Kinh Người Áo Trắng

0
12

KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

(Ưu Bà Tắc Kinh, Kinh số 128 của Bộ Trung A Hàm,
Gotama Sanghadeva đời Đông Tấn (397-398) dịch từ Phạn ra Hán.
Nhất Hạnh dịch ra Quốc Văn, năm 1992. Tham khảo Anguttara Nikaya, A. iii.211.)

 

kinhnguoiaotrangkinhnguoiaotrangĐây
là những điều tôi nghe Bụt nói vào một thời mà người còn lưu trú tại tu viện
Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm ấy, cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với năm trăm vị
sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá Lợi Phất. Các vị cúi đầu làm lễ
thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện
khéo
léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm
phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp.
Sau đó, tôn giả tới viếng Bụt, làm lễ dưới chân Người và ngồi xuống một bên.
Cấp Cô Độc và năm trăm vị khất sĩ cũng theo gót thầy, đến viếng Bụt, làm lễ
dưới chân Người rồi ngồi xuống một bên Bụt. Sau khi thấy mọi người đã an tọa,
Bụt bảo thầy Xá Lợi Phất:

“Này thầy
Xá Lợi Phất, thầy có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng đạo hạnh biết hộ trì
năm Giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm) thì có thể dạt tới
rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại,
và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng
sinh
và các nẻo ác khác trong tương lai?

Một người như
thế là đã đắc quả Vào Dòng, không sợ còn bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi
về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ cần qua lại tối đa là bảy lần nữa trong các cõi
trời
và người là có thể đạt tới biên Giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt
khổ
.

Xá Lợi Phất, vị
đệ tử áo trắng hộ trì năm Giới pháp tu tập và bốn tâm cao đẹp (tăng thượng tâm)
như thế nào?

Vị đệ tử áo
trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí Giới, biết hổ
thẹn
, tập từ tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loại côn trùng. Vị
ấy diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại.
Đó là Giới pháp
thứ nhất mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo
trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố
thí
, tìm niềm vui trong sự bố thíbố thí mà không cầu đền đáp. Vị này không bị
tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình và diệt trừ
tận gốc sự không cho mà lấy.

Đó là Giới pháp
thứ hai mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo
trắng xa lìa tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm
trong sự bảo hộ của cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc
cha mẹ bên sui gia, hoặc gia đình sui gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ
con
hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn
buôn hương. Vị này diệt trừ tận gốc tâm niệm tà dâm.
Đó là Giới pháp
thứ ba mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo
trắng xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong
sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật không lúc nào đổi dời, có thể được tin
cậy
hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. Vị ấy diệt trừ tận gốc sự
nói dối.

Đó là Giới pháp
thứ tư mà người đệ tử áo trắng hộ trì.

Vị đệ tử áo
trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống
rượu.

Đó là Giới pháp
thứ năm mà người đệ từ áo trắng hộ trì.

Này thầy Xá Lợi
Phất
, các vị đệ tử áo trắng làm thế nào thế để đạt tới bốn tâm cao đẹp (tăng
thượng tâm
) và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không có khó
khăn? Trước hết, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai. Vị ấy quán
niệm
như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chính không còn dính mắc, là bậc
Minh Hạnh túc, là bậc Thiện thệ, là bậc Thế gian giải, là bậc Vô thượng sĩ, là
bậc Điều ngự trượng phu, là bậc Thiên nhân sư, là Bụt, là Thế tôn. Quán niệm về
Như Lai như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người
quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổlo âu.
Nhờ tưởng niệm tới
Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới
tâm cao đẹp thứ nhất, an trú trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn
gì.

Xá Lợi Phất, vị
đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Pháp. Vị ấy quán niệm như sau: Giáo pháp
được đức Thế tôn giảng dạy là giáp pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa tới
giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có
tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri như thế về pháp
thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không
còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm và lo âu.
Nhờ tưởng niệm tới
Pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và đạt tới tâm cao đẹp thứ
hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.

Xá Lợi Phất, vị
đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Tăng. Vị ấy quán niệm như sau: Thánh chúng
của Như lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo
giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo pháp. Trong
thánh chúng ấy có các bậc A la hán đã thành và đang thành, các bậc A na hàm đã
thành và đang thành, các bậc Tư đà hàm đã thành và đang thành, các bậc Tu đà
hoàn
đã thành và đang thành, tức là có đủ cả bốn đôi và tám bậc. Thánh chúng
của Như lai đã thành tựu được Giới, được tam muội, được bát nhã, được giải
thoát
, được tri kiến giải thoát; thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được
quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng phước tốt
đẹp
cho cuộc đời.
Nhờ tưởng niệm tới
tăng mà tâm tư người quán niệm lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới
tâm cao đẹp thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó
khăn gì.

Xá Lợi Phất, vị
đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Giới. Vị ấy quán niệm như sau: Giới luật
này không có khuyết điểm, không bị sứt mẻ, không bị cấu uế, không bị ô trược,
có khả năng giúp ta an trú trong lĩnh thổ của Như lai. Giới luật này không có
tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực
tập
hộ trì.
Nhờ tưởng niệm tới
Giới mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niền vui và người ấy dạt tới tâm tư
cao đẹp thứ tư, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó
khăn gì.

Xá Lợi Phất,
thầy nên ghi nhớ rằng một người đệ tử áo trắng nếu thực tập được như thế là đã
chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các đường dữ khác,
đã chứng đạt được quả vị Tu đà hoàn, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người
ấy chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác và chỉ cần qua lại tối đa là bảy lần nữa
trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên Giới của sự hoàn toàn giải
thoát
diệt khổ.

Bấy giờ, đức
Thế Tôn
nói bài tụng sau đây:

“Kẻ trí
sống tại gia
Thấy sợ cảnh địa
ngục
Nên thọ trì chánh
pháp

Dứt trừ mọi nẻo
ác.
Học hiểu mà hành
trì

Không giết hại
chúng sanh
Chân thật không
nói dối
Không lấy của
không cho.
Trung kiên bạn hôn
phối

Thói tà dâm kìa
bỏ
Nhất quyết không
uống rượu
Để tâm chẳng loạn
cuồng
Thường thực tập
niệm Bụt
Thường thực tập
niệm Pháp
Niệm Tăngniệm
Giới

Tâm an lạc thảnh
thơi
.
Muốn thực tập bố
thí

Để vun trồng phước
đức

Người ấy học tiêu
chuẩn

Giải thoátgiác
ngộ
.
Xá Lợi Phất lắng
nghe
Ta nói về điểm
này
Hãy nhìn đàn bò
kia
Và thử quan sát
chúng:
Có con vàng, con
trắng
Có con đỏ, con
đen
Màu nâu có đốm
vàng
Hoặc màu chim bồ
câu
.
Dù chúng màu sắc

Hoặc xuất xứ từ
đâu
Giá trị thật của
chúng
Là ở sức chuyên
chở.
Những con nào mạnh
khỏe

Kéo xe mạnh và
nhanh
Chuyên chở được
nhiều chuyến
Là những con hữu
dụng.
Trong cõi nhân
gian
này
Có các Giới phạm
chí

Sát đế lợi,

Thương gia và công
nhân.
Những ai trì tịnh
Giới

Thực chứng được
giải thoát

Trở thành bậc cao
đức
Bậc Thiện thệ
thảnh thơi.
Cúng dường những
bậc ấy
Là được quả phúc
lớn.
Ta không cần phân
biệt

Giai cấp và nguồn
gốc.
Kẻ thiếu đức nghèo
tuệ
Không soi sáng cho
ai,
Cúng dường những
kẻ ấy
Quả phúc không
đáng kể.
Người con Bụt tu
huệ

Tâm hướng về Thế
tôn

Gốc lành thêm vững
chãi

Chỉ sinh về nẻo
lành.
Qua lại cõi nhân
thiên

Nhiều lắm là bảy
lần
Cuối cùng sẽ đạy
được
Cảnh Niết bàn tịnh
lạc.”

Bụt nói như
thế, Tôn giả Xá Lợi Phất, các vị khất sĩ, cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm vị cư
khác nghe lời Bụt dạy, vui vẻ làm theo.

TÊN KINH
VÀ NGUỒN GỐC CỦA KINH

Ta có thể nói
đạo Bụt là một tôn giáo, nhưng nếu ta nói đạo Bụt là một cách sống thì còn đúng
hơn. Sống là một nghệ thuật. Nghệ thuật tạo hạnh phúc cho mình và cho người. Hạnh
phúc
của mình và hạnh phúc của người có liên hệ tới nhau một cách mật thiết cho
đến
nỗi ta thấy nếu người không có hạnh phúc thì ta cũng không thực sự có hạnh
phúc
. Trong sự thực tập nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc, ta phải có một niềm tin.
Tin ở một cái gì cao đẹp, phù hợp với sự thật, có thể làm nền tảng cho hạnh
phúc
thật sự và lâu dài. Vì niềm tin ấy cần thiết cho nên nếp sống đạo Bụt có
tính cách tôn giáo. Tuy nhiên niền tin ở đây không phải là niềm tin ở một đấng
thần linh hay ở một nguyên lý siêu hình mà ta không thể kiểm chứng được. Niền
tin ở đây là niềm tin ở một cái gì đẹp, thật và có thể tạo dựng hạnh phúc, và
cái ấy ta có thể sờ mó, tiếp xúc, thí nghiệm và thể nghiệm.

Kinh Người Áo
Trắng là một trong những Kinh căn bảntương đối dễ hiểu và dễ làm, mang chủ
đề
niềm tinnếp sống hạnh phúc của con người, con người bình thường sống trong
xã hội, đó là con người của tất cả chúng ta. Kinh này không phải đã được nói ra
cho các bậc siêu nhân mà là đã được nói ra cho tất cả chúng ta. Ai làm theo
được lời dạy của Kinh thì có thể tạo dựng được hạnh phúc cho mình, cho những
người mình thương yêu vàn cho nhiều kẻ khác trong đó có các loài cầm thú, cỏ
cây và đất đá nữa. Và hạnh phúc ấy có ngay trong giờ phút hiện tại.

Trong Đại Tạng
chữ Hán, Kinh này có tên là Kinh Ưu Bà Tắc. Đó là Kinh số 128 trong bộ Trung A
Hàm
. Trung A Hàm là Kinh mang ký hiệu Đ.C.26 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng
Kinh
. Kinh này do thầy Gotama Sanghadeva (Cù Đàm Tăng Già Đề Bà) đời Đông Tấn
dịch vào cuối thế kỷ thứ tư (397-398.)

