Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ

0
17
KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ
Dịch giả TỲ KHEO NI NHƯ ẤN.
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM. ẤN HÀNH –PL 2536 – 1992. 

LỜI DUYÊN KHỞI

kinh-kim-quang-minh-hiep-bokinh-kim-quang-minh-hiep-boKính lễ:

Thập phương Tam Bảo từ mẫn chứng minh:

Đệ tử Tỳ-kheo ni pháp danh Như Ấn , trước khi biên lời tựa, hiệp chưởng kính lễ, ngưởng cầu Tam bảo gia tâm nhiếp hộ, đệ tử nguyện đem công đức phiên dịch kinh điển, cúng dường vô lượng vô biên quốc độ chư Phật và hồi hướng Lục đạo chúng sanh, ngưỡng mong nhứt thiết u hiển Thánh phàm chứng tri hộ niệm.

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng minh.

Kính lễ liệt vị Chư Tôn,

Kính thưa chư Thiện Nam Tín Nữ,

Tôi xin mạo nuội có ít lời trình lên quý liệt vị:

Bộ kinh “Kim Quang Minh Hiệp bộ”này, nay được lên khuôn xuất bản, đối với hoài bảo của Sư trưởng của chúng tôi từ lâu, việc làm này thật là trễ muộn.

Nguyên vào năm 1965, Sư trưởng chúng tôi nhập thất trì tụng bộ Kim-Quang-Minh. Thấy trong kinh có đoạn: Lúc Đức Phật Thích Ca đang  giảng thuyết kinh này, có bốn vị Phật xuất hiện chứng minh hộ niệm, và trong phẩm “Tán Thán Công Đức” có bốn vị Thiên-Vương phát lời thệ nguyện“ Nếu ở quốc độ nào, cõi nước bất an, nhân dân bị nạn binh tai dịch lệ, tất cả nhân dân trong nước đồng chí thành trì tụng kinh Kim-Quang-Minh, thì hàng Tứ-Thiên-Vương sẽ đến nơi quốc độ ấy ủng hộ khiến cho  tai họa bặt dứt, quốc độnhân dân cõi đó được an lành, nội loạn ngoại xâm không còn xảy ra nữa”…

Sau khi Sư trưởng chúng tôi tụng xong bộ kinh Kim-Quang-Minh rồi, liền phát tâm phiên dịch, bộ kinh này từ Hán văn ra Việt Văn để bộ kinh này sớm được phổ biến khắp nơi, cho chư Tăng Ni cùng Phật tử có đủ thiện duyên kiến lập Đạo tràng nhứt tâm trì tụng, hầu đem thắng phước hồi hướng khắp cho nhơn dân đồng được tiêu trừ tai ương họa hoạn.

Công việc phiên dịch chỉ mới tiến hành được vài phẩm, bất ngờ Phật sự đa đoan, Sư trưởng chúng tôi vì bận tâm lo cho Phật sự, nên vấn đề dịch kinh phải bị gián đoạn rất lâu.

Sau đó Sư trưởng chúng tôi dạy tôi lo tiếp tục phiên dịch bộ kinh này, để Sư trưởng chúng tôi hoàn thành được bổn nguyện, mặc dù tôi tự xét mình tài hèn đức kém, nhưng vẫn yên tâm vì đã  có Sư trưởng chúng tôi kề bên để hướng dẫn, phiên dịch chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, cho nên tôi kính vâng theo lời dạy của Sư Trưởng, thành tâm phát nguyện đối trước ngôi Tam Bảo cầu sự chứng minh gia hộ, tôi được đủ duyên  thừa hành  trách nhiệm của Sư trưởng  giao phó. Mỗi ngày  tôi cố gắng gia tâm chuyên cần phiên dịch, tùy theo khả năng hiểu biết của mình. Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sau năm tháng tròn ròng rã chuyên tâm, công cuộc phiên dịch Kim Quang Minh Hiệp bộ đã được viên thành.

Nguyên bộ kinh Kim-Quang-Minh gồm có 3 bổn:

1.     Kim Quang Minh

2.     Kim Quang Minh Hiệp bộ

3.     Kim Quang Minh Tối Thắng Vương kinh

Ở  đây tôi chỉ phiên dịch Kim Quang Minh Hiệp bộ. Khi bộ kinh này được dịch xong, Sư trưởng chúng tôi nhờ các vị xuất gia , Cư sĩ hữu tâm góp phần công đức với Sư trưởng chúng tôi cùng duyệt lại, để giúp cho bộ Kinh văn-lý được hoàn hảo, cú nghĩa được đúng pháp, hầu tránh khỏi những lỗi lầm còn sơ sót trong việc ấn hành.

Nay tôi xin trình bày qua lời duyên khởi công việc phiên dịch bộ kinh “Kim- Quang- Minh Hiệp bộ”, đề quý vị  độc giả được biết qua.  Riêng tôi kính xin liệt vị chư tôn từ bi chỉ giáo nếu có chỗ nào bất thông. Tôi nguyện đem công đức phiên dịch Kinh này hồi hướng cho Phật pháp được trường tồn, quốc dân được thạnh đạt, Pháp giới chúng sanh đều viên thánh Phật đạo.

NAMA DI ĐÀ PHẬT

Phiên dịch xong ngày 29-4-74 (9-8 Giáp Dần)

HUÊ LÂM TỰ

Tỳ kheo Ni Như Ấn

 

MỤC LỤC

– Lời duyên khởi

– Tựa Kinh Kim Quang Minh Hiệp bộ

Nghi thức khai kinh trì tụng

Quyển thứ nhất

Phẩm:

1: “Tựa kinh”

2: “Thọ lượng”

3: “Tam thân phân biệt”

Quyển thứ hai

 4: “Sám hối”

5: “Diệt nghiệp chướng”

Quyển thứ ba

6: “Đà la NI Tối Tịnh Địa”

Quyển thứ tư

7: “Tán thán”

8: “Giảng luận pháp không”

Quyền thứ năm

 9: “Y không mãn nguyện”

10: “Tứ Thiên Vương”

Quyền thứ sáu

11: “Ngân chủ Đà la ni”

12: “ Đại Điện Biên”

 13: “Công Đức Thiên”

14: “Địa Thần Công Lao”

 15: “Tán Chỉ quỷ thần”

16: “Chánh Luận”

17: “Thiên Lập”

Quyển thứ bảy

 18: “Quỷ thần”

 19: “Thọ ký”

 20: “Trừ bệnh”

 21: “Lưu thủy Trưởng Giả Tử”

Quyển thứ tám

 22: “Xả thân”

 23: “Tán Phật”

24: “Phó Chúc”

–         Nghi thức

–         Sám Quy mạng

–         Hồi hướng

–         Phục nguyện

–         Phụ trương – Nghi thức hành trì mật Chú Chuẩn Đề

–         Bài phục nguyện

pdf_download_2pdf_download_2
Kinh Kim Quang Minh-Hiep Bo