNG   Chư Tông 164  3
92  ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC  Sử Vựng 199  745
93  ĐẠI TUỆ ĐỘ TÔNG KINH YẾU  Kinh Sớ 115 231
94  ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC & TÔNG MÔN VŨ KHỐ  Chư Tông 174  305
95  ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA KINH CÚNG DƯỜNG THỨ ĐỆ PHÁP SỚ Kinh Sớ 141  779
96  ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT KINH SỚ   Kinh Sớ 141  181
97  ĐẠI Ý TÁM GIÁO CỦA THIÊN THAI  Chư Tông 170  3
98  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO   Kinh Sớ 127 3
99  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO (tt)   Kinh Sớ 128 3
100  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO (tt)   Kinh Sớ 129 3
101  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU ĐA LA LIỄU NGHĨA KINH LƯỢC SƠ  Kinh Sớ 141  3
102  ĐÀM CHÂU QUY SƠN LINH HỰU THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 173  305
103  ĐÀM TÂN VĂN TẬP   Sử Truyện 193  553
104  ĐÀM TÂN VĂN TẬP (tt)   Sử Truyện 194  3
105  ĐẠO TUYÊN LUẬT SƯ CẢM THÔNG LỤC  Sử Truyện 192  563
106  ĐÔN HOÀNG LỤC  Sử Truyện 190  787
107  ĐỜI TÙY – THIÊN THAI TRÍ GIẢ ĐẠI SƯ BIỆT TRUYỆN  Sử Truyện 183  651
108  GHI CHÉP VỀ GIÁO VÀ HẠNH CỦA TÔN GIẢ TỪ MINH Chư Tông 170  313
109  GHI VỀ CÁC CHÙA Ở KINH ĐÔ THỜI NAM LƯƠNG  Sử Truyện 190  883
110  GHI VỀ CÁC NGÔI GIÀ LAM TẠI THÀNH LẠC DƯƠNG  Sử Truyện 190  793
111  GHI VỀ NHÂN DUYÊN THỜI TƯỢNG PHÁP CỦA ĐỨC THÍCH CA NHƯ LAI DIỆT TẬN Sử Truyện 190  781
112  GIA PHẢ DÒNG HỌ THÍCH CA Sử Truyện 183  204
113  GIA PHẢ PHẬT THÍCH CA   Sử Truyện 183  3
114 GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI Chư Tông 166  325
115  GIÁO QUÁN CƯƠNG TÔNG Chư Tông 170  562
116  GIỚI BẢN TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO HÀM CHÚ Luật Sớ 144  543
117  HÀNH TRẠNG CỦA TAM TẠNG PHÁP SƯ HUYỀN TRANG ĐỜI ĐƯỜNG Sử Truyện 183  737
118  HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG TUỆ QUẢ  Sử Truyện 184  67
119  HÀNH TRẠNG TAM TẠNG PHÁP SƯ BẤT KHÔNG Sử Truyện 184  55
120  HÀNH TRẠNG TAM TẠNG PHÁP SƯ THIỆN VÔ ÚY Sử Truyện 184  43
121  HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU TẬP  Chư Tông 170  751
122  HÌNH VẼ PHẬT CHẾ SÁU VẬT CHO TỲ KHEO  Chư Tông 166  419
123  HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC   Chư Tông 174  831
124  HOA NGHIÊM DU Ý Kinh Sớ 123 3
125  HOA NGHIÊM KINH NỘI CHƯƠNG MÔN ĐẲNG TẠP KHỔNG MỤC  Chư Tông 165  111
126  HOA NGHIÊM KINH THÁM HUYỀN KÝ  :  Kinh Sớ 123 423
127  HOA NGHIÊM KINH THÁM HUYỀN KÝ (tt)  Kinh Sớ 124 3
128  HOA NGHIÊM KINH TRUYỆN KÝ   Sử Truyện 187  543
129  HOA NGHIÊM KINH VĂN NGHĨA CƯƠNG MỤC Kinh Sớ 124 805
130  HOA NGHIÊM NHẤT THỪA GIÁO NGHĨA PHẬN TỀ CHƯƠNG Chư Tông 164  833
131  HOA NGHIÊM NHẤT THỪA THÀNH PHẬT DIỆU NGHĨA KINH  Chư Tông 166  37
132  HOA NGHIÊM PHÁP GIỚI DU TÂM KÝ  Chư Tông 165  457
133  HOA NGHIÊM PHÁP GIỚI HUYỀN CẢNH Chư Tông 165  569
134  HOẰNG MINH TẬP   Sử Truyện 191  3
135  HOÀNG BÁ SƠN ĐOẠN TẾ THIỀN SƯ TRUYỀN TÂM YẾU VÀ UYỂN LĂNG LỤC Chư Tông 176  351
136  HOÀNG LONG HUỆ NAM THIỀN SƯ NGỮ LỤC & TỤC BỔ  Chư Tông 173  513
137  HỌA ĐỒ PHÁP GIỚI NHẤT THỪA HOA NGHIÊM & PHÁP GIỚI ĐỒ KÝ TÙNG THỦY LỤC Chư Tông 165  721
138  HỎI ĐÁP VỀ KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  297
139  HUYỀN NGHĨA KINH HOA NGHIÊM Kinh Sớ 130 435
140  HUYỀN TÁN KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA   Kinh Sớ 121 475
141  HUYỀN TÁN KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (tt)   Kinh Sớ 122 3
142  KHỞI TÍN LUẬN SỚ BÚT SẢO KÝ   Luận Sớ 160  257
143  KHÚC CA CHỨNG ĐẠO  Chư Tông 176  411
144  KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM Chư Tông 164  453
145  KIM CANG BÁT NHÃ LUẬN HỘI THÍCH Luận Sớ 146  3
146  KIM CANG ĐẢNH KINH ĐẠI DU GIÀ BÍ MẬT TÂM ĐỊA PHÁP MÔN NGHĨA QUYẾT Kinh Sớ 142  3
147  KIM CANG TY Chư Tông 170  47
148  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI  Kinh Sớ 115 771
149  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỚ  Kinh Sớ 115 251
150  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỚ LUẬN TOẢN YẾU  Kinh Sớ 115 509
151  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ KINH TÁN THUẬT  Kinh Sớ 115 411
152  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ SƠ  Kinh Sớ 115 279
153  KIM CƯƠNG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ Kinh Sớ 115 569
154  KIM LĂNG THANH LƯƠNG VIỆN VĂN ÍCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC Chư Tông 173  357
155  KIM QUANG MINH KINH HUYỀN NGHĨA Kinh Sớ 139  3
156  KIM QUANG MINH KINH HUYỀN NGHĨA THẬP DI KÝ  Kinh Sớ 139  43
157  KIM QUANG MINH SÁM PHÁP BỔ TRỢ NGHI  Chư Tông 170  635
158  KIM QUANG MINH SỚ Kinh Sớ 139  597
159  KIM QUANG MINH TỐI THẮNG SÁM NGHI  Chư Tông 170  651
160  KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH SỚ (tt) Kinh Sớ 140  3
161  KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH SỚ Kinh Sớ 139  647
162  KIM QUANG MINH VĂN CÚ KÝ   Kinh Sớ 139  299
163  KIM QUANG MINH VĂN CÚ   Kinh Sớ 139  161
164  KINH A DI ĐÀ NGHĨA KÝ Kinh Sớ 132  127
165  KINH A DI ĐÀ NGHĨA THUẬT  Kinh Sớ 132  137
166  KINH A DI ĐÀ SỚ NGHĨA THUẬT  Kinh Sớ 132  155
167  KINH A DỤC VƯƠNG   Sử Truyện 183  373
168  KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA HUYỀN NGHĨA  Kinh Sớ 117 541
169  KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA HUYỀN NGHĨA (tt)  Kinh Sớ 118 3
170  KINH LUẬT DỊ TƯỚNG Sử Vựng 195  3
171  KINH NÓI VỀ NHÂN DUYÊN THÁI TỬ CỦA VUA A DỤC VÌ LỢI LẠC PHÁP MẦU MÀ BỊ HOẠI MẮT Sử Truyện 183  531
172  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 131 571
173  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 132  3
174  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ DIỆU TÔNG SAO  Kinh Sớ 131 655
175  KINH TAM MUỘI KIM CANG LUẬN Kinh Sớ 122 713
176  KINH THẾ TÔN THUYẾT A DỤC VƯƠNG THÍ DỤ Sử Truyện 183  521
177  KINH THỦ LĂNG NGHIÊM NGHĨA SỚ CHÚ   Kinh Sớ 142  47
178  KINH VÔ LƯỢNG THỌ LIÊN NGHĨA THUẬT VĂN TÁN  Kinh Sớ 131 463
179  KINH VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ Kinh Sớ 131 415
180  KINH VÔ LƯỢNG THỌ TÔNG YẾU  Kinh Sớ 131 443
181  LĂNG GIÀ A BÁT ĐA LA BẢO KINH CHÚ GIẢI Kinh Sớ 140  355
182  LẠC BANG VĂN LOẠI  – LẠC BANG DI CẢO  Chư Tông 171  539