Trong văn hệ
Pali, Kinh tương đương với Kinh này là Kinh Gia Chủ, thuộc Tăng Chi Bộ
(Anguttara Nikaya), ký hiệu Aiii, 211. Nội dung của Kinh này và Kinh Ưu Bà Tắc
(Kinh Người Áo Trắng) được xem như đồng nhất. Tuy lời văn của hai Kinh có nhiều
chỗ sai khác, nhưng những ý chính đều có trong cả hai Kinh.
Tụng bản chữ Hán
đã được dịch từ tụng bản tiếng Sanskrit, do bộ phái Sarvastivada ở Kashmir truyền lại, trong khi tụng bản tiếng Pali đã được
phái Tamrasatiya bảo trìTích Lan. Tamrasatiya vốn là tên của một bộ phái
ngày nay ta gọi là Theravada.

Hai bộ phái
Sarvastivda (Hữu bộ hay Tát Bà Đa Bộ) và Vibhajyavada (Phân Biệt Thuyết Bộ)
được hình thành sau hiện tượng phân phái của giáo hội xảy ra vào khoảng thế kỷ
thứ ba trước kỷ nguyên Tây lịch, vào thời đại vua Asoka. Sau cuộc phân phái
này, các thầy thuộc Hữu Bộ dời lên Kashmir ở miền Cực Bắc Ấn Độ, và bộ phái
Sarvastivada đóng đô và thịnh hành ở đó suốt một ngàn năm, và từ đây Kinh luận
của bộ phái được đưa vào Trung Hoa và dịch thuật ra chữ Hán. Từ Phân Biệt
Thuyết Bộ
phát sinh ra nhiều bộ phái trong đó có Đồng Diệp Bộ (gọi đủ là (Xích
Đồng Diệp Bộ
, Tamrasatiya, bộ phái của các thầy mặc y màu hỏa hoàng, màu đồng
đỏ.) Phái này được truyền bá về tận Tích Lan trong thời vua A Dục và đã được truyền
trì
lại cho tới ngày nay. Một người con trai của vua A Dục tên là Mahinda đã có
mặt trong phái đoàn truyền giáo ấy. Hai bộ phái, một đi lên miền Bắc một đi về
miền Nam,
hồi đó đều dùng phương thức truyền khẩu để bảo trì Kinh, luật và luận. Các
Kinh, luật và luận này chỉ được chép xuống vào thế kỷ đầu trước kỷ nguyên Tây
Lịch. Vậy mà bây giờ so sánh hai tụng bản Kinh Người Áo Trắng (chữ Hán) và Kinh
Gia
Chủ (chữ Pali) ta vẫn thấy nội dung giống nhau. Điều này giống như một phép
lạ
. Trong khi dịch và chú giải Kinh Người Áo Trắng, chúng tôi đã tham khảo Kinh
Gia
Chủ, và đã lấy làm sung sướng có được trong tay hai tụng bản để sử
dụng
.

TRƯỜNG HỢP
KINH ĐƯỢC NÓI

Kinh này được
Bụt nói tại tu viện Kỳ Viên cho cư sĩ Cấp Cô Độc (Anathapindika) và một số
những người bạn của ông. Cư sĩ Cấp Cô Độc là người đã từng phụng sự Tam Bảo với
tất cả tấm lòng của mình. Chính ông đã mua khu vườn của Thái Tử Jeta để dâng
Bụt và giáo đoàn khất sĩ và đã yểm trợ giáo đoàn biến khu vườn đẹp đẽ này thành
tu viện. Ông là một người có uy tín trong Giới thương gia ở thủ đô Sravasti
thuộc vương quốc Kosala. Ông nổi tiếng là người bênh vực và chăm sóc cho những
kẻ nghèo khổcô độc. Mỹ hiệu Anathapindika (tiếng Phạn là Anathapindada) có
nghĩa là người cấp dưỡng cho những kẻ nghèo khổcô độc; mỹ hiệu này đã được
dân chúng tặng cho ông, vì họ thương mến ông. Mỹ hiệu đó được dịch là Cấp Cô
Độc
. Tên thật của ông là Sudatta (Tu Đạt.) Niềm tin của ông nơi Tam Bảo rất
vững chắc. Ông tu tập theo lời Bụt dạy, mà người bạn đời của ông, phu nhân
Punnalakkhana cũng biết tu tập theo lời Bụt dạy. Ông có bốn người con, ba người
đầu là gái. Ba người tên là Subhadha chị, Subhadha em, và Sumagadha. Cậu con
trai tên là Rula. Cả bốn người đều có niềm tintu tập theo lời Bụt dạy. Gia
đình
có nhiều hạnh phúc.

Cố nhiên cư sĩ
Cấp Cô Độc có nhiều bạn bè trong Giới thương giatrí thức, và ông đã thường
khuyến dụ các bạn đi gặp Bụt và giáo đoàn. Hôm ấy ông đã hướng dẫn các bạn tới
Kỳ Viên để thăm thầy Xá Lợi Phất (Sariputta) và để nghe thầy thuyết pháp. Sau
đó ông và các bạn tới viếng Bụt. Trước sự hiện diện của thầy Xá Lợi Phất, Bụt dạy
cho ông Kinh này. Hôm ấy Cấp Cô Độc cùng đi với năm trăm người bạn. Kinh này
đặt được nền tảng thực tập cho người đệ tử tại gia. Cả hai tụng bản Hán và Pali
đều gọi người đệ tử tại gia là người áo trắng. Chỉ có người xuất gia mới không
mặc áo trắng. Vì vậy Kinh này có thể gọi là Kinh Người Áo Trắng.

Liên hệ giữa
thầy Xá Lợi Phấttrưởng giả Cấp Cô Độc là một liên hệ đặc biệt. Cấp Cô Độc
đã được gặp Bụt lần đầu ở tu viện Trúc Lâm, ở vùng ngoại ô miền Nam của thủ đô
Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Ông đem lòng yêu mến Bụt và cầu mong Bụt qua giảng
dạy đạo tỉnh thức bên nước ông, tức là nước Câu Tát La. Bụt đả nhận lời ông. Và
sau đó, Bụt đã cho thầy Xá Lợi Phất cùng đi với ông qua thủ đô Xá Vệ trước để
chuẩn bị cho chuyến du hành hóa độ của Người. Về tới thủ đô Xá Vệ, Cấp cô Độc
đã Giới thiệu thầy Xá Lợi Phất với gia đình, với các bạn, và đã thỉnh cầu thầy
Xá Lợi Phất ở lại thủ đô để hoằng hóa trong khi ông đi tìm mua đất để làm nơi
cư trú tương lai cho Bụt và giáo đoàn khất sĩ. Ông đã mua được khu vườn nghỉ
mát của thái tử Kỳ Đà, một khu vườn thật đẹp. Khu vườn này trở nên tu viện Cấp Cô
Độc
. Trong Kinh Người Áo Trắng, ta thấy Cấp Cô Độc đưa năm trăm người bạn tới
thăm thầy Xá Lợi Phất trước rồi mới tới thăm Bụt sau. Điều này cũng cho ta thấy
thâm tình giữa ông Cấp Cô Độc và thầy Xá Lợi Phất. Sau này khi ông qua đời,
chính thầy Xá Lợi Phất là người ngồi bên giường ông trong giờ ông hấp hối để
dạy ông quán chiếu về sinh tử và giúp ông qua đời một cách nhẹ nhàng và an lạc.
Bụt dạy Kinh này cho ông Cấp Cô Độc và các bạn ông, nhưng Bụt đã hướng về thầy
Xá Lợi Phất để nói. Điều này cũng chứng tỏ mối liên hệ mật thiết giữa thầy
Lợi Phất
và ông Cấp Cô Độc.

Tụng bản chữ
Hán của Kinh mang tên là Kinh Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc (Upasaka) có nghĩa là người
cận sự, người thân cận với Giới xuất gia để học hỏithực tập. Người nữ gọi là
Ưu Bà Di (Upasika.) Có một Kinh đại thừa nổi danh mang tên là Kinh Ưu Bà Tắc
Giới, trong đó ba phép Qui YNăm Giới được diễn bày theo tinh thần đại thừa.
Kinh này là do Kinh Thiện Sinh (Lục Phương Lễ Kinh) trong các bộ Trung A Hàm
Trường A Hàm phát triển thành, có nói đến sự phát tâm, lập nguyện, tu học, trì
Giới
, thiền định, và có liên hệ đến Giới Bồ Tát của Kinh Phạm Võng. Ta đừng lầm
Kinh Người Áo Trắng (Ưu Bà Tắc Kinh) với Kinh Ưu Bà Tắc Giới.

CHỦ ĐÍCH
ĐẠI Ý NỘI DUNG

Kinh này Bụt
nói với thầy Xá Lợi Phất, nhưng cũng để cho trưởng giả Cấp Cô Độc và năm trăm
người bạn của ông nghe. Nội dung của Kinh nói về năm Giới và bốn phép quán
niệm
: quán niệm về bụt, quán niệm về Pháp, quán niệm về Tăng và quán niệm về
Giới. Bụt dạy nếu một người đệ tử áo trắng thực tập được vững vàng năm Giới
bồn phép quán niệm này thì có thể đạt tới khả năng sống an lạchạnh phúc
ngay trong hiện tại không khó khăn gì, có thể chứng đạt quả vị Vào Dòng (Tu đà
hoàn
), và biết rằng mình không còn bao giờ đi vào những nẻo tối tăm như địa ngục,
ngạ quỷbàng sinh nữa. Kinh này thiết lập nền tảng thực tập cho người đệ tử
tại gia, nêu rõ đối tượng niềm tin của người Phật tử tại gia: đó là con đường
đưa tới hạnh phúcgiải thoát cho mình và cho những kẻ khác trong xã hội.
Trong tụng bản chữ Hán, danh từ Thánh Đệ Tử đã được dùng để gọi người đệ tử áo
trắng có Giới luật tinh nghiêm. Thánh ở đây có nghĩa là có tính cách thánh
thiện
và cao quý, dịch từ chữ arya. Trong bản dịch Việt ngữ, chúng tôi đã sử
dụng
tính từ đạo hạnh cho có vẻ gần gũi: ‘Vị đệ tử áo trắng đạo hạnh…’

NĂM GIỚI PHÁP

Giới cũng là
Pháp, cho nên có khi ta gọi là Giới Pháp. Hành trì năm Giới, ta phải tin vào
hiệu lực của năm Giới. Giới là nghệ thuật sống đem lại an lạchạnh phúc,
nhưng Giới cũng là niềm tin của chúng ta. Ta phải tin vào năm Giới như hiện
thân
của chân, thiện và mỹ, nghĩa là cái thật nhất, cái lành nhất và cái đẹp
nhất mà ta có thể kính ngưỡng và tôn thờ. Giới đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc
đời
. Giới bảo hộ ta, giữ gìn cho ta để ta không sa vào hầm hố của tà kiến
hạnh
. Giới bảo vệ gia đình ta, xã hội ta, củng cố được nền tảng hạnh phúc của
gia đìnhxã hội ta. Vì vậy Giới là đối tượng của niềm tin ta. Đức tin đây
không phải là một đức tin mù quáng. Thực tập Giới, ta phải học hỏi về bản chất của
Giới, hình tướng của Giới và công dụng của Giới. Nhờ học hỏihành trì Giới
mà càng ngày ta càng có kinh nghiệmhiểu biết sâu sắc về Giới. Đây là một
niềm tin có kiểm chứng chứ không phải một niềm tin vu vơ.

