Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

0
15

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT
Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập – Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Viện Phật Học Phổ Hiền Xuất Bản PL. 2530 DL 1986 (Trọn bộ 3 tập)
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn hành P.L 2539 DL. 19

kinh-ma-ha-bat-nha-balamat-contentkinh-ma-ha-bat-nha-balamat-content