Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ

0
9

KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ 
Đại Đường, Tam tạng pháp sư Huyền Trang vâng chiếu dịch
Việt dịch: Quảng Minh.

[Phiên Bản PDF]

Tôi nghe như vầy:

Một
thời đức Bạc già phạm ở thành Thất La Phiệt, rừng Thệ Đa, trong vườn Cấp cô độc,
cùng chúng đại bí sô một ngàn hai trăm năm mươi vị tụ hội, toàn là bậc tôn túc
thanh văn, bậc đại A la hánmọi người đều biết: tôn giả Xá lợi tử, Ma ha Mục kiền liên, Ma ha
Ca diếp
, A nê luật đà, các vị đại thanh văn đại loại như vậy làm thượng thủ. Lại cùng với vô số vị bồ tát ma ha tát tụ hội,
tất cả đều trú địa vị Không còn thoái chuyển, trang nghiêm bằng vô lượng công
đức
, danh hiệu của chư vị là: bồ tát Diệu Cát Tường, bồ tát Vô Năng Thắng, bồ
tát
Thường Tinh Tấn, bồ tát Bất Hưu Tức, các vị đại bồ tát đại loại như vậy làm
thượng thủ. Lại có Đế thích, Đại phạn
thiên vương – chủ của thế giới Kham nhẫn, bốn vị thiên vương hộ thế, các vị như
vậy làm thượng thủ. Có số trăm ngàn câu
chi
na dữu đa [1] các
vị thiên tử, vô lượng chư thiên, nhân loại, a tố lạc và các hạng thế gian khác,
vì muốn nghe pháp nên cùng đến ngồi trong pháp hội.

Vào
lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá lợi tử: Tôn giả có biết không, từ thế
giới
này, hướng về phương Tây, qua trăm ngàn câu chi na dữu đa cõi Phật, có một
thế
giới Phật tên là Cực lạc. Cõi Phật ấy có đức Thế tôn danh hiệuVô Lượng
Thọ
Vô Lượng Quang Như lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, mười hiệu viên mãn,
hiện nay vẫn còn trú trì yên ổn nơi cõi ấy, tuyên thuyết cho người ở đó về pháp
thậm thâm vi diệu, làm cho họ được lợi ích yên vui thù thắng.

Này
Xá lợi tử, vì lý do gì thế giới Phật ấy tên là Cực lạc? Này Xá lợi tử, vì người
sống trong thế giới ấy không có tất cả sự lo nơi tâm và sự khổ nơi thân, mà chỉ
vô lượng sự hỷ lạcthanh tịnh, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, chỗ nào cũng có bảy
lớp lan can báu, bảy lớp hàng cây Đa la [2]
báu, bảy lớp lưới giăng báu, bao quanh khắp cả, trang nghiêm bằng bốn chất liệu
quí báu: vàng, bạc, lưu ly [3]
pha lê [4],
được trang sức tinh tế, xen kẽ [5].

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm như
vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, chỗ nào cũng có
cái hồ bằng bảy chất liệu quí báu, trong đó đầy ắp nước tám công đức. Vì sao
gọi là nước tám công đức? Một là lóng
sạch, hai là trong mát, ba là ngon ngọt, bốn là mềm nhẹ, năm là tươi nhuận, sáu
là an hòa, bảy là uống vào trừ được đói, khát, nhẫn đến vô số tội lỗi, tám là
uống vào chắc chắn trưởng dưỡng căn thân tứ đạităng ích các thứ thiện căn
thù thắng. Chúng sanh nhiều phước đức [6]
thường thích thọ dụng nước ấy. Đáy các hồ
báu rải toàn cát bằng vàng. Bốn phía bao
quanh hồ đều có thềm cấp và lối đi, trang sức bằng bốn chất liệu quí báu, thật
đáng ưa thích. Bao quanh các hồ có cây quí
báu, xếp theo hàng lối, tỏa hương ngào ngạt, trang sức bằng bảy chất liệu quí
báu, thật đáng ưa thích. Bảy chất liệu
quí báu: một là vàng, hai là bạc, ba là lưu ly, bốn là pha lê, năm là xích chân
châu, sáu là mã não [7],
bảy là xa cừ [8]. Trong các hồ đó thường có các hoa sen đủ màu
sắc, lớn như bánh xe: hoa sen xanh, hiển thị màu xanh, ánh ra sáng xanh, ảnh tượng
xanh; hoa sen vàng, hiển thị màu vàng, ánh ra sáng vàng, ảnh tượng vàng; hoa
sen đỏ
, hiển thị màu đỏ, ánh ra sáng đỏ, ảnh tượng đỏ; hoa sen trắng, hiển thị
màu trắng, ánh ra sáng trắng, ảnh tượng trắng. Bốn loại hoa sen, hiển thị bốn
màu, ánh ra bốn ánh sáng, có bốn ảnh tượng nơi tâm [9]