Nhờ học hỏi
thực tập năm Giới pháp mà ta thấy rằng năm Giới cần thiết cho ta, cho gia đình
ta và cho xã hội ta như ánh sáng mặt trời cần thiết cho các loài thảo mộc, như dưỡng
khí cần thiết cho sự hô hấp của con người. Năm Giới đã được chế tác từ kinh
nghiệm
của Bụt và kinh nghiệm hành trì của nhiều thế hệ Phật tử. Nhờ sống có
chánh niệm, có tỉnh thức, nhờ kinh nghiệm khổ đau mà ta thấy được rằng nếu
không
thực hành theo năm Giới thì ta sẽ đi vào con đường khổ đau và sa đọa, gia
đình
xã hội ta cũng sẽ đi vào con đường khổ đau và sa đọa. Cho nên năm Giới
vừa là nghệ thuật sống của chúng ta mà cũng là niềm tin của chúng ta.

Bụt dạy nếu
biết thực tập năm Giới pháp thì ta sẽ đạt tới khả năng an trú hạnh phúc trong
hiện tại. Vậy năm Giới là gì?

1. Thứ nhất
Giới không giết hại. Ta hãy đọc:

“Vị đệ tử áo
trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí Giới, biết hổ thẹn,
tập từ, tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loài côn trùng. Vị ấy
diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại.”

Giới thứ nhất
biểu lộ lý tưởng bảo vệ sự sống của người Phật tử. Sự sống ở đây không phải là
chỉ là sự sống của con người mà là sự sống của mọi loài, trong đó có các loài
động vậtthực vật, kể cả các loài nhỏ bé nhất. Sự thực tập ở đây không phải
chỉ được Giới hạn trong phạm vi hình thức. Lời Bụt dạy rất rõ ràng: “Vị ấy diệt
trừ
tận gốc tâm giếi hại.” Chúng ta thấy rằng Giới không giết hại ở đây trước
hết là một tâm Giới. Ta có thể bảo hộ sinh mạng bằng thân thể và bằng lời nói
nhưng sự hành trì Giới này trước hết là sự hành trì bằng tâm niệm. Muốn diệt
trừ
tận gốc tâm niệm giết hại, ta cần thực tập bốn niệm hổ, thẹn, từ và bi. Hổ là
tự mình biết xấu hổ (Tiếng Hán Việt là Tàm, tiếng Phạn là hri) khi xâm phạm tới
đời sống của một sinh vật khác, hoặc khi thấy mình không bảo vệ được cho sự
sống của một sinh vật khác. Thẹn là mắc cỡ khi so sánh với người (tiếng Hán
Việt là Quý, tiếng Phạn là apatrapa), khi thấy kẻ kia hành trìbảo vệ được
sự sống trong khi mình không làm được như họ. Từ (tiếng Phạn là maitri) là hiến
tặng niềm vui cho kẻ khác, mà niềm vui căn bản là được sống an lành, không bị
đe dọa đến tính mạng. Bi (tiếng Phạn là Karuna) là làm vơi đi nỗi khổ đau của người,
mà nỗi khổ đau căn bản là sống trong lo sợ phập phồng không biết tính mạng của
mình có được bảo đảm hay không. Bốn tâm niệm này là bốn tâm lớn của một vị bồ
tát
. Hành trì bốn tâm niệm này thì tự khắc ta diệt trừ được tận gốc tâm niệm
giết hại, và kết quả là ta sẽ quyết tâm bảo hộ cho mọi loài, buông bỏ mọi thứ khí
Giới
xa lìa mọi hình thức giết hại.

Tiếp nhận
hành trì Giới này, người Phật tử sẽ làm phát sinh được rất nhiều năng lượng
trong bản thân để có thể độ người và giúp đời. Năng lượng ấy pháp sinh từ các
tâm niệm hổ, thẹn, từ và bi.

Sự sống không
tính cách cục bộ. Sự sống của người này liên quan tới sự sống của người
khác. Sự sống của loài này có liên quan tới sự sống của loài khác. Sự sống của con
người
liên hệ tới sự sống của mọi loài động vật, thực vật và khoáng vật.
Chúng ta đã biết rằng bảo vệ thiên nhiên cũng là bảo vệ con người. Bảo vệ sự
sống, ta phải bảo vệ cả đất, nước, không khí, rừng núi, sông hồ và biển cả. Ta
phải bảo vệ sinh môi, ta phải bảo vệ cả trái đất. Bụt dạy ta quán nhân duyên để
thấy được rằng cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, caí
này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Nhờ vào cái thấy đó, ta
mới có thể bảo vệ sự sống một cách thông minh. Các loài mà ta gọi là hữu tình
sẽ không thể nào tồn tại được nếu ta làm ô nhiễm các loài mà ta gọi là vô tình.
Kinh Kim Cuơng nói đến chúng sinh tướng như một ý niệm không được chính xác về
thực tại. Chúng sinh tức là loài hữu tình. Loài hữu tình không thể tồn tại nếu
không
có các loài vô tình. Không thể có các loài hữu tình ngoài các loài vô
tình. Theo cái thấy của Kinh Kim Cương, ranh Giới giữa loài hữu tình và loài vô
tình là ranh Giới do ý niệm phân biệt vạch ra, không phù hợp với thực tại.
Nếu sống biết quán
sát
và biết suy xét, ta không thể nào không hành trì Giới thứ nhất. Chỉ khi ta
hành trì Giới thứ nhất thì trái đất và muôn loài mới có được một tương lai, và
an lạc của mọi loài mới có thể trở thành một sự thật.

2. Thứ hai
Giới không xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác:

“Vị đệ tử áo
trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố
thí
, tìm niềm vui trong sự bố thíbố thí mà không cầu đền đáp. Vị này không bị
tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình và diệt trừ
tận gốc sự không cho mà lấy.”

Giới này biểu
lộ
lý tưởng liêm khiếtý nguyện thực hiện công bình xã hội của người Phật
tử
. Cũng như Giới thứ nhất, Giới này lấy tâm làm gốc. Căn bản của sự hành trì
diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy, nghĩa là sự diệt trừ tâm trạng tham
lam
, không để cho tâm trạng này phát sinh và che lấp trí tuệ mình và cuối cùng
chuyển hóa hạt giống của tâm trạng ấy trong chiều sâu tâm thức.
Nguyên tắc và
phương pháp hành trì của Giới này là lý tưởng công bình xã hội. Bụt dạy người
Phật tử hành trì phép bố thí, nghĩa là phép thứ nhất của sáu phép Ba La Mật
(tiếng Hán Việt là lục Ba La Mật, tiếng Phạn là paramita.) Ba La Mật có nghĩa
là có công năng đưa sang bờ bên kia, tức là bờ an lạcgiải thoát khổ đau. Vị
đệ tử áo trắng thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thíbố thí
không cầu đền đáp. Tinh thần vô tướngđại thừa được tiềm ẩn trong câu nói
này. Bố thí ở đây là hiến tặng niềm vui cho kẻ khác, và sự thực tập này không có
tính cách hình thức, không có tính cách khoe khoang, bởi vì sự thực tập này bất
nguồn từ tâm niệm từ bi. Từ bi là nguồn lăng lượng làm động lực cho hành động
bố thí. Người hành trì như vậy đã có chất liệu bồ tát trong tự thân. Cũng như
trong sự hành trì Giới thứ nhất là bảo vệ sự sống, trong sự hành trì Giới thứ
hai là bố thí, động lực của sự hành trì là niềm vui, niềm vui được phục vụ
tưởng
mình. Đó là ý nghĩa của câu tìm niềm vui trong sự bố thíbố thí
không cầu đền đáp.

Cố nhiên Giới
là trong sự hành trì Giới thứ hai này, đối tượng của sự hành trì không phải chỉ
con người mà còn là các loài sinh vật khác, trong đó có cả các loài thảo mộc
và đất đá. Đối tượng của sự hành trì không phải chỉ là công bình trong xã hội
loài người mà còn là sự an vui của tất cả mọi loài trên trái đất.

3. Thứ ba là
không tà dâm:

“Vị đệ tử
áo trắng xa lìa tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy
nằm trong sự bảo hộ của cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc
cha mẹ bên sui gia, hoặc gia đình sui gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ
con
hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn
buôn hương. Vị này diệt trừ tận gốc tâm niệm tà dâm.

Giới này nhằm
bảo vệ tiết hạnh của cá nhân, đời sống lứa đôi và nền tảng gia đình. Cũng như
trong hai Giới đầu, Giới này trước hết là một tâm Giới, đó là sự hành trì để
diệt trừ tận gốc tâm niệm tà dâm. Sự hành trì này không còn là một sự cố gắng
mệt nhọc khi lý tưởng bảo vệ hạnh phúc cho kẻ khác đã phát sinh trong lòng
người hành trì. Biết bao thảm kich đã xảy ra vì hành động tà dâm, vì nếp sống
thiếu trách nhiệm. Biết bao gia đình đã ly tán vì nạn tà dâm và biết bao trẻ em
đã là nạn nhân trực tiếp của sự lợi dụngcưỡng bức của những người lớn không
tinh thần trách nhiệm. Nếu ta thực sự nghĩ tới hạnh phúc và tương lai của kẻ
khác, nếu ta muốn bảo vệ cho họ, ý niệm tà dâm sẽ không phát sinh và làm mờ ám
tâm
ta. Đó là bản chất của Giới này.

