Kinh Nhân Quả Ba Đời

0
11

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI
Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm
Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản 1983

Lời Nói Đầu

Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư:
“Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Qủa đặng?”.
Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân qủa”.

Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa
làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị cổ đức
khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước,
chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường,
sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh
như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn…nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ
sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không?. Thật ra, nhân qủa không phải là
chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chính Giác
đều không ngoài nhân qủa. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển kinh
nầỵ

Vì kinh Nhân Qủa nói tóm tắt không mấy trang nên
bút giả lại phụ thêm một ít câu chuyện tạm gọi là “Nhân Qủa Luân Hồi
Tạp Lục”.

Về việc luân hồi nhân qủa ở Việt Nam ta cũng có
nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mác đi. Vì thế, bút
giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật.
Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà
việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại
thế
, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười
đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chayniệm Phật cho đều đều là
tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại
không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thật hành thông thường, là
như thế.

Kinh Hoa Nghêm nói: “Lòng tin là bước đầu của
đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến
quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma qủy, đến tin có tội phước
báo
ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó, lần
lượt
tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường
thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật đàtỉnh ngộ.

Thích Thiền
Tâm


Kinh Nhân Qủa Ba Đời
Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm


Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn
cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật,
nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn
rằng:

– Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng
sinh
ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không
trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu
căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không
đồng nhau. Do nhân duyên qủa báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích
mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: ! Lành thay !
Lành thay ! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành
rẽ”.

Tất cả nam nữthế gian giàu sang hay nghèo hèn,
chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà
cảm qủa báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính
cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sátphóng sinh,
và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân qủa rằng:

Giàu sang đều bởi mạng

Đời trước có tu nhân

Ai thọ trì kinh nầy,

Đời đời hưởng phước lộc.

Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:

Suy nhớ kinh Nhân Qủa ba đời

Nhân qủa ba đời việc chẳng nhỏ,

Phật nói lời Phật chớ chê khinh.

1. Đời nay làm quan do nhân gì?

Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật
Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa
Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.
Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.
Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,
Không tu phước ấy đến từ đâu?

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?
Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?
Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

4. Có ăn, có mặc do nhân gì?
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?
Kiếp trước một nửa không xả thí.

6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì?
Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì?
Xưa lập chùa am cất nhà mát (1)

8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?
Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

9. Thông minh trí tuệ do nhân gì?
Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

10. Người thấy vui mừng do nhân gì?
Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì?
Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

12. Cha mẹ song toàn do nhân gì?
Đời trước kính trọng người cô độc.

13. Không cha mất mẹ do nhân gì?
Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

14. Con cháu đông nhiều do nhân gì?
Đời trước mở lồng thả chim thú.

15. Nuôi con không được do nhân gì?
Xưa sinh con gái dìm cho chết? (2)

16. Đời nay không con do nhân gì?
Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

17. Đời nay sống lâu do nhân gì?
Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.

18. Đời nay mạng yểu do nhân gì?
Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh.

19. Đời nay không vợ do nhân gì?
Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

20. Đời nay ở góa do nhân gì?
Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

21. Làm thân tôi đòi do nhân gì?
Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?
Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

23. Đời nay đui mù do nhân gì?
Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.

24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?
Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

25. Đời nay câm điếc do nhân gì?
Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

26. Đời nay lưng gù cho nhân gì?
Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

27. Tay bị cong
quẹo do nhân gì?
Đời trước đều là người tạo nghiệp.

28. Chân bị co rút do nhân gì?
Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.

29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì?
Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

30. Đọa làm heo chó do nhân gì?
Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?
Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

32. Đời nay không bệnh do nhân gì?
Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

33. Hằng bị lao tù do nhân gì?
Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

34. Đời nay chết đói do nhân gì?
Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột

35. Bị thuốc độc chết do nhân gì?
Kiếp trước đăng lưới giết hại cá.

36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?
Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?
Kiếp trước xem kinh để dưới đất. (3)

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?
Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4)

39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?
Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.

40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?
Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

41. Thân có mùi hôi do nhân gì?
Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

42. Đời nay chết treo do nhân gì?
Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

43. Quan, qủa, cô độc do nhân gì?
Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

44. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?
Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?
Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.
Muôn việc mình làm lại mình chịu
Thọ khổ địa ngục oán trách ai?
Đừng nói nhân qủa người không thấy.
Xa trả con cháu, gần trả mình.

46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.
Sẽ tin bố thí với trì trai.
Kiếp trước tu nhân nay hưởng qủa.
Đời nầy tu tích để về sau.
Nếu ai hủy báng kinh Nhân Qủa
Kiếp sau đọa lạc mất thân người.
Kẻ nào thọ trì kinh Nhân Qủa.
Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh.
Kẻ nào biên chép kinh Nhân Qủa,
Truyền đời tu học đạo nhà hưng.
Ai mà mang đội kinh Nhân Qủa,
Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.
Nếu người giản nói kinh nhân qủa
Đời đời kiếp kiếp được thông minh
Kẻ nào đề xướng kinh Nhân Qủa
Đời sau người thấy sinh cung kính.
Người nào ấn tống kinh Nhân Qủa.
Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời trước.
Chính sự thọ hưởng của đời nay.
Theo Kinh Nhân Qủa hỏi đời sau.
Chính sự gây nhân của kiếp này,
Nếu như nhân qủa không cảm ứng,
Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?
Người nào tin sâu kinh Nhân Qủa.
Đồng sinh Tây phương cõi Cực Lạc.
Nhân qủa ba đời nói không hết.
Thiên long chẳng bỏ ý người lành.
Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,
Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn.
Gởi kho bền chắc không hư mất, (5)
Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng.
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay,
Muốn biết qủa đời sau,
Xem việc làm kiếp này.

(1) Nhà dưỡng Lão, cô nhi

(2) Thuở xưa từ Ấn Độ, cho đến Trung Hoa, những
nhà nghèo sinh con nhiều nuôi không tham nên dìm cho chết bớt con gái lúc mới
sinh ra.

(3) Ngồi dưới đất xem kinh, nên để kinh trên một
cái bệ, khinh mạn cũng là nhân của tướng lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của
tướng cao hơn.

(4) Ăn mặn rồi muốn tụng kinh, phải súc miệng rửa
tay, rửa miệng sạch, và tụng chú như sau. Tất được thanh tịnh không tội lỗi:
Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Um Soa Pha Va Suýt Đà, sạt và đạt ma, soa phạ va
suýt đa hàm (7 biến) Aum! Syabhava sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma.


(5) Gởi kho đây không phải đốt giấy tiền vàng bạc
gởi vào kho, mà ý nói tiền của thế gian không bền, khi chết rồi phải bỏ lại tất
cả. Chỉ có tu phước làm lành ăn chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, là kho.

 

Việt dịch: HT
Thích Thiền Tâm