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, tự nhiên thường
vô lượng vô biên kỹ nhạc tuyệt diệu, âm khúc hòa nhã, thật đáng ưa thích.
Các loài hữu tình nghe được âm thanh tuyệt diệu ấy thì tất cả ác phiền não đều
tiêu diệt, vô lượng thiện pháp lần lượt tăng trưởng, mau chứng Vô thượng chánh
đẳng bồ đề.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, khắp cả mặt đất cấu
thành bằng vàng ròng, chạm vào thì mềm mại, thơm dịu, sáng chói, và trang sức
xen kẽ bằng vô lượng vô biên chất liệu quí báu.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, ngày đêm sáu buổi
thường mưa xuống nhiều loại hoa trời thượng diệu. Hoa trời tươi sáng, thơm dịu, mềm mại và màu
sắc xen nhau. Người nhìn thấy hoa ấy có sự
dễ chịu nơi thân và sự vui thích nơi tâm, nhưng không tham đắm. Hoa trời làm cho người thế giới Cực lạc tăng
trưởng
vô lượng vô số công đức thù thắng, không thể nghĩ bàn [10].
Người thế giới Cực lạc, ngày đêm sáu buổi, thường đem hoa trời hiến cúng đức
Phật
Vô Lượng Thọ. Vào mỗi sáng sớm,
người thế giới ấy mang hoa trời, trong khoảng bữa ăn, bay đến vô lượng thế giới
ở phương khác, hiến cúng trăm ngàn câu chi chư Phật. Nơi chỗ chư Phật, dùng trăm ngàn câu chi hoa
trời mà tung rải trên mỗi đức Phật để hiến cúng, rồi trở về thế giới của mình, nghỉ
trưa [11].

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, thường có các loại
chim đẹp lạ, đáng yêu, màu sắc xen nhau, như là: ngỗng, nhạn, thu lộ [12],
hồng hạc, khổng tước, anh vũ, yết la tần ca [13],
mạng mạng [14]. Những loại chim như vậy, ngày đêm sáu buổi, thường
tụ tập lại, hót ra âm thanh giao hòa và tuyệt nhã. Âm thanh của mỗi loại chim đều diễn đạt những
giáo pháp tuyệt diệu, như là: bốn niệm trú, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo [15],
vô số giáo pháp tuyệt diệu sâu xa như vậy. Người thế giới Cực lạc nghe âm thanh ấy, ai cũng nhớ nghĩ về Phật, nhớ
nghĩ về Pháp, nhớ nghĩ về Tăng, có được vô lượng công đức huân tu thân mình.

Này
Xá lợi tử, ông nghĩ thế nào, các loại chim ở thế giới Cực lạc có phải là bàng
sanh
thuộc nẻo dữ không? Ông đừng nghĩ như thế. Vì sao? Vì tịnh độ của Phật thì
không có ba nẻo đường dữ, cũng không nghe cái tên ba nẻo đường dữ, làm sao có thật
các loại chim do tội nghiệp chiêu cảm vào bàng sanh. Nên biết, các loại chim này toàn do đức Phật
Vô Lượng Thọ biến hiện ra để diễn đạt vô số âm thanh diệu pháp, làm cho người
thế giới Cực lạc được lợi ích yên vui.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, thường có gió nhẹ
thổi qua những hàng cây và lưới giăng quí báu, phát ra âm thanh tuyệt diệu, tựa
như trăm ngàn câu chi thiên nhạc đồng thời hòa tấu, vang ra âm thanh tuyệt
diệu
, thật đáng ưa thích thưởng thứcCõi
Phật
ấy như vậy, thường có gió nhẹ thổi qua những hàng cây và lưới giăng quí
báu, phát ra âm thanh tuyệt diệu, nói các giáo pháp. Người thế giới Cực lạc
nghe âm thanh ấy thì sanh khởi nhớ nghĩ về Phật, nhớ nghĩ về Pháp, nhớ nghĩ về
Tăng, là những tác ý có được vô lượng công đức.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, có vô lượng
biên
sự không thể nghĩ bàn, sự rất hiếm có, đại loại như thế. Giả sử trải qua thời gian trăm ngàn câu chi
na dữu đa kiếp, dùng vô lượng trăm ngàn câu chi na dữu đa cái lưỡi, và mỗi cái lưỡi
thốt ra vô lượng âm thanh, tán dương công đức của cõi Phật ấy, cũng không thể tán
dương
hết được, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, do duyên gì đức
Phật
ấy có danh hiệuVô Lượng Thọ? Này Xá lợi tử, do đức Như lai ấy và người
tịnh độ của ngài có thọ mạng đến vô lượng vô số đại kiếp. Do duyên này, đức Như lai ở cõi ấy có danh hiệu
Vô Lượng Thọ. Này Xá lợi tử, đức Phật
Vô Lượng Thọ chứng được Vô thượng chánh đẳng chánh giác đến nay đã mười đại
kiếp
. Này Xá lợi tử, do duyên gì đức
Phật
ấy có danh hiệuVô Lượng Quang? Này Xá lợi tử, do đức Như lai ấy thường phóng vô lượng vô biên ánh sáng kỳ
diệu
, chiếu soi khắp cả cõi Phật mười phương, thực hiện Phật sự không có chướng
ngại
. Do duyên này, đức Như lai ở cõi ấy
danh hiệuVô Lượng Quang.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, đức Phật Vô Lượng
Thọ
thường có vô lượng đệ tử thanh văn, tất cả đều là bậc đại A la hán, đầy đủ
các thứ công đức vi diệu, số ấy vô biên không thể tính kể.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, trong cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, đức Phật Vô Lượng
Thọ
thường có vô lượng đệ tử bồ tát, tất cả đều là những bậc Nhất sanh sở hệ [16],
đầy đủ các thứ công đức vi diệu, số ấy vô biên không thể tính kể. Giả sử trải qua thời gian vô số lượng kiếp, tán
dương
công đức của chư vị, cũng không thể tán dương hết được.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, các hữu tình sanh về cõi ấy thì đều ở địa vị Không còn thối
chuyển
: chắc chắn không còn sa vào các nẻo đường dữ, các xứ biên địa man dã [17];
thường du hành qua các quốc độ thanh tịnh của chư Phật; hạnh nguyện thù thắng tăng
tiến
trong từng ý nghĩ; quyết định sẽ chứng được Vô thượng chánh đẳng chánh
giác
.

Này
Xá lợi tử, cõi Phật ấy có các sự trang hoàng mầu nhiệm, công đức trang nghiêm
như vậy, thật đáng ưa thích, nên gọi là thế giới Cực lạc.

Này
nữa Xá lợi tử, các hữu tình nghe cõi Phật thanh tịnh của đức Phật Vô Lượng Thọ
ở phương Tây, trang nghiêm bằng vô lượng công đức, hãy nên phát nguyện sanh về cõi
Phật
ấy. Vì sao? Vì ai sanh cõi ấy sẽ được cùng chung sống một chỗ với các bậc
đại sĩ, trang nghiêm bằng vô lượng công đức như vậy; thọ dụng cõi Phật thanh
tịnh
pháp lạc đại thừa, trang nghiêm bằng vô lượng công đức như vậy, vĩnh
viễn
không thoái chuyển, vô lượng hạnh nguyện tăng tiến trong từng ý nghĩ, mau
chứng Vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Này
Xá lợi tử, các hữu tình sanh cõi Phật ấy đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Chẳng phải các hữu tình có chút thiện căn sẽ
được sanh cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực Lạc của đức Phật Vô Lượng
Thọ
. Này nữa Xá lợi tử, thiện nam tử hay
thiện nữ nhân nào có đức tin thanh tịnh, được nghe danh hiệu công đức vô lượng
vô biên, không thể nghĩ bàn của đức Phật Vô Lượng Thọthế giới Cực lạc công
đức trang nghiêm
như vậy, nghe rồi tư duy: hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc
ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy ngày đêm, buộc sự nhớ nghĩ không cho
tán loạn [18],
thì thiện nam tử hay thiện nữ nhân đó lúc sắp chết, đức Phật Vô Lượng Thọ cùng
lượng
thánh chúng đệ tử thanh văn, bồ tát của Ngài, bao quanh trước sau, đứng trước
người ấy, từ bi gia hộ, làm cho người ấy tâm không thác loạn, và chết rồi thì
theo Ngài và thánh chúng mà sanh cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực Lạc của đức
Phật
Vô Lượng Thọ. Này nữa Xá lợi tử, Như lai thấy lý do trọng đại, lợi ích yên
vui như vậy, nên nói lời thành thật rằng: “Các thiện nam tử hay thiện nữ nhân
đức tin thanh tịnh, được nghe danh hiệu công đức vô lượng vô biên, không thể
nghĩ bàn của đức Phật Vô Lượng Thọcõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc, thì
hết thảy nên tin tưởng, tiếp nhận, phát nguyện, tu hành đúng như kinh này dạy,
nguyện sanh cõi Phật ấy.”

Này
nữa Xá lợi tử, như hiện thời Như lai xưng dương tán thán công đức Phật độ
lượng
vô biên, không thể nghĩ bàn của đức Phật Vô Lượng Thọ; như vậy ở phương
Đông, hiện tại cũng có đức Như lai Bất Động, đức Như lai Sơn Tràng, đức Như lai
Đại Sơn, đức Như lai Sơn Quang, đức Như lai Diệu Tràng, căng già sa số [19]
các đức Như lai đại loại như vậy, trú ở phương Đông, nơi tịnh độ của mình, mỗi
vị thị hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao
quanh khắp cả, nói lời thành thật như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận
Pháp môn tán dương công đức Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp
thọ
cho [20].”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương Nam, hiện tại cũng có đức Như lai Nhật Nguyệt
Quang, đức Như lai Danh Xưng Quang, đức Như lai Đại Quang Uẩn, đức Như lai
Quang, đức Như lai Vô Biên Tinh Tiến, căng già sa số các đức Như lai đại
loại
như vậy, trú ở phương Nam, nơi tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện tướng
lưỡi rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao quanh khắp cả, nói lời
thành thật như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận Pháp môn tán dương công
đức
Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương Tây, hiện tại cũng có đức Như lai Vô Lượng Thọ,
đức Như lai Vô Lượng Uẩn, đức Như lai Vô Lượng Quang, đức Như lai Vô Lượng
Tràng, đức Như lai Đại Tự Tại, đức Như lai Đại Quang, đức Như lai Quang Diệm,
đức Như lai Đại Bảo Tràng, đức Như lai Phóng Quang, căng già sa số các đức Như
lai
đại loại như vậy, trú ở phương Tây, nơi tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện
tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao quanh khắp cả,
nói lời thành thật như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận Pháp môn tán
dương
công đức Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương Bắc, hiện tại cũng có đức Như lai Vô Lượng
Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ, đức Như lai Vô Lượng Thiên Cổ Chấn Đại Diệu Âm, đức
Như lai
Đại Uẩn, đức Như lai Quang Võng, đức Như lai Sa La Đế Vương, căng già sa
số các đức Như lai đại loại như vậy, trú ở phương Bắc, nơi tịnh độ của mình,
mỗi vị thị hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao
quanh khắp cả, nói lời thành thật như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận
Pháp môn tán dương công đức Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều
nhiếp thọ cho .”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương dưới, hiện tại cũng có đức Như lai Thị Hiện
Nhất Thiết Diệu Pháp Chánh Lý Thường Phóng Hỏa Vương Thắng Đức Quang Minh, đức
Như lai
Sư Tử, đức Như lai Danh Xưng, đức Như lai Dự Quang, đức Như lai Chánh
Pháp
, đức Như lai Diệu Pháp, đức Như lai Pháp Tràng, đức Như lai Công Đức Hữu, đức
Như lai
Công Đức Hiệu, căng già sa số các đức Như lai đại loại như vậy, trú ở
phương dưới, nơi tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm
khắp
ba ngàn đại thiên thế giới, bao quanh khắp cả, nói lời thành thật như vầy:
“Hữu tình các người đều nên tin nhận Pháp môn tán dương công đức Phật độ không
thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương trên, hiện tại cũng có đức Như lai Phạm Âm, đức
Như lai
Tú Vương, đức Như lai Hương Quang, đức Như lai Như Hồng Liên Hoa Thắng
Đức, đức Như lai Thị Hiện Nhất Thiết Nghĩa Lợi, căng già sa số các đức Như lai
đại loại như vậy, trú ở phương trên, nơi tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện
tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao quanh khắp cả,
nói lời thành thật như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận Pháp môn tán
dương
công đức Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương Đông Nam, hiện tại cũng có đức Như lai Tối
Thượng
Quảng Đại Vân Lôi Âm Vương, căng già sa số các đức Như lai đại loại như
vậy, trú ở phương Đông Nam, nơi tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện tướng lưỡi
rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao quanh khắp cả, nói lời
thành thật như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận Pháp môn tán dương công
đức
Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương Tây Nam, hiện tại cũng có đức Như lai Tối
Thượng
Nhật Quang Danh Xưng Công Đức, căng già sa số các đức Như lai đại loại
như vậy, trú ở phương Tây Nam, nơi tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện tướng lưỡi
rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao quanh khắp cả, nói lời
thành thật như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận Pháp môn tán dương công
đức
Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương Tây Bắc, hiện tại cũng có đức Như lai Vô Lượng
Công Đức Hỏa Vương Quang Minh, căng già sa số các đức Như lai đại loại như vậy,
trú ở phương Tây Bắc, nơi tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện tướng lưỡi rộng
dài, trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bao quanh khắp cả, nói lời thành
thật
như vầy: “Hữu tình các người đều nên tin nhận Pháp môn tán dương công đức
Phật độ không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, như vậy ở phương Đông Bắc, hiện tại cũng có vô số trăm ngàn câu
chi
đức Như lai Quảng Tuệ [21],
căng già sa số các đức Như lai đại loại như vậy, trú ở phương Đông Bắc, nơi
tịnh độ của mình, mỗi vị thị hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp ba ngàn đại
thiên thế giới
, bao quanh khắp cả, nói lời thành thật như vầy: “Hữu tình các người
đều nên tin nhận Pháp môn tán dương công đức Phật độ không thể nghĩ bàn, hết
thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, vì lý do gì kinh này tên là “Pháp môn tán dương công đức Phật độ
không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho”? Này Xá lợi tử, vì trong kinh này xưng dương
tán thán công đức Phật độ vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn là thế giới Cực
lạc
của đức Phật Vô Lượng Thọ, và lại được mười phương chư Phật Thế tôn vì muốn
phương tiện cho các hữu tình được lợi ích yên vui, nên mỗi vị đều ở nơi quốc độ
của mình, thị hiện đại thần biến, nói lời thành thật, khuyên các hữu tình tin
nhận pháp môn này, vì vậy mà kinh này tên là “Pháp môn tán dương công đức Phật
độ
không thể nghĩ bàn, hết thảy chư Phật đều nhiếp thọ cho.”