4. Thứ tư là
Giới không nói dối:

“Vị đệ tử áo
trắng xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong
sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật không lúc nào đổi dời, có thể được tin
cậy
hòn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. Vị ấy diệt trừ tận gốc sự
nói dối.”

Diệt trừ tận
gốc sự nói dối theo định nghĩa của Kinh văn là phát tâm an trú nơi sự thật
không lúc nào đổi dời. Một người an trú vững chãi nơi sự thật bao giờ cũng được
kẻ khác tin cậyvì vậy có thể thực hiện được vìệc độ sinh một cách lớn lao.
Người hành trì Giới này không những xa lìa sự nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ
nói sự thật, mà còn tìm niềm vui nơi sự nói lên sự thật. Sự thật là đối tượng
của một niềm tin sáng suốtvững chãi. Sự thậtchánh pháp, là ánh sáng soi
đường, vì vậy người hành trì Giới này không những an trúhành trì sự thật
còn tìm cách tuyên dương sự thật nữa. Tuy nhiên, người hành trì Giới này không
phải là người tự hào và tự thị. Người ấy không cho mình là kẻ duy nhất nắm được
chân lývì vậy biết lắng nghe kẻ khác với một tâm niệm khát khao học hỏi
luôn luôn có thái độ khiêm cung. Vì vậy Kinh nói rằng người ấy không bao giờ dám
miệt thị kẻ khác.

Lời nói có thể
đem lại hạnh phúcniềm tin cho kẻ khác mà cũng có thể gây khổ đau và đổ vỡ
chung quanh. Người thực tập Giới này có thể tránh được sự gây khổ đau và đổ vỡ
đồng thời có thể tạo dựng niềm tin và ban phát rất nhiều hạnh phúc cho nhiều
người. Không những người ấy biết nói lời xây dựng mà cũng biết lắng nghe. Lắng nghe
để làm vơi bớt nỗi khổ của người. Nói và nghe là hai phép thực tập quan trọng
liên hệ tới Giới thứ tư.

5. Thứ năm
Giới không sử dụng các chất ma túy trong đó có rượu :

“Vị đệ tử áo
trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống
rượu.”

Rượu tàn phá
thân
thể, tâm hồn, làm tan vỡ gia đình và gây thương tích trong lòng những
người trẻ sinh ra và lớn lên trong những gia đình có người nghiện ngập. Vào
thời Bụt, rượu là chất ma túy căn bản. Vào thời đại chúng ta còn có nhiều thứ
ma túy khác mà khả năng phá hoặi cũng rất lớn lao. Ta phải phát tâm diệt trừ
tận gốc thói quen sử dụng ma túy.

Rượu và các
chất ma túy đã làm tan nát rất nhiều gia đình, gây ra xáo trộn trong tâm hồn
nhiều thế hệ vằ tạo ra nhiều hỗn độn trong xã hội. Thực tập Giới thứ năm, người
hành giả bảo vệ cho mình, cho gia đình mình và dấn thân vào xã hội để giúp
những kẻ khác vượt khỏi vòng nghiện ngập. Hiện thời Giới thanh niên vướng vào
vòng ma túy rất đông đảo, và quốc gia nào cũng đang cố gắng chận đứng sự lưu
hành
của các chất ma túy. Tuy nhiên, nguồn gốc của sự nghiện ngập là ở lòng
người. Khi con người sống không lý tưởng, khi con người cảm thấy bị ruồng bỏ
bởi gia đìnhxã hội, con người thường đi tìm những lãng quên trong các chất
ma túy. Vì vậy chận đứng sự lưu hành ma túy không phải là giải pháp căn bản để
bài trừ nạn ma túy. Giải pháp căn bản là tạo lại niềm tin, xây dựng lại cơ sở
gia đình, giúp con người tìm lại được gốc rễ tâm linhvăn hóa. Và vì vậy cho
nên trong Kinh Người Áo Trắng, Bụt dạy về sự thực tập bốn tâm cao đẹp như là sự
vun trồng một niềm tin làm ánh sáng chỉ đạo cho cuộc đời.

 

BỐN TÂM CAO ĐẸP

Bụt dạy: “Nếu
các vị đệ tử áo trắng mà biết hộ trì năm Giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp
thì họ có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc
trong hiện tại.”

Bốn tâm
cao đẹp còn được gọi là bốn tăng thượng tâm. Nguyên chữ trong Kinh văn Pali là
abhicetasika. Tăng thượng có nghĩa là có khả năng phát triển và đi lên. Bốn
tăng thượng tâm hoặc bốn tâm cao đẹp này là bốn pháp quán niệm gọi là tùy quán(anusmrti)
: quán niệm về Bụt, quán niệm về Pháp, quán niệm về Tăng và quán niệm về Giới.
Những phép quán niệm này làm lớn lên niềm tin của hành giả, đem tới cho hành
giả
sự an tĩnh của tâm tư, đem lại cho hành giả hạnh phúc ngay trong giờ phút
hiện tại và một nguồn năng lực để hành đạophụng sự lý tưởng.

1. Phép quán
niệm
thứ nhất là niệm Bụt (Buddhanusmrti):

“Trước hết, vị
đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như lai. Vị ấy quán niệm như sau: Như lai
là bậc giác ngộ chân chính không còn dính mắc, là bậc Minh hạnh túc, là bậc
Thiện thệ, là bậc Thế gian giải, là bậc Vô thượng sĩ, là bậc Điều Ngự Trượng
Phu
, là bậc Thiên NhânSư, là Bụt, là Thế tôn. Quán niệm về Như lai như thế thì
những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không còn
những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổlo âu.
Nhờ tưởng niệm tới
Như lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới
tâm cao đẹp thứ nhất, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không
khó khăn gì.”

Như lai là một
trong những danh hiệu của Bụt. Tiếng Phạn là tathagata, có nghĩa là từ sự thật
mà tới, hoặc từ chân như mà tới. Chân như (tathata) là thực tại nhiệm mầu không
thể diển tả bằng ngôn ngữ và khái niệm. Như lai là bậc giác ngộ chân chính
không còn dính mắc. Giác ngộ có nghĩa là tỉnh thứchiểu biết. Từ ngữ Chánh
Biến Tri
(samyak sambuddha) là một trong mười danh hiệu của Bụt có nghĩa là kẻ
đã đạt tới trình độ giác ngộ rộng lớn và chân chính, không còn dính mắc. Bụt là
người có trình độ tỉnh thứchiểu biết cao nhất và vì vậy cho nên đã đạt tới
tự dogiải thoát. Giải thoát là không còn bị ràng buộc hoặc dính mắc vào
những khổ lụy của chúng sinh: đó là tham ái, giận dữ, hận thù, si mê, kiêu mạn,
nghi ngờ, ghen ghét và bao nhiêu sợi dây ràng buộc khác. Bụt là một người sống
thảnh thơi, an lạc, không còn vướng mắc. Đó là mẫu mực của tất cả chúng ta,
hình ảnh lý tưởng của một con người mà ta hướng tới. Như lai là bậc Minh Hạnh Túc.
Minh Hạnh Túc (vidya-carana-sampanna) có nghĩa là nhận thức cũng như hành động
đã đạt tới mức sáng suốt cao tột. Ba đặc tính của Minh Hạnh Túc là cái nhìn
quán triệt về không gian (thiên nhãn minh), cái nhìn quán triệt về thời gian (túc
mệnh minh
) và cái thấy làm rơi rụng tất cả những sợi dây ràng buộc (lậu tận
minh
.) Như lai là bậc Thiện Thệ. Thiện thệ (sugata) là đã khéo vượt được sinh
tử
, đã bước qua được bờ giải thoát một cách tuyệt vời. Như lai là bậc Thế Gian
Giải
. Thế gian giải (lokavid) là hiểu thấu được tâm trạng và bản chất của mọi
chúng sinh, của các loài hữu tình và vô tình. Trong đạo Bụt, ta học được sự
thật
về thương yêu: Nếu không hiểu thì không thể thương. Trí tuệ đưa đến từ bi.
Vì Bụt là người hiểu thấu được tâm sự thế gian cho nên Bụt là người thương đích
thực của thế gian. Như lai là bậc Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Vô thượng
(anuttara) là kẻ đã đạt tới nhân phẩm cao nhất có thể đạt được. Điều ngự
trượg phu (purusa-damya-sarathi) là bậc có khả năng chinh phục, điều động, chế
ngự
rèn luyện được con người, kể cả những con người khó điều phục. Hình ảnh
ở đây là hình ảnh một người đánh xe thiện nghệ (sarathi), biết được tính khí
của con ngựa và điều phục được con ngựa một cách tuyệt vời. Như Lai là bậc
Thiên Nhân Sư. Thiên nhân sư (Sasta-deva-manusyanam) là bậc thầy của cả loài
người
và loài trời. Loài trời là một loài mà nếp sống có nhiều phước báo tốt
hơn
loài người, ta thường gọi là chư thiên. Như Lai là Bụt. Bụt (Buddha) là bậc
tỉnh thức. Từ ngữ buddha phát sinh từ động từ budh có nghĩa là tỉnh dậy, là hiểu
biết
. Buddha là người đã tỉnh dậy, đã hiểu biết. Từ thế kỷ đầu của Tây lịch cho
đến
thế kỷ thứ mười bốn, người Việt ta thường gọi Buddha là Bụt; chỉ sau khi nước
nhà bị quân Minh xâm chiếm, ta mới bắt đầu gọi Bụt là Phật, ảnh hưởng lới phát
âm
của người Minh. Như LaiThế Tôn. Thế tôn (Bhagavat) là bậc tôn quý trong
đời
, tôn quý vì nhân phẩm, tính thương và sự hiểu biết của Ngài.

Tụng bản chữ
Hán bỏ sót một danh hiệu, đó là danh hiệu Ứng Cúng. Ứng cúng (arhat) là bậc
xứng đáng được tôn trọngcúng dường, bậc đã phá trừ được phiền não. Quán niệm
về Bụt ta có thể sử dụng mười danh hiệu kể trên để có thể thấy được bản chất
của một bậc giác ngộ, mẫu mực của con người thảnh thơian lạc mà ta muốn nương
tựa và hướng tới.

