Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật

0
10
KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT
Hòa Thượng Thích
Trí Quang Dịch Giải

 

Nghĩa lý kinh Kim cương
là ngoài tầm
nghĩ bàn,
phước đức
kinh Kim cương
cũng siêu việt
như vậy.
Nay con được
tụng niệm
cầu nguyện
cùng chúng sinh
ở trong cảnh
giới
này
mà thấy phi
cảnh giới,
và chính
nơi thân này
mà thấy là
Phật thân.

23.10.2531

Trí Quang

Kinh Kim cương
Tài liệu tham
khảo
để dịch giải Kim cương.
Vài dòng về
dịch chủ La thập và ngài Tăng triệu
Cách dịch và
cách giải Kim cương được áp dụng
Đại thể của
Kim cương
Đối tượng
của Kim cương.
Nội dung của
Kim cương.
Kim cương :
đại thừa với tiểu thừa
Thực hành
Kim cương.
Vị trí của
Kim cương