Này
nữa Xá lợi tử, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào hoặc đã nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc
đang nghe, nghe kinh này rồi tin hiểu sâu xa, tin hiểu rồi thì chắc chắn được
mười căng già sa chư Phật Thế Tôn trú trong mười phương nhiếp thọ cho, tu hành đúng
như kinh này dạy, nên ai cũng quyết chắc được sự không thoái chuyển đối với
thượng chánh đẳng chánh giác
, ai cũng quyết chắc sanh cõi Phật thanh tịnh
thế giới Cực Lạc của đức Phật Vô Lượng Thọ.

Thế
nên, này Xá lợi tử, hết thảy hữu tình các người đều nên tin tưởng, tiếp nhận
lý giải lời nói của Như lai và của mười phương chư Phật Thế tôn, phải nỗ lực tinh
tiến
tu hành đúng như kinh này dạy, chớ sanh hoài nghi, lo ngại.

Này
nữa Xá lợi tử, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đối với công đức trang nghiêm
của cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc của đức Phật Vô Lượng Thọ, hoặc đã
phát nguyện, hoặc sẽ phát nguyện, hoặc đang phát nguyện (nguyện sanh cõi Phật
ấy), thì chắc chắn được mười căng già sa chư Phật Thế tôn trú trong mười phương
nhiếp thọ cho, tu hành đúng như kinh này dạy, nên ai cũng quyết chắc được sự
không thoái chuyển đối với Vô thượng chánh đẳng chánh giác, ai cũng quyết chắc
sanh cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực Lạc của đức Phật Vô Lượng Thọ.

Thế
nên, này Xá lợi tử, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào có lòng tin thanh tịnh,
hết thảy đều nên đối với cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc của đức Phật
Vô Lượng Thọ, có sự tin hiểu sâu xa, thì hãy phát nguyện vãng sanh, đừng sống
phóng dật [22].

Này
nữa Xá lợi tử, như nay đây Như lai tán dương công đức không thể nghĩ bàn của
cõi Phật thanh tịnhthế giới Cực lạc của đức Phật Vô Lượng Thọ, chư Phật Thế
Tôn
mười phương cũng tán dương công đức vô biên, không thể nghĩ bàn của Như
lai
, đều nói như vầy: “Rất kỳ lạ hiếm có, đức Thích Ca Tịch Tĩnh, Thích Ca Pháp
Vương, Như lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian
giải
, Vô thượng trượng phu, Điều ngự sĩ, Thiên nhân sư, Phật: Thế Tôn, có thể ở
trong thế giới Kham nhẫn này, vào thời kỳ dữ dội đầy cả năm thứ vẩn đục, đó là:
kiếp trược, hữu tình trược, phiền não trược, kiến trượcmạng trược, lại chứng
đắc
Vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vì muốn phương tiện cho các hữu tình được
lợi ích yên vui, nên nói pháp môn mà tất cả thế gian rất khó tin.”

Thế
nên, này Xá lợi tử, các người nên biết Như lai ở trong thời kỳ dữ dội đầy cả
năm thứ vẩn đục của thế giới Kham nhẫn tạp nhiễm này, lại chứng đắc Vô thượng
chánh đẳng chánh giác
, và vì muốn phương tiện cho các hữu tình được lợi ích yên
vui, nên nói pháp môn mà tất cả thế gian rất khó tin này, thì đó là việc rất
hiếm có, không thể nghĩ bàn.

