Bát Nhã Tâm Kinh

0
12

BÁT NHÃ TÂM KINH
HT. Thích Tuyên Hoá Lược Giảng

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt