Kinh Tạng Phật Thuyết (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

0
8
KINH TẠNG PHẬT THUYẾT
(Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

pdf_download_2pdf_download_2

SỐ      TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) – KINH TẠNG BỘ KINH TẬP TRANG
1 A CHI LA CA DIẾP TỰ HÓA TÁC KHỔ  KINH TẬP 57 83
2 A CƯU LƯU KINH TẬP 57 265
3 A DI ĐÀ BẢO TÍCH 46 1228
4 A DI ĐÀ (Tam tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập) BẢO TÍCH 46 1390
5 A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI  BẢO TÍCH 46 1410
6 A DUY ViỆT TRÍ GIÀ PHÁP HOA 35 13
7 A HÀM CHÁNH HẠNH  A HÀM 9 791
8 A LA HÁN CỤ ĐỨC  A HÀM 9 525
9 A NA BÂN ĐỂ GIÁO HÓA BẢY NGƯỜI CON A HÀM 9 671
10 A NAN HỎI SỰ CÁT HUNG VIỆC THỜ PHẬT(A) KINH TẬP 57 11
11 A NAN HỎI SỰ CÁT HUNG VIỆC THỜ PHẬT(B) KINH TẬP 57 19
12 A NAN PHÂN BIỆT KINH TẬP 57 37
13 A NAN THẤT MỘNG  KINH TẬP 57 35
14 A NAN TỨ SỰ  KINH TẬP 57 29
15 A NẬU PHONG A HÀM 5 196
16 A SÚC PHẬT QUỐC  BẢO TÍCH 45 9
17 A TỐC ĐẠT  A HÀM 9 677
18 A XÀ THẾ VƯƠNG KINH TẬP 60 7
19 A XÀ THẾ VƯƠNG NGŨ NGHỊCH  KINH TẬP 57 123
20 A XÀ THẾ VƯƠNG NỮ A THUẬT ĐẠT BỒ TÁT  BẢO TÍCH 46 354
21 A XOA MẠT BỒ TÁT   ĐẠI TẬP 52 189
22 ÁC ĐA HOÀ ĐA KỲ KINH TẬP 68 123
23 ẤM TRÌ NHẬP  KINH TẬP 58 857
24 ANH VÕ  A HÀM 5 355
25 ÂN CHA MẸ KHÓ BÁO ĐÁP KINH TẬP 65 581
26 BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ  A HÀM 9 741
27 BÀ LA MÔN TRÁNH SỰ CHẾT A HÀM 9 627
28 BÁCH DỤ BẢN DUYÊN 16 551
29 BÁCH PHẬT DANH KINH TẬP 55 531
30 BAN CHU TAM MUỘI  ĐẠI TẬP 53 557
31 BẦN CÙNG LÃO CÔNG (A) KINH TẬP 68 913
32 BẦN CÙNG LÃO CÔNG (B) KINH TẬP 68 917
33 BẠN ĐỒNG HỌC CỦA A NAN  A HÀM 9 735
34 BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH  BẢN DUYÊN 11 953
35 BẢN NGHIỆP CỦA BỒ TÁT  HOA NGHIÊM 39 819
36 BẢN SỰ   KINH TẬP 68 569
37 BÁNG PHẬT KINH TẬP 69 559
38 BÁO ÂN PHỤNG BỒN  KINH TẬP 65 587
39 BẢO NHƯ LAI TAM MUỘI  KINH TẬP 60 597
40 BẢO NỮ SỞ VẤN   ĐẠI TẬP 51 573
41 BÀO THAI  BẢO TÍCH 45 547
42 BẢO THỌ BỒ TÁT BỒ ĐỀ HẠNH  KINH TẬP 56 861
43 BẢO TÍCH TAM MUỘI VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN PHÁP THÂN BẢO TÍCH 46 991
44 BẢO TINH ĐÀ LA NI   ĐẠI TẬP 52 7
45 BẢO VÂN   KINH TẬP 63 3
46 BẢO VÕNG  KINH TẬP 54 413
47 BẢO VŨ  KINH TẬP 63 337
48 BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ  KINH TẬP 54 395
49 BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ KINH TẬP 54 385
50 BÁT CHÁNH ĐẠO  A HÀM 7 830
51 BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC KINH TẬP 68 793
52 BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ KINH TẬP 54 395
53 BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 1 851
54 BÁT NÊ HOÀN HẬU QUÁN LẠP  NIẾT BÀN 49 1111
55 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM BẢN TIẾNG PHẠN ĐỜI ĐƯỜNG  BÁT NHÃ 33 681
56 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 669
57 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 675
58 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 677
59 BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 679
60 BÁT NIỆM CHO A NA LUẬT A HÀM 5 119
61 BẠT PHA BỒ TÁT  ĐẠI TẬP 53 661
62 BÁT QUAN TRAI  A HÀM 5 469
63 BÁT SƯ  KINH TẬP 57 1023
64 BẤT TẤT ĐỊNH NHẬP ĐỊNH NHẬP ẤN  KINH TẬP 61 525
65 BẤT TƯ NGHÌ CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT SỞ HỘ NIỆM KINH TẬP 55 541
66 BẤT TỰ THỦ Ý  A HÀM 7 830
67 BÁT VÔ HẠ HỮU HẠ KINH TẬP 68 331
68 BÉ GÁI TRONG BỤNG NGHE  KINH TẬP 57 781
69 BỆ MA TÚC  A HÀM 5 472
70 BI HOA  BẢN DUYÊN 10 747
71 BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 399
72 BỒ TÁT BẢN DUYÊN  BẢN DUYÊN 10 245
73 BỒ TÁT BẢN HẠNH BẢN DUYÊN 10 493
74 BỒ TÁT BẤT TƯ NGHỊ QUANG SỞ THUYẾT  KINH TẬP 56 725
75 BỒ TÁT ĐẲNG MỤC HỎI VỀ TAM MUỘI  HOA NGHIÊM 40 287
76 BỒ TÁT HA SẮC DỤC PHÁP  KINH TẬP 59 467
77 BỒ TÁT HÀNH NGŨ THẬP DUYÊN  KINH TẬP 69 103
78 BỒ TÁT HÀNH PHƯƠNG TIỆN CẢNH GIỚI THẦN THÔNG BIẾN HÓA  PHÁP HOA 35 529
79 BỒ TÁT LY CẤU TUỆ HỎI VỀ CÁCH THỨC LỄ PHẬT  KINH TẬP 56 855
80 BỒ TÁT NGŨ PHÁP SÁM HỐI  A HÀM 7 1014
81 BỒ TÁT NGUYỆT MINH BẢN DUYÊN 11 696
82 BỒ TÁT NGUYỆT QUANG BẢN DUYÊN 11 675
83 BỒ TÁT NỘI LỤC BA LA MẬT KINH TẬP 68 789
84 BỒ TÁT PHẤN TÂN VƯƠNG HỎI PHẬT  ĐẠI TẬP 53 723
85 BỒ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TÁN  HOA NGHIÊM 41 459
86 BỒ TÁT QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA HOA NGHIÊM 33 685
87 BỒ TÁT SINH ĐỊA  KINH TẬP 57 315
88 BỒ TÁT SƯ TỬ TRANG NGHIÊM VƯƠNG THỈNH VẤN  KINH TẬP 56 849
89 BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT  ĐẠI TẬP 53 83
90 BỒ TÁT THÂP TRỤ HÀNH ĐẠO PHẨM  HOA NGHIÊM 39 859
91 BỒ TÁT THỆ  KINH TẬP 57 259
92 BỒ TÁT THIỂM TỬ BẢN DUYÊN 11 801
93 BỒ TÁT TRÌ NHÂN   KINH TẬP 56 559
94 BỒ TÁT TU HÀNH  BẢO TÍCH 46 262
95 BỒ TÁT TU HÀNH TỨ PHÁP KINH TẬP 68 761
96 BỒ TÁT TỰ TẠI VƯƠNG  ĐẠI TẬP 53 681
97 BỒ TÁT TÙNG ĐÂU THUẬT THIÊN GIÁNG THẦN MẪU 
THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ
NIẾT BÀN 49 662
98 BỐ THÍ  KINH TẬP 65 735
99 BỐ THÍ ĐỒ ĂN ĐẠT ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO  A HÀM 9 629
100 BỐI ĐA HẠ TƯ DUY THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN  KINH TẬP 65 801
101 BỐN ĐỊA NGỤC  A HÀM 9 667
102 BỐN HẠNG NGƯỜI Ở THẾ GIAN  A HÀM 9 537
103 BỐN PHÁP CHƯA TỪNG CÓ A HÀM 9 655
104 BỔN TƯƠNG Ỷ TRÍ  A HÀM 5 47
105 BỌT NƯỚC  A HÀM 7 827
106 BỘT KINH SAO KINH TẬP 68 845
107 CA DIẾP PHÓ PHẬT BÁT NIẾT BÀN NIẾT BÀN 49 1112
108 CÁC BỒ TÁT CẦU HỌC BẢN NGHIỆP  HOA NGHIÊM 39 849
109 CÁC PHÁP VỐN KHÔNG  KINH TẬP 61 791
110 CẦU DỤC  A HÀM 5 134
111 CHÁNH PHÁP ĐẠI HỘI  KINH TẬP 53 891
112 CHÁNH PHÁP NIỆM XƯ KINH TẬP 66 3
113 CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ (tt)  KINH TẬP 67 5
114 CHIÊM SÁT THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO  KINH TẬP 69 671
115 CHIÊN ĐÀ VIỆT QUỐC VƯƠNG  KINH TẬP 57 199
116 CHIÊN ĐÀN THỌ  KINH TẬP 69 3
117 CHÓ DỮ  BẢN DUYÊN 17 915
118 CHÚ A DI ĐÀ PHẬT THUYẾT (KHÔNG DỊCH)  BẢO TÍCH 46 1409
119 CHƯ ĐỨC PHƯỚC ĐIỀN  KINH TẬP 65 571
120 CHƯ HÀNH HỮU VI  KINH TẬP 68 367
121 CHƯ PHÁP BỔN A HÀM 5 204
122 CHƯ PHÁP DŨNG VƯƠNG  KINH TẬP 69 433
123 CHƯ PHÁP YẾU   KINH TẬP 67 635
124 CHƯ PHÁP TỐI THƯỢNG VƯƠNG  KINH TẬP 69 487
125 CHƯ PHÁP VÔ HÀNH KINH TẬP 61 739
126 CHƯ PHẬT YẾU (PHÁP CỐT YẾU CỦA CHƯ PHẬT) KINH TẬP 69 31
127 CHÚNG HỨA MA ĐẾ BẢN DUYÊN 13 806
128 CHUYỆN CÁ LỚN  BẢN DUYÊN 17 921
129 CHUYỂN HỮU KINH TẬP 57 943
130 CHUYỂN PHÁP LUÂN  A HÀM 7 835
131 CHUYỂN PHÁP LUÂN KHÔNG THOÁI  PHÁP HOA 35 159
132 CHUYỂN THÂN NỮ KINH TẬP 57 781
133 CỔ LAI THẾ THỜI A HÀM 5 91
134 CON CỦA BÀ LA MÔN MẠNG CHUNG THƯƠNG NHỚ KHÔNG NGUÔI  A HÀM 5 477
135 CON ĐƯỜNG TU HÀNH   KINH TẬP 59 3
136 CON NGƯỜI DO DỤC SANH  A HÀM 2 204
137 CON TRAI CỦA THIỆN SANH  A HÀM 2 253
138 CÔNG ĐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YẾM LY A HÀM 5 309
139 CÔNG ĐỨC NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT  KINH TẬP 65 683
140 CÔNG ĐỨC TIN PHẬT A HÀM 2 269
141 CÙ ĐÀM DI KÝ QUẢ  A HÀM 5 206
142 CỰ LỰC TRƯỞNG GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA  KINH TẬP 57 397
143 CỬU HOÀNH  A HÀM 9 789
144 CỬU SẮC LỘC BẢN DUYÊN 11 875
145 CỰU TẠP THÍ DỤ BẢN DUYÊN 16 359
146 CỰU THÀNH DỤ  KINH TẬP 65 813
147 DA KỲ KINH TẬP 57 393
148 ĐẮC ĐẠO THÊ ĐĂNG TÍCH TRƯỢNG  KINH TẬP 68 823
149 ĐẮC VÔ CẤU THÍ NỮ  BẢO TÍCH 46 420
150 ĐẠI A DI ĐÀ  BẢO TÍCH 46 1323
151 ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 9 701
152 ĐẠI AN BAN THỦ Ý  KINH TẬP 58 813
153 ĐẠI BẢO TÍCH BẢO TÍCH 42 7
154 ĐẠI BẢO TÍCH  BẢO TÍCH 43 7
155 ĐẠI BẢO TÍCH  BẢO TÍCH 44 7
156 ĐẠI BÁT NÊ HOÀN   NIẾT BÀN 49 7
157 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 18 7
158 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 19 7
159 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 20 7
160 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 21 7
161 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 22 7
162 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 23 7
163 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 24 7
164 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 25 7
165 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 26 7
166 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 27 7
167 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 28 7
168 ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 29 7
169 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN  A HÀM 2 7
170 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN    NIẾT BÀN 47 7
171 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN    NIẾT BÀN 48 7
172 ĐẠI BÁT NIẾT BÀN HẬU PHẦN  NIẾT BÀN 49 207
173 ĐẠI BI  NIẾT BÀN 49 397
174 ĐẠI BI  ĐẠI TẬP 51 417
175 ĐẠI CA DIẾP BẢN  KINH TẬP 57 47
176 ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO TÍCH CHÁNH PHÁP  BẢO TÍCH 46 839
177 ĐẠI LẠC KIM CANG BẤT KHÔNG CHÂN THẬT TAM MA DA  BÁT NHÃ 33 407
178 ĐẠI NÁT NIẾT BÀN A HÀM 2 357
179 ĐẠI MINH ĐỘ BÁT NHÃ 32 11
180 ĐẠI MINH CHÚ MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 667
181 ĐẠI OAI ĐĂNG QUANG TIÊN NHÂN VẤN NGHI  KINH TẬP 69 593
182 ĐẠI PHÁP CỔ PHÁP HOA 35 481
183 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP     ĐẠI TẬP 50 9
184 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI (tt)   ĐẠI TẬP 51 7
185 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI HIỀN HỘ  ĐẠI TẬP 53 445
186 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẢNH VƯƠNG  KINH TẬP 56 393
187 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI TẠNG  KINH TẬP 64 3
188 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG TU ĐA LA VƯƠNG  KINH TẬP 57 943
189 ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG VÔ TƯỞNG   NIẾT BÀN 49 943
190 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BẢO KHIẾP  KINH TẬP 55 955
191 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT THẬP ĐỊA  HOA NGHIÊM 41 783
192 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHẬP NHƯ LAI TRÍ ĐỨC BẤT TƯ NGHÌ HOA NGHIÊM 41 643
193 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI  HOA NGHIÊM 41 583
194 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI BÍ MẬT TẠNG  KINH TẬP 69 397
195 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI TẠNG  KINH TẬP 64 19
196 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM  HOA NGHIÊM 41 443
197 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM  HOA NGHIÊM 41 765
198 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM   HOA NGHIÊM 36 109
199 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt) HOA NGHIÊM 37 7
200 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM     HOA NGHIÊM 38 7
201 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt)   HOA NGHIÊM 39 7
202 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt)    HOA NGHIÊM 40 665
203 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM (tt)    HOA NGHIÊM 41 9
204 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM NÓI VỀ CẢNH 
GIỚI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA PHẬT
HOA NGHIÊM 41 569
205 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM VÀO CẢNH 
