Kinh Trạng Thái Vô Ngã

0
19
KINH TRẠNG THÁI VÔ NGÃ
TỲ Khưu Hộ Pháp
Nhà xuất bản Tôn Giáo

Kinh Trạnh Thái Vô Ngã (2)Kinh Trạnh Thái Vô Ngã (2)PDF icon (4)PDF icon (4)Kinh Trạng Thái Vô Ngã

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày rằm tháng 6, đúng 2 tháng sau khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, lần đầu tiên, ĐứcPhật thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Koṇḍañña, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma, Ngài Assaji, tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bārāṇasī. Khi nghe bài kinh ấy, chỉ có Ngài ĐạiTrưởng-lão Koṇḍañña chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáopháp của Đức-Phật Gotama, nên Đức-Phật gọi tên mới là “Aññāsikoṇḍañña” (Koṇḍañña đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế rồi!), đồng thời cùng với 180 triệu chư-thiên, chư phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, … Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññāsikoṇḍañña kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo cách gọi: “Ehi bhikkhu!” Ngay khi ấy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, ĐứcTăng-bảo lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian, đúng vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) ấy.
– Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ nhất cùng với nhóm 5 tỳ-khưu tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bārāṇasī.

– Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳkhưu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!”
– Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳkhưu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!” –
Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahānāma chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳkhưu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!”
– Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳkhưu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!”
Như vậy, nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama.
– Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài kinh Anattalakkhaṇasutta: Kinh trạng-thái vôngã, để tế độ nhóm 5 vị tỳ-khưu Thánh Nhập-lưu đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng.
Như vậy, có 5 bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian.