Kinh Tăng Nhất A Hàm

0
11


KINH TĂNG NHẤT A HÀM
Hán Dịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việt dịch: Thích Đức Thắng – Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ

(PL.2549 – 2005 sửa chữa và bổ sung)

kinhtangnhataham-biakinhtangnhataham-bia

Xem bản dịch của HT. Thích Thanh Từ:
KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