183  LÔ SƠN KÝ (GHI VỀ LÔ SƠN)   Sử Truyện 190  889
184  LÔ SƠN LIÊN TÔNG BẢO GIÁM  Chư Tông 172  193
185  LỊCH ĐẠI PHÁP BẢO  Sử Truyện 187  619
186  LỊCH ĐẠI TAM BẢO KÝ   Sử Truyện 179  117
187  LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN   Chư Tông 172  3
188  LONG THỌ BỒ TÁT TRUYỆN (1),(2)  Sử Truyện 183  617
189  LỜI KÝ CỦA ĐẠI A LA HÁN NAN ĐỀ MẬT ĐA LA NÓI VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA PHÁP Sử Truyện 179  71
190  LỜI SỚ NHÂN MINH NHẬP CHÍNH LÝ LUẬN  Luận Sớ 159  337
191  LỜI SỚ VỀ BA KINH DI LẶC  Kinh Sớ 136  175
192  LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ LUẬN  Chư Tông 171  3
193  LƯỢC PHÁP HOA TAM MUỘI BỔ TRỢ NGHI Chư Tông 170  628
194  LƯỢC SỚ KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  Kinh Sớ 115 807
195  LƯỢC THÍCH TÂN HOA NGHIÊM KINH TU HÀNH THỨ ĐỆ QUYẾT NGHI LUẬN  Kinh Sớ 130 309
196  LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM Chư Tông 166  515
197  LƯỠNG BỘ ĐẠI PHÁP TƯƠNG THỪA THẦY TRÒ PHÓ PHÁP KÝ Sử Truyện 190  3
198  LUẬN BẢO TẠNG Chư Tông 163  537
199  LUẬN BIỆN CHÁNH   Sử Truyện 193  3
200  LUẬN BỘ CHẤP DỊ Sử Truyện 179  105
201  LUẬN CÂU XÁ TỤNG SỚ BỔN Luận Sớ 150  1
202  LUẬN CHÂN CHÁNH Sử Truyện 193  249
203  LUẬN CHIẾT NGHI   Sử Truyện 194  327
204  LUẬN DI BỘ TÔNG LUÂN Sử Truyện 179  81
205  LUẬN HỘ PHÁP Sử Truyện 193  519
206  LUẬN KHỞI TÍN SỚ  Luận Sớ 159  715
207  LUẬN MƯỜI MÔN BIỆN HOẶC  Sử Truyện 193  217
208  LUẬN NĂNG HIỂN TRUNG BIÊN TUỆ NHẬT   Chư Tông 164  589
209  LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN GIẢI NGHĨA  Luận Sớ 159  151
210  LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN SỚ GIẢI Luận Sớ 159  179
211  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN BIỆT KÝ  Luận Sớ 160  3
212  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN NGHĨA KÝ Luận Sớ 160  51
213  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN NGHĨA KÝ BIỆT KÝ  Luận Sớ 160  221
214  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN NỘI NGHĨA LƯỢC THÁM KÝ  Luận Sớ 160  631
215  LUẬN ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT  Luận Sớ 159  209
216  LUẬN ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT (DỊ BẢN 1)  Luận Sớ 159  272
217  LUẬN ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT (DỊ BẢN 2)  Luận Sớ 159  279
218  LUẬN NGUYÊN NHÂN Chư Tông 165  705
219  LUẬN PHÁ TÀ  Sử Truyện 192  689
220  LUẬN TAM MUỘI HẢI ẤN Chư Tông 166  25
221  LUẬN TỐI THƯỢNG THỪA  Chư Tông 176  341
222  LUẬN VỀ MƯỜI TÁM BỘ Sử Truyện 179  93
223  LUẬT TƯỚNG CẢM THÔNG TRUYỆN Chư Tông 166  347
224  LÝ LUẬN MÔN THUẬT KÝ Luận Sớ 159  291
225  MA HA CHỈ QUÁN   Chư Tông 167  3
226  MẬT AM HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC Chư Tông 174  751
227  MẬT CHÚ VIÊN NHÂN VÃNG SANH TẬP  Chư Tông 170  825
228  MÃ MINH BỒ TÁT TRUYỆN  Sử Truyện 183  609
229  MINH BÁO KÝ  Sử Truyện 190  17
230  MINH GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC & PHÁP MINH   Chư Tông 173  677
231  MÔN QUÁN VIÊN DUNG CỦA BA VỊ THÁNH  Chư Tông 165  565
232  MƯỜI HUYỀN MÔN NHẤT THỪA CỦA HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  25
