Kinh Tạng Pali (.Pdf)

0
11
KINH TẠNG PALI

 Hiện tại, có một chương trình đọc file PDF rất nhỏ gọn là Foxit Reader, quý độc gỉa có thể tải phiên bản mới nhất chỉ có 3.7 Mb (việc download sẽ nhanh hơn nhiều so với Acrobat Reader vài chục Mb), được cung cấp miễn phí tại: http://mirrors.foxitsoftware.com/

Kinh Trung Bo (Thích Minh Châu dịch)
Kinh Trường Bộ – Thích Minh Châu dịch
Kinh Tương Ưng Bộ – Thích Minh Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ – Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch tập [01] [02] [03] [04] [05] [06]

Trọn Bộ Bản Dịch về Tạng Luật Pāli (9 tập)

Giới Thiệu Tổng Quát Tạng Luật (Vinaya Piṭaka): (Html)
Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2008) (Pdf. 5.3 Mb)
Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2008) (Pdf. 4.5 Mb)
Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2008) (Pdf. 3.1 Mb)
Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2009) (Pdf. 4.2 Mb)
Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2009) (Pdf. 3.5 Mb)
Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2009) (Pdf. 3.5 Mb)
Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2009) (Pdf. 4.1 Mb)
Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2010) (Pdf. 3.1 Mb)
Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2010) (Pdf. 3.1 Mb)

Các Bản Dịch thuộc Tạng Kinh Pāli (6 tập)

Patisambhidamagga pāḷi I – Phân Tích Đạo, tập I (2006) (Pdf. 4.3 Mb)
Patisambhidamaggapāḷi II – Phân Tích Đạo, tập II (2006) (Pdf. 2.8 Mb)
Apadanapāḷi IThánh Nhân Ký Sự, tập I (2008) (Pdf 5.45 Mb)
Apadanapāḷi IIThánh Nhân Ký Sự, tập II (2007) (Pdf 3.33 Mb)
Apadanapāḷi IIIThánh Nhân Ký Sự, tập III (2007) (Pdf 2.18 Mb)
BuddhavamsapāḷiPhật Sử (2005) (Pdf. 4.2 Mb)
Cariyapitakapāḷi – Hạnh Tạng (2005) (Pdf. 4.2 Mb)

Các Dịch Phẩm và Tài Liệu Khác về Pāli

Bhikkhunī Pātimokkha Giới bổn Pātimokkha của Tỳ khưu ni (Html)
Dīpavamsa – Sử liệu về đảo Lanka ( Pdf. 1.4 Mb)
Saddhammasangaha Diệu pháp yếu lược ( Html)
Buddhaghosuppatti Cuộc đời ngài Buddhaghosa ( Html)
Dāthāvamsa – Sử liệu về Xá-lợi Răng Phật (Pdf. 0.8 Mb)
Thūpavamsa – Sử liệu về Bảo tháp Xá-lợi Phật ( Html)
● Mẫu Tự Pāli và Cách Phát Âm, Tỳ khưu Indacanda soạn (Html)
● Học Pāli qua kinh tụng, Tỳ khưu Indacanda soạn (Html)

Các Bản Dịch từ Sankrit (Pdf. files): (với bút hiệu Nguyệt Thiên)

● Chuyện Cổ Tích Ấn Độ (Hitopadeśa) đã in song ngữ 2000
Phật Độ Nan Đà (Saundarananda) đã in song ngữ 2001
Truyền Thuyết Vua A Dục (Aśokāvadāna) (Pdf. 670 Kb)