Kinh Tiểu Bộ mục lục

0
10

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ 
Khuddaka Nikàya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Mục lục
blank

Tập I
1.1 Kinh Tiểu Tụng 
1.2 Kinh Pháp Cú 
1.3 Kinh Phật Tự Thuyết 
1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy 
1.5 Kinh Tập

Tập II
2.1 Chuyện Thiên Cung 
2.2 Chuyện Ngạ Quỷ

Tập III
3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ 
3.2 Trưởng Lão Ni Kệ

Tập IV
Chuyện Tiền Thân I (số 1-120)

Tập V
Chuyện Tiền Thân II (số 121-263)

Tập VI
Chuyện Tiền Thân III (số 264-395)

Tập VII
Chuyện Tiền Thân IV (số 396-472)

Tập VIII
Chuyện Tiền Thân V (số 473-520)

Tập IX
Chuyện Tiền Thân VI (số 521-539)

Tập X
Chuyện Tiền Thân VII (số 540-547)

pdf_download_2pdf_download_2

Kinh Tiểu Bộ PDF Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch tập [01] [02] [03] [04] [05] [06]