Này
nữa Xá lợi tử, trong thời kỳ dữ dội đầy cả năm thứ vẩn đục của thế giới Kham nhẫn
tạp nhiễm này, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào có lòng tin thanh tịnh, nghe
nói về pháp môn tất cả thế gian rất khó tin này, mà có sự tin hiểu, thọ trì,
diễn giảng, tu hành đúng như kinh này dạy, phải biết người ấy thật là hiếm có, đã
từng trồng căn lành với vô lượng đức Phật. Người ấy mạng chung thì quyết định sanh thế
giới Cực lạc
ở phương Tây, thọ dụng cõi Phật thanh tịnhpháp lạc đại thừa, trang
nghiêm
bằng vô lượng công đức; ngày đêm sáu buổi, thân cận, hiến cúng đức Phật
Vô Lượng Thọ; du hành khắp mười phương để hiến cúng chư Phật, từ nơi chư Phật được
nghe pháp, được thọ ký; tư lương phước tuệ chóng đạt đến viên mãn, mau chứng
thượng
chánh đẳng bồ đề

Khi
đức Bạc già phạm nói kinh này xong, tôn giả Xá lợi tử, các vị đại thanh văn,
cùng chúng bồ tát ma ha tát, vô lượng chư thiên, nhân loại, a tố lạc, hết thảy
đại chúng nghe đức Bạc già phạm dạy, ai cũng rất hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận
phụng hành.

19.03.2013 (08.02.Quý Tỵ)


[1] Câu chi na dữu đa (俱胝那庾多, Skt. koṭi-nayuta):
~10 000 000 x 100 000
000 = 1015 . Trăm ngàn câu
chi
na dữu đa = 1020.

[2] Đa la thọ (多羅樹,
Pāli: tāla): một giống cây cọ, tên khoa học Borassus flabelliformis.

[3] Chánh văn là Phệ lưu ly (吠琉璃,
vaidurya).

[4] Chánh văn là Pha chi ca (頗胝迦,
sphaṭika).

[5] Thí dụ: “Cây Đa la bằng vàng thì hoa, lá và trái bằng bạc.
Cây Đa la bằng bạc thì hoa, lá và trái bằng vàng. Cây Đa la bằng lưu ly thì
hoa, lá và trái bằng pha lê. Cây Đa la bằng pha lê thì hoa, lá và trái bằng lưu
ly
.” (Trung a hàm, kinh Đại Thiện Kiến vương, Thích Tuệ Sỹ dịch)

[6] Chỉ cho người sống
trong thế giới Cực lạc: “Này Xá lợi tử, các hữu tình sanh cõi
Phật
ấy đã thành tựu vô lượng vô biên công đức.”

[7] Chánh văn là A thấp ma yết lạp bà (阿濕摩揭拉婆,
Ashmagarbha).

[8] Chánh văn là Mâu sa lạc yết lạp bà (牟娑落揭拉婆,
Musàragalva).

[9] Đối tượng phân biệt của nhãn thức
là sắc (rūpa), chỉ cho mọi hiện tượng vật chất sanh diệt biến hóaSắc cảnh bị phân biệt bởi nhãn thức được chia
làm ba loại: a. Hiển sắc: có 12 hoặc 13 loại: xanh, vàng, đỏ, trắng (4 màu căn
bản
), khói, mây, bụi, sương, bóng ảnh, ánh sáng, sáng, tối (và hư không); b.
Hình sắc: có 8 loại hoặc 10 loại: dài, ngắn, vuông, tròn, cao, thấp, thẳng,
cong, (thô, tế); c. Biểu sắc: lấy, bỏ, đi, đứng, nằm, ngồi, cong, duổi … chỉ
các động tác biểu hiện ra bên ngoài có thể thấy được. Ở đây, hoa sen được đề cập
qua 2 phương diện hình sắchiển sắc, bởi lẽ, theo luận Tỳ bà sa, “Nếu xứ nào
có đủ hình sắchiển sắc thì được lập làm sắc xứ.” Ngài Huyền Trang dịch là
thanh hình, thanh hiển, thanh quang, thanh ảnh (青形,青顯,青光,青影)
v.v…, dịch ý là thanh, thanh sắc, thanh quang, thanh thanh nhập mục (青,青色,青光,青青入目) v.v…, nghĩa là: một hoa sen xanh
(thanh hình), hoa có màu xanh (thanh hiển), hoa ánh ra sáng xanh (thanh quang),
nơi nhãn thứcấn tượng hoa xanh và sáng xanh (thanh ảnh).