GIỚI ĐỨC TRÍ KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI 
HOA NGHIÊM 41 615
206 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHỔ HIỀN SỞ THUYẾT  HOA NGHIÊM 41 469
207 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG SƯ TỬ HỐNG  KINH TẬP 69 619
208 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TAM GIỚI  BẢO TÍCH 44 701
209 ĐẠI THỪA BÍ MẬT CHẲNG NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI BẢO TÍCH 44 787
210 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN   ĐẠI TẬP 52 577
211 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THIỆN XẢO PHƯƠNG TIỆN   BẢO TÍCH 46 700
212 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ BẢO QUANG MINH    HOA NGHIÊM 41 475
213 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỊ TẰNG HỮU KINH, 
PHẨM PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO
KINH TẬP 69 795
214 ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU ĐA LA LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 69 719
215 ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN  BẢN DUYÊN 10 567
216 ĐẠI SANH NGHĨA A HÀM 5 156
217 ĐẠI TAM MA NHẠ A HÀM 2 279
218 ĐẠI ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT    ĐẠI TẬP 53 259
219 ĐẠI NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HƯ KHÔNG TẠNG HỎI PHẬT  ĐẠI TẬP 52 307
220 ĐẠI PHÁP MÔN  A HÀM 2 139
221 ĐẠI VÍ DỤ VƯƠNG  ĐẠI TẬP 53 773
222 ĐẠI TÁT GIÀ NI KIỀN TỪ SỞ THUYẾT  PHÁP HOA 35 609
223 ĐẠI THÁNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT PHẬT SÁT 
CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM 
BẢO TÍCH 45 615
224 ĐẠI THỌ KHẨN NA LA VƯƠNG SỞ VẤN  KINH TẬP 59 833
225 ĐẠI THỪA BÁCH PHƯỚC TRANG NGHIÊM TƯỚNG KINH TẬP 63 525
226 ĐẠI THỪA BÁCH PHƯỚC TƯỚNG  KINH TẬP 63 515
227 ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN  BẢN DUYÊN 11 227
228 ĐẠI THỪA BẢO NGUYỆT ĐỒNG TỬ VẤP PHÁP KINH TẬP 54 543
229 ĐẠI THỪA BẢO VÂN   KINH TẬP 63 153
230 ĐẠI THỪA BẤT TƯ NGHỊ THẦN THÔNG CẢNH GIỚI  KINH TẬP 69 763
231 ĐẠI THỪA BIẾN CHIẾU QUANG MINH TẠNG VÔ TỰ PHÁP MÔN  KINH TẬP 69 551
232 ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP  BẢO TÍCH 45 133
233 ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN ĐÀ LỢI  BẢN DUYÊN 11 9
234 ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUAN  KINH TẬP 54 549
235 ĐẠI THỪA ĐẠI ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN   ĐẠI TẬP 52 725
236 ĐẠI THỪA ĐẢNH VƯƠNG  KINH TẬP 56 435
237 ĐẠI THỪA ĐẠO VU KINH TẬP 65 789
238 ĐẠI THỪA ĐỒNG TÁNH (thượng) 
KINH TẬP 64 847
239 ĐẠI THỪA ĐỒNG TÁNH (hạ) KINH TẬP 64 873
240 ĐẠI THỪA GIÀ DA SƠN ĐẢNH KINH TẬP 55 1063
241 ĐẠI THỪA HIỂN THỨC  BẢO TÍCH 46 744
242 ĐẠI THỪA LƯU CHUYỂN CHƯ HỮU  KINH TẬP 57 951
243 ĐẠI THỪA LÝ THÚ LỤC BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 729
244 ĐẠI THỪA LY VĂN TỰ PHỔ QUANG MINH TẠNG  KINH TẬP 69 545
245 ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM  KINH TẬP 65 307
246 ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM  KINH TẬP 65 421
247 ĐẠI THỪA NHẬP CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG MINH 
TRANG NGHIÊM  
BẢO TÍCH 46 1058
248 ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIA KINH TẬP 64 581
249 ĐẠI THỪA NHẬT TỬ VƯƠNG SỞ VẤN  BẢO TÍCH 46 301
250 ĐẠI THỪA PHƯƠNG ĐẲNG YẾU TUỆ  BẢO TÍCH 46 776
251 ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ  HOA NGHIÊM 36 27
252 ĐẠI THỪA TẠO TƯỢNG CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 631
253 ĐẠI THỪA THẬP PHÁP BẢO TÍCH 45 57
254 ĐẠI THỪA THIỆN KIẾN BIẾN HÓA VĂN THÙ SƯ LỢI VẤN PHÁP  KINH TẬP 56 97
255 ĐẠI THỪA TU HÀNH BỒ TÁT HẠNH MÔN YẾU TẬP  KINH TẬP 69 813
256 ĐẠI THỪA TRÍ ẤN KINH TẬP 60 391
257 ĐẠI THỪA TỨ PHÁP  KINH TẬP 68 759
258 ĐẠI THỪA TỨ PHÁP  KINH TẬP 68 763
259 ĐẠI THỪA TÙY CHUYỂN TUYÊN THUYẾT CHƯ PHÁP  KINH TẬP 61 849
260 ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM BẢO TÍCH 46 1291
261 ĐẠI THỪA XÁ LÊ SA ĐAM MA  KINH TẬP 65 779
262 ĐẠI TỊNH PHÁP MÔN  KINH TẬP 69 303
263 ĐẠI TRANG NGHIÊM LUẬN  BẢN DUYÊN 15 302
264 ĐẠI TRANG NGHIÊM PHÁP MÔN  KINH TẬP 69 339
265 ĐẠI TỰ TẠI THIÊN NHÂN ĐỊA  KINH TẬP 58 641
266 ĐẠI VÂN VÔ TƯỞNG NIẾT BÀN 49 1081
267 ĐẠI Ý BẢN DUYÊN 11 843
268 DẦN ĐỦ TẤT CẢ TRÍ ĐỨC  HOA NGHIÊM 39 873
269 ĐĂNG CHỈ NHÂN DUYÊN KINH TẬP 65 717
270 ĐẲNG CHÚNG ĐỨC TAM MUỘI NIẾT BÀN 49 495
271 DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT  KINH TẬP 54 403
272 ĐẢNH SANH VƯƠNG CỐ SỰ  A HÀM 5 58
273 ĐẠO ĐỊA  KINH TẬP 59 231
274 ĐẠO HÀNH BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 31 713
275 ĐẠO THẦN TÚC VÔ CỰC BIẾN HÓA    KINH TẬP 69 231
276 ĐẠO VU (NÓI VỀ CÂY LÚA CÂY KHOAI) KINH TẬP 65 759
277 ĐÂU ĐIỀU  A HÀM 5 349
278 ĐÂU SA  HOA NGHIÊM 39 813
279 ĐỆ NHẤT NGHĨA PHÁP THẮNG  KINH TẬP 69 575
280 ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH BÁT NHÃ 33 663
281 ĐẾ THÍCH SỞ VẤN  A HÀM 2 225
282 ĐỆ TỬ CHẾT RỒI SỐNG LẠI  KINH TẬP 69 527
283 DI LẶC BỒ TÁT SỞ VẤN BẢN NGUYỆN  BẢO TÍCH 46 778
284 DI LẶC HẠ SINH KINH TẬP 55 765
285 DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT KINH TẬP 55 773
286 DI LẶC LAI THỜI KINH TẬP 55 812
287 DI LẶC THÀNH PHẬT KINH TẬP 55 787
288 DI NHẬT MA NI BẢO  BẢO TÍCH 46 789
289 DỊ XUẤT BỒ TÁT BẢN KHỞI  BẢN DUYÊN 12 610
290 ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BẢN NGUYỆN  ĐẠI TẬP 53 9
291 DIỄN ĐẠO TỤC NGHIỆP  KINH TẬP 69 379
292 DIỆT TRỪ TỐI TĂM TRONG MƯỜI PHƯƠNG KINH TẬP 54 527
293 DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA  KINH TẬP 56 105