Bụt không phải
là tên gọi của một cá nhân. Bụt Thích Ca Mâu Ni chỉ là một trong số những con
người
đã thành tựu được quả vị tỉnh thức cao nhất. Bụt Thích Ca đã nói tới
những vị Bụt xuất hiện trước Ngài, như các Bụt Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù,
Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu NiCa Diếp. Bụt Thích Ca cũng nói tới những vị
Bụt tương lai như Bụt Di Lặc. Bản chất của một vị Bụt là sự tỉnh thức. Tỉnh thức
đưa tới khả năng hiểu biết, khả năng thương yêu và một nhân phẩm cao đẹp. Mà
khả năng tỉnh thức ấy tất cả chúng ta đều có, gọi là Phật tánh, hoặc chánh
niệm
. Đặt niềm tin nơi Bụt tức là đặt niềm tin nơi Phật tánh, tức là nơi khả
năng tỉnh thức, giác ngộthương yêu nơi chính con người. Đối tượng của niềm
tin
ở đây không phải là một cái gì trừu tượng mà là một cái gì cụ thể mà ta có
thể tiếp xúc, thực tập, vun bónthực hiện. Mỗi ngày thực tập nếp sống chánh
niệm
là một ngày ta làm cho chánh niệm lớn lên trong ta. Chánh niệm coi sáng,
đem lại niềm vui, và chuyển hóa khổ đau. Niềm tin ở đây không phải là niềm tin
suông mà là một công trình thực tập. Có niềm tin ấy trong lòng tức là có một
nguồn năng lượng lớn, gọi là bồ đề tâm. Bồ Đề Tâm (bodhicitta) là năng lượng
hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống, hướng ta đi về nẻo thiện, soi sáng cho
chúng ta, không để cho chúng ta sa vào những hầm hố của sai lầmtội lỗi. Có
bồ đề tâm là có niềm tin vào một cái gì thật nhất, lành nhất và đẹp nhất mà ta
có thể hướng tới. Cuộc đời của ta nhờ vậy mà trở nên có ý nghĩa và ta sẽ thấy
sức sống tràn đầy trong ta. Sức sống ấy sẽ giúp ta hành động để đem lại niềm
vui cho mọi loài. Cũng vì lý do ấy mà đạo Bụt đại thừa nhấn mạnh đến tầm quan
trọng của hành động phát tâm Bồ Đề.

Trên đây là
những lợi lạc được phát sinh nhờ công phu quán niệm về Bụt. Kinh dạy: “Quán
niệm về Như Lai như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm
người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổlo âu.”
Kinh lại nói thêm: “Nhờ tưởng niệm tới Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có
được niềm vui và ngườì ấy đạt được tâm cao đẹp thứ nhất, an trú hạnh phúc trong
hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.”

Đọc câu Kinh
trên, ta thấy pháp môn quán niệm về Bụt (gọi tắt là niệm Bụt) không phải là một
pháp môn đòi hỏi nhiều lao nhọc. Sở dĩ như thế vì phép quán niệm này được
chuyên chở bởi niềm tin. Theo đạo Bụt, niềm tin là mẹ đẻ ra mọi công trình thực
hiện
(Tín vi đạo nguyên công đức mẫu.) Trong năm nguồn sinh lực mà đạo Bụt
giảng dạy, nguồn sinh lực đầu là niềm tin (Tín), rồi mới tới nguồn sinh lực thứ
hai là sự chuyên cần dũng tiến (Tấn), và sau đó mới tới chánh niệm (Niệm), khả
năng thiền định (Định) và trí tuệ (Tuệ.) Đó là giáo lý ngũ lực (panca balani.)
Thiếu niềm tin thì sẽ không có ý chí, năng lượng chuyên cần và dũng tiến.

Niệm Bụt là một
pháp môn hành trì đem lại nhiều lợi lạc. Nhờ niệm Bụt mà ta có niềm tin vững
vàng
hơn nơi Bụt và chính ta, tại vì trong tự thân ta đã sẵn có giác tính,
nghĩa là khả năng giác ngộ. Niệm Bụt ta có sự an ổn, ta cảm thấy được che chở,
bởi vì chánh niệm trong ta chính là bản thân của Bụt có khả năng che chởsoi
sáng
cho ta. Niệm Bụt đem tới niềm vui và hóa giải những niềm đau. Trong giờ phút
lâm chung, nhờ thực tập niệm Bụt dưới sự hướng dẫn của thầy Xá Lợi Phất nên
Cấp Cô Độc cảm thấy an ổn và những đau nhức trong cơ thể giảm xuống rất nhiều.
Đây là điều ta đọc thấy trong Kinh Giáo Hóa Người Bệnh (Tăng Nhất A Hàm, phẩm
51, Kinh số 8.) Niệm Bụt lại còn có công năng khai mở nguồn tuệ giác sâu kín
trong mỗi chúng ta, nguồn tuệ giác mà ta quen gọi là Phật tính. Chúng ta thường
nói “Bụt là lòng.”

Trong truyền
thống
còn có nhiều cách thức niệm Bụt như trì danhquán tưởng. Trì danh
trì niệm danh hiệu của Bụt, ví dụ “Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni” hay
“Nam Mô Bụt A Di Đà.” Quán tưởnghình dung Bụt với những hình tướng trang
nghiêm
, ngồi dưới gốc cây Bồ đề hay trên pháp tọa. Nhưng dù trì danh hay quán
tưởng
, ta cũng phải nhớ rằng chánh niệm là Bụt; danh hiệuhình tướng phải
chuyên chở chất liệu chánh niệm chứ không thể là danh hiệuhình tướng suông.
Đọc sách nói về cuộc đời của Bụt cũng là một cách niệm Bụt rất công hiệu. Trong
khi đọc hay nghe về cuộc đời của Bụt, ta thấy được rõ ràng cuộc sống của Bụt, công
hạnh
của Bụt, cách xử thế của Bụt, trí tuệ của Bụt và tình thương của Bụt.
Trong suốt thời gian ấy những hạt giống về Bụt trong tâm thức ta được tưới tẩm
và lớn lên. Vì vậy ta nên đọc nhiều lần, nói nhiều lần và nghe nhiều lần về
cuộc đời của Bụt. Bụt là nơi nương tựa của ta nên hàng ngày ta đọc: “Con về
nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.”

Trong Kinh
Người Áo Trắng ta thấy một từ ngữ quan trọng là an trú hạnh phúc trong hiện
tại
. Trong tụng bản chữ Hán, từ ngữ này là hiện pháp lạc cư. Ở các Kinh điển
khác, có khi dịch là hiện pháp lạc trú. Trong tụng bản Pali, ta có từ ngữ
ditthadhammasukhavihara. Đây là một từ ngữ quan trọng. Tu tập không phải là chỉ
đầu tư cho tương lai bằng cách hy sinh hiện tại: tu học là sống an lạc thảnh
thơi
trong hiện tại đúng theo chánh pháp để rồi trong tương lai cũng có an lạc
thảnh thơi. Người thực tập năm Giới pháp và bốn tâm cao đẹp có khả năng có
hạnh phúc ngay trong hiện tại mà không phải chờ đến tương lai, đó là ý nghĩa
của câu Kinh này. Đó là ý nghĩa của từ ngữ hiện pháp lạc trú. Hạnh phúc không
phải là chuyện mơ tưởng viễn vông và xa vời; hạnh phúcthể đạt được một cách
dễ dàng bằng cách thực tập năm Giới pháp và bốn tâm cao đẹp. Đó là ý chính của
Kinh Người Áo Trắng.

2. Phép quán
niệm
thứ hai là niệm Pháp (Dharmanusmrti):

“Xá Lợi Phất,
vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Pháp. Vị ấy quán niệm như sau: Giáo
pháp
được đức Thế tôn giẳng dạy là giáo pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa
tới
giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức,
tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri như thế về Pháp
thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không
còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổlo âu.
Nhờ tưởng niệm tới
Pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và đạt tới tâm cao đẹp thứ
hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn
gì.”

Pháp (Dharma)
là những điều Bụt dạy, là những phương pháp thực tập để đạt tới sự tỉnh thức,
an lạc, hiểu biếtthương yêu, là con đường đưa tới giải thoát. Tin tưởng
Bụt tức là đã tin tưởng ở Pháp. Ta quán niệm về Pháp như sau: Giáo pháp được
đức Thế tôn giảng dạy là giáo pháp đã được diễn bày một cách khéo léo. Diễn bày
một cách khéo léo cũng có nghĩa là diễn bày một cách đẹp đẽ. Danh từ Hán việt
là thiện thuyết. Dịch từ Pali là (svakhata.) Bụt là bậc Thế Gian Giải, nghĩa là
người hiểu thấu được tâm niệm của mọi loài trong thế gian, cho nên đã diễn bày những
giáo nghĩa thích hợp với mọi trình độcăn cơ khiến cho mọi người đều có thể
tiếp nhậnthực tập. Giáo lý ấy được nhìn nhận là đẹp đẽ, đẹp đẽ ngay khi mới
được mở đầu, đẹp đẽ khi được tiếp diễnđẹp đẽ khi kết thúc (sơ thiện, trung
thiện, hậu thiện.) Giáo pháp được đức Thế tôn giảng dạy có khả năng đưa tới
giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không nóng bức. Giáo lý này không
những có khả năng làm dịu bớt khổ đau, chuyển hóa khổ đau mà còn có khả năng
đưa tới Niết Bàn. Kinh điển thường diễn tả Niết Bàn như trạng thái không nóng
bức
. Trạng thái không nóng bức tức là trạng thái trong ấy mọi phiền não đều
được chuyển hóa. Đó là một trạng thái mát mẻ, trạng thái của sự giải thoát hoàn
toàn
.

Giáo lý này có
tính cách thường tại và không dời đổi. Giá trị của giáo lý này vượt khỏi khuôn
khổ thời giankhông gian, bởi vì bản chất của nó là những nguyên tắc linh
động
hướng dẫn thực tập mà không phải là những mệnh lệnh hay những giáo điều
cứng nhắc. Giáp lý này không phải chỉ là những giáo điều chỉ thích hợp với một
thời và một xứ. Tiếng Phạn akalika có nghĩa là không có tính cách nhất thời,
không có tính cách thời gian, vượt khỏi thời gian. Trong tụng bản Pali, ta đọc
thêm: “giáo lý ấy có thể thấy được ngay bây giờ và ở đây, có tác dụng hướng
thượng
, có thể tới để chiêm nghỉệm trực tiếp, người có trí tuệ nhận xét có thể
tự mình nghe và hiểu được.” Có thể thấy được ngay bây giờ và ở đây
(samditthika) nghĩa là mình có thể trực tiếp tiếp xúc với nội dung và giá trị
của giáo lý ấy. Có tác dụng hướng thượng (opanayika) nghĩa là có khả năng đưa
ta trở về tâm linh và đạt tới giải thoát. Có thể tới để chiêm nghiệm trực tiếp
(ehipassika) có nghĩa là không cần một trung gian. Người có trí tuệ nhận xét
thể tự mình nghe mà hiểu được (paccatam veditabbo vinnuhiti) có nghĩa là có thể
dùng nhận thứctrí tuệ của mình để chứng nghiệm và hiểu được giáo lý
không cần đi qua một giáo quyền nào cả.