[10] “Hoa trời tươi sáng … không thể nghĩ bàn” là để giải thích
sự thượng diệu của hoa trời.

[11] Chánh văn là du thiên trú (遊天住): Phạn ngữdivavihara; diva là thiên, vihara là
trú hay du; dịch ý là ngọ hưu (午休), tức nghỉ trưa. Ngài Cưu ma la thập dịch divavihara là phạn
thực kinh hành
(飯食經行).

[12] Thu lộ (鶖鷺, Śāri): chim Xá lợi.

[13] Yết la tần ca (羯羅頻迦, Kalavika): chim Ca lăng tần già.

[14] Mạng mạng (命命,
Jivamjivaka):
chim Cộng mạng

[15] Giác đạo chi (覺道支): chỉ cho thất giác chibát chánh đạo
chi.

[16] Nhất sanh sở hệ (一生所繫) = Nhất sanh bổ xứ (一生補處): Bồ tát ở giai vị cao tột, tức đẳng giác vị, còn hệ phược
một đời thì bổ xứ làm Phật.

[17] Chánh văn là biên địa hạ tiện, miệt lệ sa trung (邊地下賤,蔑戾車中). Biên
địa
là những chỗ ở quanh bên ngoài (đối lại, chỗ ở giữa, bên trong là trung quốc).
Miệt lệ xa là những giống dân dơ bẩn, ác, mọi rợ. Diễn nghĩa rộng, biên địa man
dã là những xứ không có Phật pháp, không có văn minh.

[18] Hệ niệm bất loạn (繫念不亂): Buộc sự nhớ nghĩ vào danh hiệu của Phật mà không nhớ nghĩ
gì khác, dù là tốt hay xấu. Ngài Cưu ma la thập dịch là nhất tâm bất loạn (一心不亂), tức
chuyên nhất cho đến đồng nhất tâm trí vào danh hiệu của Phật.

[19] Căng già sa (殑伽沙) = Hằng già sa (恆伽沙)
hay hằng hà sa (恆沙).

[20] “Xưng tán bất
khả tư nghị
Phật độ công đức, nhất thiết chư Phật nhiếp thọ pháp môn.” Ngài Cưu
ma la thập
dịch đề kinh này là: “Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết
chư Phật sở hộ niệm kinh
.” (Bản kinh Tán dương công đức bất khả tư nghị, hết thảy
chư Phật đều giữ gìn cho.)

[21] Các đức Như lai khác nhau nhưng cùng một danh hiệu Quảng
Tuệ
Như lai.

[22] Phóng dật có 2: một là, phóng dật do tác ý (động niệm) mà
hiện hành, thì đối trị bằng giới niệm, tức chánh niệm do tịnh giới đem lại; hai
là, phóng dật không do tác ý (bất động) mà chỉ do tập quán nhậm vận hiện hành,
thì đối trị bằng chánh trí liên tục, tức sự trì danh niệm Phật sao cho “hệ niệm
bất loạn”. Đừng sống phóng dậtnỗ lực tự chế ngự tâm mình đối với 5 căn, 5 dục,
nỗ lực liên tục trong sự niệm Phật. Chính sự bất phóng dật quyết dịnh sự
sanh Cực lạc và sự không thoái chuyển Vô thượng chánh đẳng chánh giác.