Kinh Trung Bộ – The Middle Length Discourses Of The Buddha [Song Ngữ Việt-anh]

0
10
KINH TRUNG BỘ 
THE MIDDLE LENGTH DISCOURSES OF THE BUDDHA
[SONG NGỮ VIỆT-ANH]
kinh trung bokinh trung boXem bản gốc do HT. Thích Minh Châu dịch

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi.
Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).
A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi).
Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếuThế Giới Phật Giáo .org (quốc tế).

PDF icon (4)PDF icon (4)

Xem sách PDF, hoặc download:

000. Khái Quát Nội Dung Kinh Trung Bộ – A Summary of the Middle Length Discourses of the Buddha
000. Mục Lục – Trung Bộ Kinh – The Middle Length Discourses of the Buddha

 

Phần 1:

001. Kinh Pháp Môn Căn Bản – The Root of All Things
002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc – All the Taints
003. Kinh Thừa Tự Pháp – Heirs in Dhamma
004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm – Fear and Dread
005. Kinh Không Uế Nhiễm – Without Blemishes
006. Kinh Ước Nguyện – If a Bhikkhu Should Wish
007. Kinh Ví Dụ Tấm Vải – The Simile of the Cloth
008. Kinh Đoạn Giảm – Effacement
009. Kinh Chánh Tri Kiến – Right View

010. Kinh Niệm Xứ – The Foundations of Mindfulness
011. Tiểu Kinh Sư Tử Hống – The Shorter Discourse on the Lion’s Roar
012. Đại Kinh Sư Tử Hống – The Greater Discourse on the Lion’s Roar
013. Đại Kinh Khổ Uẩn – The Greater Discourse on the Mass of Suffering
014. Tiểu Kinh Khổ Uẩn – The Shorter Discourse on the Mass of Suffering
015. Kinh Tư Lượng – Inference
016. Kinh Tâm Hoang Vu – The Wilderness in the Heart
017. Kinh Khu Rừng – Jungle Thickets
018. Kinh Mật Hoàn – The Honeyball
019. Kinh Song Tầm – Two Kinds of Thought

020. Kinh An Trú Tầm – The Removal of Distracting Thoughts
021. Kinh Ví Dụ Cái Cưa – The Simile of the Saw
022. Kinh Ví Dụ Con Rắn – The Simile of the Snake
023. Kinh Gò Mối – The Ant Hill
024. Kinh Trạm Xe – The Relay Chariots
025. Kinh Bẫy Mồi – The Bait
026. Kinh Thánh Cầu – The Noble Search
027. Tiểu Kinh Thí Dụ Dấu Chân Voi – The Shorter Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
028. Đại Kinh Thí Dụ Dấu Chân Voi – The Greater Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint
029. Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây – The Greater Heartwood Simile Discourse

030. Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây – The Shorter Discourse on the Simile of the Heartwood
031. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò – The Shorter Discourse in Gosinga
032. Đại Kinh Rừng Sừng Bò – The Greater Discourse in Gosinga
033. Đại Kinh Người Chăn Bò – The Greater Discourse on the Cowherd
034. Tiểu Kinh Người Chăn Bò – The Shorter Discourse on the Cowherd
035. Tiểu Kinh Saccaka – The Shorter Discourse to Saccaka
036. Đại Kinh Saccaka – The Greater Discourse to Saccaka
037. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái – The Shorter Discourse on the Destruction of Craving
038. Đại Kinh Đoạn Tận Ái – The Greater Discource on Destruction of Craving
039. Đại Kinh Xóm Ngựa – The Greater Discourse at Assapura

040. Tiểu Kinh Xóm Ngựa – The Shorter Discourse at Assapura
041. Kinh Sāleyyaka – The Brahmins of Sālā
042. Kinh Verañjaka – The Brahmins of Verañjaka
043. Đại Kinh Phương Quảng – The Greater Series of Questions and Answers
044. Tiểu Kinh Phương Quảng – The Shorter Series of Questions and Answers
045. Tiểu Kinh Pháp Hành – The Shorter Discourse on Ways of Undertaking Things
046. Đại Kinh Pháp Hành – The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things
047. Kinh Tư Sát – The Inquirer
048. Kinh Kosambiya – The Kosambians
049. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh – The Invitation of a Brahmā
050. Kinh Hàng Ma – The Rebuke to Māra

Phần 2:

051. Kinh Kandaraka – To Kandaraka
052. Kinh Bát Thành – To the Man from Aṭṭhakanāgara
053. Kinh Hữu Học – The Disciple in Higher Training
054. Kinh Potaliya – To Potaliya
055. Kinh Jīvaka – To Jīvaka
056. Kinh Ưu ba ly – To Upāli
057. Kinh Hạnh Con Chó – The Dog Duty Ascetic
058. Kinh Vương Tử Vô Úy – To Prince Abhaya
059. Kinh Nhiều Cảm Thọ – The Many Kinds of Feeling

060. Kinh Không Gì Chuyển Hướng – The Incontrovertible Teaching
061. Kinh Giáo Giới La hầu la ở Rừng Ambala – Advice to Rāhula at Ambalaṭṭhikā
062. Đại Kinh Giáo Giới La hầu la – The Greater Discourse of Advice to Rāhula
063. Tiểu Kinh Māluṅkyā – The Shorter Discourse to Mālunkyāputta
064. Đại Kinh Māluṅkyā – The Greater Discourse to Mālunkyāputta
065. Kinh Bhaddāli – To Bhaddāli

066. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy – The Simile of the Quail
067. Kinh Cātumā – At Cātumā
068. Kinh Naḷakapāna – At Naḷakapāna
069. Kinh Gulissāni – Gulissāni

