Trực Giải Kinh Dược Sư

0
9
TRỰC GIẢI KINH DƯỢC SƯ
藥師瑠璃光如來本願功德經直解 
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn
Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước

LỜI TỰA
KHẮC BẢN KINH DƯỢC SƯ TRỰC GIẢI

Ngài Tịnh Danh nói: “Vì tất cả chúng sinh bệnh nên ta bệnh, nếu bệnh của tất cả chúng sinh lành thì bệnh của ta mới lành.” Vĩ đại thay! Tâm từ sâu rộng, thương xót chúng sinh của Bồ-tát làm sao dò thấu được?

Kinh Dược sư bản nguyện công đứcphép lạ thoát khỏi mầm bệnh, là bí quyết nuôi sống tuệ mạng.1 Thuở xưa, Đức Phật của chúng ta, nhân đi giáo hóa ở thành Quảng Nghiêm, nhận lời thỉnh cầu của Bồ-tát Diệu Cát Tường, Ngài nói kinh này để thích hợp với căn cơ của chúng sinh trong thời tượng phápmạt pháp. Từ đó, tam tạng pháp sư Huyền Trang dịch và truyền bá rộng rãi kinh này.

Pháp y che trùm khắp thiên hạ, đủ duyên, đúng thời, nên mọi người đều văn trì.2 Bởi vì, kinh điển của Phật tuy đơn giản nhưng công đức rất lớn. Những năm gần đây, có sa-môn Linh Diệu ở Cổ Thanh Lương, Chiết Giang, khi nghỉ ngơi trong sân chỉ quán,3 lúc quanh quẩn giữa chốn thiên tịch,4 lấy vô ngôn để nói, dùng vô giải để giải, phân chia khoa mục, giải thích kinh ấy, đặt tên là Trực giải. Văn chương sáng tỏ, rõ ràng và vốn có khí chất của sao Đẩu, sao Ngưu. Nhân khi tôi đem các bản sớ giải của các nhà ra đọc lại, mới biết được bản giải thích của samôn Linh Diệu. Vì bản giải thích vượt ra ngoài hiểu biết của tôi, nên tôi không dám tùy tiện đánh giá, chọn lựa, mà chỉ kiểm tra những bản khắc nguyên vẹn hiện còn gần đây, cho khắc lại và lưu truyền mãi ở đời.

Xem tiếp bản PDF: 
TRỰC GIẢI KINH DƯỢC SƯ- VÀ BẢN DỊCH KINH DƯỢC SƯ- THẦY HUYỀN DUNG
Nghe tụng:

$(function(){$(“#ctrl_media_4CiPkuy_10108895”).nwhtml5media()})
$(function(){$(“#ctrl_media_4CiPkuy_10108896”).nwhtml5media()})