294 DIỆU PHÁP LIÊN HOA   PHÁP HOA 34 7
295 DIỆU PHÁP THÁNH NIỆM XỨ   KINH TẬP 67 433
296 ĐỘ CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG NGHIÊM HOA NGHIÊM 41 595
297 ĐỘ NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ NGHIÊM  BẢO TÍCH 46 1043
298 ĐỘ THẾ PHẨM   HOA NGHIÊM 40 472
299 ĐỘC TỬ (TRÂU NGHÉ) KINH TẬP 69 19
300 ĐỒNG TỬ KIM DIỆU  KINH TẬP 57 497
301 ĐỒNG TỬ KIM QUANG VƯƠNG  KINH TẬP 57 511
302 ĐỒNG TỬ THIỆN TƯ  KINH TẬP 56 475
303 ĐỒNG TỬ VÔ NGÔN  ĐẠI TẬP 51 869
304 DỤ CON KIẾN  A HÀM 5 492
305 DỤ MŨI TÊN  A HÀM 5 488
306 DỤ NƯỚC BIỂN  A HÀM 5 10
307 ĐỨC HỘ TRƯỞNG GIẢ KINH TẬP 57 453
308 DỤC PHẬT CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 675
309 DỤC PHẬT CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 675
310 ĐỨC PHẬT KHẤT THỰC TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ  BẢN DUYÊN 11 871
311 DỤC TƯỢNG CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 669
312 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 55 696
313 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 55 711
314 DƯỢC SƯ NHƯ LAI BẢN NGUYỆN  KINH TẬP 55 684
315 ĐƯƠNG LAI BIẾN NIẾT BÀN 49 1124
316 DUY MA  KINH TẬP 56 197
317 DUY MA CẬT  KINH TẬP 56 113
318 DUY NHẬT TẠP NAN  KINH TẬP 68 385
319 DUYÊN BỔN TRÍ  A HÀM 5 50
320 DUYÊN KHỞI A HÀM 7 1029
321 DUYÊN KHỞI BÀ LA MÔN ĐẠI KIÊN CỐ  A HÀM 2 68
322 DUYÊN KHỞI HAI BÀ LA MÔN BẠCH Y VÀ KIM TRÀNG  A HÀM 2 101
323 DUYÊN KHỞI TAM KIẾP TAM THIÊN PHẬT  KINH TẬP 55 575
324 DUYÊN KHỞI THÁNH ĐẠO  KINH TẬP 65 807
325 DUYÊN SINH SƠ THẮNG PHẦN PHÁP BẢN KINH TẬP 65 819
326 GIÀ DA SƠN ĐẢNH  KINH TẬP 55 1035
327 GIẢI HẠ A HÀM 5 230
328 GIẢI THÂM MẬT   KINH TẬP 65 155
329 GIẢI TIẾT KINH TẬP 65 249
330 GIẢI ƯU KINH KINH TẬP 68 945
331 GIÁN VƯƠNG KINH TẬP 57 171
332 GIẢO LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 68 837
333 GIẢO LƯỢNG THỌ MẠNG  KINH TẬP 68 371
334 HA ĐIÊU A NA HÀM KINH TẬP 57 351
335 HẮC THỊ PHẠM CHÍ  KINH TẬP 57 1033
336 HẢI LONG VƯƠNG  KINH TẬP 58 665
337 HIỀN GIẢ NGŨ PHƯỚC ĐỨC  KINH TẬP 68 787
338 HIỀN KIẾP KINH TẬP 54 3
339 HIỀN NGU  BẢN DUYÊN 15 736
340 HIỆN TẠI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT DANH  KINH TẬP 55 611
341 HIỀN THỦ  KINH TẬP 57 915
342 HIẾU TỬ  KINH TẬP 65 589
343 HỘ QUỐC A HÀM 5 277
344 HỘ QUỐC TÔN GIẢ SỞ VẤN ĐẠI THỪA   BẢO TÍCH 46 7
345 HỘ TỊNH  KINH TẬP 68 225
346 HOA THỦ   KINH TẬP 62 625
347 HOẰNG ĐẠO QUẢNG HIỂN TAM MUỘI  KINH TẬP 60 453
348 HỌC CHO LÃO BÀ LA MÔN Ở VƯỜN HOÀNG TRÚC  A HÀM 5 325
349 HƯ KHÔNG DỰNG BỒ TÁT  ĐẠI TẬP 52 529
350 HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT  ĐẠI TẬP 52 451
351 HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT THẦN CHÚ  ĐẠI TẬP 52 485
352 HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT THẦN CHÚ  ĐẠI TẬP 52 507
353 HƯƠNG CỦA GIỚI  A HÀM 7 855
354 HƯƠNG CỦA GIỚI ĐỨC A HÀM 7 858
355 HỮU ĐỨC NỮ SỞ VẤN ĐẠI THỪA  KINH TẬP 57 903
356 HUYỄN SĨ NHÂN HIỀN BẢO TÍCH 46 122
357 HY HỮU GIẢO LƯỢNG CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 603
358 KỆ HẬU XUẤT A DI ĐÀ PHẬT  BẢO TÍCH 46 1459
359 KHAI GIÁC TỰ TÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 695
360 KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT KINH TẬP 54 457
361 KHỔ ẤM  A HÀM 5 164
362 KHỔ ẤM NHÂN SỰ  A HÀM 5 177
363 KHÔ THỌ  KINH TẬP 69 7
364 KHỞI THẾ  A HÀM 2 483
365 KHỞI THẾ NHÂN BỔN A HÀM 2 663
366 KHÔNG TĂNG KHÔNG GIẢM KINH TẬP 64 41
367 KIẾN CHÁNH KINH TẬP 68 903
368 KIỀN ĐÀ QUỐC VƯƠNG  KINH TẬP 57 113
369 KIÊN Ý  KINH TẬP 68 83
370 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 281
371 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 299
372 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 319
373 KIM CANG ĐẢNH DU GIÀ LÝ THÚ BÁT NHà BÁT NHà 33 387
374 KIM CANG ĐẢNH DU GIÀ NIỆM CHÂU  KINH TẬP 68 841
375 KIM CANG NĂNG ĐOẠN BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 339
376 KIM CANG TAM MUỘI PHÁP HOA 35 831
377 KIM CANG TAM MUỘI BẢN TÁNH THANH TỊNH BẤT HOẠI BẤT DIỆT  KINH TẬP 61 513
378 KIM QUANG MINH   KINH TẬP 63 537
379 KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH TẬP 63 671
380 KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG  KINH TẬP 63 875
381 KIM SẮC ĐỒNG TỬ NHÂN DUYÊN   KINH TẬP 57 563
382 KIM SẮC VƯƠNG BẢN DUYÊN 11 604
383 LA MA GIÀ  HOA NGHIÊM 41 349
384 LA VÂN NHẪN NHỤC KINH TẬP 57 87
385 LẠC ANH LẠC TRANG NGHIÊM PHƯƠNG TIỆN  KINH TẬP 57 857
386 LẠC TƯỞNG A HÀM 5 184
387 LẠI TRA HÒA LA A HÀM 5 262
388 LÀM RÕ CÔNG ĐỨC VÔ BIÊN CÕI PHẬT  HOA NGHIÊM 40 367
389 LĂNG GIÀ A BẠT ĐA LA BẢO  KINH TẬP 64 99
390 LÃO MẪU  KINH TẬP 57 771
391 LÃO MẪU NỮ LỤC ANH  KINH TẬP 57 769
392 LÃO NỮ NHÂN KINH TẬP 57 765
393 LÂU CÁC CHÁNH PHÁP CAM LỘ CỔ  KINH TẬP 65 729
394 LẬU PHÂN BỐ A HÀM 5 186
395 LIÊN HOA DIỆN  NIẾT BÀN 49 913
396 LIỄU BẢN SANH TỬ (BIẾT RÕ NGUỒN GỐC SANH TỬ)  KINH TẬP 65 751
397 LIỄU NGHĨA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 655
398 LÔ CHÍ TRƯỞNG GIẢ NHÂN DUYÊN KINH TẬP 57 355
399 LỘC MẪU BẢN DUYÊN 11 879
400 LONG THÍ BỒ TÁT BẢN KHỞI KINH TẬP 57 757
401 LONG THÍ NỮ  KINH TẬP 57 753
402 LONG VƯƠNG HUYNH ĐỆ  KINH TẬP 58 661
403 LUẬN BỒ TÁT BẢN SINH MAN BẢN DUYÊN 11 394
404 LUÂN CHUYỂN NGŨ ĐẠO TỘI  PHƯỚC BÁO ỨNG (B) KINH TẬP 68 217
405 LUÂN VƯƠNG THẤT BẢO  A HÀM 5 53
406 LỤC ĐẠO GIÀ ĐÀ  KINH TẬP 67 605
407 LỤC ĐỘ TẬP  BẢN DUYÊN 10 7
408 LỰC SĨ DỜI NÚI  A HÀM 9 647
409 LỤC THÚ LUÂN HỒI  KINH TẬP 67 619
410 LỰC TRANG NGHIÊM TAM MUỘI  KINH TẬP 61 575
411 LƯỢC GIÁO GIỚI  KINH TẬP 68 923
412 LƯU LY VƯƠNG  KINH TẬP 57 161