070. Kinh Kīṭāgiri – At Kīṭāgiri
071. Kinh Vacchagotta về Tam Minh – To Vacchagotta on the Threefold True Knowledge
072. Kinh Vacchagotta về Lửa – To Vacchagotta on Fire
073. Đại Kinh Vaccaghotta – The Greater Discourse to Vacchagotta
074. Kinh Trường Trảo – To Dīghanakha
075. Kinh Māgaṇḍiya – To Māgandiya
076. Kinh Sandaka – To Sandaka
077. Đại Kinh Sakuludāyi – The Greater Discourse to Sakuludāyin
078. Kinh Samaṇamaṇḍika – Samaṇamaṇḍikāputta
079. Tiểu Kinh Sakuludāyi – A Shorter Discourse to Sakuludāyin

080. Kinh Vekhanassa – To Vekhanassa
081. Kinh Ghaṭīkāra – Ghaṭīkāra the Potter
082. Kinh Raṭṭhapāla – On Raṭṭhapāla
083. Kinh Makhādeva – King Makhādeva
084. Kinh Madhurā – At Madhurā
085. Kinh Vương Tử Bồ Đề – To Prince Bodhi
086. Kinh Aṅgulimāla – On Angulimāla
087. Kinh Ái Sanh – Born from Those Who Are Dear
088. Kinh Bāhitika – The Cloak
089. Kinh Pháp Trang Nghiêm – Monuments to the Dhamma

090. Kinh Kaṇṇakatthala – At Kaṇṇakatthala
091. Kinh Brahmāyu – Brahmāyu
092. Kinh Sela – To Sela
093. Kinh Assalāyana – To Assalāyana
094. Kinh Ghoṭamukha – To Ghoṭamukha
095. Kinh Caṅkī – With Cankī
096. Kinh Esukārī – To Esukārī
097. Kinh Dhānañjāni – To Dhānañjāni
098. Kinh Vāseṭṭha – To Vāseṭṭha
099. Kinh Subha – To Subha
100. Kinh Saṅgārava – To Sangārava

Phần 3:

101. Kinh Devadaha – At Devadaha
102. Kinh Năm và Ba – The Five and Three
103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào – What Do You Think About Me
104. Kinh Làng Sāma – At Sāmagāma
105. Kinh Thiện Tinh – To Sunakkhatta
106. Kinh Bất Động Lợi Ích – The Way to the Imperturbable
107. Kinh Gaṇaka Moggallāna – To Gaṇaka Moggallāna
108. Kinh Gopaka Moggallāna – With Gopaka Moggallāna
109. Đại Kinh Mãn Nguyệt – The Greater Discourse on the Full Moon Night

110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt – The Shorter Discourse on the Full Moon Night
111. Kinh Bất Đoạn – One by One as They Occurred
112. Kinh Sáu Thanh Tịnh – The Sixfold Purity
113. Kinh Chân Nhân – The True Man
114. Kinh Nên Hành Trì Không Nên Hành Trì – To Be Cultivated and Not to Be Cultivated
115. Kinh Đa Giới – The Many Kinds of Elements
116. Kinh Thôn Tiên – Isigili the Gullet of the Seers
117. Đại Kinh Bốn Mươi – The Great Forty
118. Kinh Quán Niệm Hơi Thở – Mindfulness of Breathing
119. Kinh Thân Hành Niệm – Mindfulness of the Body

120. Kinh Hành Sanh – Reappearance by Aspiration
121. Kinh Tiểu Không – The Shorter Discourse on Voidness
122. Kinh Đại Không – The Greater Discourse on Voidness
123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp – Wonderful and Marvellous
124. Kinh Bạc câu la – Bakkula
125. Kinh Điều Ngự Địa – The Grade of the Tamed
126. Kinh Phù di – Bhūmija
127. Kinh A na luật – Anuruddha
128. Kinh Tùy Phiền Não – Imperfections
129. Kinh Hiền Ngu – Fools and Wise Men

130. Kinh Thiên Sứ – The Divine Messengers
131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả – A Single Excellent Night
132. Kinh A nan Nhất Dạ Hiền Giả – Ānanda and A Single Excellent Night
133. Kinh Đại Ca chiên diên Nhất Dạ Hiền Giả – Mahā Kaccāna and A Single Excellent Night
134. Kinh Lomasakaṅgiya Nhất Dạ Hiền Giả – Lomasakangiya and A Single Excellent Night
135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt – The Shorter Exposition of Action
136. Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt – The Greater Exposition of Action
137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ – The Exposition of the Sixfold Base
138. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết – The Exposition of a Summary
139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt – The Exposition of Non Conflict

140. Kinh Giới Phân Biệt – The Exposition of the Elements
141. Kinh Phân Biệt về Sự Thật – The Exposition of the Truths
142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường – The Exposition of Offerings
143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc – Advice to Anāthapiṇḍika
144. Kinh Giáo Giới Channa – Advice to Channa
145. Kinh Giáo Giới Phú lâu na – Advice to Puṇṇa
146. Kinh Giáo Giới Nandaka – Advice from Nandaka
147. Tiểu Kinh Giáo Giới La hầu la – The Shorter Discourse of Advice to Rāhula
148. Kinh Sáu Sáu – The Six Sets of Six
149. Đại Kinh Sáu Xứ – The Great Sixfold Base

150. Kinh Nói cho Dân Nagaravinda – To the Nagaravindans
151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh – The Purification of Almsfood
152. Kinh Căn Tu Tập – The Development of the Faculties