233  NĂM GIÁO CHỈ QUÁN CỦA KINH HOA NGHIÊM Chư Tông 165  3
234  NĂM MƯƠI CÂU HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG CỦA HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  41
235  NAM HẢI KÝ QUY NỘI PHÁP TRUYỆN  Sử Vựng 199  663
236  NAM NHẠC TỔNG THẮNG TẬP Sử Truyện 190  1019
237  NAM TÔNG ĐỐN GIÁO TỐI THƯỢNG ĐẠI THỪA MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH  Chư Tông 176  181
238  NGHI THỨC LỄ KINH PHÁP HOA Chư Tông 170  630
239  NGHĨA AN LẠC HẠNH TRONG KINH PHÁP HOA Chư Tông 169  611
240  NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG NHƯ TỊNH Chư Tông 175  379
241  NGŨ PHƯƠNG TIỆN NIỆM PHẬT MÔN  Chư Tông 171  277
242  NHÂN MINH NGHĨA ĐOẠN  Luận Sớ 159  493
243  NHÂN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN NGHĨA TOÁT YẾU  Luận Sớ 159  539
244  NHÂN THIÊN NHÃN MỤC   Chư Tông 176  35
245  NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỚ  Kinh Sớ 116 575
246  NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỚ THẦN BẢO KÝ Kinh Sớ 116 111
247  NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ KINH SỚ Kinh Sớ 116 3
248  NHÂN VƯƠNG KINH SỚ Kinh Sớ 116 363
249  NHẬP LĂNG GIÀ TÂM HUYỀN NGHĨA  Kinh Sớ 140  609
250  ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ KINH  Kinh Sớ 140  639
251  NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH   Sử Vựng 200  185
252  NHẤT THIẾT KINH ÂM NGHĨA (tt)   Sử Vựng 201  3
253  NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH (tt)   Sử Vựng 202  3
254  NHỊ ĐẾ NGHĨA   Chư Tông 163  295
255  NHỮNG LỜI DẠY TRONG THIỀN MÔN CỦA ĐẠI SƯ THIÊN THAI TRÍ GIẢ  Chư Tông 169  241
256  NHỮNG LỜI RĂN TRONG KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  291
257  NI YẾT MA  Luật Sớ 145  119
258  NIỆM PHẬT CẢNH Chư Tông 171  427
259  NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN  Chư Tông 171  479
260  NIẾT BÀN HUYỀN NGHĨA PHÁT NGUYÊN CƠ YẾU   Kinh Sớ 135  53
261  NIẾT BÀN KINH DU Ý Kinh Sớ 135  863
262  NIẾT BÀN TÔNG YẾU  Kinh Sớ 135  895
263  NÓI SƠ LƯỢC KHEN NGỢI MỘT BÀI TỤNG SAU CÙNG TRONG KINH BÁT NHÃ Luật Sớ 146  189
264  NÓI VỀ BỎ MÊ HIỂN TRÍ THÀNH MƯỜI MINH BI Chư Tông 166  1
265  ÔN THẤT KINH NGHĨA KÝ Kinh Sớ 140  903
266  PHẦN DƯƠNG VÔ ĐỨC THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 173  383
267  PHẬT DẠY TỲ KHEO CA CHIÊN DIÊN NÓI KỆ PHÁP DIỆU – MỘT TRĂM HAI MƯƠI CHƯƠNG Sử Truyện 179  55
268  PHẬT DI GIÁO KINH LUẬN SỚ TIẾT YẾU Luận Sớ 146  383
269  PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI KINH GIÁO TÍCH NGHĨA KÝ  Kinh Sớ 142  679
270  PHẬT QUỐC THIỀN SƯ VĂN THÙ CHỈ NAM ĐỒ TÁN  Chư Tông 166  101
271  PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH SỚ  Kinh Sớ 132  297
272  PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH SỚ VÀ LỜI TỰA  Kinh Sớ 132  309
273  PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢ Kinh Sớ 132  371
274  PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ Kinh Sớ 131 629
275  PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ  Kinh Sớ 131 819
276  PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 131 293
