Kinh Thanh Tịnh Tâm

0
14

KINH
THANH TỊNH
TÂM

Việt
Dịch: Thích Thiện Trì

(Bản chữ Hán của
ngài Thi Hộ)

Như thật tôi nghe một thuở nọ Phật
cùng các Tỳ kheo vân tập tại vườn cây của Trưởng giả Cấp cô ĐộcThái
tử Kỳ Đà
(*) ở nước Xá Vệ. Bấy giờ Phật bảo các Tỳ kheo rằng:

“Các ông lắng nghe, nếu các hàng Thanh văn tu tập chánh hạnh
muốn được tâm thanh tịnh thì nên dứt trừ năm pháp và tu tập
bảy pháp được đầy đủ. Năm pháp ấy là: Tham dục, giận hờn,hôn
trầm
, trạo hốinghi ngờ. Năm thứ này hay ngăn che
làm chướng ngại, nên phải dứt trừ.

Và bảy pháp nên tu tập ấy là:

Trạch pháp giác chi.

Niệm giác chi.

Tinh tấn giác chi.

Hỷ giác chi.

Khinh an giác chi.

Định giác chi.

Xả giác chi.

Bảy pháp đó các ông phải tu tập.

Này các Tỳ kheo, nói đến tâm thanh tịnh tức là từ ngữ khác
của tâm giải thoát. Do sự nhiễm ô bởi Tham, tâm không được
thanh tịnh. Do sự nhiễm ô bởi vô minh (si), huệ không được
thanh tịnh. Nếu các Tỳ kheo đoạn trừ được tham nhiễm, tức
được tâm giải thoát ; đoạn trừ được vô minh , tức được huệ giải thoát.

Lại nữa, các Tỳ kheo, lìa sự nhiễm
ô
bởi tham, được tâm giải thoát gọi là tâm tác chứng; đoạn trừ vô minh được
giải thoát
gọi là vô học, vĩnh viễn xa lìa tham ái, biết rõ được chánh trí chân thật, hiện tiền được chứng quả, dứt hết
cảnh khổ.

Này các Tỳ kheo, những điều nói trên các ông cần nên tu
học
.”