Kinh Tiểu Bộ Tập X (Khuddhaka Nikàya)

0
16

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ TẬP X
Khuddhaka Nikàya
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VII) Jàtaka

Nguyên bản: Pàli

Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc)
Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

tieubo-biatieubo-bia