277  PHẬT THUYẾT VU LAN BỒN KINH SỚ   Kinh Sớ 140  873
278  PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI   Sử Truyện 180  761
279  PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI (tt)   Sử Truyện 181  3
280  PHẬT TỔ THỐNG KỶ   Sử Truyện 179  497
281  PHẬT TỔ THỐNG KỶ (tt) Sử Truyện 180  3
282  PHẠM VÕNG KINH CỔ TÍCH KÝ Luật Sớ 145  701
283  PHÁP DIỄN THIỀN SƯ NGỮ LỤC Chư Tông 173  561
284  PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN  Chư Tông 169  521
285  PHÁP HOA DU Ý  Kinh Sớ 121  419
286  PHÁP HOA HUYỀN LUẬN   Kinh Sớ 120 327
287  PHÁP HOA HUYỀN NGHĨA THÍCH THÊM  Kinh Sớ 118 377
288  PHÁP HOA HUYỀN TÁN NGHĨA QUYẾT  Kinh Sớ 122 343
289  PHÁP HOA KINH NGHIÃ KÝ Kinh Sớ 117 179
290  PHÁP HOA LUẬN SỚ  Luận Sớ 146  197
291  PHÁP HOA NGHĨA SỚ   Kinh Sớ 120  617
292  PHÁP HOA NGHĨA SỚ (tt)   Kinh Sớ 121 3
293  PHÁP HOA TAM MUỘI HÀNH SỰ VẬN TƯỞNG BỔ TRỢ NGHI Chư Tông 170  625
294  PHÁP HOA TAM MUỘI SÁM NGHI Chư Tông 170  605
295  PHÁP HOA TÔNG YẾU  Kinh Sớ 122 397
296  PHÁP HOA VĂN CÚ KÝ   Kinh Sớ 119 499
297  PHÁP HOA VĂN CÚ KÝ (tt)   Kinh Sớ 120 3
298  PHÁP NGHI QUỶ HỘ MẠNG PHÓNG SANH  Chư Tông 166  437
299  PHÁP TẠNG HÒA THƯỢNG TRUYỆN Sử Truyện 184  3
300  PHÁP THỌ DỤNG TAM THỦY YẾU HÀNH  Chư Tông 166  441
301  PHÁP TỪ BI THỦY SÁM  Chư Tông 166  747
302  PHÁP TRÍ DỊ BIÊN QUÁN TÂM NHỊ BÁCH VẤN  Chư Tông 170  205
303  PHÁP UYỂN CHÂU LÂM   Sử Vựng 196  3
304  PHÁP UYỂN CHÂU LÂM (tt)   Sử Vựng 197  3
305  PHÁP UYỂN CHÂU LÂM (tt)   Sử Vựng 198  3
306  PHIÊN ÂM PHẠN NGỮ   Sử Vựng 202  1047
307  PHIÊN DỊCH DANH NGHĨA TẬP   Sử Vựng 202  1243
308  PHƯƠNG ĐẲNG TAM MUỘI HÀNH PHÁP  Chư Tông 170  585
309  PHÓ PHÁP TẠNG NHÂN DUYÊN TRUYỆN   Sử Truyện 184  73
310  PHỦ CHÂU TÀO SƠN NGUYÊN CHỨNG THIỀN SƯ NGỮ LỤC (A) & BẢN TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC (B) Chư Tông 173  93
311  QUÂN CHÂU ĐỔNG SƠN NGỘ BẢN THIỀN SƯ NGỮ LỤC (A)& THỤY CHÂU ĐỔNG SƠN LƯƠNG GIỚI THIỀN SƯ NGỮ LỤC (B) Chư Tông 173  3
312  QUAN ÂM HUYỀN NGHĨA Kinh Sớ 122 417
313  QUAN ÂM NGHĨA SỚ Kinh Sớ 122 517
314  QUAN ÂM NGHĨA SỚ KÝ   Kinh Sớ 122 623
315  QUAN MẠCH NGHĨA KÝ CỦA HOA NGHIÊM Chư Tông 165  521
316  QUANG TRUNG SÁNG LẬP GIỚI ĐÀN ĐỒ KINH Chư Tông 166  123
317  QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA KÝ   Kinh Sớ 122 469
318  QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN KINH TÁN Kinh Sớ 136  57
319  QUÁN TÂM LUẬN Chư Tông 169  253
320  QUÁN TÂM LUẬN Chư Tông 169  403
321  QUÁN TÂM LUẬN SỚ   Chư Tông 169  269
322  QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN CHÚ KHÓA PHÁP  Chư Tông 170  727
323  QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 131 775
324  QUẢNG HOẰNG MINH TẬP   Sử Truyện 191  273
325  QUẢNG HOẰNG MINH TẬP (tt)   Sử Truyện 192  3
326  QUẢNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOẰNG TRÍ   Chư Tông 175  3
327  QUẢNG THANH LƯƠNG TRUYỆN  Sử Truyện 190  1197
328  QUỐC THANH BÁCH LỤC   Chư Tông 170  93
329  QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN Chư Tông 171  83
330  TU QUÁN Ý CHỈ SÂU KÍN HẾT VỌNG VỀ NGUỒN CỦA KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  441
