Kinh Tăng Nhất A Hàm

0
12

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
KINH TĂNG NHẤT A HÀM
Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ – Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam – PL 2541 – TL 1997

kinhtangnhataham-biakinhtangnhataham-bia

Xem bản dịch của TT. Thích Đức Thắng:
KINH TĂNG NHẤT A HÀM – Việt dịch: Thích Đức Thắng – Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