413 LY CẤU THÍ NỮ  BẢO TÍCH 46 380
414 MA ĐĂNG NỮ GIẢI HÌNH TRONG SÁU VIỆC  KINH TẬP 57 687
415 MA ĐẠT QUỐC VƯƠNG KINH TẬP 57 205
416 MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT   BÁT NHÃ 31 7
417 MA HA BÁT NHÃ SAO  BÁT NHÃ 32 157
418 MA HA CA DIẾP ĐỘ BẦN MẪU KINH TẬP 57 53
419 MA HA DIỄN BẢO NGHIÊM  BẢO TÍCH 46 810
420 MA HA MA DA NIẾT BÀN 49 623
421 MA HA SÁT ĐẦU (CŨNG GỌI LÀ QUÁN PHẬT HÌNH TƯỢNG)  KINH TẬP 65 663
422 MA NGHỊCH KINH TẬP 58 567
423 MA NHIỄU LOẠN  A HÀM 5 242
424 MẠ Ý KINH KINH TẬP 68 63
425 MÃN NGUYỆN TỬ  A HÀM 7 832
426 MẠN PHÁP  KINH TẬP 68 121
427 MẠN THÙ THẤT LỢI CHÚ TẠNG TRUNG GIẢO 
LƯỢNG SỔ CHÂU CÔNG ĐỨC 
KINH TẬP 68 833
428 MẠT LA VƯƠNG  KINH TẬP 57 195
429 MỘC HOẠN TỬ  KINH TẬP 68 831
430 MỘT TRĂM NGÀN BÀI TỤNG CỦA ĐẠI KHEN BỒ TÁT 

ĐỊA TẠNG KHI HỎI ĐỨC PHẬT VỀ PHÁP THÂN

ĐẠI TẬP 53 67
431 MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN  BẢN DUYÊN 15 75
432 MƯỜI ĐIỀU AN LÀNH  KINH TẬP 54 409
433 MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA QUỐC VƯƠNG BẤT LÊ TIÊN NÊ  A HÀM 9 729
434 MƯỜI ĐIỀU MỘNG CỦA VUA NƯỚC XÁ VỆ  A HÀM 9 725
435 MƯỜI TRỤ CỦA BỒ TÁT  HOA NGHIÊM 39 867
436 MƯỜI VỊ CƯ SĨ NGƯỜI BÁT THÀNH  A HÀM 5 482
437 NẠI NỮ VÀ KỲ BÀ  KINH TẬP 57 719
438 NĂM THIÊN SỨ CỦA VUA DIÊM LA A HÀM 5 86
439 NĂM TRĂM VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI BẢN DUYÊN 15 11
440 NĂM UẨN ĐỀU KHÔNG A HÀM 7 818
441 NAN ĐỀ THÍCH  A HÀM 7 846
442 NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 359
443 NÊ LÊ  A HÀM 5 443
444 NGẠ QUỶ BÁO ỨNG  KINH TẬP 68 201
445 NGÂN SẮC NỮ BẢN DUYÊN 11 861
446 NGHĨA TÚC  BẢN DUYÊN 14 831
447 NGHIỆP BÁO SAI BIỆT CHO TRƯỞNG GIẢ THỦ CA  A HÀM 5 366
448 NGOẠI ĐẠO VẤN THÁNH ĐẠI THỪA PHÁP VÔ NGÃ NGHĨA KINH TẬP 69 807
449 NGỌC DA  A HÀM 9 693
450 NGỌC DA NỮ (A)  A HÀM 9 681
451 NGỌC DA NỮ (B)  A HÀM 9 687
452 NGŨ ẤM THÍ DỤ  A HÀM 7 824
453 NGŨ ĐẠI THÍ  KINH TẬP 65 743
454 NGŨ KHỔ CHƯƠNG CÚ KINH TẬP 68 127
455 NGŨ MẪU TỬ  KINH TẬP 57 737
456 NGŨ MÔN THIỀN KINH YẾU DỤNG PHÁP  KINH TẬP 59 653
457 NGŨ THẬP TỤNG THÁNH BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 659
458 NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI KINH TẬP 55 425
459 NGŨ VÔ PHẢN PHỤC KINH TẬP 68 261
460 NGŨ VÔ PHẢN PHỤC KINH TẬP 68 265
461 NGŨ VƯƠNG  KINH TẬP 57 223
462 NGỰA CÓ BA TƯỚNG A HÀM 7 851
463 NGỰA CÓ TÁM THÁI ĐỘ, VÍ CHO NGƯỜI  A HÀM 7 853
464 NGƯỜI CÀY RUỘNG LƯỜI BIẾNG KINH TẬP 69 535
465 NGƯỜI CON NHÀ TRƯỞNG GIẢ XUẤT GIA HƠN SÁU LẦN A HÀM 9 643
466 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI KINH TẬP 61 189
467 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI KINH TẬP 61 207
468 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI  KINH TẬP 60 737
469 NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI (tt)   KINH TẬP 61 3
470 NGUYỆT DỤ  A HÀM 7 1016
471 NGUYỆT QUANG ĐỒNG TỬ KINH TẬP 57 321
472 NGUYỆT THƯỢNG NỮ  KINH TẬP 56 521
473 NHÂN DUYÊN CON GÁI TRƯỞNG GIẢ CẤP CÔ ĐỘC ĐƯỢC ĐỘ A HÀM 9 600
474 THÁI TỬ TU ĐẠI NOA ** BẢN DUYÊN 11 731
475 NHÂN DUYÊN CỦA THÁI TỬ PHƯỚC LỰC BẢN DUYÊN 11 769
476 NHÂN DUYÊN CỦA VUA ĐẢNH SINH BẢN DUYÊN 11 625
477 NHÂN DUYÊN CỦA VUA DIỆU SẮC BẢN DUYÊN 11 613
478 NHÂN DUYÊN NẠI NỮ VÀ KỲ VỰC KINH TẬP 57 693
479 NHÂN DUYÊN QUANG MINH ĐỒNG TƯ KINH TẬP 57 517
480 NHÂN DUYÊN TĂNG HỘ  KINH TẬP 68 229
481 NHÂN DUYÊN TIÊN NHÂN NHẤT THIẾT TRÍ QUANG 
MINH TỪ TÂM KHÔNG ĂN THỊT 
BẢN DUYÊN 11 891
482 NHÂN DUYÊN TRÁNH DỨT SỰ TRANH LUẬN  A HÀM 5 433
483 NHÂN DUYÊN XÂY THÁP BỒ TÁT HIẾN THÂN CHO HỔ ĐÓI  BẢN DUYÊN 11 755
484 NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI  BẢN DUYÊN 12 629
485 NHÂN TIÊN  A HÀM 2 91
486 NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 577
487 NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BÁT NHÃ 33 613
488 NHẬP ĐỊNH BẤT ĐỊNH ẤN  KINH TẬP 61 553
489 NHẬP LĂNG GIA KINH TẬP 64 251
490 NHẬP PHÁP GIỚI THỂ TÁNH  BẢO TÍCH 46 976
491 NHẬP VÔ PHÂN BIỆT PHÁP MÔN  KINH TẬP 61 991
492 NHẤT THIẾT LƯU NHIẾP THỦ NHÂN  A HÀM 5 18
493 NHẤT THIẾT PHÁP CAO VƯƠNG  KINH TẬP 69 461
494 NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN  BẢO TÍCH 46 1433
495 NHƯ HUYỄN TAM MUỘI  BẢO TÍCH 46 564
496 NHƯ LAI ĐỘC CHỨNG TỰ THỆ TAM MUỘI  KINH TẬP 59 739
497 NHƯ LAI HƯNG HIỂN  HOA NGHIÊM 40 373
498 NHƯ LAI SƯ TỬ HỐNG  KINH TẬP 69 611
499 NHƯ LAI THỊ GIÁO THẮNG QUÂN VƯƠNG  KINH TẬP 57 177
500 NHƯ LAI TRANG NGHIÊM TRÍ TUỆ QUANG MINH NHẬP 
NHẤT THIẾT PHẬT  CẢNH GIỚI 
BẢO TÍCH 46 1003
501 NHƯ LAI TRÍ ẤN KINH TẬP 60 359
502 NHŨ QUANG PHẬT  KINH TẬP 69 23
503 NHU THỦ BỒ TÁT VÔ THƯỢNG THANH TỊNH PHÂN VỆ HOA NGHIÊM 33 233
504 NHỮNG ĐIỀU BỒ TÁT HẢI Ý HỎI VỀ PHÁP MÔN TINH ẤN    ĐẠI TẬP 51 657
505 NHỮNG DO TĂNG GIÀ LA SÁT THÀNH  BẢN DUYÊN 14 611
506 NỘI TẠNG BÁCH BẢO  KINH TẬP 69 9
507 NỮ KIÊN CỐ  KINH TẬP 57 935
508 NỮ MA ĐẶNG KINH TẬP 57 681
509 NƯỚC SÔNG HẰNG A HÀM 5 34
510 ÔN THẤT TẢY DỤC CHÚNG TĂNG (XÂY NHÀ TẮM CÚNG TĂNG)   KINH TẬP 65 689
511 PHẠM CHÍ ÁT BA LA DIÊN VẤN CHỦNG TÔN  A HÀM 5 298
512 PHẠM CHÍ KẾ THỦY TỊNH  A HÀM 5 153
513 PHẠM CHÍ NI CÂU ĐÀ A HÀM 2 123
514 PHẠM CHÍ NỮ THỦ Ý  KINH TẬP 57 895
515 PHẠM MA DU  A HÀM 5 330
516 PHẠM MA NAN QUỐC VƯƠNG  KINH TẬP 57 213
517 PHẠM VÕNG SÁU MƯƠI HAI KIẾN  A HÀM 2 307
518 PHÂN BIỆT  KINH TẬP 68 113
519 PHÂN BIỆT BỐ THÍ A HÀM 5 428
520 PHÂN BIỆT DUYÊN SINH KINH TẬP 65 891
521 PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO LƯỢC  KINH TẬP 67 575
522 PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG  A HÀM 5 386
523 PHÂN BIỆT THIỆN ÁC SỞ KHỞI KINH TẬP 68 3