331  SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY   Chư Tông 178  989
332  SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Chư Tông 176  283
333  SÁU PHÁP MÔN MẦU NHIỆM  Chư Tông 169  137
334  SỰ GHI CHÉP CỦA SA MÔN HUỆ SINH ĐI XỨ TÂY VỨC Ở THỜI BẮC NGỤY  Sử Truyện 190  319
335  SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT  Sử Truyện 190  73
336  SỚ BỒ TÁT GIỚI BỔN  Luật Sớ 145  597
337  SỚ LƯỢC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH  Kinh Sớ 117 107
338  SỚ GIẢI GIỚI BẢN BỒ TÁT TRONG KINH PHẠM VÕNG  Luật Sớ 145  383
339  SỚ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHà  Kinh Sớ 116 217
340  SỬ TRUYỆN VỀ CÁC VỊ CAO TĂNG ĐẾN THIÊN TRÚC CẦU PHÁP THỜI ĐẠI ĐƯỜNG Sử Truyện 187  3
341  TÂN DỊCH HOA NGHIÊM KINH THẤT XỨ CỬU HỘI TỤNG THÍCH CHƯƠNG  Kinh Sớ 129 707
342  TÂN HOA NGHIÊM KINH LUẬN   Kinh Sớ 129 739
343  TÂN HOA NGHIÊM KINH LUẬN (tt)   Kinh Sớ 130 3
344  TÂN KHẮC LƯỢNG XỨ NẶNG NHẸ NGHI  Chư Tông 166  227
345  TẬP CHƯ KINH LỄ SÁM NGHI Chư Tông 172  715
346  TẬP CỔ KIM PHẬT ĐẠO LUẬN HÀNH   Sử Truyện 192  437
347  TẬP HỢP DANH NGHĨA CỦA PHÁP MÔN  Sử Vựng 199  636
348  TẬP THẦN CHÂU TAM BẢO CẢM THÔNG LỤC   Sử Truyện 192  505
349  TÂY PHƯƠNG HỢP LUẬN  Chư Tông 172  469
350  TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT THÍCH NGHI THÔNG QUỸ  Chư Tông 171  365
351  TAM BẢO CẢM ỨNG LƯỢC YẾU LỤC  Sử Truyện 190  165
352  TAM GIÁO BÌNH TÂM  Sử Truyện 194  283
353  TAM LUẬN DU Ý NGHĨA Chư Tông 163  435
354  TAM LUẬN HUYỀN NGHĨA  Chư Tông 163  3
355  TAM QUỐC DI SỰ   Sử Truyện 182  649
356  TÁN A DI ĐÀ KỆ PHẬT  Chư Tông 172  579
357  THẬP BẤT NHỊ MÔN  Chư Tông 169  629
358  THẬP BẤT NHỊ MÔN CHƯ YẾU SAO Chư Tông 169  639
359  THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH NGHĨA SỚ Kinh Sớ 142  655
360  THẬP NHỊ MÔN LUẬN SỚ Luận Sớ 151  665
361  THẬP NHỊ MÔN LUẬN TÔNG TRÍ NGHĨA KÝ Luận Sớ 151  803
362  THẮNG MAN BẢO QUẬT  Kinh Sớ 131 3
363  THỈNH QUAN ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI TAM MUỘI NGHI  Chư Tông 170  679
364  THỈNH QUAN ÂM KINH SỚ Kinh Sớ 142  537
365  THỈNH QUAN ÂM KINH SỚ XIỂN NGHĨA SAO Kinh Sớ 142  576
366  THÀNH DUY THỨC LUẬN CHƯƠNG TRUNG XU YẾU  Luận Sớ 157  323
367  THÀNH DUY THỨC LUẬN DIỄN BÍ   Luận Sớ 158  203
368  THÀNH DUY THỨC LUẬN LIỄU ĐĂNG Luận Sớ 157  481
369  THÀNH DUY THỨC LUẬN LIỄU ĐĂNG (tt)   Luận Sớ 158  3
370  THÀNH DUY THỨC LUẬN THUẬT KÝ   Luận Sớ 156  3
371  THÀNH DUY THỨC LUẬN THUẬT KÝ (tt)   Luận Sớ 157  3
372  THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Sử Truyện 190  603
373  THÍCH CHƯƠNG KIM SƯ TỬ TRONG KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Chư Tông 165  549
374  THÍCH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH GIÁC Ý TAM MUỘI  Chư Tông 169  379
375  THÍCH MÔN CHƯƠNG PHỤC NGHI  Chư Tông 166  209
376  THÍCH MÔN QUY KÍNH NGHI  Chư Tông 166  275
377  THÍCH ĐỘ NGHI BIỆN Chư Tông 172  573
378  THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN   Chư Tông 168  633
379  THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN (tt)   Chư Tông 169  3
380  THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC  Sử Truyện 181  945
381  THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC (tt)   Sử Truyện 182  3
382  THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC TỤC TẬP  Sử Truyện 182  469
383  THÍCH THỊ YẾU LÃM  Sử Vựng 200  3
384  THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN   Chư Tông 171  111
385  THIỀN LÂM BẢO HUẤN Chư Tông 178  657
386  THIỀN NGUYÊN CHƯ THUYÊN TẬP ĐÔ TỰ Chư Tông 176  419
387  THIỀN QUAN SÁCH TẤN Chư Tông 178  949
388  THIÊN THAI BỒ TÁT GIỚI SỚ Luật Sớ 145  295
389  THIÊN THAI SƠN KÝ (GHI VỀ NÚI THIÊN THAI)  Sử Truyện 190  1005
390  THIÊN THAI TỨ GIÁO NGHI Chư Tông 170  23
391  THIÊN THAI TRUYỀN PHẬT TÂM ẤN KÝ  Chư Tông 170  551
392  THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM CHÚ HÀNH PHÁP  Chư Tông 170  693
393  THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP  Chư Tông 178  631
394  THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP  Chư Tông 176  379
395  THUẬT TÁN VỀ PHẦN LÝ THÚ BÁT NHÃ CỦA KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Kinh Sớ 115 87
396  THUYẾT TỘI YẾU HÀNH PHÁP  Chư Tông 166  447
397  THUYẾT VÔ CẤU XƯNG KINH SỚ   Kinh Sớ 138  707
398  TÍN TÂM MINH Chư Tông 176  334
399  TỐNG CAO TĂNG TRUYỆN  Sử Truyện 185  797
400  TỐNG CAO TĂNG TRUYỆN (tt)   Sử Truyện 186  3
401  TÔNG CẢNH LỤC   Chư Tông 176  475
402  TÔNG CẢNH LỤC (tt)  Chư Tông 177  3
403  TÔNG CẢNH LỤC (tt)  Chư Tông 178  3
404  TỔNG TẬP VỀ NHỮNG ĐIỀU SA MÔN KHÔNG NÊN KÍNH BÁI THẾ TỤC Sử Truyện 192  575
405  TỰ THÁP KÝ (GHI VỀ CHÙA THÁP)  Sử Truyện 190  875
406  TỊNH DANH HUYỀN LUẬN   Kinh Sớ 138  209
407  TỊNH ĐỘ CẢNH QUÁN YẾU MÔN Chư Tông 172  143
408  TỊNH ĐỘ HOẶC VẤN Chư Tông 172  153
409  TỊNH ĐỘ LUẬN  Chư Tông 171  285
410  TỊNH ĐỘ NGŨ HỘI NIỆM PHẬT LƯỢC PHÁP SỰ NGHI Chư Tông 172  789
411  TỊNH ĐỘ SANH VÔ SANH LUẬN Chư Tông 172  455
412  TỊNH ĐỘ THẬP NGHI LUẬN  Chư Tông 171  255
413  TỊNH ĐỘ VÃNG SANH TRUYỆN Sử Truyện 187  407
414  TỊNH TÂM GIỚI QUÁN PHÁP Chư Tông 166  153
415  TỨ GIÁO NGHĨA   Chư Tông 169  691
416  TỨ MINH THẬP NGHĨA THƯ Chư Tông 170  229
417  TỨ NIỆM XỨ   Chư Tông 169  159
418  TỨ PHẦN LUẬT HÀNH SỰ SAO TƯ TRÌ KÝ  Luật Sớ 143  587
419  TỨ PHẦN LUẬT HÀNH SỰ SAO TƯ TRÌ KÝ (tt)  Luật Sớ 144  3
420  TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ TÙY CƠ YẾT MA Luật Sớ 144  751
421  TỨ PHẦN LUẬT SAN PHỒN BỔ KHUYẾT HÀNH SỰ SAO Luật Sớ 143  3
422  TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO GIỚI BỔN SỚ  Luật Sớ 144  651
423  TỨ PHẦN TĂNG YẾT MA  Luật Sớ 145  3
424  TRẤN CHÂU LÂM TẾ TUỆ CHIẾU THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 172  877
425  TRĂM MÔN BIỂN NGHĨA KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  407
426  TRIỆU LUẬN  Chư Tông 163  565
427  TRIỆU LUẬN SỚ Chư Tông 163  603
428  TRIỆU LUẬN TÂN SỚ Chư Tông 163  765
429  TRUNG QUÁN LUẬN SỚ   Luận Sớ 151  3
430  TRUNG THIÊN TRÚC XÁ VỆ QUỐC KỲ HOÀN TỰ ĐỒ KINH  Chư Tông 166  373
431  TRUY MÔN CẢNH HUẤN   Chư Tông 178  749
432  TRUYỆN A DỤC VƯƠNG  Sử Truyện 183  247
433  TRUYỆN CAO TĂNG PHÁP HIỂN Sử Truyện 190  279
434  TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH   Sử Truyện 186  449
435  TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG Ở HẢI ĐÔNG  Sử Truyện 183  921
436  TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI   Sử Truyện 186  577
437  TRUYỆN CẢM ỨNG VỀ KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Sử Truyện 187  601
438  TRUYỆN CHÍN VỊ TỔ TÔNG THIÊN THAI Sử Truyện 187  359
439  TRUYỆN CỔ THANH LƯƠNG Sử Truyện 190  1165
440  TRUYỆN KÝ VỀ KINH PHÁP HOA   Sử Truyện 187  175
441  TRUYỆN ĐỀ BÀ BỒ TÁT  Sử Truyện 183  629
442  TRUYỆN NÓI VỀ VIỆC MỞ RỘNG VÀ KHEN NGỢI KINH PHÁP HOA Sử Truyện 187  43
443  TRUYỆN NÚI BỔ ĐÀ LẠC CA  Sử Truyện 190  1323
444  TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG KÝ   Sử Truyện 189  673
445  TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG LUẬN Sử Truyện 189  899
446  TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG ĐỊNH TỔ ĐỒ  Sử Truyện 189  877
447  TRUYỆN PHÁP SƯ BÀ TẨU BÀN ĐẬU  Sử Truyện 183  637
448  TRUYỆN TAM TẠNG PHÁP SƯ CHÙA ĐẠI TỪ ÂN ĐỜI ĐƯỜNG Sử Truyện 183  763
449  TRUYỆN THẦN TĂNG   Sử Truyện 186  635
450  TRUYỆN VỀ SOẠN TẬP TAM TẠNG VÀ TẠP TẠNG  Sử Truyện 179  3
451  TU TÂP CHỈ QUÁN TỌA THIỀN PHÁP YẾU Chư Tông 168  588
452  TỤC CAO TĂNG TRUYỆN   Sử Truyện 184  507
453  TỤC CAO TĂNG TRUYỆN (tt)   Sử Truyện 185  3
454  TỤC NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH   Sử Vựng 202  937
455  TỤC TẬP CỔ KIM PHẬT ĐẠO LUẬN HÀNH  Sử Truyện 192  489
456  TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN  Sử Truyện 190  1289
457  TỤC TRUYỀN ĐĂNG LỤC   Sử Truyện 188  567
458  TỤC TRUYỀN ĐĂNG LỤC (tt)  Sử Truyện 189  3
459  VÂN GIAN LOẠI GIẢI CHƯƠNG KIM SƯ TỬ  Chư Tông 165  535
460  VÂN MÔN KHUÔNG CHÂN THIỀN SƯ QUẢNG LỤC  Chư Tông 173  173
461  VĂN CÚ KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Kinh Sớ 119 3
462  VĂN CÚNG GIỖ ĐẠI SƯ THIÊN THAI TRÍ GIẢ  Chư Tông 170  669
463  VĂN LỄ TÁN THÍCH CA NHƯ LAI NIẾT BÀN  Chư Tông 170  659
464  VĂN THỆ NGUYỆN CỦA THIỀN SƯ NAM NHẠC TƯ ĐẠI  Chư Tông 170  67
465  VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP, VẠN TÙNG LÃO NHÂN BÌNH XƯỚNG  Chư Tông 178  457
466  TỰA THUNG DUNG LỤC TRÙNG KHẮC TỨ GIA NGỮ LỤC Chư Tông 175  711
467  VÃNG SANH LỄ TÂN KỆ Chư Tông 172  639
468  VÃNG SANH TẬP   Sử Truyện 187  461
469  VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ THỤY ỨNG TRUYỆN Sử Truyện 187  389
470  VÃNG SANH TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI HÀNH NGUYỆN NHỊ MÔN  Chư Tông 171  523
471  VÃNG SANH TỊNH ĐỘ SÁM NGUYỆN NGHI Chư Tông 172  855
472  VIÊN CHÂU NGƯỠNG SƠN TUỆ TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 173  329
473  VIÊN NGỘ PHẬT QUẢ THIỀN SƯ NGỮ LỤC Chư Tông 174 3
474  VIÊN QUẢ VIÊN NGỘ THIỀN SƯ BÍCH NHAM LỤC Chư Tông 175  431
475  VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BA ĐỀ XÁ NGUYỆN SINH KỆ  Luận Sớ 146  319
476  VĨNH MINH TRÍ GIÁC THIỀN SƯ DUY TÂM QUÁN  Chư Tông 178  575
477  XÍ THẠNH QUANG ĐẠO TRÀNG NIỆM TỤNG NGHI  Chư Tông 170  711
478  Y QUÁN KINH ĐẲNG MINH BAN CHU TAM MUỘI HÀNH ĐẠO VÃNG SA TÁN  Chư Tông 172  679
479  Ý NGHĨA CỦA TÂM BỒ ĐỀ  Chư Tông 170  737