Niệm Pháp cũng
quan trọng như niệm Bụt, vì lý do Pháp là con đường thực hiện sự chứng ngộ
thành Bụt. Pháp là bản chất của Bụt. Vì vậy có những tông phái chuyên niệm
Pháp. Tông Nhật LiênNhật Bản chẳng hạn, chuyên trì niệm câu “Nam Mô Đại Thừa
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
.” Cung kính, học hỏihành trì Pháp cũng có hiệu quả
tương đương với niệm Bụt.

Hàng ngày nếu
ta hết lòng học hỏiđọc tụng Kinh, luật và luận với chủ đích tu tập thì đó
là ta đã niệm Pháp. Trong khi học hỏi, ta tưới tẩm những hạt giống về Pháp trong
tâm thức ta và giúp cho những hạt giống ấy lớn lên. Đời sống của ta sẽ thay đổi
theo chiều hướng tốt và tuệ giác ta sẽ phát triển. Khi những hạt giống tốt được
tưới tẩm và trưởng thành, những hạt giống xấu sẽ từ từ chuyển hóa. Vì vậy Kinh
nói: “Quán niệm và giác tri như thế về Pháp thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu
diệt
, trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế,nhiễm, sầu
khổ
và lo âu”. Pháp là nơi nương tựa của ta nên hàng ngày ta đọc: “Con về nương
tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.” Tình thươngtừ bi, và
hiểu biếttuệ giác. Hai thứ ấy là tinh hoa của đạo Bụt, là chất liệu đạt
được
nhờ sự thực tập, chứ không phải chỉ là những ý niệm đạt được do sự học
hỏi
.

3. Pháp quán
thứ ba là niệm Tăng (sanghănhsmrti):

“Xá Lợi
Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Tăng. Vị ấy quán niệm như sau:
Thánh chúng của Như lai đang đi về nẻo thiện, đang đi trên đường chánh, đang
hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp và sống đúng tinh thần giáo
pháp
. Trong thánh chúng ấy có các bậc A la hán đã thành và đang thành, các bậc
A na hàm đã thành và đang thành, các bậc Tư đà hàm đã thành và đang thành, các
bậc Tu đà hoàn đã thành và đang thành, tức là có đủ cả bốn đôi và tám bậc.
Thánh chúng của Như lai đã thành tựu được Giới, được tam muội, được bát nhã,
được giải thoát, được tri kiến giải thoát; thánh chúng này đáng được tôn kính,
đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng
phước
tốt đẹp cho cuộc đời.

Nhờ tưởng niệm
tới Tăng mà tâm tư người quán niệm lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt
tới tâm cao đẹp thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không
khó khăn gì.”

Tăng là đoàn
thể của những người thực tập theo Pháp dưới sự hướng dẫn của Bụt, biết sống
theo nếp sống hòa hợp và thỉnh thức. Tăng là từ chữ sangha (tăng già) mà ra, có
nghĩa là cộng đồng hay đoàn thể, thường dịch là Chúng hay Đại Chúng. Tăng không
phải là để chỉ riêng người xuất gia, mà cũng để chỉ cho người cư sĩ áo trắng
đang hành trì năm Giới pháp và bốn tâm cao đẹp.

Tăng gồm có bốn
chúng
gọi là tứ chúng: chúng xuất gia bên nam, chúng xuất gia bên nữ, chúng tại
gia
bên nam, chúng tại gia bên nữ. Người xuất gia tu học tinh chuyên thì đạt
tới quả vị giải thoát, người tại gia tu học tinh chuyên cũng đạt tới quả vị
giải thoát.

Thánh chúng của
Như lai đang đi về nẻo thiện. Thánh chúng là một đoàn thể tu học phản ảnh được
trong sự sống của mình sự có mặt của Bụt và của Pháp. Đây đích thực là một tăng
thân, vì chất liệu giác ngộ (của Phật thân) và chất liệu giải thoát (của pháp
thân
) đã tạo ra chất liệu thánh thiện của tăng thân. Đang đi về nẻo thiện
(supatipanna) là đang tu học đúng theo đường hướng giải thoátgiác ngộ (thiện
hành
.) Thánh chúng của Như lai đang đi trên đường chánh. Đang đi trên đường
chánh (ujupatipanna) nghĩa là không đi lạc vào nẻo tà mà mục đích phải là đạt
tới từ bitrí tuệ (trực hành.) Thánh chúng của Như lai đang hướng theo giáp
pháp và thực tập giáo pháp. Thực tập theo giáo pháp (nayapatipanna) là phù hợp
với những nguyên lý của Phật pháp (ứng lý hành.) Thánh chúng của Như lai đang
sống đúng theo tinh thần của giáo pháp. Sống đúng theo tinh thần của giáp pháp
(samicipatipanna) có nghĩa là giáo pháp không những được diễn bày bằng ngôn ngữ
mà bằng sự sống (chân chánh hành.) Trong thánh chúng ấy có các những bậc A La
Hán
đã thành và đang thành, các bậc A na hàm đã thành và đang thành, các bậc
đà hàm
đã thành và đang thành, các bậc Tu đà hoàn đã thành và đang thành. A la
Hán
(Arahat) là những bậc đã đạt tới nhận thức bất sinh bất diệtchuyển hóa mọi
phiền não. A na hàm (Anagamin) có nghĩa là những bậc không còn phải trở lại
trong cảnh tù túng của cõi dục, mà chỉ cần trở lại một lần trong cõi sắc hay
cõi vô sắc trước khi thành A la hán. Tư đà hàm (sakrdagamin) là những bậc chỉ cần
trở lại một lần trong cảnh tù túng của cõi dục trước khi thành A la hán. Tu đà
hoàn
(srotapanna) là những bậc đã gia nhập dòng thánh, chỉ cần trở lại bảy lần
trong cõi dục là thành A la hán. Đây là những người thực tập vững chãi năm Giới
pháp và bốn tâm cao đẹp. Họ được gọi là những bậc Nhập Lưu. Đã thành A la hán
thì được gọi là A la hán quả, đang thành A la hán thì được gọi là A la hán
hướng
, đã thành A na hàm thì được gọi là A na hàm quả, đang thành A na hàm thì
được gọi là A na hàm hướng, đã thành Tư đà hàm thì được gọi là Tư đà hàm quả, đang
thành Tư đà hàm thì được gọi là Tư đà hàm hướng, đã thành Tu đà hoàn thì được
gọi là Tu đà hoàn quả, đang thành Tu đà hàm thì được gọi là Tu đà hàm hướng. Những
bậc đã thành tựu bốn quả và đang thành tựu bốn quả được gọi là tám bậc, chia
làm bốn đôi, ta thường gọi là tứ song bát bối (cattari purisayugani attha
purisapuggala.) Tất cả những ai đang tham dự vào sinh hoạt của tăng đoàn để tu
học
đều thuộc về một trong tám bậc ấy. Thánh chúng của Như lai đã thành tựu
được Giới. Giới (sila) là nếp sống biểu hiện chánh niệm. Giới có công năng bảo hộ
ta, không cho ta đi lầm đường lạc nẻo và giúp ta nuôi dưỡng định lực, vì vậy,
Kinh nói thánh chúng của Như Lai đã thành tựu được tam muội. Tam muội (samadi)
chính là Định. Thánh chúng của Như lai đã thành tựu được bát nhã, được giải
thoát
, được tri kiến giải thoát. Bát nhã (Prajna) là cái thấy có thể đưa tới
giải thoát (vimukti), nghĩa là sự tháo bỏ mọi ràng buộc. Tri kiến giải thoát
tức là những điều ta chỉ có thể thấy và nghe khi ta đạt tới giải thoát, đó là
tính cách không sinh, không diệt, không tới, không đi, không một, không nhiều,
không thường và không đoạn của Niết bàn.

Thánh chúng này
đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng
dường
, và đó là ruộng phước tốt đẹp nhất cho cuộc đời. Tôn kính, quý trọng, phụng
sự
yểm trợ cho những đoàn thể có tu, có học là một hành động đầu tư thông
minh có thể đem lại nhiều lợi lạc cho thế gian trong đó có bản thângia đình
mình. Tăng thân được xem như đám ruộng tốt, trên đó ta có thể gieo những hạt
giống
quý báu nhất của ta. Ruộng phước ở đây là thứ ruộng phước tốt đẹp nhất,
có nghĩa là không có thứ ruộng phước nào so sánh kịp. Đó là nghĩa chữ vô thượng
phước điền
(anuttara punnakhetta).

Tu học mà thiếu
tăng thân thì khó thành tựu. Tăng thân là nguồn cảm hứng, nguồn an ủi và chỗ
nương tựa của ta. Trong cuộc đời tu học, thế nào ta cũng có những lúc chán nản
mệt mỏi. Tăng thân sẽ cho ta nhiều nghị lực, vì trong tăng thân luôn luôn có
những phần tử tu học tinh chuyên, có trí tuệ, có từ bi và có sự tươi mát. Ở
Việt Nam,
chúng ta thường nói: “Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại.’ Câu này có
nghĩa là tu họcxa lìa tăng thân thì cũng như con cọp bỏ núi xuống đồng
bằng. Cọp mà bỏ núi xuống đồng bằng thì thế nào cũng bị con người bắt giết.
Người tu học không có tăng thân thì sẽ bỏ cuộc dễ dàng. Vì vậy cho nên ta thực
tập
quay về nương tựa tăng thân. “Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những
người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.” Phẩm chất của tăng thân là hòa hợp
tỉnh thức. Ta hãy nên thực tập để đưa phẩm chất của tăng thân lên cao, đừng nên
lấy cớ tăng thân thiếu phẩm chất mà rời bỏ tăng thân. Ta hãy thực tập để biến ta
thành một phần từ tốt của tăng thân, rồi từ đó ta sẽ có thể đưa phẩm của tăng
thân lên cao. Tuy gọi là phàm tăng, nhưng tăng thân ấy đã có tính chất thánh
thiện
, vì trong tăng thân thế nào cũng có những phần tử đang tu tập nghiêm
chỉnh
, có Giới, có Định và có Tuệ.