524 PHÁP ẤN A HÀM 7 822
525 PHÁP BÍ YẾU TRỊ BỆNH THIỀN  KINH TẬP 59 683
526 PHÁP CÚ  KINH TẬP 16 587
527 PHÁP CÚ THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 16 785
528 PHÁP DIỆT TẬN  NIẾT BÀN 49 1127
529 PHÁP ĐÚNG, PHÁP SAI A HÀM 5 129
530 PHÁP HẢI  A HÀM 5 39
531 PHÁP HOA TAM MUỘI  PHÁP HOA 35 457
532 PHÁP KÍNH  BẢO TÍCH 46 69
533 PHÁP LUẬT TAM MUỘI  KINH TẬP 60 305
534 PHÁP TẬP   KINH TẬP 68 403
535 PHÁP DANH SỐ  KINH TẬP 68 561
536 PHÁP YẾU TỤNG  BẢN DUYÊN 17 785
537 PHÁP THÂN  KINH TẬP 68 717
538 PHÁP THIỀN BÍ YẾU  KINH TẬP 59 293
539 PHÁP THỌ TRẦN KINH TẬP 68 885
540 PHÁP THỪA NGHĨA QUYẾT ĐỊNH  KINH TẬP 68 537
541 PHÁP THƯỜNG TRỤ  KINH TẬP 69 377
542 PHÁP TRÌ TÍCH TRƯỢNG  KINH TẬP 68 829
543 PHẬT ẤN TAM MUỘI  KINH TẬP 59 723
544 PHẬT BẢN HẠNH TẬP  BẢN DUYÊN 12 751
545 PHẬT BẢN HẠNH (tt)  BẢN DUYÊN 13 9
546 PHẬT BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 1 763
547 PHÁT BỒ ĐỀ TÂM PHÁ CHƯ MA KINH TẬP 69 649
548 PHẬT BỔN HẠNH BẢN DUYÊN 14 288
549 PHẬT ĐẠI TĂNG ĐẠI  KINH TẬP 57 381
550 PHẬT DANH   KINH TẬP 54 567
551 PHẬT DANH   KINH TẬP 55 3
552 PHẬT ĐỊA  KINH TẬP 65 295
553 PHẬT DIỆT ĐỘ HẬU QUÁN LIỆM TÁNG TỐNG  NIẾT BÀN 49 1107
554 PHÁT GIÁC TỊNH TÂM  BẢO TÍCH 46 178
555 PHẬT GIÁO HÓA PHẠM CHÍ A BẠT A HÀM 2 285
556 PHẬT LÂM NIẾT BÀN KÝ PHÁP TRỤ  NIẾT BÀN 49 1100
557 PHẬT LÊN TRỜI ĐAO LỢI THUYẾT PHÁP CHO THÂN MẪU  KINH TẬP 69 171
558 PHẬT MẪU BẢO ĐỨC TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 32 815
559 PHẬT MẪU BÁT NÊ HOÀN  A HÀM 9 711
560 PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA    HOA NGHIÊM 32 493
561 PHẬT NGỮ  KINH TẬP 69 569
562 PHẬT NHẬP NIẾT BÀN MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ AI LUYẾN  NIẾT BÀN 49 1116
563 PHẬT SỞ HÀNH TÁN BẢN DUYÊN 14 7
564 PHẬT TẠNG   KINH TẬP 61 891
565 PHẬT THẬP LỰC  KINH TẬP 68 799
566 PHẬT THÙY BÁT NIẾT BÀN LƯỢC THUYẾT GIÁO GIỚI  NIẾT BÀN 49 1093
567 PHẬT TRỊ THÂN KINH TẬP 68 901
568 PHẬT TỲ BÀ THI A HÀM 1 733
569 PHẬT VỊ HẢI LONG VƯƠNG THUYẾT PHÁP ẤN  KINH TẬP 58 789
570 PHẬT VỊ NIÊN THIẾU TỲ KHEO THUYẾT CHÁNH SỰ  KINH TẬP 57 95
571 PHẬT VỊ TA GIÀ LA LONG VƯƠNG SỞ THUYẾT ĐẠI THỪA  KINH TẬP 58 801
572 PHẬT VỊ THIÊN TỬ THẮNG QUANG THUYẾT VƯƠNG PHÁP  KINH TẬP 58 633
573 PHẬT VỊ ƯU ĐIỀN VƯƠNG THUYẾT VƯƠNG PHÁP CHÁNH LUẬN  KINH TẬP 57 231
574 PHẬT Y KINH KINH TẬP 68 887
575 PHỔ BiẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM  BÁT NHÃ 33 671
576 PHỔ ĐẠT VƯƠNG  KINH TẬP 57 217
577 PHỔ DIỆU  BẢN DUYÊN 12 7
578 PHỔ MÔN PHẨM  BẢO TÍCH 45 87
579 PHỔ PHÁP NGHĨA  A HÀM 5 512
580 PHÓNG BÁT KINH TẬP 60 263
581 PHÓNG NGƯU  A HÀM 7 1023
582 PHÓNG QUANG BÁT NHÃ BÁT NHÃ 30 7
583 PHỤ NHÂN NGỘ CÔ  KINH TẬP 57 921
584 PHỤ TỬ HỢP (CHA CON GẶP NHAU)    BẢO TÍCH 45 683
585 PHỤC DÂM  A HÀM 5 238
586 PHƯƠNG ĐẲNG BÁT NÊ HOÀN  NIẾT BÀN 49 261
587 PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM  BẢN DUYÊN 12 257
588 QUẢ BÁO BỐ THÍ CỦA TRƯỞNG GIẢ  A HÀM 5 315
589 QUÁN CHƯƠNG CÚ TRONG THÂN KINH TẬP 59 273
590 QUÁN DI LẶC BỒ TÁT HẠ SINH KINH TẬP 55 755
591 QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH ĐÂU SUẤT THIÊN  KINH TẬP 55 745
592 QUÁN HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐẠI TẬP 52 563
593 QUÁN PHÁP  KINH TẬP 59 281
594 QUÁN PHẬT TAM MUỘI HẢI KINH TẬP 61 307
595 QUÁN PHỔ HIỀN BỒ TÁT HÀNH PHÁP HOA NGHIÊM 36 63
596 QUAN SÁT CHƯ PHÁP HẠNH   KINH TẬP 61 637
597 QUÁN TẨY PHẬT HÌNH TƯỢNG KINH TẬP 65 659
598 QUÁN THÂN KINH TẬP 59 279
599 QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ  BẢO TÍCH 46 1414
600 QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT  BẢO TÍCH 46 1372
601 QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN   HOA NGHIÊM 35 307
602 QUẢNG NGHĨA PHÁP MÔN  A HÀM 5 497
603 QUANG TÁN   BÁT NHÃ 30 623
604 QUỶ VẤN MỤC KIỀN LIÊN  KINH TẬP 68 87
605 QUYẾT ĐỊNH NGHĨA KINH KINH TẬP 68 527
606 QUYẾT ĐỊNH TỔNG TRÌ KINH TẬP 69 89
607 QUYẾT ĐỊNH TỲ NI BẢO TÍCH 46 152
608 SA DI LA KINH KINH TẬP 68 257
609 SÁU BỒ TÁT CŨNG NÊN TRÌ TỤNG KINH TẬP 57 13
610 SIÊU NHẬT MINH TAM MUỘI KINH TẬP 60 661
611 SINH  BẢN DUYÊN 10 313
612 SỐ  A HÀM 5 291
613 SỞ DỤC TRÍ HOẠN  KINH TẬP 68 105
614 SO LƯỜNG CÔNG ĐỨC TẤT CẢ CÕI PHẬT HOA NGHIÊM 40 371
615 SƠ PHẦN THUYẾT  KINH TẬP 57 61
616 SƯ TỬ NGUYỆT PHẬT BẢN SINH BẢN DUYÊN 11 833
617 TÀ KIẾN  A HÀM 5 486
618 TA MIỆT NẴNG PHÁP THIÊN TỬ THỌ TAN QUY Y KHỎI SINH VÀO ÁC ĐẠO  KINH TẬP 58 651
619 TAM CHUYỂN PHÁP LUÂN  A HÀM 7 838
620 TÁM ĐIỀU AN LÀNH KINH TẬP 54 399
621 TÁM ĐỨC CỦA BIỂN  A HÀM 5 43
622 TAM MA KIỆT  A HÀM 9 579
623 TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT  KINH TẬP 56 717
624 TÂM MINH  KINH TẬP 57 911
625 TÁM NGÀN BÀI TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA, MỘT TRĂM 
LẺ TÁM TÊN CHÂN THẬT VIÊN NGHĨA ĐÀ LA NI 
HOA NGHIÊM 32 863
626 TAM PHẨM ĐỆ TỬ KINH TẬP 68 723
627 TAM THẬP NGŨ PHẬT DANH LỄ SÁM VĂN  BẢO TÍCH 46 176
628 TAM TUỆ  KINH TẬP 68 727
629 TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT KINH TẬP 57 3
630 TẤN HỌC  KINH TẬP 68 921
631 TÂN TUẾ A HÀM 5 220
632 TĂNG GIÀ TRA   ĐẠI TẬP 53 815
633 TĂNG NHẤT A HÀM   A HÀM 8 7
634 TĂNG NHẤT A HÀM (tt)  A HÀM 9 13
635 TẠO HÌNH TƯỢNG PHẬT KINH TẬP 65 621
636 TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHƯỚC BÁO  KINH TẬP 65 625
637 TẠO THÁP CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 681
638 TẠP A HÀM  A HÀM 7 787
639 TẠP A HÀM (I)  A HÀM 5 526
640 TẠP A HÀM (II)  KINH TẬP 6 1
641 TẠP A HÀM (III)  A HÀM 7 1
642 TẠP A HÀM BIỆT DỊCH  A HÀM 7 247
643 TẠP BẢO TẠNG BẢN DUYÊN 16 15
644 NHẤT THIẾT PHƯỚC ĐỨC TAM MUỘI NIẾT BÀN 49 553
645 TẠP TẠNG  KINH TẬP 68 187
646 TẠP THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 16 299
647 TẠP THÍ DỤ (Q Thượng) BẢN DUYÊN 16 315
648 TẠP THÍ DỤ (Q Hạ) BẢN DUYÊN 16 402
649 TÁT BÁT ĐA TÔ LÝ DU NẠI DÃ A HÀM 5 13
650 TÁT ĐÀM PHÂN ĐÀ LỢI  PHÁP HOA 35 7
651 TÁT LA QUỐC KINH TẬP 57 207
652 TẾ CHƯ PHƯƠNG ĐẲNG HỌC  HOA NGHIÊM 36 7
653 TỆ MA THỬ HIỀN GIẢ MỤC LIÊN  A HÀM 5 253
654 THÁI HOA VI VƯƠNG THƯỢNG PHẬT THỌ QUYẾT HIỆU DIỆU HOA  KINH TẬP 57 137
655 THÁI TỬ ĐỨC QUANG BẢN DUYÊN 11 700
656 THÁI TỬ HÒA HƯU  BẢO TÍCH 46 654
657 THÁI TỬ LOÁT HỘ  BẢO TÍCH 46 648
658 THÁI TỬ MỘ PHÁCH (1) BẢN DUYÊN 11 683
659 THÁI TỬ MỘ PHÁCH (2) BẢN DUYÊN 11 691
660 THẬM HY HỮU  KINH TẬP 65 597
661 THÂM MẬT GIẢI THOÁT   KINH TẬP 65 53
662 THẬM THÂM ĐẠI HỒI HƯỚNG KINH TẬP 69 521
663 THẦN CHÚ BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN 
ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ 
BẢO TÍCH 46 1406
664 THÂN MAO HỶ THỤ  KINH TẬP 68 337
665 THÂN NHẬT KINH TẬP 57 333
666 THÂN NHẬT NHI BẢN  KINH TẬP 57 341
667 THÂN VUA BA TƯ NẶC DÍNH BỤI VÌ THÁI HẬU QUA ĐỜI  A HÀM 7 1019
668 THẮNG MAN  BẢO TÍCH 46 915
669 THẮNG NGHĨA KHÔNG KINH TẬP 61 997
670 THẮNG QUÂN VƯƠNG SỞ VẤN  KINH TẬP 57 187
671 THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT   BÁT NHÃ 33 9
672 THẮNG TƯ DUY PHẠM THIÊN SỞ VẤN   KINH TẬP 58 323
673 THÀNH CỤ QUANG MINH ĐỊNH Ý  KINH TẬP 60 273
674 THÁNH PHÁP ẤN  A HÀM 7 820
675 THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  BÁT NHÃ 33 679
676 THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA HOA NGHIÊM 33 683
677 THÁNH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ SỞ VẤN  BẢO TÍCH 46 490
678 THANH TỊNH TÂM  KINH TẬP 68 943
679 THẬP BÁT NÊ LÊ  KINH TẬP 68 55
680 THẬP BẤT THIỆN NGHIỆP ĐẠO  KINH TẬP 67 633
681 THẬP ĐỊA  HOA NGHIÊM 40 157
682 THẬP HIỆU  KINH TẬP 68 803
683 THẬP LỰC KINH KINH TẬP 68 795
684 THẬP NHỊ ĐẦU ĐÀ  KINH TẬP 68 807
685 THẬP NHỊ DU  BẢN DUYÊN 14 739
686 THẬP NHỊ DUYÊN SINH TƯỜNG THỤY KINH TẬP 65 895
687 THẬP NHỊ PHẨM SINH TỬ  KINH TẬP 68 269
688 THẬP PHƯƠNG HIỆN TẠI PHẬT TẤT TẠI TIỀN LẬP ĐỊNH  ĐẠI TẬP 53 585
689 THẬP PHƯƠNG THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH KINH TẬP 55 405
690 THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH TẬP 58 791
691 THẬP TRU HOA NGHIÊM 40 9
692 THẤT NỮ  KINH TẬP 57 743
693 THẤT PHẬT  A HÀM 1 711
694 THẤT PHẬT PHỤ MẪU TÁNH TỰ A HÀM 1 755
695 THẤT TRI  A HÀM 5 3
696 THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 377
697 THẦY THUỐC  BẢN DUYÊN 17 931
698 THỆ ĐỒNG TỬ  KINH TẬP 57 253
699 THI CA LA VIỆT LẠY SÁU PHƯƠNG  A HÀM 2 245
700 THÍ ĐĂNG CÔNG ĐỨC (CÔNG ĐỨC CÚNG ĐÈN)  KINH TẬP 65 695
701 THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 17 925
702 THÍ DỤ BẦY TRÂU  BẢN DUYÊN 17 919
703 THÍ THỰC ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO A HÀM 9 633
704 THÍCH MA NAM BỔN  A HÀM 5 171
705 THIÊM PHẨM DIỆU PHÁP LIÊN HOA   PHÁP HOA 34 691
706 THIỂM TỬ BẢN DUYÊN 11 809
707 THIỀN ĐẠT MA ĐA LA  KINH TẬP 59 531
708 THIỀN HÀNH PHÁP TƯỞNG KINH TẬP 58 891
709 THIỀN HÀNH TAM THẬP THẤT PHẨM  KINH TẬP 58 887
710 THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN 
MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI 
LĂNG NGHIÊM 70 365
711 THIỀN PHÁP YẾU GIẢI KINH TẬP 59 469
712 THIÊN PHẬT NHÂN DUYÊN KINH TẬP 54 353
713 THIÊN THỈNH VẤN KINH TẬP 58 629
714 THIÊN VƯƠNG THÁI TỬ TÍCH LA KINH TẬP 58 657
715 THIỀN YẾU KINH TẬP 59 265
716 THIẾT THÀNH NÊ LÊ  A HÀM 5 78
717 THỌ ĐỀ GIÀ  KINH TẬP 57 371
718 THỌ KÝ SAI MA BÀ ĐẾ KINH TẬP 57 929
719 THỌ TÂN TUẾ  A HÀM 5 214
720 THỌ TRÌ DANH HIỆU BẢY ĐỨC PHẬT SINH RA CÔNG ĐỨC KINH TẬP 54 537
721 THỌ TUẾ  A HÀM 5 147
722 THỜI PHI THỜI (A) KINH TẬP 68 893
723 THỜI PHI THỜI (B) KINH TẬP 68 897
724 THỦ LĂNG NGHIÊM  LĂNG NGHIÊM 70 3
725 THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI KINH TẬP 61 237
726 THUẦN CHÂN ĐÀ LA SỞ VẤN NHƯ LAI TAM MUỘI  KINH TẬP 59 749
727 THUẬN QUYỀN PHƯƠNG TIỆN  KINH TẬP 57 815
728 THƯƠNG CHỦ THIÊN TỬ SỞ VẤN  KINH TẬP 58 601
729 THUYẾT DIỆU PHÁP QUYẾT ĐỊNH NGHIỆP CHƯỚNG  KINH TẬP 69 713
730 THUYẾT VÔ CẤU XỨNG KINH TẬP 56 281
731 TỊCH CHÍ QUẢ  A HÀM 2 335
732 TỊCH CHIẾU THẦN BIẾN TAM MA ĐỊA KINH TẬP 61 621
733 TIỀN THẾ TAM CHUYỂN BẢN DUYÊN 11 851
734 TIỂU ĐẠO ĐỊA  KINH TẬP 59 259
735 TIỂU PHẨM BÁT NHÃ BA LA MẬT   BÁT NHÃ 32 281
736 TÍN GIẢI TRÍ LỰC  KINH TẬP 68 935
737 TÍN LỰC NHẬP ẤN PHÁP MÔN  HOA NGHIÊM 41 659
738 TỊNH PHẠN VƯƠNG BÁT NIẾT BÀN  KINH TẬP 57 151
739 TỊNH XÁ TƯỢNG ĐẦU KINH TẬP 55 1049
740 TỊNH Ý ƯU BÀ TẮC SỞ VẤN  KINH TẬP 68 325
741 TỐ THẮNG VẤN BỒ TÁT THẬP TRỤ TRỪ CẤU ĐOẠN KẾT HOA NGHIÊM 41 793
742 TỌA THIỀN TAM MUỘI KINH TẬP 59 395
743 TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC  KINH TẬP 67 597
744 TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG (A) KINH TẬP 68 211
745 TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC KIM CANG BẤT KHÔNG 
TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG   
HOA NGHIÊM 33 417
746 TỐI VÔ TỶ  KINH TẬP 65 611
747 TÔN ĐA DA TRÍ  KINH TẬP 57 1029
748 TÔN NA  KINH TẬP 69 801
749 TÔN THƯỢNG A HÀM 5 344
750 TRAI GIỚI  A HÀM 5 459
751 TRANG NGHIÊM TÂM BỒ ĐỀ HOA NGHIÊM 41 773
752 TRÌ TÂM PHẠM THIÊN SỞ VẤN   KINH TẬP 58 3
753 TRÌ THẾ   KINH TẬP 56 625
754 TRỊ Ý  A HÀM 5 495
755 TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT SỞ VẤN   KINH TẬP 56 879
756 TRỪ KHỦNG TAI HOẠN  KINH TẬP 68 163