Người Phật tử
chân chính luôn luôn tưởng niệm tới Tăng thân và xây dựng cho tăng thân. Xây
dựng
tăng thân là một công trình học hỏithực tập nhiều năm tháng. Có tăng
thân tốt thì sự tu họcchuyển hóa của mọi người sẽ dễ dàng và mau chóng. Ta
đừng có tin ở câu “ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”. chúng ta phải chung sức xây
dựng
tăng thân.

Nhờ quán niệm
về Bụt, Pháp và Tăng, ta có thể phát hiện được bản chất chân thực của Tam Bảo
trong ta. Bụt chân thật được làm bằng tỉnh thức, tuệ giáctừ bi. Đó là Chân Phật,
không phải là một vị thần linh ban phước trừ họa. Pháp chân thật được học hỏi
thực tập theo hướng vô thường, vô ngãniết bàn. Đó là Chân Pháp, không
phải là đường lối mê tín. Tăng chân thật được xây dựng bằng chất liệu Giới,
Định, Tuệ, có sự cởi mở, tươi mát và hạnh phúc. Đó là Chân Tăng, không phải là
những đoàn thể gồm những thành phần mua danh bán lợi. Trong chân Tăng thế nào
cũng có dấu hiệu của Chân PhậtChân Pháp.

4. Pháp quán
niệm
thứ tư là niệm Giới (Silanusmrti):

“Xá Lợi
Phất, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Giới. Vị ấy quán niệm như sau:
Giới luật này không có khuyết điểm, không bị sứt mẻ, không bị cấu uế, không bị
ô trược, có khả năng giúp ta an trú trong lãnh thổ của Như lai. Giới luật này
không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp
nhận
, thực tậphộ trì.

Nhờ tưởng niệm
tới Giới mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui và người ấy đạt tới
tâm cao đẹp thứ tư, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó
khăn gì.”

Giới, như ta đã
biết, là lối sống biểu lộ chánh niệm. Giới không phải là những gì mà kẻ khác
bắt buộc ta phải làm theo mà chính là vì ta tự nguyện sống theo. Nhờ sống có chánh
niệm và tỉnh thức
nên ta nhận thấy hành trì Giới luậtphương tiện hay nhất
để bảo vệ ta và giúp ta thành tựu được sự nghiệp tu học. Ví dụ: vì thấy được những
khổ đau và sợ hãi gây ra do sự giết chóc nên ta đã nguyện thọ Giới không giết
hại. Hành trì Giới này ta bảo vệ cho ta và ta cũng bảo vệ được cho mọi loài
chúng sanh và ta làm cho lòng từ bi nơi ta lớn mạnh. Giới này đã được Bụt đề
nghị và đã được nhiều thế hệ Phật tử thực tập và càng ngày càng làm cho sáng
tỏ
. Giới ở đây không ohải là những kiêng cữ mê tíntính cách thần bí, hoang đường;
Giới ở đây lấy chánh niệm, tuệ giáctừ bi làm bản chất cho nên Giới này
không có khuyết điểm, không bị sứt mẻ, không bị cấu uế, không bị ô trược. Giới ở
đây là sự hành trì thông minh, cho nên trong Giới ta thấy có Bụt, có Pháp và có
Tăng, và Giới cũng cao đẹp và thiêng liêng như Bụt, Pháp và Tăng. Tin tường vào
Giới tức là tin tưởng ở Bụt, Pháp và Tăng bởi vì năm Giới này được làm bằng bản
chất
của Tam Bảo.

Giới này có khả
năng giúp ta an trú trong lãnh thổ của Như lai. Đây là một câu trong số những
câu đẹp nhất của Kinh. Lãnh thổ của Như lai là vùng đất có an ninh, có an lạc, có
ánh sáng trí tuệ và có tình thương yêu đùm bọc. Khi hành trì Giới này, ta đặt
ta vào lãnh thổ của Như lai, ta ở chung với Như Lai và các vị thánh đệ tử của
Người. Đó cũng là lãnh thổ của từ, bi, hỷ và xả thường được gọi là bốn tâm vô
lượng
(tứ vô lượng tâm), hay bốn nơi trú ẩn cao đẹp (tứ phạm trú.) Thực tập năm
Giới
tức cũng là niệm Giới, và niệm Giới cũng là niệm Bụt, niệm Pháp
niệmTăng. Trong mỗi Giới đều có Bụt, Pháp và Tăng, như ta đã biết.

Giới luật này
không có tính cách giả dối, vì Giới luật này đã được thiết lập trên căn bản
chánh niệm, tuệ giác, và từ bi, ai cũng có thể tìm hiểuchứng nghiệm trực tiếp.
Không ai có thể thành tựu được thiền địnhtrí tuệ nếu không có Giới, cho nên
Giới này thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực tậphộ trì.
Hộ trì có nghĩa là tự mình thực tập và còn làm gương cho kẻ khác thực tập,
khiến cho sự thực tập Giới pháp được lan rộng và chấn chỉnh trên khắp thế
gian
.

Cũng như lái xe
trong thành phố, ta phải vâng theo luật lệ xe cộ để tránh gây tai nạn và để ai
cũng có thể về tới đích an toàn. Sống trong cuộc đời, chúng ta phải thực tập
Giới luật để bảo hộ cho ta, cho mọi người và đi tới trên con đường thực hiện
tưởng
giải thoátgiác ngộ.

HẠNH PHÚC TRONG HIỆN TẠI

Thực tập năm
Giới
pháp và bốn tâm cao đẹp, ta có thể sống hạnh phúc ngay trong hiện tại
biết chắc rằng sẽ không sa đọa vào những đường ác trong tương lai.

Mệnh đề có khả
năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại được lập lại tới sáu lần trong Kinh
Người Áo Trắng. Mệnh đề này rất quan trọng. Có rất nhiều người nghĩ và tin rằng
tu hành thì phải cực khổ trong hiện tại mới có hy vọng hạnh phúc trong tương
lai. Bụt đã dạy rất rõ ràng trong nhiều Kinh điểntu tập theo giáo pháp của
người thì có an lạc trong hiện tại và có an lạc trong tương lai. Theo đạo Bụt,
một hiện tại thực sự an lạc (chứ không phải một nếp sống hưởng thụ vật dục,
bệnh hoạnvô ý thức) luôn luôn đem tới một tương lai thực sự an lạc. Nhìn
vào hiện tại, ta có thể biết được tương lai. Biết mình đang thực tập vững vàng
năm Giới pháp và bốn tâm cao đẹp, người đệ tử áo trắng tự biết là mình đã được
đi và dòng thánh, nắm quả Vào Dòng, và không còn sợ sa đọa vào những nẻo dữ như
địa ngục, ngạ quỷbàng sanh nữa.

Trong nhiều
Kinh điển, Bụt đã dạy ta sống trong hiện tạiquán chiếu các pháp đang xảy ra
trong hiện tại. Sự sống mầu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại, nếu ta bỏ hiện
tại
, nếu ta hy sinh hiện tại vì một tương lai mơ hồ thì đó là ta đã đi ngược
lới Bụt dạy. Thực tập năm Giới và bốn tâm cao đẹp là thực tập nắm lấy lấy vận
mệnh
của mình trong hiện tại, bảo hộ hiện tại, xây dựng hiện tạibảo đảm cho
tương lai. Phương thức tạo dựng tương lai hay nhất là xây dựng hiện tại, sống
sâu sắc, có trách nhiệm ,có tuệ giác, có từ bi trong giờ phút hiện tại.

Bụt cũng dạy
rằng giải thoát, an lạc, giác ngộtịnh độ đều ở ngay trong tâm ta; trở về
tâm để khám pháquán chiếu thì ta mới tiếp xúc được những bảo vật đó. Mà quán
chiếu
thì chỉ có thể quán chiếu trong giờ phút hiện tại. Sống an lạc hạnh phúc
ngay trong hiện tại là một thông điệp quan trọng của Bụt, nhưng thông điệp này
hình như đã bị lãng quên và thất truyền tới môt mức độ đã làm cho chúng ta ngạc
nhiên
.

Sống hạnh phúc
ngay trong hiện tạì, theo lời dạy của Bụt trong Kinh Người Áo Trắng, không phải
là một điều khó làm. Bụt dạy ta chỉ cần thực tập năm Giới và bốn tâm cao đẹp là
đủ. Thực tập các pháp này ta có an lạc ngay trong khi thực tập, ngay trong hiện
tại
, một cách dễ dàng.

VUN TRỒNG PHƯỚC ĐỨC

Trong phần kệ
tụng
, Bụt có dạy về sự thực tập cúng dường để vun trồng phước đức, xây dựng
yểm trợ tăng thân khá kỹ lưỡng. Tăng thân là ruộng phước, cho nên ta hãy nhìn
vào phẩm chất của tăng thân để quyết đoán là nên đầu tư vào tu học với tăng
thân nào. Tiêu chuẩngiải thoátgiác ngộ. Tăng thân nào có những phần tử
biết nghiêm trì tịnh Giới, thực chứng được giải thoát là tăng thân có phẩm chất
cao cần được yểm trợ và nương tựa. Giá trị của những phẩn tử ấy nằm ở tịnh Giới
giải thoát chứ không nằm ở gốc gác và giai cấp của họ. Dù họ có xuất thân từ
Giới quyền quý mà họ không hành trì Giới luật, không có giải thoát thì họ cũng
không có giá trị của Tăng bảo:

Trong cõi nhân
gian
này
Có các Giới phạm
chí

Sát đế lợi,

Thương gia và công
nhân
Những ai trì tịnh
Giới

Thực chứng được
giải thoát

Trở thành bậc cao
đức
Bậc Thiện Thệ
thảnh thơi.
Cúng dường những
bậc ấy
Là được quả phúc
lớn
Ta không cần phân
biệt

Giai cấp và nguồn
gốc.
Kẻ thiếu đức nghèo
tuệ
Không soi sáng cho
ai,
Cúng dường những
kẻ ấy
Quả phúc không
đáng kể.

Phạm Chí
nghĩa là kẻ xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi là kẻ xuất thân từ giai
cáp tướng lãnh và chính trị. Bụt đã dùng ví dụ về một đàn bò để nói về giá trị
tăng thân. Giá trị của một con bò không phải ở màu sắc hay xuất xứ của nó. Giá
trị
của một con bò nằm ở sức chuyên chở : con nào mạnh khỏe, kéo xe mạnh và
nhanh, chuyên chở được nhiều chuyến thì con ấy có giá trị.

Hãy nhìn đàn bò
kia
Và thử quan sát
chúng
Có con vàng, con
trắng
Có con đỏ, con
đen
Màu nâu có đốm
vàng
Hoặc màu chim bồ
câu
.
Dù chúng màu sắc

Hoặc xuất xứ từ
đâu
Giá trị thật của
chúng
Là ở sức chuyên
chở
Những con nào mạnh
khỏe

Kéo xe mạnh và
nhanh
Chuyên chở được
nhiều chuyến
Là những con hữu
dụng.

Kinh Người Áo
Trắng thật là một Kinh căn bản cho sự thực tập, không những quan trọng cho Giới
cư sĩ mà cũng rất quan trọng cho Giới xuất gia, bởi vì phép thực tập trong Kinh
cũng là phép thực tập căn bản của người xuất gia. Nếu người xuất gia không nắm
vững được sự thực tập của Kinh này thì cũng sẽ thiếu căn bản và cũng không đi
xa được.

 

TÍNH CÁCH TƯƠNG DUNG CỦA NĂM GIỚI PHÁP

và BỐN TÂM
CAO ĐẸP

Hành trì Kinh
này, ta thấy tính cách tương dung của các Giới pháp và của bốn tâm cao đẹp
(tăng thượng tâm.) Hành trì một Giới pháp cho thật sâu sắc, ta thấy ta cũng
đang hành trì tất cả các Giới khác. Khi hành trì Giới thứ nhất là không sát
hại
, ta thấy rằng nếu không hành trì bốn Giới còn lại thì ta không thể nào thực
sự thành trì được Giới thứ nhất. Hành động trộm cắp, hành động tà dâm, hành động
nói năng không trách nhiệmsử dụng rượu và các chất ma túy cũng có thể đưa
tới
sự giết hại sinh mệnh. Hành trì một tâm cao đẹp cho sâu sắc, ta thấy ta
cũng đăng hành trì tất cả các tâm cao đẹp khác. Khi thực tập quán niệm về Bụt,
ta thấy ta cũng đang thực tập quán niệm về Pháp, về Tăng và về Giới. Một tâm
cao đẹp chứa trong lòng nó những tâm cao đẹp khác. Trong Bụt có Pháp, có Tăng
và có Giới; trong Pháp có Bụt, có Tăng và có Giới; Trong Giới có Bụt, có Pháp
và có Tăng. Hơn thế nữa, mỗi Giới trong năm Giới đều chứa đựng chất liệu Bụt,
Pháp và Tăng, và mỗi tâm cao đẹp đều chứa đựng đầy đủ năm Giới. Bản chất của
năm Giới và của bốn tâm cao đẹp là chánh niệm, là tuệ giác, là từ bi, vì vậy
chín pháp này dung nhiếp nhau, một là tất cả, tất cả là một. Giáo lý Hoa Nghiêm
gọi sự thật này là tương tức (interbeing.)

ĐỐI TƯỢNG CỦA NIỀM TIN

Giờ phút thành
đạo
dưới cội Bồ đề, Bụt Thích Ca đã thốt lên: “Lạ thay, tất cả chúng sinh đều
có chất liệu giác ngộtừ bi ở trong tâm, vậy mà không thấy, cứ để tự mình
trôi lăn trong vòng sinh tử, thật là đáng thương.” Câu nói này cho ta thấy được
đối tượng đích thực của niềm tin nơi giác tính sẵn có nơi chính mình. Giác tính
là khả năng giác ngộ. Đó là cái đẹp nhất, lành mạnh nhất và thật nhất. Bụt dạy
chúng ta tiếp xúc với giác tính ấy. Khi ta bắt đầu tập thở có ý thức tức là ta
đã tiếp xúc với chánh niệm. Khi ta quán niệm về Bụt, về Pháp, về Tăng và về
Giới là ta đã tiếp xúc với chánh niệm và lấy giác tính của ta làm bản chất cho
sự sống của ta. Chánh niệm đưa tới cái nhìn sáng. Cái nhìn sáng ấy chính là sự giác
ngộ
, mà cội nguồn của giác ngộgiác tính trong ta. Bụt là người đã khơi mở
giác tính nơi mình một cách viên mãn. Người tu học theo Bụt là người đang khơi
mở giác tính nơi mình. Bụt không muốn ta tin vào một đấng thần linh hoặc một
nguyên lý siêu hình trừu tượng. Đối tượng của niềm tin phải là một cái gì có
thật, là một cái gì ta có thể tiếp xúc và kiểm chứng được. Chánh niệmtuệ
giác
là những gì có thực. Năm Giới và bốn tâm cao đẹp cũng là những phép hành
trì
nhằm khơi mở và phát triển thêm chất liệu chánh niệmtuệ giác nơi ta. Đó
là đối tượng niềm tin của người Phật tử.

Niềm tin (Tín,
sraddha) là nguồn năng lượng cần thiết cho sự hành đạo. Niềm tin đưa lại sự
chuyên cần hăng hái (Tấn), và tiếp theo đó ta mới có chánh niệm (Niệm) để đi
đến sụ chuyên chú (Định) và sự phát hiện cái thấy tuệ giác (Tuệ.) Cái thấy tuệ
giác
lại làm nền cho niềm tin của ta thêm lớn.

Tín, Tấn, Niệm,
Định và Tuệ là năm nguồn năng lượng phải có trong ta, nếu ta muốn thành công
trên con đường tu học. Kinh Người Áo Trắng đưa ra phép hành trì bốn tâm cao đẹp
năm Giới như đối tượng của niềm tin.

Con người không
thể sống có hạnh phúc và không thể sống đời sốngý nghĩa nếu không có một
niền tin. Phải có một cái gì thật, lành và đẹp mà ta thấy được và hiểu được, thì
ta mới có thể tin tưởng. Không có niềm tin, ta sẽ sống bừa bãi, không trách
nhiệm
, và do đó sẽ tàn phá cơ thể ta, tâm hồn ta, gia đình ta và xã hội ta.
Thời đại chúng tathời đại mất niềm tin. Con người đã mất niềm tin nơi thần
linh
, nơi khoa học, nơi chủ nghĩa, nơi ý thức hệ, nơi hạnh phúc gia đình, nơi
xã hội. Các bậc phụ huynh rất muốn cho con cháu chấp nhận niềm tin của mình,
nhưng lắm khi chính họ cũng mơ hồ không nắm được đối tượng niềm tin của chính
họ. Vì lý do đó, họ đã không trình bày được cho tuổi trẻ bản chất của niềm tin
tuổi trẻ có thể hiểu, có thể thấy và có thể chấp nhận. Trong Kinh Người Áo
Trắng, tụng bản Pali, Bụt nói rất rõ: Giáo pháp này có thể thấy được ngay bây
giờ và ở đây, có tác dụng hướng thượng, có thể tới để chiêm nghiệm trực tiếp, người
trí tuệ nhận xét có thể tự mình nghe mà hiểu được. Kinh Người Áo Trắng không
có gì thần bímơ hồ. Những điều Kinh dạy đều có tính cách thiết thực, khoa học,
có thể tiếp xúc và trắc nghiệm. Học hỏi, tu tậpgiảng giải Kinh này có thể
giúp tuổi trẻ thấy được giác tính của mình và lấy đó làm đối tượng của một niềm
tin
. Niềm tin đó phát khởi từ tâm ta. Giáo lý của Bụt chỉ giúp ta phát hiện
niềm tin ấy. Một khi niềm tin được phát hiện, ta sẽ có trong ta một nguồn năng
lượng
mới. Ta sẽ sống vui tươihạnh phúc ngay trong hiện tại, ta sẽ biết bảo
vệ
thân thể ta, tâm hồn ta, và ta sẽ cây dựng lại được gia đìnhxã hội. Đời
dống của ta bắt đầu có một ý nghĩa.

Các truyền
thống
tâm linhtôn giáo trên thế Giới đều có bổn phận khai thị và khơi mở
lại niềm tin nơi con người. Nếu ta cứ bám víu vào nhận thức cũ thì ta không thể
nào làm được việc ấy. Thời đại chúng tathời đại khoa học, ta không thể cứ
ép tuổi trẻ và người trí thức tin vào những ý niệm mơ hồtrừu tượng mà họ
không thể kiểm chứng. Ta phải trở về chiều sâu của truyền thống để khám phá lại
những giá trị đã bị chôn lấp dưới bao nhiêu lớp vỏ hình thức khô cứng.

Đạo Bụt là một
thực tại sống động, như một cây Bồ đề đang lớn, và vì vậy đạo Bụt đang tiếp tục
phát triển. Năm Giớiniềm Tin vẫn còn đang sống động, chúng ta có thể tiếp
xúc
hết lòng thực tập ngay trong thời đại, cũng như trong đời sống hằng ngày
của mình.

NĂM GIỚI MẦU NHIỆM

Đây là Giới
thứ nhất:

Ý thức được
những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự
sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành
sự
giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách
sống
hàng ngày của con.

Đây là Giới
thứ hai:

Ý thức được
những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học
theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài,
để chia xẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu
thốn
. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình
tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn
ngừa
kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương tên sự đau
khổ
của con người và của muôn loại.

Đây là Giới
thứ ba:

Ý thức được
những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để
giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội.
Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con
ý thức được rằng những hành động bất chính sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác
và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì
phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách
có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các
gia đình và của đời sống đôi lứa.

Đây là Giới
thứ tư:

Ý thức được
những khổ đau đo lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ
và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết
rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ
nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân
thật
giá trị xây dựng sự hiểu biếthòa giải. Con nguyện không nói những
điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện
không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình
và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có
thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ
gia đình và đoàn thể.

Đây là Giới
thứ năm:

-Ý thức được những
khổ đau do sự sử dụng ma túyđộc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân
tâm
, xây dựng sức khỏe thân thểtâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong
việc ăn uốngtiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an
lạc
cho thân tâm con, và cho thân tâm gia đìnhxã hội con. Con nguyện không
uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản
phẩm có độc tố trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo,
phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố
ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con
nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập
phép kiêng cữ cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiêng khem
này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồngxã hội.

(http://www.thuvienhoasen.org/dechotuonglaiconcomat-00.htm)