757 TRUNG A HÀM (I)  A HÀM 3 1
758 TRUNG A HÀM (II)  A HÀM 4 1
759 TRUNG ẤM  NIẾT BÀN 49 857
760 TRUNG BỔN KHỞI  BẢN DUYÊN 14 747
761 TRUNG TÂM  KINH TẬP 68 155
762 TRƯỜNG A HÀM  A HÀM 1 1
763 TRƯỜNG A HÀM THẬP BÁO PHÁ A HÀM 2 166
764 TRƯỞNG GIẢ ÂM DUYỆT  KINH TẬP 57 285
765 TRƯỞNG GIẢ ĐẠI HOA NGHIÊM HỎI PHẬT VỀ SỨC NA LA DIÊN  KINH TẬP 57 509
766 TRƯỞNG GIẢ NỮ YÊM ĐỀ GIÀ SƯ TỬ HỐNG LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 57 1013
767 TRƯỞNG GIẢ TỬ ÁO NÃO TAM XỨ  KINH TẬP 57 243
768 TRƯỞNG GIẢ TỬ CHẾ  KINH TẬP 57 247
769 TRƯỜNG THỌ VƯƠNG BẢN DUYÊN 11 594
770 TRƯỜNG TRẢO PHẠM CHÍ THỈNH VẤN  KINH TẬP 57 1039
771 TU CHÂN THIÊN TỬ  KINH TẬP 58 491
772 TU ĐẠT  A HÀM 5 311
773 TU LẠI  BẢO TÍCH 46 212
774 TU LẠI  BẢO TÍCH 46 234
775 TU MA ĐỀ  BẢO TÍCH 46 344
776 TU MA ĐỀ BỒ TÁT  BẢO TÍCH 46 319
777 TU MA ĐỀ BỒ TÁT  BẢO TÍCH 46 331
778 TU MA ĐỀ NỮ (A)  A HÀM 9 545
779 TU MA ĐỀ NỮ (B)  A HÀM 9 555
780 TU MA ĐỀ TRƯỞNG GIẢ KINH TẬP 57 271
781 TỰ ÁI KINH KINH TẬP 68 147
782 TỨ BẤT KHẢ ĐẮC  KINH TẬP 68 749
783 TỨ BỐI  KINH TẬP 68 745
784 TỨ ĐẾ  A HÀM 5 24
785 TỨ ĐỒNG TỬ TAM MUỘI  NIẾT BÀN 49 332
786 TƯ DUY LƯỢC YẾU PHÁP KINH TẬP 59 517
787 TƯ HA MUỘI  KINH TẬP 57 293
788 TU HÀNH BẢN KHỞI BẢN DUYÊN 11 899
789 TƯ ÍCH PHẠM THIÊN SỞ VẤN  KINH TẬP 58 169
790 TỨ THIÊN VƯƠNG KINH TẬP 58 597
791 TỨ NGUYỆN  KINH TẬP 68 93
792 TƯ NIỆM ĐỨC NHƯ LAI BẰNG MƯỜI MỘT TƯỞNG  A HÀM 9 663
793 TỨ PHẨM HỌC PHÁP  KINH TẬP 68 755
794 TỨ PHẨM PHÁP MÔN  KINH TẬP 68 781
795 TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG  KINH TẬP 68 815
796 TỰ THỆ TAM MUỘI  KINH TẬP 59 727
797 TỬ THỊ BỒ TÁT SỞ THUYẾT ĐẠI THỪA DUYÊN SINH ĐẠO CÁN DỤ  KINH TẬP 65 769
798 TỨ TỰ XÂM  KINH TẬP 68 99
799 TỨ VÔ SỞ ÚY  KINH TẬP 68 777
800 TUỆ ẤN TAM MUỘI  KINH TẬP 60 317
801 TUỆ THƯỢNG BỒ TÁT VẤN ĐẠI THIỆN QUYỀN  BẢO TÍCH 46 659
802 TƯỢNG DỊCH  KINH TẬP 69 143
803 TƯƠNG TỤC GIẢI THOÁT ĐỊA BA LA MẬT LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 65 263
804 TƯƠNG TỤC GIẢI THOÁT NHƯ LAI SỞ TÁC TÙY THUẬN XỨ LIỄU NGHĨA  KINH TẬP 65 281
805 TƯƠNG ƯNG KHẢ  A HÀM 7 841
806 TÙY DŨNG TÔN GIẢ KINH TẬP 57 107
807 TUYỂN TẠP THÍ DỤ  BẢN DUYÊN 16 483
808 TỲ DA SA VẤN  BẢO TÍCH 46 940
809 TỲ KHEO CHIÊM BÀ A HÀM 5 234
810 TỲ KHEO SA HẠT CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 57 91
811 TỲ KHEO THÍNH THÍ  KINH TẬP 57 101
812 TỲ KHEO TỊ NỮ Ố DANH DỤC TỰ SÁT KINH TẬP 57 99
813 ÚC CA LA VIỆT VẤN BỒ TÁT HÀNH  BẢO TÍCH 46 93
814 ỨNG PHÁP  A HÀM 5 423
815 ƯƠNG QUẬT MA  A HÀM 7 860
816 ƯƠNG QUẬT MA LA A HÀM 7 878
817 ƯƠNG QUẬT MAN A HÀM 7 870
818 ƯU BÀ DI ĐỌA XÁ CA A HÀM 5 464
819 ƯU BÀ DI TỊNH HẠNH PHÁP MÔN KINH TẬP 57 959
820 ƯU BÀ DI VÔ CẤU VẤN  KINH TẬP 57 955
821 ƯU ĐIỀN VƯƠNG  BẢO TÍCH 46 293
822 VĂN THÙ HỐI LỖI KINH TẬP 55 843
823 VĂN THÙ THI LỢI HÀNH KINH TẬP 56 87
824 VĂN THÙ SƯ LỢI HIỆN BẢO TẠNG KINH TẬP 55 893
825 VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT CỦA BỒ TÁT KINH TẬP 55 815
826 VĂN THÙ SƯ LỢI PHẬT ĐỘ NGHIÊM TỊNH  BẢO TÍCH 45 563
827 VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN  HOA NGHIÊM 41 453
828 VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ SIÊU TAM MUỘI  KINH TẬP 60 83
829 VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT  BÁT NHÃ 33 205
830 VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT BẤT TƯ NGHỊ PHẬT CẢNH GIỚI  BẢO TÍCH 46 460
831 VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT BÁT NHÃ 33 175
832 VĂN THÙ SƯ LỢI TỊNH LUẬT KINH TẬP 55 871
833 VĂN THÙ SƯ LỢI TUẦN HÀNH  KINH TẬP 56 77
834 VĂN THÙ SƯ LỢI VẤN  KINH TẬP 56 3
835 VĂN THÙ SƯ LỢI VẤN BỒ ĐỀ  KINH TẬP 55 1023
836 VĂN THÙ SƯ LỢI VÀO NIẾT BÀN  KINH TẬP 55 1017
837 VĂN THÙ VẤN TỰ MẪU PHẨM  KINH TẬP 56 73
838 VỀ CHƯ PHẬT KINH TẬP 54 561
839 VỀ HƯNG KHỞI HẠNH  BẢN DUYÊN 14 839
840 VỊ LAI TINH TÚ KIẾP THIÊN PHẬT DANH  KINH TẬP 55 649
841 VỊ SINH OÁN KINH TẬP 57 117
842 VỊ TẰNG HỮU  KINH TẬP 65 593
843 VỊ TẰNG HỮU CHÁNH PHÁP  KINH TẬP 60 177
844 VỊ TẰNG HỮU NHÂN DUYÊN KINH TẬP 68 271
845 VIÊN SANH THỌ  A HÀM 5 7
846 VIỆT NAN  KINH TẬP 57 347
847 VÔ CẤU HIỀN NỮ  KINH TẬP 57 775
848 VÔ CỰC BẢO TAM MUỘI KINH TẬP 60 543
849 VÔ HY VỌNG KINH TẬP 69 111
850 VÔ LƯỢNG NGHĨA  HOA NGHIÊM 36 43
851 VÔ LƯỢNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC    BẢO TÍCH 46 1151
852 VÔ LƯỢNG THỌ  BẢO TÍCH 46 1103
853 VÔ MINH LA SÁT TẬP  KINH TẬP 65 917
854 VÔ SỞ HỮU BỒ TÁT   KINH TẬP 56 745
855 VÔ THƯỜNG  KINH TẬP 68 927
856 VÔ THƯỜNG  KINH TẬP 68 932
857 VÔ THƯỢNG XỨ  KINH TẬP 68 925
858 VÔ THƯỢNG Y  KINH TẬP 64 51
859 VỢ TRƯỞNG GIẢ PHÁP CHÍ KINH TẬP 57 923
860 VÔ TỰ BẢO KHIẾP  KINH TẬP 69 537
861 VÔ ÚY THỌ SỞ VẤN ĐẠI THỪA  BẢO TÍCH 46 273
862 VU LAN BỒN  KINH TẬP 65 583
863 VUA A XÀ THẾ ĐƯỢC THỌ KÝ KINH TẬP 57 131
864 VUA ĐẠI CHÁNH CÚ  A HÀM 5 99
865 VUA NƯỚC XÁ VỆ MỘNG THẤY MƯỜI VIỆC  A HÀM 9 717
866 VUA QUÁN ĐẢNH BẢN DUYÊN 17 929
867 VUA SƯ TỬ TỐ ĐÀ BÀ KHÔNG ĂN THỊT BẢN DUYÊN 11 619
868 VUA TẦN BÀ SA LA  A HÀM 5 70
869 VUA TẦN TỲ SA LA ĐẾN CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT A HÀM 9 637
870 VUA VĂN ĐÀ KIỆT  A HÀM 5 65
871 XÁ LỢI PHẤT, MA HA MỤC LIÊN DU HÀNH NGÃ TƯ ĐƯỜNG  A HÀM 9 657
872 XA RỜI SỰ NGỦ NGHỈ  A HÀM 5 125
873 XỨ XỨ  KINH TẬP 68 35
874 XUẤT DIỆU  BẢN DUYÊN 17 7
875 XUẤT GIA CÔNG ĐỨC  KINH TẬP 65 743
876 XUẤT GIA DUYÊN  KINH TẬP 68 881
877 XUẤT SINH BỒ ĐỀ TÂM  KINH TẬP 69 627
878 XƯNG TÁN ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC KINH TẬP 69 705
879 XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ BẢO TÍCH 46 1395
880 Ý A HÀM 5 419